Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 11 marca 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Gospodarki Komunalnej:
w zakresie wykonawstwa i eksploatacji:
1 66/8973-01 Sieci cieplne zewnętrzne podziemne w obudowie kanałowej. Warunki techniczne wykonania 17 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie produkcji:
2 66/1721-26 *) Rozjazdy wąskotorowe.

Wkładki krzyżowe 24.

Wymiary

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
3 66/1721-27 - Iglica I24. Główne

wymiary

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
4 66/1721-28 *) Kolejki łańcuchowe. Koła

łańcuchowe. Główne wymiary

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
5 66/1721-29 - Kolejki łańcuchowe przetokowe. Główne dane techniczne 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
6 66/1721-30 Wozy kopalniane średnie resorowane. Sprzęgi. Główne dane techniczne 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
7 66/1791-03 Sita szczelinowe płaskie. Główne wymiary 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
8 66/2061-01 Koparki i zwałowarki. Czerpaki maszyn łańcuchowych. Główne wymagania techniczne 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
9 66/8914-11 Szyby górnicze. Elementy obudowy tymczasowej pierścieniowej. Wymagania techniczne 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie projektowania:
10 66/0464-01 Urządzenia i sprzęt do eksploatacji złóż ropy naftowej. Oddzielacze gazu. Wymagania 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie eksploatacji:
11 66/1725-04 Liny kopalniane wyciągowe z drutów okrągłych. Liny nośne okrągłosplotowe o linowym styku drutów 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie projektowania i eksploatacji:
12 66/8913-02 Lampownie kopalniane. Wyposażenie pomieszczeń 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie używania pojęć:
13 66/1725-05 Liny kopalniane wyciągowe z drutów okrągłych. Podział i określenia 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie klasyfikacji:
14 66/2320-01 Rurociągi stalowe układane w ziemi. Określenie zagrożenia korozyjnego 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie dokumentacji technicznej:
15 66/1700-01 *) Druki sprawozdawcze z ruchu

maszyn i urządzeń. Dziennik

ruchu kotłów parowych

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
16 66/1700-02 - Dziennik ruchu

kopalnianego wentylatora

głównego

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
17 66/1700-03 - Dziennik ruchu

kondensacji turbiny

parowej

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
18 66/1700-04 - Dziennik ruchu tłokowej

sprężarki powietrznej

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
19 66/1700-05 - Dziennik ruchu

odśrodkowej sprężarki

powietrznej o napędzie

parowym

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
20 66/1700-06 - Dziennik ruchu

odśrodkowej sprężarki

powietrznej o napędzie

elektrycznym

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
21 66/1700-07 - Dziennik ruchu pompowni

odwadniania głównego

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
22 66/1700-08 - Dziennik ruchu

turbogeneratora

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
23 66/1700-09 - Książka ruchu. Wytyczne

zakładania, prowadzenia i

przechowywania

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
24 66/1700-10 - Książka konserwacji i

remontów aparatury

pomiarowej do pomiarów

cieplnych. Wytyczne

zakładania, prowadzenia i

przechowywania

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie produkcji:
25 66/0461-02 Urządzenia i sprzęt do eksploatacji złóż ropy naftowej. Klucze do złączek i żerdzi pompowych 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie projektowania i wykonawstwa:
26 66/0409-06 Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie metod badań:
27 66/0543-08 Paliwa gazowe. Oznaczenie zawartości benzolu w gazie koksowniczym 19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie wykonawstwa i odbioru:
28 66/8934-02 Drogi samochodowe. Regeneracja nawierzchni smołowych 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie eksploatacji:
29 66/9364-01 Ruch lotniczy. Oznaczanie przeszkód lotniczych ruchomych i czasowo stałych na lotniskach cywilnych 14 października 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie badań odbiorczych:
30 66/8932-01 Drogi samochodowe. Warunki techniczne odbioru budowli ziemnych 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
w zakresie metod badań:
31 66/6774-03 Kruszywo drogowe. Metoda badań ścieralności kruszywa w bębnie kulowym - Los Angelos 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Ministra Przemysłu Ciężkiego:
w zakresie produkcji:
32 66/0644-11 Drut oraz pręty szlifowane ze stali chromowej do wyrobu kulek i wałeczków łożysk tocznych. Wymagania techniczne 11 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej:
w zakresie klasyfikacji:
33 66/3400-08 *) Urządzenia elektroniczne

dla techniki jądrowej.

