Nadanie statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 października 1959 r.
w sprawie nadania statutu Zrzeszeniu "Polski Związek Łowiecki".

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
Nadaje się statut Zrzeszeniu Polski Związek Łowiecki, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 1
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT ZRZESZENIA POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI

I.

Postanowienia ogólne.

§  1.
Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem:
1)
osób fizycznych uprawiających łowiectwo oraz
2)
osób prawnych - kół łowieckich.
§  2.
Polski Związek Łowiecki, zwany dalej "Zrzeszeniem", posiada osobowość prawną.
§  3.
Siedzibą Zrzeszenia jest m.st. Warszawa, a terenem działalności - Polska Rzeczpospolita Ludowa.
§  4.
Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci.
§  5.
Zrzeszenie ma prawo nadawać odznaczenia łowieckie.

II.

Zadania i uprawnienia Zrzeszenia.

§  6.
Do zadań Zrzeszenia należy troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie wykonywania ustawodawstwa łowieckiego, a w szczególności:
1)
wydawanie opinii i składanie wniosków przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) oraz w innych sprawach z zakresu łowiectwa,
2)
wykonywanie w zakresie łowiectwa czynności zleconych przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
3)
ustalanie sposobów polowania i zasad etyki łowieckiej,
4)
nadzór nad działalnością kół łowieckich i ich instruowanie, a zwłaszcza nad działalnością w zakresie hodowli i ochrony zwierzyny,
5)
hodowanie zwierzyny w obwodach wydzierżawionych przez Zrzeszenie, w szczególności prowadzenie ośrodków hodowli zwierzyny przeznaczonych na cele hodowlano-doświadczalne,
6)
dokonywanie odłowów zwierzyny,
7)
podnoszenie sprawności strzeleckiej swoich członków,
8)
propaganda łowiectwa,
9)
prowadzenie i popieranie prac naukowych i doświadczalnych w zakresie gospodarowania zwierzyną,
10)
prowadzenie i popieranie działalności gospodarczej związanej z łowiectwem,
11)
współpraca z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą.
§  7.
W celu wykonania swych zadań Zrzeszenie jest uprawnione w szczególności do:
1)
występowania do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z wnioskami o wydanie nowych lub zmianę istniejących przepisów z zakresu łowiectwa,
2)
współdziałania z organizacjami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w zakresie działalności Zrzeszenia,
3)
udziału w komisjach łowieckich przy prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad narodowych,
4)
szkolenia i wychowywania członków Zrzeszenia w szczególności przez:
a)
organizowanie kursów i wykładów teoretycznych oraz zajęć praktycznych,
b)
wydawanie podręczników,
c)
urządzanie wystaw i pokazów trofeów myśliwskich,
5)
wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, wytycznych i innych przepisów dotyczących organizacji i działalności Zrzeszenia oraz kół łowieckich,
6)
prowadzenia i popierania hodowli psów myśliwskich, w szczególności przez:
a)
prowadzenie ośrodków hodowli i tresury psów myśliwskich,
b)
prowadzenie rejestru hodowców psów myśliwskich,
c)
prowadzenie rejestru użytkowych psów myśliwskich,
d)
organizowanie kursów tresury psów myśliwskich,
e)
przeprowadzanie prób i konkursów polowych psów myśliwskich,
7)
prowadzenia strzelectwa myśliwskiego,
8)
prowadzenia akcji wydawniczej w zakresie tematyki łowieckiej,
9)
wykonywania zastępczego odstrzału w przypadkach prawem przewidzianych,
10)
zwalczania kłusownictwa i wszelkiego rodzaju szkodnictwa (wnykarstwa, sidlarstwa itp.),
11)
organizowania akcji młodzieżowych w zakresie opieki nad zwierzyną,
12)
organizowania i udziału w międzynarodowych imprezach łowieckich,
13)
wymiany doświadczeń z pokrewnymi organizacjami za granicą.

