Tryb postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 maja 1967 r.
w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60) i art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zmiany w stanie władania gruntami, wpisane do ewidencji gruntów na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1955 r. w sprawie trybu postępowania przy zgłaszaniu i dokonywaniu zmian w danych objętych ewidencją gruntów i budynków (Dz. U. z 1955 r. Nr 27, poz. 159 i z 1962 r. Nr 41, poz. 194), nie mają wpływu na ustalenie wymiaru podatku gruntowego, jeżeli mimo dokonania tych zmian zgodnie z przepisami prawa i wykazania gruntów w ewidencji jako oddzielnych jednostek rejestrowych grunty te objęte są wspólną gospodarką.
§  2.
1.
Za wspólną gospodarkę uważa się gospodarkę rolną, której sposób prowadzenia wskazuje na to, iż stanowi ona jedną całość gospodarczą, w szczególności wskutek dokonywania wspólnych zbiorów oraz zaspokajania wspólnych potrzeb z przychodów osiągniętych z gospodarstwa jako całości. Jeżeli grunty stanowią własność (współwłasność) małżonków, ich dzieci oraz krewnych lub powinowatych i na tych gruntach prowadzona jest gospodarka rolna przez jedną z tych osób, przyjmuje się, że grunty te objęte są wspólną gospodarką, bez względu na to, czy osoby te pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą prowadzącą gospodarkę rolną.
2.
Jeżeli nabycie części gruntów przez krewnego podatnika nastąpiło w drodze kupna lub darowizny, zawartych w formie prawem przewidzianej, część gruntów nabytych przez krewnego uznaje się za odrębny przedmiot opodatkowania wówczas, gdy takie nabycie pozostaje w szczególności w związku z zawarciem przez krewnego małżeństwa i krewny ten prowadzi odrębne gospodarstwo domowe i sam gospodaruje na części nabytej; wspólne używanie budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych nie stanowi przeszkody do uznania gruntów podatnika i jego krewnego za dwa odrębne przedmioty opodatkowania.
3.
Jeżeli nabycie części gruntów przez krewnego podatnika nastąpiło w drodze dziedziczenia i dział gruntów nastąpił w formie prawem przewidzianej, część gruntów nabytych przez krewnego uznaje się za odrębny przedmiot opodatkowania wówczas, gdy krewny prowadzi odrębne gospodarstwo domowe i sam gospodaruje na części nabytej bądź oddaje ją do gospodarowania osobie trzeciej nie będącej jego krewnym lub powinowatym i nie pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; wspólne używanie budynków mieszkalnych i zabudowań gospodarczych nie stanowi przeszkody do uznania gruntów poszczególnych spadkobierców za odrębne przedmioty opodatkowania.
4.
Jeżeli nabycie gruntów nastąpiło w drodze dziedziczenia, lecz dział gruntów wchodzących w skład spadku nie został jeszcze dokonany w formie prawem przewidzianej, wówczas przedmiotem opodatkowania jest ogólny obszar gruntów wchodzących w skład spadku. Jeżeli spadkobiercy oprócz udziału w spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne, posiadają własne gospodarstwa rolne, a zachodzą wypadki określone w ust. 1, wówczas gospodarstwo spadkowe oraz gospodarstwa własne spadkobierców stanowią jeden przedmiot opodatkowania. Jeżeli natomiast spadkobiercy oprócz udziału w spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne, posiadają własne gospodarstwa rolne, na których po otwarciu spadku prowadzą odrębną gospodarkę, wówczas odrębnym przedmiotem opodatkowania jest gospodarstwo rolne wchodzące w skład spadku i odrębnymi - gospodarstwa rolne, stanowiące własność spadkobierców.
§  3. 1
1.
Decyzje co do tego, czy na gruntach prowadzona jest wspólna lub odrębna gospodarka, wydaje naczelnik gminy po zbadaniu stanu faktycznego na miejscu w gospodarstwie oraz zasięgnięciu opinii sołtysa.
2.
Niezależnie od podania decyzji do wiadomości podatnikom urząd gminy podaje je do wiadomości mieszkańcom wsi przez wywieszenie odpisów na tablicy ogłoszeń na okres co najmniej dwóch tygodni.
§  4. 2
(skreślony).
§  5.