Radioizotopowe urządzenia

przemysłowe. Klasyfikacja

według charakterystycznych

parametrów

3 maja 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
34 66/3400-09 - - Klasyfikacja według

spełnianego zadania

3 maja 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod kontroli:
35 66/3421-02 Zamknięte źródła promieniowania. Metody kontroli skażeń powierzchniowych i sprawdzania szczelności 7 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
36 66/7011-02 Surowce ceramiczne. Kaolin wzbogacony "KO". Wymagania i badania techniczne 30 listopada 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej:
w zakresie produkcji:
37 67/6741-11 Dachówki ceramiczne. Dachówki zakładkowe tłoczone "Wita" 13 stycznia 1967 r. 1 czerwca 1967 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
w zakresie metod badań:
38 66/7011-22 Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 29 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
39 66/7011-23 Metody badań surowców ceramicznych. Pełna analiza chemiczna skaleni, kaolinów i glin szlachetnych 29 listopada 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
40 66/6854-05 Szkło sanitarne. Miski szklane nerkowate 5 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej:
w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych:
41 66/8841-12 Posadzki z kostki drewnianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 22 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie metod badań:
42 66/6750-05 *) Azbest. Analiza chemiczna.

Oznaczanie zawartości

wilgoci oraz strat

żarzeniowych

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
43 66/6750-06 - Badanie własności

fizycznych. Oznaczanie

sedymentacji

19 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego:
w zakresie metod kontroli:
44 66/6731-02 Cement. Kontrola międzyoperacyjna. Badanie surowców, półproduktu i gotowego produktu 25 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych:
w zakresie produkcji:
45 66/5054-04 Okucia meblowe. Zawiasy czopowe płytkowe z ogranicznikiem 29 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Remontowych Maszyn i Urządzeń Budownictwa:
w zakresie projektowania i produkcji:
46 66/2031-01 Zbiorniki do cementu. Główne wielkości charakterystyczne 9 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów:
w zakresie produkcji:
47 66/6775-02 Płyty drogowe betonowe sześciokątne 7 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Centrali Jubilerskiej "Jubiler":
w zakresie produkcji i obrotu:
48 66/6068-02 *) Sole do celów

galwanotechnicznych.

Cyjanek potasowy

galwanotechniczny

2 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
49 66/6068-03 - Węglan potasowy

galwanotechniczny

2 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
50 66/6068-04 - Cyjanek srebra

galwanotechniczny

2 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Graficznego:
w zakresie produkcji:
51 66/7440-06 Zasady składania i formowania tabel 11 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
52 66/7451-12 *) Półprodukty

introligatorskie. Okładki

oklejane do książek

11 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
53 66/7451-13 - Okładki kartonowe i

papierowe do broszur

11 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
54 66/7452-01 Oprawy introligatorskie. Wymagania i badania techniczne 11 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
55 67/4265-01 Tarcze polerskie 18 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
56 66/7331-01 Tektura tynkowa 30 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tartacznego i Wyrobów Drzewnych:
w zakresie produkcji:
57 66/7111-10 Okorki 10 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
58 66/7111-11 Portowe półfabrykaty iglaste 10 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
59 66/7112-01 Okleiny jesionowe skrawane płasko 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
60 66/7112-02 Okleiny dębowe skrawane płasko 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
61 66/7112-03 Obłogi skrawane płasko 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
62 66/7112-04 *) Okleiny z drewna drzew

egzotycznych skrawane

płasko. Okleiny orzechowe

9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
63 66/7112-05 - Okleiny mahoniowe 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
64 66/7112-06 Okleiny wiązowe skrawane płasko 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
65 66/7112-07 Okleiny bukowe skrawane płasko 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
66 66/7112-08 Okleiny i obłogi skrawane obwodowo 9 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
67 66/7127-02 Deseczki do produkcji ołówków 10 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
68 66/7136-01 Kostka brukowa drewniana 28 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
69 66/7161-28 Skrzynki z tarcicy i płyt pilśniowych do eksportu szkła płaskiego, ornamentowego i zbrojonego. Wymagania i badania techniczne 3 czerwca 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego:
w zakresie produkcji i odbioru:
70 66/7149-03 *) Meble koszarowe. Taboret

koszarowy. Wymagania i

badania

5 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
71 66/7149-04 - Stół szkolny żołnierski.

