Zmiana fundatora oraz zwolnienia od obowiązku wynikającego z umów o stypendium fundowane.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 17 lipca 1967 r.
w sprawie zmiany fundatora oraz zwolnień od obowiązku wynikającego z umów o stypendium fundowane.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) oraz § 15 ust. 2 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 21, poz. 139) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Zmiana fundatora może nastąpić na podstawie porozumienia między jednostką fundującą stypendium a jednostką przejmującą prawa i obowiązki fundatora oraz stypendystą.
2.
Porozumienie powinno również rozstrzygać sprawę zwrotu dotychczasowemu fundatorowi w całości lub w części wypłaconych kwot stypendium fundowanego przez jednostkę, która przejmuje prawa i obowiązki fundatora, lub też zwolnienia od zwrotu tych kwot.
§  2.
1.
Jednostka, która ma siedzibę w mieście wyłączonym z województwa, może przejąć prawa i obowiązki fundatora tylko wtedy, gdy dotychczasowy fundator ma siedzibę również w takim mieście.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wypadków, w których prawa i obowiązki fundatora przejmuje jednostka, mająca siedzibę w mieście wyłączonym z województwa, jeżeli stypendysta ma być zatrudniony w zakładzie pracy położonym poza miastem wyłączonym z województwa.
3.
W stosunku do stypendysty objętego przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 8, poz. 48) prawa i obowiązki fundatora może przejąć tylko jednostka objęta planem rozdziału stypendiów fundowanych, planem umów przedwstępnych bądź planem rozdziału skierowań do pracy.
§  3.
Fundator obowiązany jest wyrazić zgodę na przejęcie jego praw i obowiązków przez inną jednostkę (§ 1) w następujących wypadkach:
1)
niemożności wykonywania przez stypendystę pracy w zakładzie dotychczasowego fundatora z powodu złego stanu zdrowia stwierdzonego zaświadczeniem lekarskim wydanym przez zakład społeczny służby zdrowia;
2)
wykonywania przez współmałżonka stypendysty pracy na podstawie umowy o stypendium fundowane w miejscowości, z której czas dojazdu publicznymi środkami lokomocji do siedziby zakładu pracy fundatora i z powrotem przekracza dwie godziny;
3)
posiadania przez współmałżonka stypendysty mieszkania w miejscowości, określonej w pkt 2, w której ma siedzibę zakład pracy fundujący stypendium współmałżonkowi, albo zapewnienia mieszkania współmałżonkowi w takiej miejscowości przez zakład pracy, z którym zawarł on umowę o stypendium fundowane, w szczególności przez skierowanie do spółdzielni mieszkaniowej lub przez udzielenie pożyczki na opłacenie części wkładu mieszkaniowego; przepis ten należy stosować również w wypadku, gdy stypendysta posiada mieszkanie w siedzibie fundatora lub ma zapewnione mieszkanie przez fundatora; posiadanie lub zapewnienie mieszkania powinno być stwierdzone odpowiednim zaświadczeniem (administracji domu, zarządu spółdzielni, prezydium gromadzkiej rady narodowej, fundatora);
4)
niemożności zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami współmałżonka stypendysty w miejscowości, w której zakład pracy fundatora ma swoją siedzibę, lub w miejscowości, z której czas dojazdu publicznymi środkami lokomocji do siedziby zakładu pracy fundatora i z powrotem nie przekracza dwóch godzin, jeżeli współmałżonek stypendysty jest zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami w innej miejscowości; niemożność zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami powinna być stwierdzona zaświadczeniem właściwego organu;
5)
zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami współmałżonka stypendysty w miejscowości określonej w pkt 2, w której jest zameldowany na pobyt stały i posiada mieszkanie - stwierdzonego zaświadczeniem właściwego organu;
6)
konieczności sprawowania przez stypendystę osobistej opieki nad członkiem rodziny będącym inwalidą I lub II grupy albo pobierającym rentę starczą, jeżeli członek rodziny pozostaje we wspólnym ze stypendystą gospodarstwie domowym i zamieszkuje w miejscowości określonej w pkt 2 oraz, jeżeli stypendysta nie ma możliwości prowadzenia wspólnego gospodarstwa z członkiem rodziny w siedzibie zakładu pracy fundatora.
