Przeprowadzanie konkursów na stypendia pieniężne naukowe dla studentów akademii medycznych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 września 1959 r.
w sprawie przeprowadzania konkursów na stypendia pieniężne naukowe dla studentów akademii medycznych.

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 6, poz. 35) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Stypendia pieniężne naukowe mogą być przyznawane studentom trzeciego i wyższych lat studiów akademii medycznych, którzy spełniają warunki określone w § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie pomocy stypendialnej dla studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 6, poz. 35), a ponadto warunki konkursu na te stypendia.
2.
Senat akademii medycznej ustala warunki konkursu, które w szczególności powinny dotyczyć wykazywania się przez kandydatów wybitnymi postępami w określonych dyscyplinach nauk, samodzielną pracą w kole naukowym itp.
3.
Konkurs ogłasza i organizuje komisja konkursowa, powołana przez senat akademii medycznej.
4.
W skład komisji konkursowej wchodzą przewodniczący i członkowie powołani przez senat akademii medycznej w drodze uchwały spośród pracowników nauki, a ponadto przedstawiciel rady uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich.
§  2.
1.
O przyznanie studentom stypendiów pieniężnych naukowych mogą ubiegać się zainteresowani studenci bądź kierownicy katedr lub inni samodzielni pracownicy nauki.
2.
Do podań studentów o przyznanie stypendiów pieniężnych naukowych powinny być załączone zaświadczenia według wzorów obowiązujących przy ubieganiu się o udzielenie pomocy stypendialnej.
3.
Wnioski kierowników katedr lub innych samodzielnych pracowników nauki w sprawie przyznania studentom stypendiów pieniężnych naukowych mogą dotyczyć tylko tych studentów, którzy złożyli dokumenty stwierdzające okoliczności określone w § 1 ust. 1.
4.
Podania i wnioski (ust. 2 i 3) powinny być złożone dziekanowi i uzupełnione pisemną opinią kierownika katedry, z tym że w razie wystąpienia przez studenta z podaniem o dopuszczenie do konkursu, kierownik katedry wydaje opinię na wniosek dziekana. Opinia powinna zawierać krótką charakterystykę zamiłowań i zainteresowań studenta zagadnieniami reprezentowanymi przez katedrę.
§  3.
1.
Po zebraniu podań, wniosków i opinii, o których mowa w § 2, dziekan zasięga opinii rady wydziału, a następnie po dołączeniu wykazu ocen uzyskanych przez zainteresowanych studentów ze złożonych egzaminów i zaliczeń w okresie dwóch ostatnich lat studiów oraz opinii o ich postawie moralnej i obywatelskiej - przekazuje całość materiałów komisji konkursowej w ustalonym przez nią terminie.
2.
Opinię o postawie moralnej i obywatelskiej o ubiegającym się o stypendium może również złożyć komisji konkursowej rada uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich.
§  4.
Komisja konkursowa analizując złożone wnioski może żądać dodatkowych materiałów i wyjaśnień. W wyniku analizy komisja konkursowa ustala kandydatów do stypendium spośród osób najbardziej odpowiadających warunkom konkursu i swoje wnioski przedstawia rektorowi.
§  5.
Rektor przyznaje stypendia oraz zleca ogłoszenie listy stypendystów i wypłatę stypendiów.
§  6.
Stypendia przyznaje się corocznie w miesiącu październiku na okres od dnia 1 października do 30 września roku następnego w ramach limitu stypendialnego.
§  7.
Student pobierający stypendium pieniężne naukowe nie może pobierać równocześnie stypendium pieniężnego zwyczajnego.
§  8.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 1954 r. w sprawie wysokości i trybu przyznawania stypendiów naukowych studentom akademii medycznych (Monitor Polski Nr A-46, poz. 654).
§  9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021