Branżowe warunki dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 2 października 1959 r.
w sprawie branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. *

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się branżowe warunki dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej w obrocie krajowym, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW WARZYW I OWOCÓW ŚWIEŻYCH, ZIEMNIAKÓW WCZESNYCH ORAZ OGÓRKÓW KWASZONYCH I KAPUSTY KWASZONEJ

Przepisy ogólne.
§  1.
Niniejsze branżowe warunki dostaw dotyczą warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych w stanie nie przerobionym oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.
§  2-5. 1
 (skreślone).
§  6.
1.
Umowa powinna zawierać:
  1)
miejsce i datę zawarcia umowy,
  2)
nazwę i adres dostawcy,
  3)
nazwę i adres odbiorcy,
  4)
określenie przedmiotu dostawy (nazwa gatunku, odmiany warzyw, owoców, nazwa artykułu),
  5)
ilości artykułów podlegających dostawie,
  6)
określenie jakości artykułów objętych dostawą ze wskazaniem odpowiednich, obowiązujących norm przedmiotowych lub według uzgodnionych warunków odrębnych,
  7)
cenę lub limit ceny,
  8)
sposób i miejsce dostawy,
  9)
termin dostawy,
  10)
rodzaj opakowań i warunki ich odsprzedaży, zwrotu itp.,
  11)
nazwę i adres jednostki, której należy awizować dokonywanie wysyłek lub wysłać zawiadomienie o przygotowaniu towaru do wydania ze składu,
  12)
nazwę jednostki, której należy przesłać rachunek (fakturę),
  13)
sposób zapłaty (nazwę i siedzibę banku odbiorcy i numer konta),
  14)
podpisy stron.

Ponadto w umowie można podawać szczególne żądania dostawcy lub odbiorcy.

2.
Umowy mogą być zawierane z zastrzeżeniem, że odbiorca w późniejszym okresie czasu określi dokładniej przedmiot dostawy, ilość przedmiotu dostawy, miejsce dostawy lub termin dostawy w dodatkowych dyspozycjach wykonawczych. Strony powinny jednak w umowie ustalić termin, do którego należy wysłać dodatkowe dyspozycje wykonawcze dotyczące terminu dostawy.
§  7.
Warunki dostaw omówione ustnie po zawarciu umowy na piśmie obowiązują strony po potwierdzeniu ich na piśmie co najmniej przez jedną z nich i niezgłoszeniu sprzeciwu przez drugą stronę, w terminach i w trybie podanych w § 10 ust. 3 i 4.

Oferta.

§  8. 2
 (skreślony).
§  9.
 Oferta powinna zawierać:
  1)
nazwę i adres oferującego,
  2)
określenie artykułów zgłoszonych do kupna czy sprzedaży (nazwę gatunku, odmiany warzyw, owoców, nazwę artykułu),
  3)
ilości poszczególnych zgłoszonych artykułów,
  4)
określenie jakości,
  5)
terminy dostaw,
  6)
cenę lub limit ceny.
§  10.
1. 3
 (skreślony).
2.
  4  (skreślony).
3.
 Przy zgłaszaniu oferty na piśmie lub telegraficznie bez podania terminu - oferta wiąże, jeżeli zawiadomienie o jej przyjęciu zostało wysłane w dniu otrzymania oferty, do godziny 24.
4. 5
 Przyjęcie oferty powinno nastąpić w zasadzie w taki sposób, w jaki oferta została zgłoszona, np. telegraficznie przy zgłoszeniu telegraficznym, bądź w sposób gwarantujący szybsze zawiadomienie o przyjęciu oferty.
§  11.
  6  (skreślony).
§  12.
 Oferta może być odwołana, o ile jej odwołanie dotrze do strony zainteresowanej przed potwierdzeniem przyjęcia oferty, a przy potwierdzeniu na piśmie - przed wydaniem potwierdzenia oferty.
§  13.
Jeżeli dostawca wykona dostawę bez potwierdzenia przez odbiorcę przyjęcia zgłoszonej oferty, a odbiorca odmówi przyjęcia towaru, koszty i straty związane z dostawą ponosi dostawca.

Dyspozycje dodatkowe.

