Ustalenie wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI
z dnia 17 czerwca 1967 r.
o ustaleniu wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 14 ust. 2 uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie zasad gospodarowania surowcami wtórnymi (Monitor Polski Nr 19, poz. 81) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia wykaz surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu w trybie uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 1965 r. w sprawie zasad gospodarowania surowcami wtórnymi (Monitor Polski Nr 19, poz. 81),
2)
w załączniku nr 2 do zarządzenia wykaz jednostek upoważnionych do skupu surowców wtórnych, wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 1.
§  2.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 29 czerwca 1962 r. w sprawie ustalenia wykazu jednostek prowadzących skup odpadków (Monitor Polski z 1962 r. Nr 66, poz. 311, z 1963 r. Nr 76, poz. 378 i z 1964 r. Nr 36, poz. 169).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 1967 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

WYKAZ SUROWCÓW WTÓRNYCH PODLEGAJĄCYCH ZAGOSPODAROWANIU W TRYBIE UCHWAŁY NR 62 RADY MINISTRÓW Z DNIA 24 MARCA 1965 R. W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA SUROWCAMI WTÓRNYMI

Lp. Wyszczególnienie
I. Surowce wtórne metali.
A. Surowce wtórne stali i żeliwa.
1. Złom stali niestopowych
2. Złom stali stopowych
3. Złom żeliwny
4. Odpady produkcyjne i poamortyzacyjne stalowe i żeliwne, które mogą być zużyte bez przetopu (żelastwo użytkowe)
5. Liny stalowe używane
6. Sita stalowe używane
7. Złom zużytych węglików spiekanych z narzędzi wysokosprawnych
8. Odpady stali niestopowej, stali stopowej i żeliwa, powstające w czasie przerobu metalurgicznego w postaci: zgorzeliny, zgarów, żużli, szlamów i odpadów z mas i piasków formierskich oraz rdzeniowych
B. Surowce wtórne metali nieżelaznych.
1. Złom i odpady miedzi
2. Złom i odpady mosiądzu
3. Złom i odpady brązu
4. Złom i odpady cyny i jej stopów
5. Złom i odpady ołowiu i jego stopów
6. Złom i odpady niklu i jego stopów
7. Złom i odpady cynku i jego stopów
8. Złom i odpady magnezu i jego stopów
9. Złom i odpady aluminium i jego stopów
10. Odpady metalurgiczne miedzi, cyny, niklu, ołowiu, cynku, magnezu i aluminium oraz ich stopów w postaci skrzepów, rozprysków, rozlewów, zgorzeliny, zgarów, żużli, szlamów, opiłków, pyłów i nasiąków metalicznych, powstających w czasie przerobu metalurgicznego, chemicznego lub mechanicznego
11. Sita fosforo-brązowe używane
12. Złom kabli nie rozbrojonych
13. Złom zużytych nie rozbrojonych akumulatorów kwasowych z zawartością ołowiu, bez elektrolitu lub z jego resztkami
14. Złom zużytych nie rozbrojonych akumulatorów zasadowych kadmowo-niklowych bez elektrolitu lub z jego resztkami
15. Złom zużytych nie rozbrojonych akumulatorów srebrowo-cynkowych bez elektrolitu lub z jego resztkami
16. Złom i odpady stalowe z powłoką z metali nieżelaznych
17. Złom lamp elektronowych (bez szkła)
C. Inne surowce wtórne metali.
1. Taśmy filmowe i fotograficzne, płyty rentgenowskie, zużyty płyn utrwalający
2. Żużle stalownicze i z produkcji ferrostopów
3. Żużel z topników manganowych powstający przy spawaniu łukiem krytym
II. Surowce wtórne niemetaliczne.
A. Surowce wtórne zagospodarowywane centralnie:
1. Kości
2. Makulatura, z wyjątkiem odpadów i ścinków celofanu, celuloidu, cynfolii, papierów impregnowanych smołą, kalki maszynowej, ołówkowej i hektograficznej, opakowań po środkach trujących, makulatury powstającej w szpitalach zakaźnych
3. Odpady poubojowe i uboczne produkty uboju nadające się do wykorzystania w przemyśle spożywczym, paszowym, farmaceutycznym i lekkim
4. Odpady produkcyjne i poużytkowe surowców i materiałów drzewnych
5. Odpady produkcyjne gumy, zużyte ogumienie i inne zużyte wyroby z gumy nadające się do wykorzystania
6. Odpady skór garbowanych twardych i miękkich oraz zużyte wyroby ze skóry nadające się do wykorzystania po przerobie chemicznym lub mechanicznym
7. Odpady skór surowych (do garbowania, na klej, na żelatynę itd.)
8. Odpady tworzyw sztucznych termoplastycznych
9. Odpady użytkowe papieru i tektury, pochodzące z produkcji zakładów wytwórczych i przetwórczych papierniczych
10. Stłuczka szklana
11. Szmaty, ścinki i inne odpady włókiennicze, bawełniane i bawełnopodobne, jedwabne, jutowe, konopne, lniane, wełniane i wełnopodobne z włókien naturalnych i chemicznych, z wyjątkiem resztek tkanin (metrażowych i kilogramowych) powstających w przemyśle odzieżowym oraz szmat i innych wyrobów włókienniczych pochodzących ze szpitali zakaźnych
12. Tłuszcze techniczne odpadowe surowe.
B. Surowce wtórne zagospodarowywane terenowo:
1. Odpady korkowe
2. Odpady użytkowe filcu
3. Odpady użytkowe tkanin technicznych
4. Odpady włókien sztucznych i syntetycznych
5. Odpady i zużyte wyroby z sizalu i manili
6. Używana wata szklana
7. Używana wełna drzewna
8. Używane włosie tapicerskie
9. Używana trawa morska i włókno palmowe
10. Zużyte czyściwo
11. Zużyte poduszki maźnicze wełniane i bawełniane
12. Zużyty sznurek snopowiązałkowy sizalowy