III.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Osoby prawne – koła łowieckie oraz osoby fizyczne.
§  8.
Członkami - osobami prawnymi Zrzeszenia są koła łowieckie.
§  9.
1.
Zadaniem koła łowieckiego jest gospodarowanie zwierzyną w dzierżawionych obwodach łowieckich, zgodnie z przepisami prawa łowieckiego i zatwierdzonymi planami hodowlanymi, realizowanie innych zadań Zrzeszenia na terenie działalności i wśród członków koła oraz wykonywanie czynności zleconych przez władze i organy Zrzeszenia.
2.
Koło łowieckie prowadzi gospodarkę łowiecką pod nadzorem władz i organów Zrzeszenia oraz prezydiów powiatowych rad narodowych.
3.
Koło łowieckie jest odpowiedzialne za hodowlę i ochronę zwierzyny na terenie dzierżawionego przez siebie obwodu łowieckiego.
§  10.
1.
Członkiem koła łowieckiego może być każdy pełnoletni obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, posiadający pełne prawa obywatelskie, który:
1)
posiada walory etyczne i moralne dające rękojmię prawidłowego wykonywania łowiectwa,
1a) 2
odbył staż w kole łowieckim i otrzymał zadowalającą opinię zarządu koła o praktycznym opanowaniu zagadnień łowiectwa; sposób przyjęcia na staż oraz warunki odbycia stażu określi Naczelna Rada Łowiecka,
2)
zdał egzamin z podstawowych wiadomości z zakresu łowiectwa,
3)
nie był karany za przestępstwa wymienione w art. 55 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim,
4)
uzyskał zezwolenie na posiadanie broni myśliwskiej.
2.
Członkiem koła łowieckiego może być również obywatel innego państwa, zamieszkały na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, odpowiadający wymaganiom określonym w ust. 1.
3.
Zarząd wojewódzki Zrzeszenia może zwolnić kandydata na członka od wymagań wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 4.
4.
Organy właściwe do przeprowadzania egzaminu wymienionego w ust. 1 pkt 2 oraz zasady i tryb przeprowadzania tego egzaminu określa Naczelna Rada Łowiecka po uzgodnieniu z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  11.
1.
Osoba odpowiadająca warunkom określonym w § 10 uzyskuje członkostwo zwyczajne Zrzeszenia przez przyjęcie do koła łowieckiego.
2.
Członek zwyczajny Zrzeszenia może należeć najwyżej do dwóch kół łowieckich, z których jedno powinien określić jako koło macierzyste.
3.
Przyjęcia kandydata do koła łowieckiego dokonuje zarząd koła, od którego decyzji odmownej przysługuje w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji odwołanie do najbliższego zebrania członków koła. Od decyzji odmownej zebrania członków koła przysługuje zainteresowanemu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji odwołanie do powiatowej rady łowieckiej. Decyzja powiatowej rady łowieckiej jest ostateczna.
4. 3
Decyzja zarządu lub zebrania członków koła łowieckiego w sprawie przyjęcia kandydata na członka koła powinna być niezwłocznie podana do wiadomości powiatowej rady łowieckiej. W razie gdy zarząd wojewódzki Zrzeszenia w terminie 30 dni od doręczenia jej decyzji zarządu lub zebrania członków koła łowieckiego o przyjęciu kandydata na członka koła nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, kandydat nabywa członkostwo koła i Zrzeszenia. Sprzeciw może być zgłoszony tylko w przypadku, gdy kandydat na członka koła łowieckiego nie odpowiada warunkom określonym w § 10.
5.
Zgłoszenie przez powiatową radę łowiecką pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 3 powoduje nieważność decyzji zarządu lub walnego zgromadzenia koła łowieckiego w sprawie przyjęcia kandydata na członka koła.
6.
Przepisów wymienionych w ust. 3 i 4 nie stosuje się do osób, które nabyły już członkostwo Zrzeszenia.
§  12.
Trybu określonego w § 11 ust. 4 i 5 nie stosuje się wobec osób zwolnionych od wymagania uzyskania zezwolenia na posiadanie broni myśliwskiej (§ 10 ust. 3).
§  13.
Każdy członek koła łowieckiego obowiązany jest:
1)
stać na straży dobrego imienia łowiectwa polskiego i Zrzeszenia,
2)
ściśle przestrzegać postanowień prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia, koła łowieckiego, dobrych obyczajów i etyki łowieckiej oraz uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych przepisów władz i organów Zrzeszenia,
3)
współdziałać z władzami i organami państwowymi oraz Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła łowieckiego oraz Zrzeszenia,
4)
sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez władze i organy koła łowieckiego oraz Zrzeszenia,
5)
ochraniać mienie koła łowieckiego i Zrzeszenia jako wspólne dobro wszystkich jego członków i zwalczać marnotrawstwo tego mienia,
6)
regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione władze koła łowieckiego i Zrzeszenia,
7)
podnosić wiedzę i praktykę łowiecką, w szczególności przez branie udziału w szkoleniu oraz wystawach, pokazach, zawodach, próbach polowych i innych imprezach organizowanych przez Zrzeszenie,
8)
brać udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa oraz w tępieniu szkodników łowieckich.
§  14.
Każdy członek koła łowieckiego ma prawo:
1)
wybierać i być wybranym do władz i organów koła łowieckiego i Zrzeszenia,
2)
korzystać z opieki i pomocy władz i organów Zrzeszenia w zakresie wykonywania łowiectwa,
3)
składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy koła łowieckiego i Zrzeszenia mają podjąć decyzję dotyczącą jego osoby,
4)
odwoływać się od decyzji władz i organów koła łowieckiego Zrzeszenia, którego dotyczą, do władz i organów wyższego stopnia - w ciągu 14 dni od doręczenia mu decyzji,
5)
nosić odznakę łowiecką.
§  15.
Koło łowieckie może być zawiązane przez co najmniej 8 osób, będących członkami zwyczajnymi Zrzeszenia lub posiadających wszelkie warunki do uzyskania tego członkostwa (§ 10). Koło powinno uzupełnić w ciągu roku swój skład do liczby co najmniej 12 członków.
§  16.
1.
Co najmniej czwarta część członków koła łowieckiego powinna zamieszkiwać na terenach dzierżawionych przez koło obwodów łowieckich.
2.
Jeżeli na terenach dzierżawionych przez koło łowieckie obwodów łowieckich nie ma kandydatów na członków zamieszkujących na tych terenach, właściwy do spraw rolnictwa i leśnictwa organ prezydium powiatowej rady narodowej zezwoli na odstępstwo od zasady ustalonej w ust. 1 na określony czas.
3.
Koło łowieckie, którego członkowie zamieszkują na terenach obwodów łowieckich, nie może odmówić przyjęcia w poczet członków koła osób pochodzących z miast w liczbie nie przekraczającej czwartej części liczby członków.
§  17.
1.
Założyciele koła łowieckiego kierują do powiatowej rady łowieckiej, właściwej według siedziby koła, wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku tego należy dołączyć w trzech egzemplarzach statut koła łowieckiego, podpisany przez wszystkich założycieli, wraz z oświadczeniem, iż koło to będzie ich kołem macierzystym.
2.
Statut koła łowieckiego, opracowany zgodnie ze statutem ramowym kół łowieckich, uchwalonym przez Naczelną Radę Łowiecką i uzgodnionym z Ministrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, powinien określać w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę koła łowieckiego,
2)
zadania koła i sposób ich realizacji,
3)
sposób nabywania i utraty członkostwa koła oraz prawa i obowiązki członków,
4)
fundusze koła i sposób ich uzyskiwania,
5)
władze i organy koła, zasady ich powoływania i odwoływania oraz zakres ich kompetencji,
6)
zasady reprezentowania koła oraz zaciągania zobowiązań przez koło,
7)
sposób zmiany statutu koła,
8)
warunki i sposób rozwiązania i likwidacji koła.
3.
Statut koła łowieckiego i zmiany tego statutu wymagają zatwierdzenia przez właściwą powiatową radę łowiecką.
§  18.
1. 4
Przyjęcia koła łowieckiego na członka Zrzeszenia dokonuje właściwa według siedziby koła zarządu wojewódzkiego Zrzeszenia.
2. 5
Zarząd wojewódzki Zrzeszenia nie może odmówić przyjęcia koła do Zrzeszenia, jeżeli koło i jego członkowie lub kandydaci na członków odpowiadają wymaganiom statutu.
3.
Od decyzji odmownej powiatowej rady łowieckiej przysługuje kołu łowieckiemu odwołanie do wojewódzkiej rady łowieckiej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
§  19.
1. 6
Zarząd wojewódzki Zrzeszenia, po przyjęciu koła łowieckiego na członka Zrzeszenia, w terminie 7 dni kieruje do właściwego organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej wniosek o wpisanie koła do rejestru kół łowieckich, dołączając 1 egzemplarz zatwierdzonego statutu koła.
2.
Od chwili zarejestrowania koło łowieckie nabywa osobowość prawną.
§  20. 7
Po wpisaniu koła łowieckiego do rejestru kół łowieckich zarząd wojewódzki Zrzeszenia zawiadamia o przyjęciu koła do Zrzeszenia koło łowieckie oraz właściwy zarząd wojewódzki Zrzeszenia, załączając po 1 egzemplarzu zatwierdzonego statutu koła.