Wymagania i badania

5 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
72 66/7149-05 - Krzesło koszarowe.

Wymagania i badania

5 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
73 66/7149-06 - Stół uniwersalny.

Wymagania i badania

5 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
74 66/7149-07 - Tablica szkolna

żołnierska. Wymagania i

badania

5 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
75 66/7149-08 - Szafka przyłóżkowa

żołnierska. Wymagania i

badania

5 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
76 66/7351-13 Opakowania transportowe. Pudła tekturowe do miodów pitnych w gąsiorach 23 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
77 66/7371-01 Klasery. Podstawowe wymagania i badania techniczne 23 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Nieorganicznego:
w zakresie produkcji:
78 66/6191-62 *) Odczynniki. Fosforan

dwuamonowy

3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
79 66/6191-60 - Chlorek rtęciowy 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
80 66/6191-61 - Nitrobenzen 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
81 66/6191-63 - Tlenek magnezowy 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
82 66/6191-64 - Kwas mrówkowy 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
83 66/6191-65 - Fosforan dwuwapniowy 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
84 66/6191-66 - Dwuchromian amonowy 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
85 66/6191-59 - Siarczan manganowy 3 września 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
86 66/6026-27 Produkty organiczne. Cykloheksanon 23 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji:
87 67/6061-03 Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Melaform WM-100 15 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
88 66/3076-01 *) Materiały

elektroizolacyjne. Taśma

polistyrenowa

kondensatorowa

31 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
89 66/3076-02 - Płyty z tkaniny szklanej

utwardzone żywicą

epoksydową modyfikowaną

klasy B

31 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
90 66/6044-02 Barwniki tłuszczowe do preparatów tłuszczowych i produktów naftowych 30 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
91 66/6359-02 Uszczelki z plastyfikowanego polichlorku winylu 31 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
92 66/2212-07 Łapy podporowe 1 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
93 66/2213-12 Osłony cieczowskazów rurkowych 1 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
94 66/2215-04 Zabudowy termometrów przemysłowych szklanych. Króćce termometryczne 1 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
95 66/2215-05 Oprawy termometrów przemysłowych szklanych do mieszalników pionowych 17 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
w zakresie projektowania:
96 66/2212-08 Blachy wzmacniające pod łapy podporowe 1 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
97 66/2215-06 Wytyczne zabudowy termometrów przemysłowych szklanych prostych i kątowych 90° 17 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii i Nafty:
w zakresie produkcji:
98 66/0535-18 Oleje silnikowe Lux U 17 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
99 65/0539-06 Emulsje smarowe 15 września 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
100 65/0535-16 Oleje siarkowane do obróbki metali (sulfofrezol) 15 września 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
101 65/0535-17 Wykrywanie nitrobenzenu w olejach 15 września 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Gumowego:
w zakresie produkcji:
102 66/6616-04 Uszczelnienia gumowe i gumowo-metalowe do hamulca kolejowego typu "Oerlikon" 27 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
103 65/6132-02 Tłuszcze techniczne. Olej kostny sztuczny 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
104 65/6144-06 *) Produkty organiczne. Eterol 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
105 65/6144-07 - Benzoesan izoamylu 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
106 65/6144-08 - Benzoesan izobutylu 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
107 65/6144-09 - Octan benzylu 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
108 65/6144-10 - Salicylan izoamylu 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
109 65/6145-10 *) Wyroby kosmetyczno-

perfumeryjne. Lakier do

włosów

31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
110 65/6145-11 - Talk kosmetyczny 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
111 65/6145-12 - Gold Cream 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
112 65/6145-13 - Krem oczyszczający

