Dokumentacja wymagana do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 5 kwietnia 1967 r.
w sprawie dokumentacji wymaganej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i na wykonanie obiektów budowlanych, określonych w art. 64 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158), należy przedstawić właściwemu organowi administracji wodnej wyciągi z odpowiednich części opisowych i graficznych projektu wstępnego inwestycji, a w wypadku dokumentacji jednostadiowej - z części opisowych i graficznych projektu technicznego inwestycji.
2.
Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy załączyć ponadto odpis decyzji o lokalizacji szczegółowej, gdy przepisy o lokalizacji szczegółowej inwestycji wymagają takiej decyzji, a w razie wspólnego korzystania z wody przez kilku uprawnionych - również projekt instrukcji eksploatacyjnej.
3.
Wyciągi określone w ust. 1 przedstawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden zwraca się wnioskodawcy wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, jako jego część składową.
§  2.
1.
Wyciągi z odpowiednich części opisowych i graficznych projektów, o których mowa w § 1 ust. 1, powinny zawierać ustalenia w zakresie gospodarki wodnej, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
2.
Wyciągi z części opisowych powinny - w zależności od rodzaju projektowanej inwestycji - określać w szczególności:
1)
cel i zadania projektowanej inwestycji,
2)
charakterystykę wód (wraz z wykresami), które mają być użytkowane albo są związane z projektowanymi obiektami budowlanymi, jak np. z mostami, przewodami prowadzonymi przez wody; w razie ubiegania się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - również analizę wody w projektowanym miejscu zrzutu ścieków do odbiornika,
3)
sposób i zakres projektowanego korzystania z wód,
4)
bilans wodny zakładu,
5)
ilość, stan i skład ścieków, projektowany sposób i przewidywany efekt ich oczyszczania,
6)
rodzaj i rozwiązanie projektowanych obiektów budowlanych,
7)
rodzaj znaków wodnych i wodnych urządzeń pomiarowych,
8)
obszar i znajdujące się na tym obszarze obiekty budowlane, w stosunku do których wystąpi szkodliwe oddziaływanie projektowanej inwestycji, oraz rodzaj urządzeń zapobiegających temu oddziaływaniu,
9)
stan prawny terenu inwestycji i poszczególnych nieruchomości na obszarze określonym w pkt 8,
10)
obowiązki wobec osób trzecich związane z pozwoleniem wodnoprawnym.
3.
Wyciągi z części graficznych powinny zawierać:
1)
szkic orientacyjny położenia inwestycji oraz plan ogólny lub szczegółowy zagospodarowania terenu inwestycji, sporządzone na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali przyjętej w dokumentacji inwestycji; na planie ogólnym lub szczegółowym zagospodarowania terenu należy nanieść poszczególne nieruchomości w obrębie terenu inwestycji, i w zasięgu jej oddziaływania, z oznaczeniem ich powierzchni i właścicieli,
2)
zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne obiektów budowlanych i koryta wody płynącej lub zbiornika wodnego w zasięgu oddziaływania tych obiektów w skali poziomej, odpowiadające skali planu ogólnego lub szczegółowego zagospodarowania terenu inwestycji,
3)
schemat funkcjonalny (technologiczny) projektowanego obiektu budowlanego,
4)
schemat układu znaków wodnych i wodnych urządzeń pomiarowych.
4.
Osoby nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej przedstawiają zamiast wyciągów dane określone w ust. 2 i 3.
5.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ administracji wodnej może żądać przedstawienia dodatkowych danych związanych z gospodarką wodną lub zmniejszyć zakres danych określonych w ust. 2 i 3.
§  3.
1.
Dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów budowlanych określonych w § 1 ust. 1, które zgodnie z przepisami o państwowym nadzorze budowlanym zostały zwolnione od obowiązku sporządzania projektu budowlanego, należy przedstawić właściwemu organowi gospodarki wodnej:
1)
opis określający cel i zadania projektowanej inwestycji,
2)
opis funkcji użytkowej (technologii),
3)
plan usytuowania obiektu budowlanego sporządzony w skali nie mniejszej niż 1:500, a dla inwestycji liniowych lub sieciowych w skali 1:1.000 lub 1:5.000, uwidoczniający zlokalizowanie projektowanej inwestycji.
2.
Dla uzyskania pozwolenia na wykonanie ujęć wód podziemnych można, zamiast danych określonych w ust. 1, przedstawić właściwemu organowi administracji wodnej w dwóch egzemplarzach zatwierdzoną dokumentację geologiczną.
3.
Do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego należy ponadto załączyć odpis decyzji o lokalizacji szczegółowej, gdy przepisy o lokalizacji szczegółowej inwestycji wymagają takiej decyzji.
4.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ administracji wodnej może żądać przedstawienia dodatkowych danych związanych z gospodarką wodną.
5.
Dane określone w ust. 1 i 2 przedstawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden zwraca się wnioskodawcy wraz z pozwoleniem wodnoprawnym, jako jego część składową.
§  4.
1.
Dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla istniejących obiektów budowlanych określonych w art. 64 prawa wodnego należy przedstawić właściwemu organowi gospodarki wodnej w dwóch egzemplarzach odpowiednie dane określone w § 3 ust. 1 i 2.
2.
Przepis § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  5.
1.
Dla uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na korzystanie z wód bez zastosowania obiektów budowlanych należy właściwemu organowi administracji wodnej przedstawić w dwóch egzemplarzach - w zależności od rodzaju zamierzonego korzystania - odpowiednie dane określone w § 2 ust. 2 pkt 2, 3, 7, 8, 9 i 10 wraz z przekrojem poprzecznym koryta rzeki lub zbiornika wodnego w skali 1:100 i planem usytuowania miejsca zamierzonego korzystania w skali 1:100 lub 1:5.000.
2.
Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  6.
Sprawy wydania pozwoleń wodnoprawnych, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, będą rozpoznawane aż do ich ukończenia według zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. o sporządzaniu projektów technicznych, wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych (Dz. U. Nr 67, poz. 551).
§  7.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 14 lutego 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie zakładania, utrzymywania, użytkowania i spuszczania stawów, które nie są w połączeniu z zakładami o sile wodnej (Dz. U. Nr 23, poz. 160),
2)
rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 23 maja 1931 r. ustalające zasady sporządzania projektów technicznych wymaganych do uzyskania pozwoleń w sprawach wodnych (Dz. U. Nr 67, poz. 551 i Nr 97, poz. 748.
§  8.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021