§  21. 8
Koło łowieckie obowiązane jest najpóźniej w ciągu 7 dni zawiadomić powiatową radę łowiecką o wszelkich zmianach, które podlegają uwidocznieniu w rejestrze kół łowieckich. zarząd wojewódzki Zrzeszenia obowiązana jest zmiany te zgłosić niezwłocznie do rejestru kół łowieckich.
§  22.
Powiatowe i wojewódzkie rady łowieckie powinny udzielać jak najdalej idącej pomocy przy zakładaniu nowych kół łowieckich przez wskazywanie tym kołom nie wydzierżawionych obwodów łowieckich, a w braku takich obwodów przez współdziałanie z właściwymi do spraw rolnictwa i leśnictwa organami prezydiów wojewódzkich rad narodowych w możliwości podziału istniejących obwodów łowieckich.
§  23.
Koło łowieckie może posiadać fundusze oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy. Koło ponosi odpowiedzialność za swe zobowiązania. Członkowie koła łowieckiego odpowiadają solidarnie i bez ograniczenia za zobowiązania kół.
§  24.
1.
Na fundusze koła łowieckiego składają się:
1)
wpływy z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat członków, uchwalonych przez walne zgromadzenie koła,
2)
wpływy z gospodarki łowieckiej koła,
3)
dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych,
4)
dochody z imprez zorganizowanych przez koło.
2.
W uzasadnionych przypadkach wojewódzka rada łowiecka może przyznać kołu łowieckiemu dotacje na określone cele.
§  25.
1.
Władzami koła łowieckiego są walne zgromadzenia koła, zarząd i komisja rewizyjna.
2.
Od decyzji zarządu przysługuje członkom odwołanie do walnego zgromadzenia koła, którego decyzje są ostateczne, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
§  26.
1.
Członek koła łowieckiego traci członkostwo koła w razie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła.
2.
Skreślenie członka z koła łowieckiego następuje w przypadkach:
1)
dobrowolnego wystąpienia z koła,
2)
śmierci członka koła.
3.
Skreślenie z listy członków koła może nastąpić w przypadku:
1)
zalegania ze składkami i innymi opłatami na rzecz koła łowieckiego lub Zrzeszenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
2)
naruszenia w sposób rażący przepisów statutu koła łowieckiego lub obowiązków nałożonych przez władze koła.
4.
Członek podlega wykluczeniu z koła łowieckiego w przypadku, gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo wymienione w art. 55 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim albo na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
5.
Członek koła łowieckiego może być wykluczony z koła w przypadku:
1)
naruszenia przepisów prawa łowieckiego, a w szczególności dopuszczenia się czynów określonych w rozdziale IX ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim,
2)
wykonywania polowania w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką,
3)
działania na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa polskiego,
4)
niestosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych przepisów Zrzeszenia.
6.
O skreśleniu członków koła łowieckiego z przyczyn wymienionych w ust. 3 decyduje walne zgromadzenie koła, od którego decyzji przysługuje odwołanie do powiatowej rady łowieckiej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. W przypadku zalegania ze składkami na rzecz Zrzeszenia o skreśleniu członka z listy koła łowieckiego decyduje zarząd wojewódzki Zrzeszenia, od którego decyzji przysługuje w terminie 14 dni od jej doręczenia odwołanie do Naczelnej Rady Łowieckiej. Decyzja powiatowej i Naczelnej Rady Łowieckiej jest ostateczna.
7.
O wykluczeniu członków z koła łowieckiego z przyczyn wymienionych w ust. 5 orzekają właściwe sądy Zrzeszenia.
§  27.
1.
Skreślenie z listy członków koła łowieckiego lub wykluczenie z koła powoduje jednocześnie utratę członkostwa Zrzeszenia.
2.
Osoba skreślona z listy członków koła łowieckiego na skutek dobrowolnego wystąpienia nie traci członkostwa Zrzeszenia, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia wystąpienia zostanie przyjęta do innego koła łowieckiego.
§  28.
Członek skreślony lub wykluczony ze Zrzeszenia powinien opłacić składkę członkowską na rzecz koła łowieckiego i Zrzeszenia za rok bieżący oraz zwrócić legitymację członkowską.
§  29.
Ponowne przyjęcie do koła łowieckiego członków skreślonych lub wykluczonych z przyczyn wymienionych w § 26 ust. 3 i 5 może nastąpić tylko na podstawie uchwały wojewódzkiej rady łowieckiej, powziętej po zasięgnięciu opinii właściwej powiatowej rady łowieckiej.
§  30.
1.
Nadzór nad działalnością kół łowieckich sprawują władze i organy Zrzeszenia.
2.
Koła łowieckie są obowiązane nadsyłać władzom i organom Zrzeszenia wymagane sprawozdania, wykazy, wyjaśnienia i inne dane dotyczące działalności kół.
3.
Na żądanie władz i organów Zrzeszenia zarząd koła obowiązany jest zwołać w zakreślonym terminie walne zgromadzenie koła z uwzględnieniem w porządku obrad spraw wskazanych przez te władze lub organy.
§  31.
1.
Za naruszenie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, za naruszenie dyscypliny organizacyjnej, a w szczególności nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych przepisów Zrzeszenia, za wykroczenia przeciwko dobrym obyczajom i etyce łowieckiej mogą być w stosunku do kół łowieckich stosowane następujące sankcje organizacyjne:
1)
ostrzeżenie,
2)
zawieszenie prawa wykonania polowania przez koło łowieckie na okres do jednego roku,
3)
wykluczenie koła łowieckiego ze Zrzeszenia.
2. 9
Zawieszenie prawa wykonywania polowania przez koło łowieckie pozbawia koło i wszystkich jego członków prawa polowania przez oznaczony okres czasu na wszystkich dzierżawionych przez koło obwodach łowieckich. Wykonanie w tym przypadku planu pozyskania zwierzyny zarząd wojewódzki Zrzeszenia zleca innemu kołu łowieckiemu lub wyznaczonemu zespołowi członków Zrzeszenia.
3.
W przypadku gdy właściwe prezydium powiatowej rady narodowej rozwiązało umowę dzierżawy obwodu łowieckiego z kołem łowieckim ze względu na szkodliwą gospodarkę łowiecką, koło łowieckie podlega wykluczeniu ze Zrzeszenia na wniosek prezydium powiatowej rady narodowej.
4.
O zastosowaniu w stosunku do kół łowieckich sankcji organizacyjnych orzeka właściwa według siedziby koła wojewódzka rada łowiecka po zasięgnięciu opinii powiatowej rady łowieckiej. Od orzeczenia wojewódzkiej rady łowieckiej koło łowieckie może wnieść w terminie 14 dni odwołanie do Naczelnej Rady Łowieckiej, której decyzja jest ostateczna.
§  32.
Koło łowieckie traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
1)
wykluczenia koła ze Zrzeszenia (§ 31 ust. 1 pkt 3),
2)
rozwiązania koła.
§  33.
1.
Rozwiązanie koła łowieckiego następuje na podstawie:
1)
uchwały walnego zgromadzenia koła,
2)
uchwały właściwej według siedziby koła wojewódzkiej rady łowieckiej.
2.
Rozwiązanie koła łowieckiego przez wojewódzką radę łowiecką może nastąpić w razie zmniejszenia się liczby członków koła poniżej ośmiu i nieuzupełnienia przez koło ilości członków w zakreślonym terminie, który nie może być dłuższy niż trzy miesiące.
3.
Wojewódzka rada łowiecka może również rozwiązać koło łowieckie nie dzierżawiące żadnego obwodu łowieckiego w przypadku, gdy koło to odmówi wydzierżawienia obwodu wskazanego przez wojewódzką radę łowiecką w porozumieniu z organem właściwym do wydzierżawienia tego obwodu. Wskazany obwód powinien być w miarę możliwości położony najbliżej siedziby koła.
§  34.
1.
W razie wykluczenia koła łowieckiego ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania następuje likwidacja koła.
2.
Likwidacji koła łowieckiego dokonują ostatni zarząd koła lub likwidatorzy powołani przez walne zgromadzenie koła.
3.
W przypadku uchylania się zarządu koła łowieckiego lub likwidatorów od przeprowadzenia likwidacji koła, niepowołania likwidatorów przez walne zgromadzenie koła albo niezakończenia likwidacji koła w terminie sześciu miesięcy od wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub rozwiązania koła - likwidatorów wyznacza wojewódzka rada łowiecka.
4.
O wykluczeniu koła łowieckiego ze Zrzeszenia, jego rozwiązaniu oraz o likwidacji zarząd wojewódzki Zrzeszenia zawiadamia właściwy organ prowadzący rejestr kół łowieckich.
§  35.
1.
Członkostwo honorowe może nadać Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Naczelnej Rady Łowieckiej osobom szczególnie zasłużonym dla łowiectwa.
2.
Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie nadania członkostwa honorowego wymaga większości 2/3 głosów obecnych delegatów.
3.
Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składak członkowskich do Zrzeszenia.
4.
Członkowie honorowi są uprawnieni do uczestniczenia w Krajowych Zjazdach Delegatów na prawach delegatów.
5.
Legitymacje członkom honorowym wydaje Zarząd Główny Zrzeszenia.

