Zbyt wyrobów przemysłu terenowego w roku 1967.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 30 grudnia 1966 r.
w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w roku 1967.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), oraz § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy obowiązane są wytwarzane przez siebie w ramach planu artykuły wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do zarządzenia, oferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym.
2.
Ilekroć jest mowa w zarządzeniu o przedsiębiorstwach, rozumie się przez to państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego i spółdzielnie pracy zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy.
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa obowiązane są oferować do zakupu wytworzone przez siebie ponad plan roczny artykuły wymienione w wykazie, z wyjątkiem artykułu wymienionego pod lp. 2 w części A i pod lp. 2 w części B, jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym.
2.
Przedsiębiorstwa rozporządzają wytworzonym przez siebie ponad plan roczny artykułem wymienionym pod lp. 2 w części A i pod lp. 2 w czyści B wykazu w sposób następujący:
1)
50% powinny zaoferować do zakupu jednostkom wymienionym w wykazie lub przez nie wskazanym,
2)
50% mogą zbywać dowolnie wybranym jednostkom gospodarki uspołecznionej lub bezpośrednim odbiorcom.
§  3.
1.
W razie nie przyjęcia przez właściwą jednostkę zbytu lub jednostkę przez nią wskazaną oferty, o której mowa w § 1 i § 2, w terminie w niej określonym, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia złożenia oferty, przedsiębiorstwo może zbyć wyprodukowane artykuły dowolnej państwowej jednostce organizacyjnej lub spółdzielni.
2.
Artykuły, na które brak nabywców wśród państwowych jednostek organizacyjnych lub spółdzielni, mogą być sprzedawane rzemieślnikom, innym wytwórcom nie uspołecznionym lub bezpośrednim odbiorcom, wyłącznie na cele produkcyjne i na wykonywanie usług lub potrzeby własne gospodarstwa bez prawa odprzedaży z zyskiem. Przed zawarciem umowy należy żądać od nabywcy złożenia oświadczenia na piśmie, do jakich celów artykuł zostaje nabyty i uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za wprowadzenie artykułu do obrotu (art. 9 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia - Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244).
§  4. 1
Przepisów §§ 1–3 nie stosuje się:
1)
do uczestników porozumień ogólnobranżowych przewidzianych w uchwale nr 116 Rady Ministrów z dnia 14 maja 1965 r. o współpracy i koordynacji gospodarczej (Monitor Polski Nr 33, poz. 178), jeżeli zbyt artykułu wymienionego w załączonym do zarządzenia wykazie pod lp. 2–18 części A i pod lp. 2–11 części B zorganizowany został przez zjednoczenie wiodące, a decyzje zjednoczenia wiodącego dotyczące zbytu tego artykułu zgodnie z § 13 ust. 5 powołanej uchwały są dla uczestnika porozumienia wiążące,
2)
do produkcji ponadplanowej, której zbyt uregulowany jest uchwałą nr 719 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie dodatkowych środków do popierania i rozwoju produkcji ubocznej materiałów dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1956 r. Nr 100, poz. 1154 i z 1958 r. Nr 25, poz. 144).
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ ARTYKUŁÓW

Nazwa artykułu Nazwa jednostki, której należy artykuł zaoferować
A. Artykuły wytwarzane przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego:
1. Artykuły rozdzielane, zamieszczone w wykazie

artykułów rozdzielanych na 1967 r.,

stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 262

Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w

sprawie bilansów materiałowych i

rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr

70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z

1962 r. Nr 67, poz. 313, z 1963 r. Nr 4,

poz. 15, Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456,

z 1964 r. Nr 24, poz. 105 i Nr 67, poz. 316,

z 1965 r. Nr 48, poz. 261 oraz z 1966 r. Nr

54, poz. 260), z wyjątkiem wytworzonej ponad

plan roczny przędzy bawełnianej i

bawełnopodobnej oraz wytworzonej ponad plan

roczny przędzy zgrzebnej

Jednostka zbytu wskazana w wykazie artykułów rozdzielanych
2. Ocet Centrala Spożywcza
3. Cegła, z wyłączeniem cegły pozaklasowej Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
4. Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy

ścienne z betonu

Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
5. Bloczki i płyty ścienne z betonu lekkiego

autoklawizowanego

Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
6. Sączki Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
7. Dachówka palona Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
8. Kafle Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
9. Pustaki palone stropowe Biuro Zbytu Ceramiki Budowlanej
10. Okucia budowlane i meblowe Biuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych
11. Cegły i kształtki termalitowe Zjednoczenie Przemysłu Instalacji Budowlanych
12. Maszyny rolnicze Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
13. Świece Centrala Handlowa "Arged"
14. Meble Centrala Handlu Meblami
15. Obuwie skórzane Centrala Handlu Obuwiem
16. Wyprawione skórki futerkowe, z wyjątkiem

hodowanych norek i lisów

Centrala Handlu Obuwiem
17. Akcesoria do pojazdów samochodowych Centrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt"
18. Ubrania męskie z tkanin wełnianych i

wełnopodobnych, produkowane w zakładach

będących uczestnikami zrzeszeń

asortymentowych ubiorów męskich

Centrala Tekstylno-Odzieżowa
B. Artykuły wytwarzane przez spółdzielnie pracy, zrzeszone w wojewódzkich związkach spółdzielni pracy:
1. Artykuły rozdzielane, zamieszczone w wykazie

artykułów rozdzielanych na 1967 r.,

stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr 262

Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w

sprawie bilansów materiałowych i

rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr

70, poz. 329, z 1961 r. Nr 76, poz. 320, z

1962 r. Nr 67, poz. 313, z 1963 r. Nr 4,

poz. 15, Nr 69, poz. 344 i Nr 97, poz. 456,

z 1964 r. Nr 24, poz. 105 i Nr 67, poz. 316,

z 1965 r. Nr 48, poz. 261 oraz z 1966 r. Nr

54, poz. 260), z wyjątkiem wytworzonej ponad

plan roczny przędzy bawełnianej i

bawełnopodobnej oraz wytworzonej ponad plan

roczny przędzy zgrzebnej

Jednostka zbytu wskazana w wykazie artykułów rozdzielanych
2. Ocet Centrala Spożywcza
3. Kafle Wojewódzka centrala materiałów budowlanych (terenowo właściwa)
4. Okucia budowlane i meblowe Biuro Zbytu Okuć i Instalacji Budowlanych
5. Maszyny rolnicze Centrala Handlowa Sprzętu Rolniczego
6. Świece Centrala Handlowa "Arged"
7. Meble Centrala Handlu Meblami
8. Obuwie skórzane Centrala Handlu Obuwiem
9. Wyprawione skórki futerkowe, z wyjątkiem

hodowanych norek i lisów

Centrala Handlu Obuwiem
10. Akcesoria do pojazdów samochodowych Centrala Techniczno-Handlowa "Motozbyt"
11. Ubrania męskie z tkanin wełnianych i

wełnopodobnych, produkowane w zakładach

będących uczestnikami zrzeszeń

asortymentowych ubiorów męskich

Centrala Tekstylno-Odzieżowa
1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 czerwca 1967 r. (M.P.67.36.169) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1967 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021