Opodatkowanie kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym.

UCHWAŁA Nr 401
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 października 1959 r.
w sprawie opodatkowania kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Obroty i dochody kółek rolniczych, osiągnięte z ich działalności gospodarczej wytwórczej, przetwórczej, handlowej i usługowej, podlegają podatkowi obrotowemu, podatkowi od operacji nietowarowych i podatkowi dochodowemu według przepisów obowiązujących gminne spółdzielnie zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", ze zmianami określonymi w §§ 2 i 3.
§  2.
1.
Zwalnia się od podatku obrotowego, podatku od operacji nietowarowych i podatku dochodowego:
1)
działalność kółek rolniczych polegającą na świadczeniu usług o charakterze rolniczym, a w szczególności:
a)
usługi maszynowe, obejmujące w szczególności roboty polowe, wypożyczanie maszyn i narzędzi rolniczych, wypożyczanie maszyn i narzędzi do wyrobu materiałów budowlanych, wypożyczanie maszyn i narzędzi służących do przetwarzania warzyw, owoców, runa leśnego oraz produktów rolnych,
b)
wypożyczanie sprzętu ochrony roślin,
c)
czyszczenie zbóż i nasion oraz zaprawianie zbóż,
d)
obróbka i czyszczenie włókna lnu i konopi,
e)
usługi transportowe, świadczone gospodarstwom rolnym położonym na terenie działalności kółka rolniczego, a polegające na przewozie nawozów, materiałów budowlanych, opału, pasz, zboża, ziemniaków, buraków, nasion i innych produktów rolnych,
f)
suszenie tytoniu, chmielu, owoców, grzybów i runa leśnego,
g)
przechowywanie owoców,
h)
tłoczenie moszczu i pulpy,
i)
gremplowanie,
j)
prowadzenie wylęgarni drobiu,
k)
wydobywanie torfu;
2)
działalność kółek rolniczych polegającą na świadczeniu usług związanych z zaspokajaniem potrzeb gospodarczych rolników, a w szczególności w takich dziedzinach, jak usługi kowalskie, ślusarskie, kołodziejskie, bednarskie, ciesielskie, stolarskie, rymarskie, budowlane, prowadzenie pralni i łaźni oraz wszelkiego rodzaju remontów i napraw związanych z gospodarstwem rolnym;
3)
działalność kółek rolniczych polegającą na organizowaniu zbytu produktów rolnych z gospodarstw położonych na terenie objętym działalnością kółka rolniczego oraz na zaopatrywaniu tych gospodarstw w środki produkcji, a prowadzoną w porozumieniu z organizacjami spółdzielczymi i przedsiębiorstwami państwowymi, zajmującymi się zbytem i zaopatrzeniem na terenie wiejskim;
4)
obroty i dochody osiągnięte ze sprzedaży nie przerobionych sposobem przemysłowym produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolnych prowadzonych bezpośrednio przez kółka rolnicze;
5)
obroty i dochody osiągnięte ze sprzedaży w stanie nie przerobionym nabytych bezpośrednio od producentów-rolników produktów przemysłu ludowego i artystycznego;
6)
obroty i dochody kółek rolniczych osiągnięte z działalności, o której mowa w § 1, nie wyodrębnionej organizacyjnie i księgowo z uwagi na jej małe rozmiary, a wykonywanej na rzecz członków kółka rolniczego.
2.
Ze zwolnienia od podatku korzystać mogą jedynie te usługi, wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2, które są świadczone wyłącznie przy użyciu maszyn, urządzeń, narzędzi, pomieszczeń itp. środków, będących własnością kółka rolniczego lub Związku Kółek Rolniczych i prowadzone na rachunek kółka.
3.
Minister Finansów może udzielać w zakresie opodatkowania kółek rolniczych indywidualnych lub grupowych ulg i zwolnień podatkowych. Powyższe ulgi i zwolnienia podatkowe mogą dotyczyć całości działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu lub tylko jej części.
§  3.
1.
Obroty i dochody kółek rolniczych, osiągnięte z działalności, o której mowa w § 1, nie wyodrębnionej organizacyjnie i księgowo ze względu na jej małe rozmiary, a wykonywanej na rzecz osób nie będących członkami kółka rolniczego, podlegają podatkowi obrotowemu (od operacji nietowarowych) i podatkowi dochodowemu w formie ryczałtu.
2.
Podatek w formie ryczałtu (ust. 1) oraz wysokość obrotów i dochodów, które mogą korzystać ze zryczałtowanego opodatkowania, określa właściwy miejscowo organ finansowy prezydium powiatowej (miasta wyłączonego z powiatu) rady narodowej w porozumieniu z powiatowym związkiem kółek rolniczych.
3.
Przy ustalaniu wysokości ryczałtu nie bierze się pod uwagę obrotów i dochodów zwolnionych od opodatkowania (§ 2).
4.
Podatek w formie ryczałtu (ust. 1) ustala się na okres roku kalendarzowego.
5.
Ryczałt jest płatny z dołu, do dnia 10 miesiąca następującego po upływie kwartału w wysokości 1/4 ryczałtu rocznego.
6.
Kółko rolnicze obowiązane jest bez wezwania wpłacać ryczałt na rachunek właściwego miejscowo organu finansowego prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
§  3a. 1
Przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do powiatowych związków kółek rolniczych oraz związków i zrzeszeń branżowych będących członkami Centralnego Związku Kółek Rolniczych.
§  4.
1.
W stosunku do kółek rolniczych traci moc:
1)
uchwała nr 342 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie zwolnienia działalności gospodarczej organizacji politycznych, społecznych i zawodowych od podatków obrotowego i dochodowego (Monitor Polski Nr A-43, poz. 547);
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 1954 r. w sprawie częściowego zwolnienia od podatku obrotowego oraz zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego z tytułu niektórych świadczeń organizacji politycznych, społecznych i zawodowych (Monitor Polski z 1955 r. Nr 7, poz. 74);
3)
§§ 10 i 15 uchwały nr 446 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie działalności gospodarczej organizacji społecznych;
4)
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lutego 1959 r. w sprawie zwolnień i ulg podatkowych dla kółek rolniczych oraz innych zrzeszeń, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców, oraz dla zespołów maszynowych (Dz. U. Nr 13, poz. 73), w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.
2.
Traci moc uchwała nr 443 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym dla kółek rolniczych (Monitor Polski Nr 94, poz. 511).
§  5. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1959 r.
1 § 3a dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 64 z dnia 10 lutego 1961 r. (M.P.61.14.75) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1961 r.
2 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 64 z dnia 10 lutego 1961 r. (M.P.61.14.75) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1961 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.89.474

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Opodatkowanie kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym.
Data aktu: 01/10/1959
Data ogłoszenia: 29/10/1959
Data wejścia w życie: 29/10/1959, 01/08/1959