IV.

Zasady organizacyjne Zrzeszenia.

§  36.
Władze i organy Zrzeszenia podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
§  37.
Przy wyborach do władz Zrzeszenia należy dążyć do tego, by skład socjalny władz odpowiadał składowi socjalnemu Zrzeszenia.
§  38.
Delegaci na zjazdy oraz członkowie władz i organów Zrzeszenia mają być wybierani w głosowaniu jawnym bądź tajnym. Sposób głosowania określa władza dokonywająca wyborów.

V.

Władze i organy Zrzeszenia.

§  39. 10
1.
Wojewódzkimi władzami Zrzeszenia są:
1)
wojewódzkie zjazdy delegatów,
2)
wojewódzkie rady łowieckie,
3)
wojewódzkie sądy Polskiego Związku Łowieckiego.
2.
Centralnymi władzami Zrzeszenia są:
1)
Krajowy Zjazd Delegatów,
2)
Naczelna Rada Łowiecka,
3)
Główny Sąd Polskiego Związku Łowieckiego,
4)
Kolegium Odznaczeń Łowieckich.
3.
Organami wykonawczymi Zrzeszenia są:
1)
Zarząd Główny i zarządy wojewódzkie,
2)
Główna i wojewódzkie komisje rewizyjne.
§  40. 11
Terenem działalności wojewódzkich władz i organów Zrzeszenia jest województwo.
§  41-49. 12
(uchylone).

Wojewódzkie zjazdy delegatów.

§  50.
1.
Wojewódzkie zjazdy delegatów składają się z delegatów wybranych przez walne zgromadzenie kół łowieckich, mających siedzibę na terenie poszczególnych województw.
2. 13
Zwyczajne wojewódzkie zjazdy delegatów zwoływane są przez wojewódzką radę łowiecką raz na pięć lat.
3.
Nadzwyczajne wojewódzkie zjazdy delegatów powinny się odbyć w terminie dwudziestu dni od:
1)
otrzymania odpowiedniego zarządzenia Naczelnej Rady Łowieckiej,
2) 14
zgłoszenia pisemnego żądania przez 1/2 liczby kół łowieckich - z podaniem motywów.
4.
Nadzwyczajne wojewódzkie zjazdy delegatów mogą być ponadto zwoływane w każdym czasie przez wojewódzkie rady łowieckie.
5.
W wojewódzkich zjazdach delegatów biorą udział członkowie wojewódzkiej rady łowieckiej, zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu Polskiego Związku Łowieckiego. W wojewódzkich Zjazdach delegatów mogą brać udział przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej, prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej, okręgowego zarządu lasów państwowych, wojewódzkiego zarządu państwowych gospodarstw rolnych oraz członkowie wojewódzkiej komisji łowieckiej. Osobom wymienionym w niniejszym ustępie przysługuje prawo głosowania tylko w przypadku, gdy są delegatami na zjazd.
6.
Delegaci na wojewódzkie zjazdy delegatów oraz instytucje i osoby wymienione w ust. 5 powinny otrzymać na dziesięć dni przed terminem zjazdu zawiadomienie o tym terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad, który ustala wojewódzka rada łowiecka.
§  51.
1. 15
Delegaci na wojewódzkie zjazdy delegatów wybierani są przez walne zgromadzenie kół łowieckich w ilości jeden delegat na każde koło łowieckie. Koła łowieckie liczące więcej niż dwudziestu członków wybierają dwóch delegatów.
2.
Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym wojewódzkim zjazdem delegatów.
§  52.
Do kompetencji wojewódzkich zjazdów delegatów należy:
1)
podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na terenie województwa,
2)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wojewódzkiej rady łowieckiej i wojewódzkiej komisji rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium wojewódzkiej radzie łowieckiej,
3) 16
wybór wojewódzkiej rady łowieckiej,
4)
wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
5) 17
(skreślony).

