Zasady tworzenia w roku 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

UCHWAŁA NR 440
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 listopada 1959 r.
w sprawie zasad tworzenia w roku 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

§  1.
Uchwała dotyczy:
1)
państwowych ośrodków maszynowych oraz
2)
pozostałych przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa, podporządkowanych wojewódzkim zjednoczeniom przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa, zwanych dalej "przedsiębiorstwami".
§  2.
1.
Przedsiębiorstwa wymienione w § 1 przeznaczają na fundusz na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe w roku 1959 kwoty odpowiadające 2% planowanego na rok 1959 osobowego funduszu płac.
2.
Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1, zalicza się do kosztów przedsiębiorstwa.
§  3.
Poza kwotami, o których mowa w § 2, na fundusz nagród i świadczeń oraz na budownictwo mieszkaniowe przeznacza się dodatkowo:
1)
w państwowych ośrodkach maszynowych:
a)
50% kwoty osiągniętej rzeczywistej poprawy wyników w roku 1959 w porównaniu z rokiem 1958 z usług warsztatowych,
b)
50% kwoty osiągniętej rzeczywistej poprawy wyników w roku 1959 w porównaniu z rokiem 1958 z usług traktorowo-maszynowych,
c)
50% zysku wygospodarowanego w roku 1959 z produkcji ubocznej,
2)
w pozostałych przedsiębiorstwach - 50% ponadplanowego zysku osiągniętego w 1959 r.
§  4.
Zezwolenia na tworzenie funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe w myśl §§ 2 i 3 udziela jednostka nadrzędna nad przedsiębiorstwem po stwierdzeniu na podstawie sprawozdań z wykonania planu i kwartalnych sprawozdań finansowych, że przedsiębiorstwo osiąga w swej działalności gospodarczej dodatnie wyniki ekonomiczne, a przede wszystkim:
1)
wykonało plan wartości usług,
2)
nie pogorszyło planowanych zadań w zakresie akumulacji.
§  5.
1.
Odpisów na fundusz na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dokonuje się:
1)
raz na kwartał - na podstawie wyników kwartalnych - w wysokości 2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac,
2)
odpisów dodatkowych, o których mowa w § 3, raz na rok - na podstawie wyników, rocznych.
2.
W razie nieuzyskania przez przedsiębiorstwo podstaw do tworzenia funduszu w oparciu o wyniki roczne, kwoty wypłacone z tytułu kwartalnych odpisów zostaną potrącone z najbliższych odpisów na fundusz na rok 1960.
3.
Łączna kwota wypłat na nagrody i świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników (poza wydatkami na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników oraz inne inwestycje socjalne służące potrzebom załogi) - nie może przekraczać 8,5% osobowego funduszu płac wykonanego przez przedsiębiorstwo w roku 1959.
§  6.
1.
Przy obliczaniu funduszu, o którym mowa w § 3, dokonuje się odpowiednich korekt o sumy wynikające z wprowadzonych w stosunku do planu na rok 1959 zmian w zakresie taryf, usług i cen sprzedanych wyrobów, jak również zmian w zakresie marż, stawek płac, składek na ubezpieczenia państwowe i społeczne, stawek podatkowych, stopy procentowej oraz zasad i norm amortyzacji.
2.
Ponadto dokonuje się odpowiednich korekt, jeżeli osiągnięte wyniki są rezultatem naruszenia wiążących przedsiębiorstwo zadań ustalonych przez jednostkę nadrzędną lub w umowie z odbiorcą, pogarszania jakości usług lub produkcji w stosunku do obowiązujących norm lub standardów, niewykonania remontów budynków, maszyn i urządzeń, nieuzasadnionego obniżenia nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy, nieamortyzowania środków trwałych, bądź rezultatem innej działalności, której celem jest osiąganie wyników przez działanie podejmowane ze szkodą dla interesu społecznego.
§  7.
W razie niespełnienia przez przedsiębiorstwo niektórych warunków przewidzianych w § 4 prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej może zezwolić na utworzenie funduszu na nagrody w przedsiębiorstwie w wysokości nie przekraczającej 0,8% planowanego osobowego funduszu płac danego przedsiębiorstwa. Wydatki te zalicza się do kosztów przedsiębiorstwa.
§  8.
Minister Rolnictwa wyda w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych szczegółowe przepisy regulujące tryb wykonania niniejszej uchwały.
§  9.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.96.510

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady tworzenia w roku 1959 funduszu na nagrody i świadczenia oraz na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
Data aktu: 10/11/1959
Data ogłoszenia: 30/11/1959
Data wejścia w życie: 30/11/1959, 01/01/1959