§  14.
1.
Jeżeli w umowie dostawy zastrzeżono, iż odbiorca w późniejszym okresie czasu określi dokładniej przedmiot dostawy, ilość przedmiotu dostawy, miejsce dostawy lub termin dostawy (§ 6 ust. 2) w dodatkowych dyspozycjach wykonawczych, to - o ile strony nie umówiły się inaczej:
  1)
dyspozycje dodatkowe dotyczące tylko miejsca dostawy odbiorca powinien przesłać dostawcy z takim wyliczeniem, aby dostawca otrzymał je nie później niż na 3 dni przed terminem dostawy,
  2)
natomiast dyspozycje dodatkowe dotyczące dokładniejszego określenia przedmiotu dostawy, ilości przedmiotu dostawy lub terminu dostawy odbiorca powinien przesłać dostawcy z takim wyliczeniem, aby dostawca otrzymał je nie później niż na 10 dni przed terminem dostawy.
2.
Dyspozycję dodatkową uważa się za przyjętą, o ile dostawca nie zgłosił odbiorcy zastrzeżeń w ciągu 24 godzin od daty jej otrzymania. W razie gdy dostawca nie zgadza się z warunkami podanymi przez odbiorcę w dyspozycji dodatkowej, powinien on w ciągu 24 godzin porozumieć się z odbiorcą w celu uzgodnienia rozbieżności.
§  15.
W razie niewysłania przez odbiorcę dyspozycji dodatkowych w terminach umówionych (§ 6 ust. 2) lub podanych w § 14 dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub dokładniejszego określenia przedmiotu dostawy, jego ilości i miejsca dostawy, według ostatnio dokonywanych transakcji z tym odbiorcą, a w braku takich - wysłania towaru na adres odbiorcy według własnego uznania, bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Ilość.

§  16.
1.
Ilość przedmiotu dostawy określa się w tonach, kilogramach, sztukach, pęczkach, ładunkach wagonowych (wagon), w granicach "od" "do" albo według określenia "około" lub "circa".
2.
W przypadku ścisłego uzgodnienia ilości (np. 10 tonn) dopuszczalne odchylenie in minus lub in plus nie może przekraczać:
  1)
przy towarach luzem - 5%,
  2)
przy towarach w opakowaniu - 2%.
3.
Ładunek wagonowy (wagon) bez ścisłego uzgodnienia ilości oznacza, że strony uzgodniły ilości według norm ładunkowych Polskich Kolei Państwowych dla wagonu o nośności 15 tonn.
4.
Ładunek wagonowy zawierający większą ilość gatunków towaru ("wagon mieszany") bez ścisłego uzgodnienia ilości poszczególnych gatunków czy wyborów oznacza, że strony uzgodniły łączną ilość całego ładunku według norm załadunkowych Polskich Kolei Państwowych, a ilości poszczególnych gatunków czy wyborów pozostawiono do uznania dostawcy.
5.
Ilość uzgodniona przez określenie "około" lub "circa" (np. około 20 tonn) dopuszcza odchylenie in minus lub in plus do 10%.
6.
Odbiorca płaci należność po umówionej cenie za faktyczną ilość dostarczonego towaru w granicach przewidzianych tolerancją.

Sposób i miejsce dostawy.

§  17.
1.
Dostawa może nastąpić przez wydanie towaru ze składu (magazynu) lub przez wysyłkę towaru do miejsca przeznaczenia.
2.
Przy dostawie towaru przez wysyłkę strony powinny uzgodnić rodzaj środka transportowego.
3.
W razie nieokreślenia w umowie rodzaju środka transportowego dostawca wyśle towar najtańszym środkiem transportowym i najkrótszą drogą, z uwzględnieniem właściwości towaru.
§  18.
1.
Jeżeli dostawa następuje przez wydanie towaru ze składu (magazynu) dostawcy - "loco skład dostawcy", odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się w magazynie dostawcy.
2.
Jeżeli dostawa następuje z warunkiem - "loco środek transportowy w miejscu załadowania", odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się w środku transportowym w miejscu załadowania.
3.
Jeżeli dostawa następuje z warunkiem - "loco środek transportowy w miejscu przeznaczenia", odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się w środku transportowym w miejscu przeznaczenia.
4.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę "drobnicą" (kolejową), odbiór ilościowy odbywa się w magazynie przewoźnika w chwili odbierania przez odbiorcę przesyłki, a odbiór jakościowy w magazynie odbiorcy.
5.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę i nie określono miejsca odbioru ilościowego i jakościowego, przyjmuje się, że odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się w środku transportowym w miejscu przeznaczenia.