Wojewódzka rada łoweicka.

§  53.
1. 18
Wojewódzka rada łowiecka składa się z dziesięciu do piętnastu członków i z pięciu zastępców. Liczbę członków rady ustala wojewódzki zjazd delegatów.
2.
Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie.
3.
Na miejsce członków, którzy przestali pełnić swe funkcje, wchodzą kolejno zastępcy, którzy otrzymali największą ilość głosów.
4.
Nadzwyczajnemu wojewódzkiemu zjazdowi delegatów służy prawo przedterminowego odwołania wojewódzkiej rady łowieckiej lub jej poszczególnych członków. W tym przypadku ten sam zjazd dokona nowych lub uzupełniających wyborów.
§  54.
Do zadań wojewódzkiej rady łowieckiej należy kierowanie i nadzorowanie całokształtu działalności Zrzeszenia na terenie województwa, a w szczególności:
1)
zwoływanie wojewódzkich zjazdów delegatów,
2)
wykonywanie uchwał wojewódzkich zjazdów delegatów,
3)
współdziałanie z władzami i organami na terenie województwa, a w szczególności z prezydium wojewódzkiej rady narodowej w sprawach dotyczących łowiectwa,
4)
zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia na terenie województwa w ramach zatwierdzonego budżetu,
5)
uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych; preliminarze budżetowe podlegają zatwierdzeniu przez Naczelną Radę Łowiecką,
6) 19
powoływanie i odwoływanie zarządu wojewódzkiego, wojewódzkiego sądu Polskiego Związku Łowieckiego, wojewódzkiego rzecznika dyscyplinarnego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej lub poszczególnych członków tych organów oraz przyjmowanie ich sprawozdań i wniosków,
7)
nadzór nad działalnością zarządu wojewódzkiego,
8)
rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu wojewódzkiego,
9) 20
organizowanie na terenie województwa udziału młodzieży w opiece nad zwierzyną,
10) 21
nadzorowanie kół mających siedzibę i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie województwa,
11) 22
przedstawianie Kolegium Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich,
12) 23
wyznaczanie przedstawicieli Zrzeszenia do wojewódzkiej komisji łowieckiej i do innych organizacji na szczeblu wojewódzkim,
13) 24
wykonywanie zadań zleconych przez Naczelna Radę Łowiecką.
§  55. 25
Wojewódzka rada łowiecka wybiera spośród członków rady na okres pięciu lat prezesa, jego zastępcę i sekretarza. Ustępujący członkowie prezydium mogą być wybierani ponownie.
§  56.
1.
Posiedzenia wojewódzkiej rady łowieckiej zwoływane są przez prezesa rady i powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
2.
Posiedzenie wojewódzkiej rady łowieckiej powinno być ponadto zwoływane w terminie siedmiu dni od otrzymania odpowiedniego zarządzenia Naczelnej Rady Łowieckiej i obejmować sprawy przez nią wskazane.
3.
Członkowie rady powinni otrzymywać co najmniej na trzy dni przed terminem posiedzenia zawiadomienie o tym terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad, który ustala prezes rady.
4.
W posiedzeniu wojewódzkiej rady łowieckiej może brać udział przedstawiciel organu do spraw rolnictwa i leśnictwa prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

Zarząd wojewódzki.

§  57.
1.
Zarząd wojewódzki jest organem wykonawczym wojewódzkiej rady łowieckiej i działa na podstawie jej wytycznych i wytycznych Zarządu Głównego Zrzeszenia.
2. 26
Zarząd wojewódzki powoływany jest przez wojewódzką radę łowiecką spośród jej członków lub innych działaczy Zrzeszenia w składzie łowczego wojewódzkiego jako przewodniczącego, 2 jego zastępców, sekretarza i skarbnika. Powołanie zarządu wojewódzkiego następuje na okres kadencji wojewódzkiej rady łowieckiej. Urzędującego członka zarządu wojewódzkiego zatrudnia i zwalnia Zarząd Główny na wniosek wojewódzkiej rady łowieckiej.
3.
Wojewódzka rada łowiecka może w przypadkach uzasadnionych odwołać zarząd wojewódzki lub poszczególnych jego członków oraz powołać nowy jego skład, jak również na miejsce odwołanych lub ustępujących członków powołać nowych.
§  58.
1. 27
Do zakresu czynności zarządu wojewódzkiego należy: prowadzenie działalności Zrzeszenia na szczeblu wojewódzkim w ramach zatwierdzonego budżetu oraz spraw przekazanych przez wojewódzką radę łowiecką lub Zarząd Główny, przedstawianie wojewódzkiej radzie łowieckiej i Zarządowi Głównemu rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z wykonywanych czynności, prowadzenie ewidencji kół łowieckich i członków osób fizycznych Zrzeszenia, wykluczanie członków z Zrzeszenia w przypadkach przewidzianych w statucie, nadzór nad kołami łowieckimi i uchylanie uchwał kół łowieckich w razie ich niezgodności z prawem, statutem lub etyką łowiecką, szkolenie członków zwyczajnych i kandydatów na członków, oraz kierowanie pracą biura i innych agend Zrzeszenia.
2.
Zarząd wojewódzki współpracuje z prezydium wojewódzkiej rady narodowej w wykonywaniu ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
3.
Posiedzenia zarządu wojewódzkiego zwołuje łowczy wojewódzki lub jego zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu.
4.
W posiedzeniach zarządu wojewódzkiego mogą brać udział członkowie wojewódzkiej rady łowieckiej i członkowie Zarządu Głównego.
5. 28
(skreślony).

Wojewódzkie komisje rewizowe.

