Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów i ministrom niektórych uprawnień Rady Ministrów, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

M.P.62.27.114
UCHWAŁA Nr 88
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1962 r.
w sprawie przekazania Prezesowi Rady Ministrów i ministrom niektórych uprawnień Rady Ministrów, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.
Na podstawie art. 188 kodeksu postępowania administracyjnego Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego uprawnienia Rady Ministrów, jako organu wyższego stopnia i organu naczelnego w stosunku do prezydiów rad narodowych, przekazuje się – z zastrzeżeniem przepisu § 2 – ministrom (kierownikom urzędów centralnych), właściwym ze względu na przedmiot sprawy.
§  2.
1. Przewidziane w art. 159 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego uprawnienia Rady Ministrów do rozpatrywania skarg, dotyczących wykonywania zadań lub działalności prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), przekazuje się:
1) w zakresie spraw indywidualnych, nie wyłączając spraw osobowych – ministrom (kierownikom urzędów centralnych) właściwym ze względu na przedmiot sprawy,
2) w zakresie innych spraw – Prezesowi Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów rozpatruje ponadto skargi w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, w których prezydium rady narodowej z mocy przepisu prawa działa za zgodą lub w porozumieniu z właściwym ministrem (kierownikiem urzędu centralnego).
§  3. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz właściwym ministrom i kierownikom urzędów centralnych.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1962.27.114

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Przekazanie Prezesowi Rady Ministrów i ministrom niektórych uprawnień Rady Ministrów, wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.
Data aktu: 16/03/1962
Data ogłoszenia: 28/03/1962
Data wejścia w życie: 28/03/1962