Cena lub limit ceny.

§  19.
1.
Ceny określane są za jednostkę ilości, w wysokości umownej, wynikającej z sytuacji rynkowej podaży i popytu.
2.
Cena może być określona ściśle lub przez limit ceny, w którym strona ustala najwyższą cenę, po której zakupi towar, lub najniższą cenę, po której towar sprzeda.
3.
W razie zawarcia umowy bez ścisłego określenia ceny, strony powinny każdorazowo uzgodnić wysokość ceny przed wykonaniem dostawy.
4.
Cena ustalona "loco skład" (magazyn) dostawcy obejmuje koszt przygotowania towaru do wydania i załadowania go do środka transportowego odbiorcy.
5.
Jeżeli cena dostawy została ustalona "franco środek transportowy w miejscu (stacja) załadowania", koszty opakowania, dowiezienia towaru do miejsca (stacji) załadowania, urzędowego stwierdzenia wagi oraz załadowania do środka transportowego - obciążają dostawcę, a koszty przewozu i przeładunku w drodze oraz wyładowania na stacji przeznaczenia - ponosi odbiorca.
6.
Jeżeli cena została ustalona "franco środek transportowy w miejscu (stacji) przeznaczenia", koszty obciążające dostawcę, a wymienione w ust. 5, oraz koszty przewozu do miejsca (stacji) przeznaczenia ponosi dostawca. Koszty powstałe w miejscu przeznaczenia ponosi odbiorca (np. osiowe, dostarczenie zawiadomienia itp.).

Termin dostawy.

§  20.
Termin dostawy określa się:
  1)
ustalając datę dostawy (np. termin dostawy dnia 20 kwietnia),
  2)
używając określenia "natychmiast", co zobowiązuje do dostawy w ciągu 72 godzin od chwili zawarcia umowy,
  3)
używając określenia "wg dyspozycji", co zobowiązuje odbiorcę do podania terminu dostawy w późniejszym czasie w dodatkowej dyspozycji,
  4)
używając określenia "sukcesywnie w ciągu ..." (np. termin dostawy sukcesywnie w ciągu 15 dni), co zobowiązuje dostawcę do dostawy mniej więcej równych ilości w jednakowych odstępach czasu w ciągu umówionego okresu czasu.
§  21.
Umówiony termin dostawy uważa się za dotrzymany:
  1)
w przypadku wykonania dostawy przez wysyłkę, gdy przedmiot dostawy został w umówionym terminie oddany przewoźnikowi do przewozu,
  2)
w przypadku wykonania dostawy ze składu, gdy przedmiot dostawy został w umówionym terminie przygotowany do wydania i gdy odbiorca został o tym zawiadomiony ustnie (telefonicznie), pisemnie (telegraficznie) na 24 godziny przed terminem dostawy, a w razie niemożności zawiadomienia w tym terminie - w dniu odbioru towaru do godziny 10, a gdy uzgodniono termin dostawy przez określenie "sukcesywnie w ciągu ..." (§ 20 pkt 4), dostawca powinien zawiadomić odbiorcę co najmniej raz przed dostawą pierwszej ilości.

Opakowanie.