§  59.
1.
Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontrolnym wojewódzkiej rady łowieckiej w zakresie działalności gospodarczej i finansowej.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna jest powoływana przez wojewódzką radę łowiecką spośród jej członków lub innych działaczy Zrzeszenia w składzie pięciu członków. Ponadto dokonuje się wyboru dwóch zastępców.
3.
Powołani członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4.
Wojewódzka rada łowiecka może odwołać wojewódzką komisję rewizyjną lub poszczególnych jej członków oraz powołać nowy jej skład lub poszczególnych członków jedynie w wypadkach niewywiązywania się przez komisję lub jej członków z nałożonych obowiązków.
5.
Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej nie mogą zajmować stanowisk we władzach i organach Zrzeszenia podlegających ich kontroli.
§  60.
1. 29
Wojewódzka komisja rewizyjna bada całokształt działalności gospodarczej i finansowej wojewódzkich zarządów.
2.
Wojewódzka komisja rewizyjna wykonuje swe czynności w każdym czasie według swego uznania, obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności organów wojewódzkich co najmniej raz na rok.
3.
Z wyników kontroli wojewódzka komisja rewizyjna składa bieżące sprawozdanie wojewódzkiej radzie łowieckiej, a za cały czas swej działalności ponadto wojewódzkiemu zjazdowi delegatów.

Krajowy zjazd delegatów.

§  61.
1.
Krajowy Zjazd Delegatów składa się z delegatów wybranych przez wojewódzkie zjazdy delegatów.
2. 30
Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Naczelną Radę Łowiecką raz na pięć lat.
3.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien się odbyć w terminie trzydziestu dni od:
1)
otrzymania odpowiedniego zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
2)
zgłoszenia pisemnego żądania z podaniem motywów przez 1/3 wojewódzkich rad łowieckich.
4.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany ponadto w każdym czasie przez Naczelną Radę Łowiecką.
5.
W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego i Kolegium Odznaczeń Łowieckich. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział przedstawiciele Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Ministra Rolnictwa oraz innych naczelnych organów administracji państwowej, a także Państwowej Rady Łowieckiej i Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz inne osoby zaproszone przez Naczelną Radę Łowiecką.
6.
Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów oraz instytucje i osoby wymienione w ust. 5 powinny otrzymać na dziesięć dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zjeździe wraz z proponowanym porządkiem obrad, który ustala Naczelna Rada Łowiecka.
7.
Osobom wymienionym w ust. 5 przysługuje prawo głosowania tylko w tym przypadku, jeśli zostały wybrane delegatami na Zjazd lub są członkami honorowymi Zrzeszenia.
§  62.
1.
Wojewódzkie zjazdy delegatów wybierają delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów w stosunku jeden delegat na każde pełne trzysta członków, zrzeszonych w kołach mających siedzibę na terenie danego województwa.
2.
Mandaty delegatów wygasają w momencie przeprowadzenia nowych wyborów. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów.
§  63.
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1)
ustalanie zasad w zakresie realizacji zadań Zrzeszenia,
2)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej oraz udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Łowieckiej,
3) 31
wybór członków do Naczelnej Rady Łowieckiej,
4)
uchwalanie wniosków w sprawie zmian statutu,
5)
ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad ich rozdziału między budżet centralny i budżety wojewódzkie,
6)
uchwalanie regulaminów dla władz Zrzeszenia,
7)
nadawanie członkostwa honorowego,
8)
ustalanie odznaczeń łowieckich i odznak Polskiego Związku Łowieckiego.

Naczelna Rada Łowiecka.

§  64. 32
1.
Naczelna Rada Łowiecka składa się z trzydziestu członków i z siedmiu zastępców wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
2.
Dwie trzecie liczby członków Naczelnej Rady Łowieckiej powinno być wybranych spośród wojewódzkich działaczy łowieckich.
§  65.
1. 33
Kadencja Naczelnej Rady Łowieckiej trwa pięć lat.
2.
Ustępujący członkowie i zastępcy mogą być wybierani ponownie.
3. 34
Na miejsce członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, którzy przestali pełnić swe funkcje, wchodzą kolejno następcy, którzy otrzymali największą ilość głosów.
4.
Nadzwyczajnemu Krajowemu Zjazdowi Delegatów służy prawo przedterminowego odwołania całej Naczelnej Rady Łowieckiej lub jej poszczególnych członków, bez względu na to, przez kogo zostali wybrani. W tym wypadku ten sam Zjazd dokona nowych lub uzupełniających wyborów.
§  66.
Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy kierowanie i nadzorowanie całokształtem działalności Zrzeszenia, a w szczególności:
1)
zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów,
2)
wykonywanie uchwał Krajowych Zjazdów Delegatów,
3)
współdziałanie z właściwymi władzami przy opracowywaniu krajowego planu rozwoju hodowli i ochrony zwierzyny,
4)
współdziałanie z władzami państwowymi w opracowywaniu lub uzupełnianiu przepisów prawnych z dziedziny łowiectwa,
5)
wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na żądanie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,
6)
uchwalanie ramowego statutu kół łowieckich,
7)
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
8)
uchwalanie regulaminów dla organów Zrzeszenia,
9)
zarządzanie majątkiem i funduszami Zrzeszenia,
10)
określanie zasad etyki łowieckiej oraz sposobów polowania obowiązujących członków Zrzeszenia,
11)
ustalanie projektów wzorów godła i sztandaru Zrzeszenia, rodzajów i wzorów odznak członkowskich oraz odznaczeń łowieckich,
12)
uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych,
13)
zatwierdzanie rocznego wykonania budżetu i bilansu Zrzeszenia oraz budżetów i planów etatów wojewódzkich rad łowieckich,
14)
wydawanie wydawnictw Zrzeszenia,
15) 35
powoływanie i odwoływanie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców, Kolegium Odznaczeń Łowieckich lub poszczególnych członków tych organów oraz przyjmowanie ich sprawozdań i wniosków,
16)
sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewódzkich rad łowieckich i Zarządu Głównego,
17)
powoływanie w miarę potrzeby komisji fachowych,
18)
składanie wniosków o nadanie godności członkostwa honorowego,
19)
uchylanie lub zawieszanie uchwał wojewódzkich rad łowieckich w razie ich niezgodności z prawem, zarządzeniami władz łowieckich lub etyką łowiecką,
20)
rozpatrywanie odwołań od decyzji wojewódzkich rad łowieckich i Zarządu Głównego,
21)
rozwiązywanie wojewódzkich rad łowieckich w przypadku, gdy ich działalność jest sprzeczna z interesami łowiectwa, i powoływanie tymczasowych rad łowieckich na czas do przeprowadzenia nowych wyborów,
22)
wykonywanie obowiązków nie wymienionych w niniejszym paragrafie, a określonych w innych przepisach statutu.
§  67.
Naczelna Rada Łowiecka wybiera ze swego grona prezesa, jego zastępcę i sekretarza.
§  68.
1.
Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez prezesa Rady i powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
2.
Posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej powinno być ponadto zwołane w terminie dziesięciu dni od otrzymania odpowiedniego zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
3.
Członkowie Rady powinni otrzymać co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia zawiadomienie o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad, który ustala Prezydium Rady.