(Cleasing cream)

31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
113 65/6145-14 - Tusz do rzęs 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
114 65/6145-15 - Gliceryna kosmetyczna 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
115 65/6145-16 - Gliceryna zgęszczona 31 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "Mera":
w zakresie produkcji:
116 66/5531-01 Szybki okrągłe do ciśnieniomierzy i termometrów manometrycznych 21 maja 1966 r. 1 maja 1967 r.
117 66/5541-01 Wagi analityczne równoramienne. Wymagania techniczne 9 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
w zakresie projektowania i produkcji:
118 66/1361-03 Silniki lotnicze tłokowe, gaźnikowe. Filtry paliwowe. Główne wymiary 28 grudnia 1966 r. 1 czerwca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie produkcji:
119 66/1523-18 *) Obrabiarki do metali. Kółka

ręczne z ramionami z

tworzywa sztucznego

31 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
120 66/1523-19 - Rękojeści obrotowe do

kółek ręcznych z tworzywa

sztucznego

31 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
121 66/1523-20 - Sprzęgła przegubowe.

Widełki dwustronne

1 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
122 66/1523-21 - Sprzęgła przegubowe.

Widełki jednostronne

1 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
123 66/1523-22 - Sprzęgła przegubowe.

Kamienie

1 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
124 66/1523-23 - Sprzęgła przegubowe.

Sworznie

1 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
125 66/1523-24 - Sprzęgła przegubowe.

Tulejki

1 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
126 66/1523-25 - Sprzęgła przegubowe.

Trzpienie

1 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
127 67/1140-01 Sprzęgła wielopłytkowe przeciążeniowe. Główne wymiary 3 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
128 67/1140-02 Sprzęgła wielopłytkowe dwustronne 3 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
129 66/4521-07 *) Narzędzia gospodarstwa

domowego. Noże do chleba

31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
130 66/4521-08 - Nóż do pomidorów 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
131 66/4525-03 Siekiery górnicze 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
132 66/4525-04 Siekiery 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
133 66/4525-05 Narzędzia rzemieślnicze. Toporek kuchenny 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
134 66/4570-08 Narzędzia rzeźniczo-masarskie. Nóż rzeźniczy 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
135 66/4932-01 Polewaczki ocynkowane owalne 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
136 66/3515-26 Tabor kolejowy normalnotorowy. Armatura hamulcowa. Trójniki 30° 1 sierpnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania i produkcji:
137 66/3712-05 Zamknięcia otworów okrętowych. Okna zwykłe nie otwierane i otwierane 18 listopada 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:
w zakresie produkcji:
138 66/3061-01 *) Żarówki do sprzętu

wojskowego. Wymagania

ogólne i metody badań

technicznych

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
139 66/3061-02 - Żarówki sygnalizacyjne

jednoświatłowe do

mechanicznych pojazdów

kołowych. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
140 66/3061-03 - Żarówki projektorowe do

sprzętu stacjonarnego.

Wymagania szczegółowe i

badania techniczne

6 czerwca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
141 66/3061-04 - Żarówki okrętowe do

ogólnych celów

oświetleniowych.

Wymagania szczegółowe i

badania techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
142 66/3061-05 - Żarówki rurkowe do

mechanicznych pojazdów

kołowych. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
143 66/3061-06 - Żarówki pomocnicze do

mechanicznych pojazdów

gąsienicowych. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
144 66/3061-07 - Żarówki wskaźnikowe do

samolotów. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
145 66/3061-08 - Sygnalizacyjne żarówki

dwuświatłowe do

mechanicznych pojazdów

kołowych. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
146 66/3061-09 - Żarówki projektorowe

jednoświatłowe do

mechanicznych pojazdów

gąsienicowych. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
147 66/3061-10 - Wskaźniki prądu do

okrętów. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
148 66/3061-11 - Żarówki pomocnicze na

napięcie do 42 V do

lądowego sprzętu

wojskowego. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
149 66/3061-12 - Żarówki pomocnicze na

napięcie powyżej 42 V do

lądowego sprzętu

wojskowego. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
150 66/3061-13 - Żarówki telefoniczne.