§  22.
1. 7
 (skreślony).
2.
 Opakowania sprzedawane są razem z towarem, o ile strony nie umówiły się inaczej.
§  23.
Opakowania sprzedawane mogą być zależnie od umowy stron:
  1)
"fakturowane", tj. takie, których wartość nie jest wliczona w cenę towaru,
  2)
"niefakturowane", tj. takie, których wartość została wliczona w cenę towaru.
§  24.
1.
W przypadku umowy, że opakowania sprzedawane będą fakturowane:
  1)
dostawca obciąży odbiorcę towaru za opakowanie według obowiązujących cen, a w braku takich według cen zakupu, podając w rachunku (fakturze) ilość i rodzaj opakowań fakturowanych, jednostkową cenę oraz ogólną wartość opakowania,
  2) 8
 odbiorca, który otrzymał przedmiot dostawy w opakowaniu fakturowanym, obowiązany jest niezwłocznie po zwolnieniu opakowania odprzedać dostawcy to samo opakowanie, jeżeli nadaje się do ponownego użytku, lub takie samo opakowanie, a dostawca obowiązany jest je odkupić w terminie przewidzianym w umowie; jeżeli w umowie terminu nie określono, wynosi on dla łubianek 15 dni, a dla pozostałych opakowań 30 dni, licząc od daty otrzymania opakowania z towarem,
  3)
odbiorca towaru ma również obowiązek odsprzedać a dostawca nabyć opakowania uszkodzone, lecz nadające się do naprawy; odsprzedaż następuje po cenach fakturowanych przez dostawcę, zmniejszonych o wartość brakujących bądź uszkodzonych elementów, z doliczeniem kosztów naprawy według obowiązującego cennika, a w braku takiego - według rzeczywistych kosztów naprawy,
  4) 9
 jeżeli odbiorca nie odprzeda opakowań fakturowanych w terminie określonym w pkt 2, dostawca odkupuje po tym terminie opakowanie fakturowane po cenie zmniejszonej o 20% ceny fakturowanej, jeżeli zwłoka dla łubianek nie przekracza 15 dni, a dla pozostałych opakowań 30 dni; w razie dłuższej zwłoki cena fakturowana ulega zmniejszeniu o dalsze 40%, łącznie o 60%."
2.
  10  (skreślony).
§  25.
1. 11
 (skreślony).
2.
 Jeżeli odbiorca sprzedaje konsumentom towar wraz z opakowaniem niefakturowanym, ma on obowiązek na żądanie dostawcy przeprowadzić skup tego rodzaju opakowań, a następnie odsprzedać je dostawcy po obowiązującej cenie skupu z uwzględnieniem marży skupu, a w przypadku braku cen obowiązujących - na warunkach ustalonych miedzy stronami.
§  26. 12
 (skreślony).
§  27.
1.
Opakowania próżne przesyła się najtańszym środkiem transportowym.
2.
Odbiorca towaru, wysyłając do dostawcy próżne opakowania publicznymi środkami transportowymi, ponosi koszty transportu tych opakowań tylko do stacji kolejowej lub portu miejsca przeznaczenia.
3.
Dostawca, który dostarczył towar własnym transportem (również środki transportowe kołowe wynajęte), obowiązany jest równocześnie, na koszt własny, odebrać przygotowane przez odbiorcę opakowania opróżnione.
§  28.
Przepisy obowiązujące przy odbiorze towaru, zgłaszaniu reklamacji i rękojmi stosuje się odpowiednio do opakowań.

Obowiązki stron przy wykonywaniu umowy.

§  29.
1.
Dostawca ma obowiązek przygotować towar w terminie ustalonym umową, zgodnie z warunkami umowy.
2.
W przypadku dostawy przez wysyłkę do obowiązków dostawcy należy sprawdzenie stanu środków transportowych oraz załadowanie towaru z należytą starannością i dostarczenie odbiorcy dokumentów stwierdzających załadowanie towaru zgodnie z umową (dyspozycją).
§  30.
Po oddaniu towaru do przewozu dostawca obowiązany jest wysłać zawiadomienie o wysyłce (awizo) do adresata wysyłki w ciągu 15 godzin. W zawiadomieniu należy podać nazwę gatunku, odmiany, artykułu, ilość, datę wysyłki, miejsce odbioru, numer środka transportowego i w miarę potrzeby wskazać odbiorcę.
§  31.
1.
Dostawca ma obowiązek dołączyć do przesyłki i listu przewozowego szczegółową specyfikację, jeżeli przesyłka zawiera więcej niż jeden gatunek, odmianę, wybór, klasę lub gdy towar jest w różnych opakowaniach pod względem wielkości lub rodzaju.
2.
Specyfikacja powinna określać szczegółowo przedmiot dostawy, ilość, jakość oraz numer umowy lub dodatkowej dyspozycji.
3.
W razie niedołączenia przez dostawcę (ust. 1) specyfikacji odbiorca przyjmuje towar komisyjnie. Protokół powinien zawierać nazwiska osób wchodzących w skład komisji i dane wymienione w ust. 2. Sporządzony przez komisję protokół przyjęcia stanowi podstawę do rozliczenia ilościowo-jakościowego.
§  32. 13
 (skreślony).
§  33.
1.
Jeżeli dostawa następuje przez wydanie towaru z magazynu dostawcy, odbiorca ma obowiązek dokonać odbioru towaru w terminie umówionym.
2.
Jeżeli dostawa następuje przez wysyłkę, odbiorca ma obowiązek przystąpić do przyjęcia towaru niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 6 godzin od chwili podstawienia wagonu do rozładunku lub 2 godzin od chwili podstawienia środków kołowych do rozładunku.

