Przeprowadzenie w roku 1960 dorocznego spisu rolnego.

M.P.60.39.192
UCHWAŁA Nr 132
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 1960 r.
w sprawie przeprowadzenia w roku 1960 dorocznego spisu rolnego.
W celu zapewnienia terminowego i prawidłowego przeprowadzenia w roku 1960 spisu powierzchni użytków i zasiewów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Doroczny spis rolny 1960 r. zostanie przeprowadzony w dniach od 6 do 11 czerwca.
§  2.
1. Doroczny spis rolny 1960 r. przeprowadzą organy spisowe powołane na podstawie uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 163).
2. Obowiązki i zakres działania organów spisowych ustali instrukcja Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeprowadzenia w roku 1960 dorocznego spisu rolnego.
3. W okresie przeprowadzania dorocznego spisu rolnego 1960 r. organy spisowe korzystają z uprawnień przyznanych im w związku ze spisem powszechnym (§§ 7, 14 i 15 uchwały nr 92 Rady Ministrów z dnia 18 marca 1960 r. w sprawie przygotowań do przeprowadzenia spisu powszechnego 1960 r. – Monitor Polski Nr 33, poz. 163).
§  3. Upoważnia się prezydia rad narodowych do wypłaty nagród pieniężnych pracownikom rad narodowych i innym osobom wyróżniającym się przy pracach związanych z dorocznym spisem rolnym 1960 r. w ramach kredytów znajdujących się w budżecie rad narodowych na wydatki związane z dorocznym spisem rolnym 1960 r., a przeznaczonych na nagrody.
§  4. Zobowiązuje się Główny Urząd Statystyczny do:
1) opracowania prowizorycznych wyników spisu do dnia 25 lipca 1960 r.,
2) opracowania ostatecznych wyników spisu do dnia 20 sierpnia 1960 r.,
3) dokonania uzupełnień wynikających ze sprawozdawczości rocznej państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa do dnia 15 lutego 1961 r.,
4) przesłania danych potrzebnych do opracowania szacunków produkcji rolnej do projektu Narodowego Planu Gospodarczego na 1961 r. – Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministerstwu Rolnictwa oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych do dnia 31 sierpnia 1960 r.
§  5. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020