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 2

WYKAZ JEDNOSTEK UPOWAŻNIONYCH DO SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH

Lp. Nazwa jednostki skupu Skupowane surowce wtórne
1 Rejonowe zbiornice złomu i zakłady przerobu złomu podległe Centrali Gospodarki Złomem "Centrozłom" w Katowicach lub upoważnione przez nią jednostki 1) odpady metalurgiczne miedzi, cyny, niklu,

ołowiu, cynku, magnezu i aluminium oraz ich

stopów w postaci skrzepów, rozprysków,

rozlewów, zgorzeliny, zgarów, żużli, szlamów,

opiłków, pyłów i nasiąków metalicznych

- powstających w czasie przerobu

metalurgicznego, chemicznego lub

mechanicznego,

2) złom i odpady miedzi,
3) złom i odpady mosiądzu,
4) złom i odpady brązu,
5) złom oraz odpady cyny i jej stopów,
6) złom oraz odpady ołowiu i jego stopów,
7) złom oraz odpady niklu i jego stopów,
8) złom oraz odpady cynku i jego stopów,
9) złom oraz odpady magnezu i jego stopów,
10) złom oraz odpady aluminium i jego stopów,
11) złom oraz odpady stalowe z powłoką z metali

nieżelaznych,

12) złom stali niestopowych,
13) złom stali stopowych,
14) złom żeliwny,
15) złom kabli nie rozbrojonych,
16) złom lamp elektronowych (bez szkła),
17) złom zużytych nie rozbrojonych akumulatorów

kwasowych z zawartością ołowiu, bez

elektrolitu lub z jego resztkami,

2 Huta Baildon - Katowice, Samodzielny Wydział "Wolframid", Warszawa-Służewiec złom zużytych węglików spiekanych z narzędzi wysokosprawnych
3 Centrala Handlowca Przemysłu 1) liny stalowe używane,
Wyrobów Metalowych w Bytomiu 2) sita stalowe używane,
3) sita fosforo-brązowe używane
4 Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach odpady stali niestopowej, stali stopowej i żeliwa, powstające w czasie przerobu metalurgicznego w postaci: zgorzeliny, zgarów, żużli, szlamów i odpadów z mas i piasków formierskich oraz rdzeniowych
5 Centrala Handlowa Metali Nieżelaznych w Katowicach lub upoważnione przez nią jednostki gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej, z którymi zawarła ona umowę dostawy odzyskanego srebra taśmy filmowe i fotograficzne, płyty rentgenowskie, zużyty płyn utrwalający
6 Poznańskie Zakłady Elektrotechniczne "Alco" w Poznaniu-Starołęce 1) złom zużytych nie rozbrojonych akumulatorów