Wymagania szczegółowe i

badania techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
151 66/3061-14 - Żarówki projektorowe

dwuświatłowe do

mechanicznych pojazdów

kołowych. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
152 66/3061-15 - Żarówki wskaźnikowe i

sygnalizacyjne do

okrętów. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
153 66/3061-16 - Żarówki projektorowe i

sygnalizacyjne do

samolotów. Wymagania

szczegółowe i badania

techniczne

6 czerwca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
154 66/0641-04 Stal walcowana. Kęsy do wyrobu walcówki na śruby i nakrętki spęczane na zimno 5 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
155 66/0642-14 Blachy cienkie i grube ze stali OH17N12M2T odpornej na korozję 5 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
156 66/0644-10 Kęsiska, kęsy i pręty walcowane ze stali OH17N12M2T odpornej na korozję 5 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
157 66/0648-07 Rury bez szwu gorąco walcowane lub ciągnione na zimno ze stali OH17N12M2T odpornej na korozję 5 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
158 66/0832-13 Stopy aluminium. Blachy platerowane na uszczelki 26 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
159 66/0834-08 Stop aluminium AM4. Pręty ciągnione 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
160 66/0862-01 Nikiel stopowy. Taśmy na katody lamp elektronowych 26 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
161 66/0882-07 Bimetal. Miedź-aluminium. Blachy i pasy 26 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
162 66/0886-07 *) Wyroby proszkowe. Srebro-

tlenek kadmu. Styki

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
163 66/0886-08 - Diament-metal. Frezy do

obróbki szkła

26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie używania pojęć i metod badań:
164 66/0800-01 Metale nieżelazne. Nierówności geometryczne wyrobów walcowanych. Określenia i sposoby pomiarów 26 października 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
165 66/0803-04 Spektrograficzne metody oznaczania zanieczyszczeń w ołowiu rafinowanym 26 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Instytutu Odlewnictwa:
w zakresie produkcji:
166 66/4021-10 *) Odlewnicze materiały

formierskie. Bentonit

mielony

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
167 66/4021-12 - Piasek kwarcowy płukany 10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
168 66/4021-11 *) Pomocnicze materiały

formierskie. Pokrycia form

i rdzeni. Czernidła

bezgrafitowe

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
169 66/4021-14 - - Czernidła grafitowe 10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
170 66/4022-02 *) Pomocnicze materiały

odlewnicze. Lunkeryt

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
171 66/4022-03 - Środek do odsiarczania

żeliwa "RAFŻEL 1"

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
172 66/4022-04 - Środek do odgazowania

aluminium i jego stopów

"RAFAL 1"

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
173 66/4024-04 Pomocnicze materiały formierskie. Badania laboratoryjne spoiw. Oznaczanie zawartości suchej substancji 10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
174 66/4024-15 *) Odlewnicze materiały

formierskie. Badania

laboratoryjne. Oznaczanie

zawartości węglanów

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
175 66/4024-16 - - Oznaczanie zawartości

montmorylonitu

10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
176 66/4051-10 Badania technologiczne metali nieżelaznych. Pomiar stopnia zagazowania ciekłych stopów aluminium 10 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych:
w zakresie produkcji:
177 66/1821-07 Maszyny do włókien chemicznych. Przędzarka wirówkowa WW4. Wymagania i badania techniczne 22 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
178 66/1831-07 *) Maszyny przędzalni.

Zgrzeblarki wałkowe 3N,

3PA, 3W. Wymagania i

badania techniczne

21 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
179 66/1831-08 - Łączniarki przędzy RZ10.

Wymagania i badania

techniczne

21 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
180 66/1832-01 - Szarparka szmat AC11.

Wymagania i badania

techniczne

13 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
181 66/1832-02 - Przędzarka obrączkowa

PG31. Wymagania i badania

techniczne

13 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
182 66/1832-04 - Rozdzielacz rzemykowy 6N

o podwójnym wałkowaniu.

Wymagania i badania

techniczne

21 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
183 66/1832-05 - Zasilarka ważąca 1N.