Zarząd Główny.

§  69.
1.
Zarząd Główny jest organem wykonawczym Naczelnej Rady Łowieckiej.
2.
Zarząd Główny jest powołany przez Naczelną Radę Łowiecką spośród jej członków lub innych działaczy Zrzeszenia na czas kadencji Rady w składzie przewodniczącego, dwóch jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
3.
Naczelna Rada Łowiecka może w wypadkach uzasadnionych odwołać Zarząd Główny lub poszczególnych jego członków i powołać nowy jego skład, jak również na miejsce odwołanych lub ustępujących członków powołać nowych.
§  70.
1.
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonego budżetu oraz spraw przekazanych przez Naczelną Radę Łowiecką, przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z wykonywanych czynności, nadzór nad działalnością zarządów wojewódzkich, wydawanie instrukcji i okólników dla kół i członków Zrzeszenia, wydawanie legitymacji członkom honorowym Zrzeszenia, reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz, ustalanie reprezentacji na zjazdy i zawody międzynarodowe, wyznaczanie przedstawicieli do pokrewnych organizacji, kierowanie pracami biura Zrzeszenia oraz prowadzenie biblioteki i muzeum Zrzeszenia.
2.
Zarząd Główny współpracuje z organami władzy i administracji państwowej przy wykonywaniu ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
3.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu.
4.
W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej.
5. 36
Zarząd Główny zatrudnia pracowników Zrzeszenia w ramach budżetu i planu etatów.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  71.
1.
Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Naczelnej Rady Łowieckiej w zakresie działalności gospodarczej i finansowej.
2.
Główna Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Naczelną Radę Łowiecką spośród jej członków lub innych działaczy Zrzeszenia w liczbie siedmiu członków i trzech zastępców.
3.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4.
Naczelna Rada Łowiecka może odwołać Główną Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków, jak również powołać nowy jej skład lub nowych członków jedynie w wypadkach niewywiązywania się przez Komisję lub poszczególnych jej członków z nałożonych obowiązków.
5.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą zajmować stanowisk we władzach i organach Zrzeszenia, podlegających ich kontroli.
§  72.
1.
Główna Komisja Rewizyjna bada całokształt działalności gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego Zrzeszenia.
2.
Główna Komisja Rewizyjna może, a na zlecenie Naczelnej Rady Łowieckiej powinna badać również działalność gospodarczą i finansową wojewódzkich władz i organów Zrzeszenia.
3.
Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swe czynności w każdym czasie według swego uznania, obowiązana jest jednak dokonać kontroli działalności organów centralnych co najmniej raz na rok.
4.
Z wyników kontroli Główna Komisja Rewizyjna składa bieżące sprawozdania Naczelnej Radzie Łowieckiej, a za cały czas swej działalności ponadto Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

Sądy łowieckie.

§  73.
1.
Do rozpatrywania spraw członków - osób fizycznych Zrzeszenia o czyny niezgodne z prawem łowieckim, statutem, etyką łowiecką lub dyscypliną organizacyjną powołane są wojewódzkie sądy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Główny Sąd Polskiego Związku Łowieckiego.
2.
Wojewódzkie sądy Polskiego Związku Łowieckiego działają w siedzibach wojewódzkich rad łowieckich, a Główny Sąd Polskiego Związku Łowieckiego działa w siedzibie Naczelnej Rady Łowieckiej.
3. 37
Właściwe rady łowieckie powołują przy sądach Zrzeszenia rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, którzy przygotowują sprawy i występują przed sądami Zrzeszenia w charakterze oskarżycieli.
§  74.
1. 38
Naczelna Rada Łowiecka powołuje Główny Sąd Polskiego Związku Łowieckiego składający się z dwunastu do piętnastu członków i pięciu zastępców, a wojewódzkie rady łowieckie powołują wojewódzkie sądy Polskiego Związku Łowieckiego składające się z sześciu do dziewięciu członków.
2.
Członkowie sądów Zrzeszenia wybierają spośród siebie przewodniczącego sądu i przewodniczących kompletów orzekających.
3.
Sądy Zrzeszenia orzekają w składzie: przewodniczący kompletu i dwóch członków.
§  75.
Sądy Zrzeszenia wymierzają następujące kary:
1)
ostrzeżenie,
2)
naganę,
3)
zawieszenie w prawach członka na czas do dwóch lat,
4)
wykluczenie ze Zrzeszenia.
§  76.
1.
Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego i Kolegium Odznaczeń Łowieckich, związane z pełnieniem funkcji w tych organach, rozpatruje Główny Sąd Polskiego Związku Łowieckiego.
2.
Wszystkie sprawy nie wymienione w ust. 1 rozpatrują w pierwszej instancji wojewódzkie sądy Polskiego Związku Łowieckiego.
3.
Od orzeczeń wojewódzkich sądów Polskiego Związku Łowieckiego rzecznikowi i obwinionemu służy odwołanie do Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego, a od orzeczeń Głównego Sądu Polskiego Związku Łowieckiego do powiększonego kompletu tegoż Sądu.
§  77. 39
Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb postępowania przed sądami Zrzeszenia określa regulamin wydany przez Naczelną Radę Łowiecką.
§  78.
Członkowie sądów Zrzeszenia nie mogą zajmować płatnych stanowisk w organach Zrzeszenia.
§  79.
Jeżeli orzeczenie zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa i etyki łowieckiej, Naczelna Rada Łowiecka może je uchylić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który orzekał w pierwszej instancji. Sąd dokonuje ponownego rozpoznania w innym komplecie orzekającym.

Kolegium Odznaczeń Łowieckich.

§  80.
1. 40
Kolegium Odznaczeń Łowieckich składa się z jedenastu członków powołanych przez Naczelną Radę Łowiecką na okres pięciu lat spośród osób odznaczonych złomem lub złotym medalem zasługi. Członkowie Kolegium wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Kolegium przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
2.
Kolegium na wniosek władz i organów wojewódzkich i naczelnych przyznaje odznaczenia łowieckie członkom, którzy położyli zasługi na polu łowiectwa.
3.
Tryb postępowania Kolegium określi regulamin.