Odbiór towaru oraz zgłaszanie reklamacji.

§  34. 14
1.
 O ile strony nie umówiły się inaczej, przyjmuje się, że podstawą do odbioru ilościowego i rozliczenia jest waga (ilość) stwierdzona:
  1)
przez odbiorcę w magazynie dostawcy lub w środku transportowym w miejscu załadowania, jeżeli dostawa miała nastąpić "loco skład dostawcy" lub "loco środek transportowy w miejscu załadowania" (§ 18 ust. 1 i 2),
  2)
urzędowo przez przysięgłego wagowego, przewoźnika w miejscu nadania lub w czasie transportu, a w razie braku takiego stwierdzenia - waga (ilość) stwierdzona urzędowo w miejscu przeznaczenia, jeżeli dostawa miała nastąpić "loco środek transportowy w miejscu przeznaczenia" lub jeśli nie określono miejsca odbioru ilościowego towaru przy dostawie przez wysyłkę; jeżeli nie dokonano urzędowego stwierdzenia wagi (ilości) ani w miejscu załadowania, ani w czasie transportu, ani w miejscu odbioru, miarodajną jest waga (ilość) deklarowana przez dostawcę (§ 18 ust. 3, 4 i 5).
2.
Przy określaniu wagi znormalizowanych opakowań, w których dostarczane są świeże owoce, warzywa i ziemniaki wczesne produkcji krajowej, należy stosować średnią wagę tych opakowań (tarę), chyba że strony umówiły się inaczej.
3.
Za średnią wagę znormalizowanych opakowań (ust. 2), bez wieczek i dodatkowych opakowań, jak wolina, papier itp., przyjmuje się:
Lp. Typ opakowania Średnia waga w kg
1. Skrzynka L 1/1 ("jedynka" lita) do owoców i warzyw, wykonana według normy:
a) RN-57/MLiPD-0542 4,8
b) RN-61/MLiPD-03002 4,8
2. Skrzynka L 1/2 ("połówka" lita) do owoców i warzyw, wykonana według normy:
a) RN-57/MLiPD-0542 2,30
b) RN-61/MLiPD-03002 2,30
3. Skrzynka Ż 1/1 ("jedynka" żeberkowa) do owoców i warzyw, wykonana według normy:
a) RN-57/MLiPD-0543 4,20
b) RN-61/MLiPD-03002 4,20
4. Łubianka 2-kilogramowa do przewozu truskawek, malin i owoców pestkowych, wykonana według normy RN-54/ML-2565 0,30
5. Łubianka do jagód wykonana według normy PN-D-79150 0,30
6. Łubianka 2-kilogramowa do malin, truskawek i owoców pestkowych i łubianka 3-kilogramowa do innych owoców i grzybów, wykonane według normy PN-63/O-79380 0,30
4.
Przy określaniu wagi opakowań nie wymienionych w ust. 2, w których dostarczane są świeże owoce, warzywa i ziemniaki wczesne produkcji krajowej, stosuje się rzeczywistą wagę tych opakowań (tarę) ustaloną w miejscu nadania towaru przez przysięgłego wagowego, chyba że strony umówiły się inaczej.
5.
Przy odbiorze towaru loco magazyn dostawcy ustalenie rzeczywistej wagi opakowań (tary) następuje przy współudziale odbiorcy
§  35.
1. 15
 (skreślony).
2.
  16  (skreślony).
3.
 Odbiorca, składając dostawcy reklamację, powinien jednocześnie przesłać dostawcy odpis protokołu przewoźnika oraz odpis dokumentu stwierdzającego wagę (ilość) w ciągu 2 dni od ich sporządzenia, a to pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń do dostawcy.
§  36. 17
 (skreślony).
§  37.
1.
Odbiorca ma obowiązek sprawdzić przygotowany do odbioru lub dostarczony przez dostawcę towar.
2.
W przypadku gdy odbiorca nie zgłasza reklamacji dotyczących wad jakościowych przedmiotu dostawy, uważa się, że dostawca dostarczył towar zgodnie z warunkami umowy.
3.
W przypadku gdy w czasie odbioru odbiorca twierdzi, że towar posiada wady jakościowe, obowiązany jest zgłosić reklamację u dostawcy.
4.
Jeżeli dostawca jest nieobecny przy odbiorze, odbiorca powinien zgłosić natychmiast reklamację telefonicznie lub telegraficznie, nie później jednak niż w ciągu 7 godzin od chwili podstawienia wagonu do rozładunku lub 3 godzin od chwili podstawienia do rozładunku środków kołowych.
5.
Przy zgłaszaniu reklamacji odbiorca ma obowiązek podać szczegółowo wady jakościowe oraz oświadczyć, na jakich warunkach towar przyjmie lub z jakich powodów stawia towar do dyspozycji dostawcy.
§  38.
Jeżeli dostawca przeczy istnieniu wad przedmiotu dostawy lub gdy jest nieobecny, odbiorca powinien niezwłocznie zwrócić się do właściwego organu administracji państwowej lub innych uprawnionych do przeprowadzania ekspertyz z wnioskiem o ustalenie jakości.
§  39.
1. 18
 (skreślony).
2.
 Wszelkie reklamacje zgłaszane telefonicznie lub telegraficznie powinny być potwierdzone na piśmie.
3.
Odpisy orzeczeń stwierdzających jakość przedmiotu dostawy powinny być przesłane dostawcy nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili ich sporządzenia.
§  40.
1.
Odbiorcy przysługuje prawo postawienia towaru do dyspozycji dostawcy w przypadku, gdy:
  1)
orzeczenia wydane przez właściwy organ stwierdziły istnienie wad (cech) dyskwalifikujących towar, a wymienionych w obowiązujących normach,
  2)
wady towaru uniemożliwiają użycie go do celów wynikających z umowy,
  3)
strony nie mogą uzgodnić między sobą nowych warunków nabycia reklamowanego co do jakości towaru, który nie odpowiada warunkom umowy,
  4)
otrzymał towar bez zawarcia umowy lub w ilościach przekraczających ilości umowne.
2.
W przypadku postawienia towaru do dyspozycji dostawcy odbiorca obowiązany jest wyładować towar, zaopiekować się nim oraz zabezpieczyć dokumenty stanowiące podstawę do postawienia towaru do dyspozycji dostawcy. Wszelkie koszty powstałe z tego tytułu ponosi dostawca.
3.
Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia przedmiotów dostawy, odbiorca jest uprawniony, a gdy interes dostawcy tego wymaga - obowiązany sprzedać przedmiot, z zachowaniem należytej staranności. Uprawnienie to przysługuje odbiorcy także wtedy, gdy dostawca w ciągu 2 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o postawieniu towaru do jego dyspozycji nie zadysponuje towarem. O zamiarze sprzedaży odbiorca powinien w miarę możliwości zawiadomić dostawcę, w każdym razie powinien wysłać zawiadomienie niezwłocznie po powzięciu decyzji o dokonaniu sprzedaży.

