Zasady fakturowania dostaw w obrocie krajowym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 czerwca 1967 r.
w sprawie zasad fakturowania dostaw w obrocie krajowym.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. z 1950 r. Nr 22, poz. 188 i z 1951 r. Nr 25, poz. 185) i § 20 uchwały nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65) zarządza się, co następuje:
§  1.
Przepisy zarządzenia dotyczą:
1)
przedsiębiorstw państwowych,
2)
zjednoczeń i innych jednostek organizacyjnych grupujących przedsiębiorstwa państwowe,
3)
spółdzielni i związków spółdzielni prowadzących działalność gospodarczą,
4)
organizacji społecznych, posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej,
5)
działających według zasad rozrachunku gospodarczego zakładów jednostek wymienionych w pkt 1-4,
6)
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
7)
przedsiębiorstw posiadających formę spółek prawa cywilnego lub handlowego, w których Skarb Państwa lub przedsiębiorstwa państwowe posiadają udział wynoszący ponad 50% kapitału zakładowego.
§  2.
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia:
1)
"uchwała" - rozumie się przez to uchwałę nr 26 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1967 r. w sprawie różnic budżetowych oraz zasad stosowania niektórych cen (Monitor Polski Nr 13, poz. 65),
2)
"jednostki zbytu" - rozumie się przez to biura zbytu, biura sprzedaży, składnice oraz inne jednostki organizacyjne uprawnione do wykonywania funkcji zbytu i realizowania prowizji,
3)
"jednostki zaopatrzeniowe" - rozumie się przez to jednostki organizacyjne zaopatrzenia materiałowo-technicznego, uprawnione z tego tytułu do realizowania narzutów do cen zakupu,
4)
"ceny zbytu" - rozumie się przez to zaopatrzeniowe ceny zbytu określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały, a w wypadku określonym w § 6 pkt 1 lit. a) i b) - ceny detaliczne zmniejszone o marże handlowe (detaliczną i hurtową),
5)
"ceny hurtowe" - rozumie się przez to ceny hurtowe (składowe) ustalone w cennikach bądź ceny zbytu (pkt 4) zwiększone o marżę hurtową, a w wypadku określonym w § 6 pkt 4 lit. a) - ceny detaliczne zmniejszone o marżę detaliczną,
6)
"ceny detaliczne" - rozumie się przez to ceny detaliczne ustalone w cennikach bądź zaopatrzeniowe ceny zbytu i zaopatrzeniowe ceny hurtowe, określone w § 2 ust. 1 uchwały, zwiększone o marże lub narzuty specjalne, jeżeli organ właściwy do ustalania cen określi taki sposób tworzenia cen detalicznych.
§  3.
Fakturowanie artykułów w obrocie krajowym przez jednostki wymienione w § 1 powinno odbywać się zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniu, o ile z przepisów uchwały lub przepisów wydanych na podstawie uchwały bądź z przepisów odrębnych nie wynika odmienny sposób fakturowania.
§  4.
Artykuły, na które ustalono tylko ceny zbytu, a których ceny hurtowe powstają przez doliczenie do cen zbytu marży hurtowej (§ 2 ust. 1 pkt 1 i 3 uchwały), podlegają fakturowaniu:
1)
przez jednostki produkcyjne przy sprzedaży:
a)
jednostkom wymienionym w załączniku nr 2 do uchwały, jednostkom zbytu i handlu hurtowego oraz innym jednostkom wymienionym w §§ 11 i 12 ust. 1 uchwały, zakupującym artykuły na cele w tych przepisach określone (nie do odprzedaży) - po cenie zbytu,
b)
jednostkom zbytu określonym w § 14 ust. 1 uchwały oraz jednostkom zaopatrzeniowym, zakupującym artykuły w celu ich odprzedaży - po cenie zbytu,
c)
jednostkom handlu hurtowego wymienionym w § 14 ust. 1 uchwały, zakupującym artykuły do dalszej odprzedaży - po cenie hurtowej lub - jeżeli cennik zawiera tylko ceny zbytu - po cenie zbytu; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen hurtowych potrąca się przysługującą hurtowni marżę hurtową;
2)
przez jednostki zbytu - według zasad ustalonych dla jednostek produkcyjnych (pkt 1);
3)
przez jednostki handlu hurtowego przy sprzedaży wszystkim odbiorcom wymienionym w pkt 1 lit. a) oraz jednostkom zaopatrzeniowym - po cenie hurtowej;
4)
przez jednostki zaopatrzeniowe przy sprzedaży odbiorcom wymienionym w pkt 1 lit. a) - po cenie zakupu; do łącznej sumy faktury dolicza się przysługujący jednostce zaopatrzeniowej narzut.