W razie ujawnienia w danym roku podatkowym gruntów ukrytych przed opodatkowaniem lub fikcyjnego rozdrobnienia (podziału) gospodarstwa rolnego, dokonuje się korekty wymiaru podatku gruntowego za okres niewłaściwego opodatkowania, najwyżej za trzy lata wstecz (art. 141 dekretu o postępowaniu podatkowym). Organ finansowy I instancji zaniecha częściowo korekty wymiaru podatku gruntowego i dokona jej tylko za rok, w którym zostały ujawnione wspomniane okoliczności, gdy ważne względy gospodarcze lub szczególne okoliczności sprawy tego wymagają. Jeżeli jednak podatnik sam zgłosi wspomniane okoliczności, korekty wymiaru podatku gruntowego dokonuje się od roku następującego po roku, w którym zgłoszenie nastąpiło. Przepis zdania poprzedzającego stosuje się nawet wtedy, gdy wspomniane okoliczności były znane organowi wymiarowemu, ale organ ten nie wszczął jeszcze postępowania zmierzającego do prawidłowego opodatkowania podatnika.
§  6.
1.
Zgłoszenia zmian we władaniu gruntami, dotyczące zarówno podziału, jak i połączenia (kumulacji) gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego, nie rozpatrzone w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia, podlegają załatwieniu w trybie tego zarządzenia.
2. 3
Decyzje w sprawie zmian we władaniu gruntami, wydane na podstawie przepisów §§ 2 i 3 zarządzenia Ministrów Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Finansów i Skupu z dnia 31 października 1956 r. w sprawie wprowadzenia do ewidencji gruntów zmian we władaniu gruntami oraz ustalania w związku z tymi zmianami wymiaru podatku gruntowego i obowiązkowych dostaw (Monitor Polski Nr 95, poz. 1052), uwzględnia się przy wymiarze podatku gruntowego do czasu przedstawienia przez zainteresowane strony dokumentów urzędowych, uzasadniających dokonanie zmian, w szczególności aktów notarialnych, prawomocnych orzeczeń sądowych itp., nie dłużej jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 1975 r. Po upływie tego okresu, w razie nieprzedstawienia wymienionych dokumentów, miarodajne dla wymiaru podatku gruntowego będą dane objęte ewidencją gruntów według stanu zapisów przed wydaniem wymienionych decyzji.
§  7.
1.
Podania (odwołania, skargi, zażalenia), w których podatnicy domagają się obniżenia podatku gruntowego z tego powodu, że bądź nastąpiły zmiany w osobach władających gruntami, bądź obszar, rodzaj użytków i klasy gruntów, przyjęte do wymiaru podatku gruntowego, nie odpowiadają stanowi faktycznemu, kieruje się do wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w celu wydania decyzji w sprawie zgłoszonych zmian.
2.
Jeżeli w podaniach, o których mowa w ust. 1, podatnicy proszą o odroczenie płatności odpowiedniej części podatku, odroczenie płatności może nastąpić po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu sprawy przez wydział rolnictwa i leśnictwa. Decyzja w sprawie odroczenia płatności stanowi podstawę do odpowiedniego zawieszenia postępowania egzekucyjnego.
§  8.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o prezydium powiatowej rady narodowej i jego organach, należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat i prezydium rady narodowej miasta wyłączonego z województwa oraz ich organy.
§  8a. 4
1.
Zarządzenie stosuje się odpowiednio na obszarze miast.
2.
Przepisy zarządzenia dotyczące naczelnika gminy stosuje się odpowiednio do naczelnika miasta i gminy oraz do organów finansowych prezydiów rad narodowych w miastach stanowiących powiaty, a nie podzielonych na dzielnice, dzielnicowych rad narodowych w miastach stanowiących powiaty, a podzielonych na dzielnice, i w miastach wyłączonych z województw oraz do referatów (wydziałów) finansowych lub biur prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1960 r. w sprawie trybu postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego (Monitor Polski z 1960 r. Nr 51, poz. 243, z 1961 r. Nr 83, poz. 347, z 1962 r. Nr 49, poz. 241, z 1963 r. Nr 97, poz. 458 i z 1965 r. Nr 69, poz. 399.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 zarządzenia z dnia 30 listopada 1972 r. (M.P.72.56.301) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.
2 § 4 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 30 listopada 1972 r. (M.P.72.56.301) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.
3 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 16 września 1970 r. (M.P.70.31.253) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 września 1970 r.
4 § 8a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 30 listopada 1972 r. (M.P.72.56.301) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1973 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.36.170

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Tryb postępowania przy uznawaniu gospodarstw rolnych za wspólnie lub odrębnie prowadzone dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Data aktu: 09/05/1967
Data ogłoszenia: 01/07/1967
Data wejścia w życie: 01/07/1967