Wymagania i badania

techniczne

21 listopada 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie metod badań:
184 66/1071-02 Powłoki galwaniczne. Metody badań. Przygotowywania szlifów metalograficznych powłok do badań mikroskopowych 21 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego:
w zakresie produkcji i obrotu:
185 66/7533-05 Tkaniny bawełniane podkładkowe 10 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wełnianego - Północ:
w zakresie produkcji i obrotu:
186 66/7543-01 *) Tkaniny wełniane

odpasowane. Szale

21 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
187 66/7543-02 - Chustki 21 grudnia 1966 r. 1 kwietnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji:
188 66/2804-02 Narzędzia obuwnicze. Wycinaki do skór miękkich 18 listopada 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywczego:
w zakresie projektowania i produkcji:
189 67/2604-01 Maszyny piekarskie. Dzieże 7 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
190 66/2401-01 Przekładnie zębate małej mocy do maszyn przemysłu spożywczego. Moce i przełożenia 29 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
191 66/6191-79 Odczynniki. Wyższe alkohole n-propylowy, izobutylowy i izoamylowy 15 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Paszowego "Bacutil":
w zakresie produkcji i obrotu:
192 66/8184-04 Pepton 26 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
w zakresie produkcji:
193 66/5903-01 Narzędzia lekarskie i weterynaryjne. Powłoki ochronne metalowe na narzędziach stalowych. Wspólne wymagania i badania 19 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
194 66/5913-16 *) Narzędzia lekarskie.

Szczypczyki do nakładania

klamerek Michela, typ

Hegenbarth

19 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
195 66/5913-17 - Kleszczyki do zdejmowania

klamerek Michela, typ

Collin

19 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
196 66/5913-18 - Kleszczyki do nakładania

i zdejmowania klamerek

Michela

19 grudnia 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie konstrukcji i produkcji:
197 66/5941-11 Meble i sprzęt medyczny. Kółka jezdne ogumione na łożyskach tocznych. Wspólne wymagania i badania 31 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie produkcji:
198 67/3765-14 *) Okrętowe łodzie ratunkowe.

Przewłoki

18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
199 67/3765-15 - Zamknięcie wodoszczelne

zasobnika prowiantowego

18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
200 67/3765-16 - Zasobniki prowiantowe.

Wielkości

18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
201 67/3765-17 - Prowadnice szota 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
202 67/3765-18 - Zaczepy rejek 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
203 67/3765-19 - Okucia topu masztu 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
204 67/3765-20 - Jarzma masztu 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
205 67/3765-21 - Stępka boczna 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
206 67/3765-22 - Uchwyt cumy 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
207 67/3765-23 - Uchwyt want 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
208 67/3765-24 - Uchwyty oka linowego 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
209 67/3765-25 - Korki denne z gniazdami -

