Zapewnienie ciągłości pracy pracownikom dojeżdżającym do pracy w razie podjęcia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.

PISMO OKÓLNE Nr 54
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 1967 r.
w sprawie zapewnienia ciągłości pracy pracownikom dojeżdżającym do pracy w razie podjęcia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.

Rozwój przemysłu i usług w wielu miejscowościach kraju, w szczególności w związku z deglomeracją przemysłu, stwarza coraz większe możliwości zatrudnienia pracowników miejscowych, pracujących dotychczas w innych miejscowościach i dojeżdżających do pracy, często na znaczne odległości. Korzystne dla gospodarki narodowej, jak i dla pracowników poczynania, zmierzające do zatrudniania miejscowej siły roboczej, napotykają m. in. przeszkody związane z utratą ciągłości pracy przez pracowników, którzy w celu zmiany miejsca pracy rozwiązują dotychczasowe umowy o pracę w drodze wypowiedzenia. W celu usunięcia tych przeszkód zaleca się, co następuje:
1.
W razie zgłoszenia przez pracownika dojeżdżającego do pracy wniosku o zwolnienie go z pracy w celu podjęcia pracy w miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu kierownicy zakładów pracy powinni uwzględniać te wypadki i nie stawiać przeszkód w rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, w terminie wspólnie ustalonym, który na życzenie pracownika nie powinien przekraczać okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Rozwiązanie umowy w tym trybie zapewni pracownikowi zachowanie ciągłości pracy w zakresie uprawnień do urlopu i do świadczeń z ubezpieczenia rodzinnego, jeżeli podejmie nową pracę w ciągu trzech miesięcy od ustania poprzedniego zatrudnienia. Pracownik zachowuje prawo do nie wykorzystanego urlopu w dotychczasowym zakładzie pracy.
2.
Rozwiązanie umowy o pracę w sposób określony w ust. 1 należy uzależnić od przedstawienia przez pracownika zaświadczenia zakładu pracy, położonego w miejscu zamieszkania pracownika lub w pobliżu tej miejscowości, stwierdzającego gotowość niezwłocznego przyjęcia pracownika do pracy po rozwiązaniu przez niego dotychczasowego stosunku pracy. Zaświadczenie to powinno być potwierdzone przez organ zatrudnienia.
3.
W zaświadczeniu, stwierdzającym rozwiązanie umowy o pracę na podstawie porozumienia stron, zakład pracy zwalniający pracownika powinien określić zakład pracy, w którym pracownik ma podjąć pracę.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.45.230

Rodzaj: Pismo okólne
Tytuł: Zapewnienie ciągłości pracy pracownikom dojeżdżającym do pracy w razie podjęcia pracy w pobliżu miejsca zamieszkania.
Data aktu: 09/08/1967
Data ogłoszenia: 11/08/1967
Data wejścia w życie: 11/08/1967