§  5.
1.
Artykuły, na które ustalono ceny zbytu niezależnie od cen zbytu powstających z cen detalicznych (przez odjęcie marży detalicznej i hurtowej), a których ceny hurtowe tworzone są przez doliczenie do ustalonych cen zbytu marży hurtowej (§ 2 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały), podlegają fakturowaniu:
1)
przez jednostki produkcyjne przy sprzedaży:
a)
odbiorcom określonym w § 4 pkt 1 lit. a) - po cenie zbytu,
b)
jednostkom zbytu oraz jednostkom zaopatrzeniowym zakupującym artykuły w celu ich odprzedaży - po cenie zbytu, z zastrzeżeniem lit. d),
c)
jednostkom handlu hurtowego wymienionym w § 14 ust. 1 uchwały - po cenie hurtowej lub - jeżeli cennik zawiera tylko ceny zbytu - po cenie zbytu; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen hurtowych potrąca się przysługującą hurtowni marżę hurtową,
d)
jednostkom zbytu i handlu hurtowego określonym w § 13 uchwały - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się należne odbiorcy marże,
e)
jednostkom handlu detalicznego, jednostkom powołanym do zaopatrywania nie uspołecznionych zakładów produkcyjnych i usługowych, innym jednostkom uprawnionym do zakupu artykułów po cenie detalicznej zmniejszonej o marżę detaliczną bądź po cenie detalicznej zmniejszonej o marżę detaliczną i hurtową - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się przysługujące odbiorcy marże,
f)
odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały) - po cenie detalicznej;
2)
przez jednostki zbytu, z wyjątkiem jednostek zbytu typu rynkowego - według zasad ustalonych dla jednostek produkcyjnych (pkt 1);
3)
przez jednostki zbytu typu rynkowego, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, przy sprzedaży:
a)
odbiorcom wymienionym w § 4 pkt 1 lit. a), jednostkom handlu hurtowego typu rynkowego, wymienionym w załączniku nr 1 do uchwały, jednostkom handlu detalicznego i innym jednostkom wymienionym w pkt 1 lit. e) - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się przysługujące odbiorcy marże,
b)
odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały) - po cenie detalicznej;
4)
przez jednostki zaopatrzeniowe przy sprzedaży:
a)
odbiorcom określonym w § 4 pkt 1 lit. a) - po cenie zakupu; do łącznej sumy faktury dolicza się przysługujący jednostce zaopatrzeniowej narzut,
b)
innym odbiorcom - po cenie przysługującej odbiorcy;
5)
przez jednostki handlu hurtowego wymienione w § 14 ust. 1 uchwały przy sprzedaży:
a)
wszystkim odbiorcom określonym w § 4 pkt 1 lit. a) oraz jednostkom zaopatrzeniowym - po cenie hurtowej,
b)
jednostkom handlu detalicznego i innym jednostkom wymienionym w pkt 1 lit. e) - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się przysługującą odbiorcy marżę,
c)
odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały) - po cenie detalicznej;
6)
przez jednostki handlu hurtowego typu rynkowego, wymienione w załączniku nr 1 do uchwały, przy sprzedaży:
a)
odbiorcom wymienionym w § 4 pkt 1 lit. a) - po cenie detalicznej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 i 4 uchwały; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się marżę detaliczną,
b)
jednostkom handlu detalicznego i innym jednostkom wymienionym w pkt 1 lit. e) - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się przysługującą odbiorcy marżę detaliczną,
c)
odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały) - po cenie detalicznej;
7)
przez jednostki handlu detalicznego - wszystkim odbiorcom po cenie detalicznej.
2.
Przepis ust. 1 dotyczy również tych artykułów, których ceny detaliczne powstają przez doliczenie do cen zbytu marży hurtowej i detalicznej lub narzutu specjalnego (§ 2 pkt 6).
3.
W odniesieniu do Centralnej Składnicy Harcerskiej i jednostek handlu hurtowego wymienionych w części I załącznika nr 1 do uchwały lp. 8, 9, 10, 13, 14 i 16 przepis ust. 1 pkt 6 dotyczy działalności hurtowej tych jednostek.
§  6.