komplety

18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
210 67/3765-26 - Gniazda dulek 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
211 67/3765-27 - Dulki 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
212 67/3765-28 - Rożki 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
213 67/3765-29 - Okucia rejki 18 stycznia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i budowy:
214 66/9335-07 Urządzenia elektryczne dźwignic portowych. Wymagania i badania techniczne 23 grudnia 1966 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i odbioru:
215 66/3743-47 Uzbrojenie rybackich narzędzi połowowych. Rozpornice kutrowe 1,90 × 1,00 16 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
216 66/3750-05 Opaski na linach okrętowych włókiennych i stalowych 14 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
217 66/3750-06 Węzły lin okrętowych 14 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania i produkcji:
218 66/3782-11 Urządzenia kotwiczno-cumowniczo-holownicze. Stopery widełkowe 22 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 marca 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
1 63/0829-02 Miedź. Anody 13 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176) 26 października 1966 r.
2 66/0832-12 Aluminium. Folia graficzna "Algrafo" 8 stycznia 1966 r. (Monitor Polski Nr 21, poz. 116) 26 października 1966 r.
3 64/0892-01 Stop termomagnetyczny TA. Pasy i taśmy 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 30, poz. 169) 26 listopada 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
4 65/8984-05 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Przepisy budowy 30 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289) 24 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Instytutu Przemysłu Szkła i Ceramiki:
5 65/7011-18 Surowce ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Oznaczanie wilgotności 1 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24) 28 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
6 64/6868-02 Szkła barwne płaskie sygnałowe dla kolejnictwa. Wymagania i badania techniczne 25 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17) 20 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Farb i Lakierów:
7 64/6110-11 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ciężaru właściwego 28 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17) 14 stycznia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
8 64/6145-09 Wyroby kosmetyczno-perfumeryjne. Zmywacz lakieru i emalii do paznokci 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 24, poz. 122) 6 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
9 65/7383-07 Bruliony 8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386) 26 listopada 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
10 64/8142-09 Wódki gatunkowe wytrawne naturalne i naturalne mieszane 31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 88) 28 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
11 65/8031-02 Drób bity 15 lipca 1965 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 271) 19 grudnia 1966 r.
12 65/8036-04 Jaja kurze w skorupach 12 listopada 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 3, poz. 24) 19 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Rybnej:
13 65/8023-02 Ryby solone śledziowate dalekomorskie 8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 289) 6 września 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
14 65/8096-05 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby grylażowe. Wymagania wspólne 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 15 grudnia 1966 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
15 63/5943-01 Meble szpitalne. Wózek do przewożenia potraw 14 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388) 19 grudnia 1966 r.
2.
Tytuł normy BN-66/6061-16 ustanowionej przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 12 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) zmienia się na tytuł: "Środki pomocnicze dla włókiennictwa. Higrolit".
3.
Numery norm:
1)
66/3800-02 "Samoloty i śmigłowce. Ciężary. Nazwy, określenia i symbole",
2)
66/3830-02 "Szybowce. Ciężary. Nazwy, określenia i symbole"

- ustanowionych przez Ministra Komunikacji dnia 30 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 56, poz. 275), zmienione zostały na numery: 66/9360-02 i 66/9360-03.

§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 30 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) zastępuje normę BN-63/7326-01 "Wytwory papiernicze. Papier pakowy natronowy eksportowy", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego dnia 20 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 67 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) zastępuje normę BN-62/1345-01 "Silniki wysokoprężne. Rozpylacze silników szybkobieżnych. Wymiary zewnętrzne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 2 maja 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 92 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) zastępuje normę BN-62/1822-06 "Maszyny włókiennicze. Zaciskarka obić pokrywkowych UF14A. Warunki techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 9 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 101 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 26 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) zastępuje normę BN-62/3782-04 "Pachołki proste spawane", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego dnia 25 stycznia 1962 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 80, poz. 375 i z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
5.
Norma wymieniona w § 1 lp. 55 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) zastępuje normę BN-62/1822-01 "Maszyny włókiennicze. Zgrzeblarki pokrywkowe CZ66. Warunki techniczne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Włókienniczych dnia 9 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 424).
6.
Norma wymieniona w § 1 lp. 142 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) zastępuje normę BN-63/8092-01 "Wyroby cukiernicze trwałe. Karmelki twarde. Wymagania wspólne", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 14 października 1963 r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 449).
7.
Normy wymienione w § 1 lp. 143 i 144 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 9 grudnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) zastępują następujące normy:

1) BN-63/8092-02 "*) Wyroby cukiernicze trwałe. Karmelki nadziewane. Wymagania ogólne",

2) BN-63/8096-03 " - Wyroby z mas tłustych nie glazurowanych. Wymagania ogólne"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego dnia 30 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 39, poz. 185).

8.
Norma wymieniona w § 1 lp. 44 zastępuje normę BN-64/6731-02 "Cement. Metody badań. Oznaczanie tlenków wapniowego i magnezowego za pomocą wersenianu dwusodowego", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cementowego dnia 31 stycznia 1964 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 78).
9.
Norma wymieniona w § 1 lp. 77 zastępuje normę BN-63/7371-01 "Klasery", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych dnia 21 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176).
§  4.
Traci moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia norma BN-65/9131-01 "Ziarno zbóż na pasze", ustanowiona przez Ministra Rolnictwa dnia 15 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021