§  4.
1.
W razie niewyrażenia zgody przez fundatora na przejęcie jego praw i obowiązków przez inną jednostkę lub w razie niemożności znalezienia jednostki, która przejęłaby prawa i obowiązki fundatora, stypendysta może zwrócić się do jednostki nadrzędnej nad fundatorem.
2.
Przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) jest jednostką nadrzędną w wypadku, gdy stypendium zostało ufundowane przez organ (wydział) prezydium rady narodowej bądź przez jednostkę mu podległą.
§  5.
1.
Jednostka nadrzędna nad fundatorem (§ 4) może wyrazić zgodę na zmianę fundatora bądź skierować stypendystę - za jego zgodą - do innego odpowiedniego zakładu pracy, który przejmie prawa i obowiązki fundatora. Jednostka nadrzędna rozstrzyga także sprawy określone w § 1 ust. 2.
2.
Jeżeli zmiana fundatora nie jest możliwa, jednostka nadrzędna w wypadkach określonych w § 3 może zwolnić stypendystę od obowiązku odpracowania i zwrotu pobranego stypendium.
3.
Decyzja jednostki nadrzędnej jest ostateczna.
§  6.
1.
Jeżeli okoliczności określone w § 3 powstaną w czasie studiów, stypendysta obowiązany jest zawiadomić o nich fundatora w terminie dwóch miesięcy od dnia powstania tych okoliczności, fundator może w porozumieniu ze szkołą wyższą cofnąć dalszą wypłatę stypendium fundowanego.
2.
Jeżeli stypendysta nie dopełnił obowiązku przewidzianego w ust. 1, można w wypadkach określonych w § 3 pkt 2-6 odmówić zgody na zmianę fundatora i zwolnienia od obowiązku odpracowania lub zwrotu pobranego stypendium.
§  7.
1.
W razie powołania stypendysty na stanowisko pracownika naukowo-dydaktycznego w szkole wyższej, fundator zwalnia go od obowiązku odpracowania i zwrotu pobranego stypendium, jeżeli powołanie na takie stanowisko nastąpiło za zgodą fundatora, a w razie niewyrażenia zgody przez fundatora - za zgodą jednostki nadrzędnej.
2.
W razie rozwiązania umowy o pracę (ust. 1) przed upływem okresu odpowiadającego okresowi, który stypendysta powinien przepracować u fundatora, obowiązany jest resztę tego okresu odpracować u fundatora lub zwrócić część pobranego stypendium, proporcjonalną do okresu nie przepracowanego w szkole wyższej i u fundatora.
3.
O wypadkach określonych w ust. 2 szkoła wyższa zawiadamia niezwłocznie fundatora, a w odniesieniu do absolwentów podlegających przepisom ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych - również właściwego pełnomocnika Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac do spraw zatrudniania absolwentów szkół wyższych.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osób przyjętych na asystenckie studia przygotowawcze.
§  8.
W razie wyrażenia zgody na zmianę fundatora lub zwolnienia od obowiązku odpracowania i zwrotu pobranego stypendium fundowanego w odniesieniu do stypendystów podlegających przepisom ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych, fundator lub jednostka nadrzędna powinna zawiadomić:
1)
pełnomocnika określonego w § 7 ust. 3, działającego przy uczelni, której stypendysta jest studentem lub absolwentem, jeżeli chodzi o osoby, które nie podjęły jeszcze pracy u fundatora,
2)
wydział zatrudnienia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) właściwej ze względu na siedzibę fundatora oraz siedzibę zakładu pracy, który przejął prawa i obowiązki fundatora, jeżeli chodzi o stypendystę-pracownika.
§  9.
Stypendysta podlegający przepisom ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudnianiu absolwentów szkół wyższych, który uzyskał zwolnienie od wykonania obowiązku wynikającego z umowy o stypendium fundowane zgodnie z przepisami § 5, obowiązany jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z tej ustawy zgłosić się w ciągu 14 dni do właściwego pełnomocnika (§ 8 pkt 1) lub wydziału zatrudnienia (§ 8 pkt 2) dla uzyskania skierowania do innego zakładu pracy albo zwolnienia od obowiązku wynikającego z ustawy.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021