Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz instrukcja w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 11 stycznia 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz instrukcję w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego i § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1965 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109) i w związku z art. 553 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:
§  1.
W ogólnych warunkach umów sprzedaży, stanowiących załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Panowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 57, poz. 276), wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Jeżeli w chwili zawarcia umowy cena nie jest ustalona, strony mogą określić jej maksymalną wysokość w umowie (limit ceny). Ma to ten skutek, że w razie gdy cena zostanie następnie ustalona w obowiązującym trybie i przekroczy limit określony w umowie, kupujący powinien zapłacić cenę ustaloną, może jednak odstąpić od umowy; postanowienie to nie dotyczy wypadku, gdy limit ceny określonej w umowie nie przekracza ustalonej ceny maksymalnej.",

2)
w § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) towar miał być wydany z zakładu (magazynu) producenta hurtowni lub przedsiębiorstwu handlu detalicznego albo",

3)
w § 49 ust. 4 wyrazy "należnych od dnia" zastępuje się wyrazami "należnych do dnia",
4)
w § 56 ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazie "norm" wstawia się przecinek.
§  2.
W § 16 ust. 2 instrukcji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r., w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy (Monitor Polski Nr 57, poz. 277) wyrazy "może ona" zastępuje się wyrazami "zamawiający może".
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.6.29

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży i umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej oraz instrukcja w sprawie postępowania przy zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży i umów dostawy.
Data aktu: 11/01/1967
Data ogłoszenia: 28/01/1967
Data wejścia w życie: 28/01/1967, 01/01/1967