Skutki niewykonania umowy.

§  41.
Umowę uważa się za nie wykonaną, jeżeli strona:
  1)
nie wykonała dostawy w całości lub w części w terminie,
  2)
wykonała dostawę w całości lub w części (przez wysyłkę lub ze składu) z wadami powodującymi postawienie towaru do dyspozycji,
  3)
nie odebrała towaru w terminie w całości lub w części w przypadku dokonywania dostawy ze składu.
§  42.
1.
Strona poszkodowana może wyznaczyć stronie drugiej dodatkowy termin do wykonania umowy lub jej części albo odstąpić od umowy bez udzielenia terminu dodatkowego, jeżeli wykonanie umowy lub jej części po terminie ustalonym w umowie byłoby dla niej bezprzedmiotowe. O udzieleniu terminu dodatkowego albo o odstąpieniu od umowy bez udzielenia takiego terminu należy powiadomić drugą stronę.
2.
W razie niewykonania umowy w dodatkowym terminie stronie poszkodowanej przysługuje prawo dokonania "zakupu zastępczego" całości lub części nie wykonanej dostawy w ilości, asortymencie i jakości ustalonych umową bądź dokonania "sprzedaży ochronnej" całości lub części nie odebranej przez odbiorcę w terminie określonym umową.
3.
Strona poszkodowana obowiązana jest do powiadomienia strony drugiej o dokonaniu zakupu zastępczego.
§  43.
1.
Zakupu zastępczego należy dokonać w ciągu 5 dni, licząc od chwili odstąpienia od umowy lub wygaśnięcia terminu dodatkowego.
2.
Sprzedaży ochronnej należy dokonać natychmiast, lecz nie później niż w ciągu 5 dni, licząc od terminu określonego umową.
3.
Zakup zastępczy i sprzedaż ochronna odbywają się po cenach rynkowych w czasie i miejscu dokonywania zakupu lub sprzedaży.
4.
Ewentualne różnice cen pomiędzy ceną faktycznie płaconą w zakupie zastępczym lub osiągniętą w sprzedaży ochronnej a ceną wynikającą z umowy pokrywa strona, z winy której dokonano zakupu zastępczego lub sprzedaży ochronnej.