Artykuły o jednolitym poziomie cen, na które ustalono tylko ceny detaliczne, a ceny zbytu i hurtowe powstają przez odjęcie marż handlowych (§ 2 ust. 2 uchwały), podlegają fakturowaniu:
1)
przez jednostki produkcyjne przy sprzedaży:
a)
odbiorcom wymienionym w § 4 pkt 1 lit. a) - po cenie zbytu,
b)
jednostkom zbytu i handlu hurtowego oraz jednostkom zaopatrzeniowym określonym w § 14 uchwały - po cenie zbytu,
c)
jednostkom zbytu i handlu hurtowego określonym w § 13 uchwały, jednostkom handlu detalicznego i innym jednostkom wymienionym w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. e) - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się przysługujące odbiorcy marże,
d)
odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały) - po cenie detalicznej;
2)
przez jednostki zbytu, z wyjątkiem jednostek zbytu typu rynkowego - według zasad ustalonych dla jednostek produkcyjnych (pkt 1);
3)
przez jednostki zaopatrzeniowe przy sprzedaży:
a)
odbiorcom określonym w § 4 pkt 1 lit. a) - po cenie zakupu; do łącznej sumy faktury dolicza się przysługujący jednostce zaopatrzeniowej narzut,
b)
innym odbiorcom - po cenie przysługującej odbiorcy;
4)
przez jednostki handlu hurtowego wymienione w § 14 ust. 1 uchwały przy sprzedaży:
a)
odbiorcom wymienionym w § 4 pkt 1 lit. a) oraz jednostkom zaopatrzeniowym - po cenie hurtowej,
b)
jednostkom handlu detalicznego i innym jednostkom wymienionym w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. e) - po cenie detalicznej; od łącznej sumy faktury ustalonej według cen detalicznych potrąca się przysługującą odbiorcy marżę,
c)
odbiorcom nie uprawnionym do zakupu po cenie innej niż cena detaliczna (§ 18 ust. 1 uchwały) - po cenie detalicznej;
5)
przez jednostki zbytu i handlu hurtowego wymienione w załączniku nr 1 do uchwały - według zasad określonych w § 5 ust. 1 pkt 3 i 6, z tym że przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio;
6)
przez jednostki handlu detalicznego - wszystkim odbiorcom po cenie detalicznej.
§  7.
Przy fakturowaniu należy uwzględnić:
1)
prowizję, podział marży lub prowizji, należny ryczałt, zrzeczenie się części przysługującej odbiorcy marży zgodnie z obowiązującymi przepisami o marżach i prowizjach,
2)
dopłaty, opusty, rabaty i bonifikaty określone w cennikach lub zarządzeniach uzależniających wysokość ceny od określonych warunków kupna, wielkości partii itp.
§  8.
Właściwy minister (Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości) w porozumieniu z Ministrem Finansów i Państwową Komisją Cen może ustalić szczegółowe zasady fakturowania dostaw w obrotach dokonywanych między podległymi bądź nadzorowanymi przez niego jednostkami gospodarki uspołecznionej.
§  9.
1.
Faktura, stanowiąca udokumentowanie sprzedaży, powinna zawierać co najmniej:
1)
nazwę i adres dostawcy,
2)
nazwę i adres odbiorcy,
3)
datę wystawienia faktury,
4)
datę wykonania dostawy (wydania, wysyłki, postawienia do dyspozycji odbiorcy, przyjęcia dostawy przez odbiorcę - zgodnie z warunkami dostaw lub umową stron),
5)
określenie przedmiotu, ilości, ceny jednostkowej i wartości dostawy,
6)
podstawę zastosowanych cen,
7)
podpisy osób reprezentujących dostawcę.
2.
Faktura powinna ponadto zawierać dane ułatwiające realizację dostawy i rozliczenie finansowe za dostawę, np. datę i numer zamówienia odbiorcy, przeznaczenie dostawy (eksploatacja, inwestycje, remonty kapitalne, odprzedaż), sposób zapłaty, numery rachunków bankowych itp.
§  10.
Jednolity wzór faktury za dostawy artykułów na cele zaopatrzeniowe i inwestycyjne określa zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1954 r. w sprawie obowiązku stosowania jednolitego wzoru faktury za dostawy artykułów na cele zaopatrzeniowe i inwestycyjne (Monitor Polski Nr A-81, poz. 939).
§  11.
Łączna suma faktury podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
§  12.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 1953 r. w sprawie zasad fakturowania w państwowych jednostkach gospodarczych w obrocie krajowym (Monitor Polski Nr A-17, poz. 240).
§  13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1967 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021