Zm.: zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 2 września 1967 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność.

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 13 listopada 1961 r. w sprawie urzędowego pobierania próbek materiału siewnego oraz opłat za tę czynność (Monitor Polski z 1961 r. Nr 89, poz. 378 i z 1965 r. Nr 58, poz. 298) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Ustanawia się następujące opłaty za pobieranie próbek materiału siewnego przez urzędowych próbobiorców:

1) za próbki nasion pobrane w tym samym sklepie nasiennym i w tym samym miesiącu kalendarzowym:

a) za pierwszą próbkę i każdą próbkę rozpoczynającą nowy dziesiątek próbek - zł 15,

b) za każdą z następnych dziewięciu próbek - zł 5;

2) za próbki nasion pobrane w tym samym magazynie nasiennym lub zakładzie czyszczenia nasion i w tym samym miesiącu kalendarzowym:

a) za pierwszą próbkę i za każdą próbkę rozpoczynającą nowy dziesiątek próbek - zł 15,

b) za każdą z następnych dziewięciu próbek - zł 8;

3) za próbki nasion pobrane w gospodarstwach produkujących materiał siewny:

a) za pierwszą próbkę - zł 15,

b) za każdą następną próbkę - zł 10;

4) za próbki nasion pobrane w wypadkach nie wymienionych w pkt 1-3:

a) za pierwszą próbkę - zł 15,

b) za każdą następną próbkę - zł 6;

5) za próbkę sadzeniaków ziemniaka - oplata zasadnicza w wysokości zł 30 oraz opłata dodatkowa za każde 20 kłębów wchodzących w skład próbki w wysokości:

a) w razie pobrania próbki z plantacji - zł 3,

b) w razie pobrania próbki z kopca, pryzmy itp. - zł 1.";

2)
w § 9a wyrazy "Opłaty określone w § 9 pkt 5 i 6" zastępuje się wyrazami "Opłaty określone w § 9 pkt 5";
3)
w § 10 ust. 1 skreśla się wyrazy "i sadzeniaków ziemniaka".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1967 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021