Rozliczenia, termin i sposób zapłaty.

§  44-49. 19
 (skreślone).
§  50.
 Jeżeli w umowie nie ustalono wyższego odszkodowania umownego, to:
  1)
dostawca obowiązany jest zapłacić odbiorcy odszkodowanie w wysokości:
a)
10% wartości dostawy w przypadkach, gdy odbiorca odstąpił od umowy z winy dostawcy,
b)
5% wartości przejętych przez odbiorcę przedmiotów nie zamówionych albo przedmiotów dostarczonych z wadami lub w innych asortymentach albo gatunkach niż zamówiono,
c)
0,5% wartości przyjętej dostawy, jeżeli przedmiot dostawy powinien być dostarczony w opakowaniu dostawcy, a dostawca wysłał przedmiot bez opakowania lub nieodpowiednio opakowany,
d)
1% wartości przedmiotu dostawy za niezałączenie specyfikacji, lecz nie więcej niż 500 zł,
e)
2% wartości przedmiotu dostawy za nieoznaczenie towaru, jeżeli umowa to przewidywała,
f)
1% wartości przedmiotu dostawy za niewysłanie awiza, lecz nie więcej niż 300 zł,
  2)
odbiorca obowiązany jest zapłacić dostawcy odszkodowanie w wysokości:
a)
10% wartości przedmiotu dostawy w razie odstąpienia od umowy przez dostawcę z winy odbiorcy,
b)
2% wartości dostawy za niewysłanie w terminie dyspozycji dodatkowej, lecz nie więcej niż 500 zł.
§  51.
Dostawca lub odbiorca nie mają obowiązku dochodzenia odszkodowań, jeżeli ich wysokość z tytułu jednej dostawy nie przekracza 1.000 zł. W innych przypadkach zaniechanie dochodzenia odszkodowania w całości lub części dopuszczalne jest tylko na podstawie decyzji organu nadrzędnego.
* Z dniem 1 stycznia 1967 r. utrzymuje się w mocy na okres do dnia 31 marca 1967 r. branżowe warunki dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej, stanowiące załącznik do nin. zarządzenia, ze zmianami wprowadzonymi przez § 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10).
1 Załącznik § 2-5 skreślone przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
2 Załącznik § 8 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
3 Załącznik § 10 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
4 Załącznik § 10 ust. 2 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
5 Załącznik § 10 ust. 4 zmieniony przez § 2 pkt 2 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
6 Załącznik § 11 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
7 Załącznik § 22 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
8 Załącznik § 24 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 kwietnia 1966 r. (M.P.66.20.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 1966 r.
9 Załącznik § 24 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 kwietnia 1966 r. (M.P.66.20.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 1966 r.
10 Załącznik § 24 ust. 2 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
11 Załącznik § 25 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
12 Załącznik § 26 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
13 Załącznik § 32 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
14 Załącznik § 34 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 grudnia 1963 r. (M.P.64.2.5) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lutego 1964 r.
15 Załącznik § 35 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
16 Załącznik § 35 ust. 2 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
17 Załącznik § 36 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
18 Załącznik § 39 ust. 1 skreślony przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.
19 Załącznik § 44-49 skreślone przez § 2 pkt 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 1966 r. w sprawie czasowego utrzymania w mocy branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej. (M.P.67.2.10) z dniem 1 stycznia 1967 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.86.456

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Branżowe warunki dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.
Data aktu: 02/10/1959
Data ogłoszenia: 20/10/1959
Data wejścia w życie: 20/11/1959