zasadowych kadmowo-niklowych bez elektrolitu

lub z jego resztkami,

2) złom zużytych nie rozbrojonych akumulatorów

srebrowo-cynkowych bez elektrolitu lub z jego

resztkami,

7 Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali w Katowicach lub upoważnione przez nie jednostki żużle stalownicze i z produkcji ferrostopów
8 Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Elektro-Chemiczne w Brzeziu n. Odrą żużel z topników manganowych powstający przy spawaniu łukiem krytym
9 Wojewódzkie przedsiębiorstwa 1) kości,
podległe Centrali Surowców Wtórnych w Łodzi i upoważnione przez nią spółdzielnie pracy, gminne spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu "Samopomoc Chłopska" oraz inne upoważnione jednostki 2) makulatura, z wyjątkiem odpadów i ścinków

celofanu, celuloidu, cynfolii, papierów

impregnowanych smołą, kalki maszynowej,

ołówkowej i hektograficznej, opakowań po

środkach trujących, makulatury powstającej

w szpitalach zakaźnych oraz makulatury

pochodzącej z produkcji zakładów

przetwórczych papierniczych, podległych

Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,

3) odpady korkowe,
4) odpady oraz zużyte wyroby z sizalu i manili,
5) odpady tworzyw sztucznych termoplastycznych

(pokonsumpcyjne),

6) odpady włókien sztucznych i syntetycznych

(pokonsumpcyjne),

7) stłuczka szklana,
8) szmaty, ścinki i odpady włókiennicze,

bawełniane i bawełnopodobne, jedwabne,

jutowe, konopne, lniane, wełniane i

wełnopodobne z włókien naturalnych i

chemicznych, z wyjątkiem resztek tkanin

(metrażowych i kilogramowych) powstających w

przemyśle odzieżowym oraz szmat i innych

wyrobów włókienniczych pochodzących ze

szpitali zakaźnych

9) zużyte czyściwo,
10) odpady poprodukcyjne gumy, zużyte ogumienie

oraz inne zużyte wyroby z gumy nadające się

do wykorzystania,

11) odpady skór garbowanych twardych i miękkich,

z wyjątkiem odpadów powstających w zakładach

przemysłu lekkiego oraz zużyte wyroby ze

skóry nadające się do wykorzystania po

przerobie chemicznym lub mechanicznym,

12) używana trawa morska i włókno palmowe,
13) używana wata szklana,
14) używana wełna drzewna,
15) używane włosie tapicerskie,
16) zużyte poduszki maźnicze - wełniane i

bawełniane

10 Wojewódzkie przedsiębiorstwa zaopatrzenia drobnej wytwórczości oraz inne jednostki upoważnione przez właściwe prezydia 1) odpady produkcyjne i poamortyzacyjne stalowe

i żeliwne, które mogą być zużyte bez przetopu

(żelastwo użytkowe),

wojewódzkich rad narodowych 2) odpady użytkowe filcu,
(miast wyłączonych z województw) 3) odpady produkcyjne i poużytkowe surowców i

materiałów drzewnych

4) odpady użytkowe tkanin technicznych
11 Biuro Obrotu Maszynami i Surowcami w Warszawie lub 1) odpady tworzyw sztucznych termoplastycznych

(poprodukcyjne),

upoważnione przez nie jednostki 2) odpady użytkowe papieru i tektury pochodzące

z produkcji zakładów wytwórczych i

przetwórczych papierniczych

12 Zakłady zgrupowane w Zjednoczeniu Przemysłu Paszowego "Bacutil" lub upoważnione przez nie jednostki 1) tłuszcze techniczne odpadowe surowe,

2) odpady poubojowe i uboczne produkty

uboju nadające się do wykorzystania w

przemyśle spożywczym, paszowym,

farmaceutycznym i lekkim

13 Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych w Łodzi lub upoważnione przez

nią jednostki

1) odpady skór surowych (do garbowania,

na klej, na żelatynę itd.),

2) zużyty sznurek snopowiązałkowy

sizalowy

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1971 r. (M.P.71.29.187) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1971 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 kwietnia 1971 r. (M.P.71.29.187) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 28 maja 1971 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.37.185

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowaniu oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych surowców.
Data aktu: 17/06/1967
Data ogłoszenia: 07/07/1967
Data wejścia w życie: 15/07/1967