Czasowe utrzymanie w mocy branżowych warunków dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego obowiązujących w obrocie krajowym.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 29 grudnia 1966 r.
w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego obowiązujących w obrocie krajowym.

Na podstawie art. 384 Kodeksu cywilnego oraz § 4 uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 19655 r. w sprawie upoważnienia naczelnych organów administracji państwowej do ustalania ogólnych warunków dla określonych kategorii umów (Monitor Polski Nr 23, poz. 109) zarządza się, co następuje:
§  1.
Utrzymuje się w mocy do dnia 30 czerwca 1967 r. "Branżowe warunki dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego obowiązujące w obrocie krajowym", stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 10 września 1957 r. w sprawie przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy węgla i brykietów z węgla (Monitor Polski Nr 79, poz. 477), z wyjątkiem § 9.
§  2.
Określenie "dostawa" użyte w przepisach powołanych w § 1, obejmuje dostawę i sprzedaż w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
§  3.
W zakresie nie uregulowanym przepisami powołanymi w § 1 stosuje się "Ogólne warunki umów sprzedaży", stanowiące załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 7 października 1966 r. w sprawie ogólnych warunków umów sprzedaży oraz umów dostawy w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 57, poz. 276), z wyjątkiem przepisów rozdziału 9.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1967.1.4

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Czasowe utrzymanie w mocy branżowych warunków dostaw węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego i brunatnego obowiązujących w obrocie krajowym.
Data aktu: 29/12/1966
Data ogłoszenia: 10/01/1967
Data wejścia w życie: 01/01/1967