VI.

Majątek i fundusz Zrzeszenia.

§  81.
Majątek i fundusz Zrzeszenia powstają z wpisowego, składek członkowskich, opłat, dochodów z działalności gospodarczej i imprez Zrzeszenia, dotacji, darowizn i z innych źródeł.
§  82.
Fundusze Zrzeszenia służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych Zrzeszenia.
§  83.
Fundusze uzyskane z wpisowego i składek członkowskich podlegają rozdziałowi miedzy budżet centralny i budżety wojewódzkich rad łowieckich. Wysokość udziału wojewódzkich rad łowieckich uzależniona jest od ilości członków oraz zadań i potrzeb poszczególnych wojewódzkich rad łowieckich.
§  84.
Wydatki Zrzeszenia dokonywane z dotacji budżetu Państwa podlegają kontroli Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  85.
1.
Do składania w imieniu Zrzeszenia oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego lub inne osoby upoważnione przez Zarząd Główny.
2.
Czeki, weksle i inne dokumenty obrotu pieniężnego, dokumenty obrotu materiałami i towarami, jak również dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydawania środków pieniężnych, materiałów albo towarów podpisują łącznie:
1)
w zakresie budżetu centralnego - jeden z członków Zarządu Głównego lub osoba upoważniona przez Zarząd Główny i główny (starszy) księgowy lub osoba przez niego upoważniona,
2)
w zakresie budżetu wojewódzkiej rady łowieckiej - jeden z członków zarządu wojewódzkiego lub osoba upoważniona przez ten zarząd i starszy księgowy lub osoba przez niego upoważniona.

VII.

Nadzór organów Państwa nad działalnością Zrzeszenia.

§  86.
1.
Nadzór nad działalnością Zrzeszenia sprawuje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
2.
Działalność Zrzeszenia podlega również nadzorowi właściwych rad narodowych w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.
§  87.
1.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego zatwierdza budżet Zrzeszenia. Do czasu zatwierdzenia budżetu Zrzeszenie może realizować swe wydatki w wysokości przewidzianej na pierwszy kwartał.
2.
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, sprawozdania roczne Naczelnej Rady Łowieckiej i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz plany pracy Naczelnej Rady Łowieckiej są przedstawiane do wglądu Ministrowi Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
3.
Uchwały, decyzje i regulaminy władz Zrzeszenia niezgodne z ogólną polityką Państwa w dziedzinie łowiectwa, z ustawą z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim oraz niniejszym statutem mogą być uchylane w trybie nadzoru przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.
§  88.
1.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może odwołać Naczelną Radę Łowiecką, jeżeli prowadzi ona działalność niezgodną z polityką państwową w zakresie łowiectwa, z ustawą z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim oraz niniejszym statutem. Równocześnie z odwołaniem Naczelnej Rady Łowieckiej Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego powoła Tymczasową Naczelną Radę Łowiecką, która zwoła Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów, celem dokonania wyboru nowej Naczelnej Rady Łowieckiej.
2.
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy od dnia powołania Tymczasowej Naczelnej Rady Łowieckiej.
3.
W przypadku działania niezgodnie z polityką Państwa w dziedzinie łowiectwa, ustawą z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim lub niniejszym statutem Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może zażądać odwołania każdej innej władzy lub organu Zrzeszenia.

VIII.

Przepisy końcowe.

§  89.
Do czasu wydania regulaminów przewidzianych w statucie obowiązują dotychczasowe regulaminy Zrzeszenia w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze statutem.
1 § 2 według numeracji ustalonej przez § 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
2 Załącznik § 10 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 maja 1970 r. (M.P.70.18.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 1970 r.
3 Załącznik § 11 ust. 4 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
4 Załącznik § 18 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
5 Załącznik § 18 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
6 Załącznik § 19 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
7 Załącznik § 20 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
8 Załącznik § 21 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
9 Załącznik § 31 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
10 Załącznik § 39 zmieniony przez § 2 pkt 3 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
11 Załącznik § 40 zmieniony przez § 2 pkt 4 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
12 Załącznik § 41-49 uchylone przez § 2 pkt 5 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
13 Załącznik § 50 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
14 Załącznik § 50 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 2 pkt 7 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
15 Załącznik § 51 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 8 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
16 Załącznik § 52 pkt 3 zmieniony przez § 2 pkt 9 lit. a) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
17 Załącznik § 52 pkt 5 skreślony przez § 2 pkt 9 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
18 Załącznik § 53 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 10 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
19 Załącznik § 54 pkt 6 zmieniony przez § 2 pkt 11 lit. a) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
20 Załącznik § 54 pkt 9 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 11 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
21 Załącznik § 54 pkt 10 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 11 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
22 Załącznik § 54 pkt 11 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 11 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
23 Załącznik § 54 pkt 12 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 11 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
24 Załącznik § 54 pkt 13 według numeracji ustalonej przez § 2 pkt 11 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
25 Załącznik § 55 zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
26 Załącznik § 57 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 12 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
27 Załącznik § 58 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 13 lit. a) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
28 Załącznik § 58 ust. 5 skreślony przez § 2 pkt 13 lit. b) zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
29 Załącznik § 60 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 14 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
30 Załącznik § 62 ust. 2 zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
31 Załącznik § 63 pkt 3 zmieniony przez § 2 pkt 15 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
32 Załącznik § 64 zmieniony przez § 2 pkt 16 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
33 Załącznik § 65 ust. 1 zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
34 Załącznik § 65 ust. 3 zmieniony przez § 2 pkt 17 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
35 Załącznik § 66 pkt 15 zmieniony przez § 2 pkt 18 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
36 Załącznik § 70 ust. 5 zmieniony przez § 2 pkt 19 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
37 Załącznik § 73 ust. 3 zmieniony przez § 2 pkt 20 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
38 Załącznik § 74 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 21 maja 1970 r. (M.P.70.18.140) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 1970 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 21 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.

39 Załącznik § 77 zmieniony przez § 2 pkt 22 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.
40 Załącznik § 80 ust. 1:

- zmieniony przez § 2 pkt 6 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.

- zmieniony przez § 2 pkt 23 zarządzenia z dnia 29 marca 1976 r. (M.P.76.15.71) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 1976 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021