Ewidencja magazynów jednostek obrotu towarowego.

ZARZĄDZENIE Nr 69
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 października 1967 r.
w sprawie ewidencji magazynów jednostek obrotu towarowego.

W celu stworzenia warunków do prowadzenia przez Urząd Rezerw Państwowych działalności koordynacyjnej w zakresie zagospodarowywania sezonowo i okresowo wolnych powierzchni (pojemności) magazynowych zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Urząd Rezerw Państwowych na szczeblu centralnym, a jednostki podległe Urzędowi na szczeblu wojewódzkim prowadzą ewidencję obiektów magazynowych (magazynów zamkniętych, zbiorników i silosów) jednostek obrotu towarowego szczebla zbytu, hurtu i detalu wiodącego (przedsiębiorstw typu rynkowego oraz zaopatrzeniowego), magazynów skupu oraz magazynów zbytu wyrobów finalnych przedsiębiorstw produkcyjnych.
2.
Ewidencji podlegają obiekty magazynowe bez względu na to, czy znajdują się w trwałym zarządzie i użytkowaniu, czy też są użytkowane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.
§  2.
1.
Ewidencji, o której mowa w § 1, podlegają następujące obiekty magazynowe:
1)
magazyny zamknięte - o łącznej powierzchni użytkowej od 1.000 m2,
2)
zbiorniki - o łącznej pojemności użytkowej od 1.000 m3,
3)
silosy - o łącznej pojemności użytkowej od 1.000 m3.
2.
Za obiekt magazynowy należy uważać pomieszczenie, budynek, budowlę, urządzenie techniczne albo ich zespół zlokalizowany na jednej posesji, przeznaczony do składowania towarów, mający jednego użytkownika.
3.
Ewidencji - w myśl niniejszego zarządzenia - nie podlegają:
1)
magazyny półotwarte,
2)
magazyny otwarte,
3)
magazyny przedsiębiorstw przemysłowych - z wyjątkiem magazynów zbytu wyrobów finalnych,
4)
magazyny przysklepowe jednostek handlu detalicznego.
§  3.
1.
Wzór karty ewidencyjnej obiektu magazynowego oraz instrukcję w sprawie założenia i prowadzenia (aktualizowania) ewidencji ustali Prezes Urzędu Rezerw Państwowych.
2.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek Prezesa Urzędu Rezerw Państwowych, wprowadzi odpowiednie zmiany lub uzupełnienia w sprawozdawczości statystycznej dotyczącej sieci magazynów jednostek obrotu towarowego w celu dostosowania jej do potrzeb związanych z ewidencją magazynów, o których mowa w zarządzeniu.
§  4.
1.
Przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazania swoim jednostkom nadrzędnym wypełnionych kar ewidencyjnych obiektów magazynowych.
2.
Jednostki nadrzędne po sprawdzeniu i skompletowaniu otrzymanych z przedsiębiorstw kart ewidencyjnych prześlą 2 egzemplarze tych kart do Urzędu Rezerw Państwowych.
3.
Terminy przekazania kart ewidencyjnych określi instrukcja, o której mowa w § 3 ust. 1.
§  5.
W celu utrzymania ewidencji w stanie aktualnym jednostki nadrzędne przedsiębiorstw zobowiązane są do przekazywania Urzędowi Rezerw Państwowych w terminie 25 dni po upływie każdego roku według stanu w dniu 31 grudnia:
1)
kart ewidencyjnych obiektów magazynowych (magazynów zamkniętych, zbiorników i silosów):
a)
oddanych do eksploatacji w ramach działalności inwestycyjnej,
b)
przejętych od innych przedsiębiorstw w trwały zarząd i użytkowanie,
c)
wynajętych od innych przedsiębiorstw na podstawie umowy najmu lub dzierżawy,
d)
przejętych od innych użytkowników na skutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy,
2)
informacji dotyczących obiektów magazynowych objętych ewidencją, które zostały:
a)
zlikwidowane lub przekształcone na cele niemagazynowe,
b)
przekazane innemu przedsiębiorstwu w trwały zarząd i użytkowanie,
c)
wynajęte innemu przedsiębiorstwu na podstawie umowy najmu lub dzierżawy,
d)
oddane innemu przedsiębiorstwu na skutek wygaśnięcia umowy najmu lub dzierżawy.
§  6.
Urząd Rezerw, Państwowych uprawniony jest do kontroli materiałów pierwotnych, na podstawie których wypełnione zostały karty ewidencyjne obiektów magazynowych, oraz informacji, o których mowa w § 5 pkt 2.
§  7.
Zarządzenie nie dotyczy jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  8.
Zaleca się naczelnym organom spółdzielczym realizację zasad dotyczących założenia i aktualizowania ewidencji magazynów, o których mowa w zarządzeniu.
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021