Współpraca resortów przemysłu ciężkiego i gospodarki komunalnej w zakresie spraw dotyczących gazownictwa.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 29 sierpnia 1959 r.
w sprawie współpracy resortów przemysłu ciężkiego i gospodarki komunalnej w zakresie spraw dotyczących gazownictwa.

Na podstawie § 4 uchwały nr 401 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 22 października 1958 r. w sprawie organizacji przemysłu gazowniczego zarządza się, co następuje:
§  1.
Perspektywiczne plany gazyfikacji kraju wymagają uzgodnienia między Ministrami Przemysłu Ciężkiego i Gospodarki Komunalnej.
§  2.
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej oraz Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego będą uzgadniać wzajemnie w trakcie realizacji perspektywicznych i wieloletnich planów gazyfikacji kraju - opracowania i decyzje związane z planem rozbudowy gazownictwa, a w szczególności zamierzenia dotyczące:
1)
budowy, rozbudowy lub likwidacji gazowni,
2)
gazyfikacji miejscowości położonych na trasach istniejących i projektowanych układów sieci gazociągów dalekosiężnych i innych miejscowości, które mają być zgazyfikowane.
§  3.
Zjednoczenie Przemysłu Gazowniczego zobowiązane jest do ścisłej współpracy z Ministerstwem Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw dotyczących udzielenia pomocy technicznej i kadrowej miejskim gazowniom i rozdzielniom gazu oraz dotyczących zaopatrzenia ludności wiejskiej w gaz z gazociągów dalekosiężnych. Współpraca, o której mowa, dotyczy w szczególności:
1)
przekazywania informacji o stosowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych w urządzeniach gazowni produkcyjnych,
2)
przekazywania doświadczeń w stosowaniu nowych metod w zakresie produkcji, oczyszczania i rozprowadzania gazu,
3)
podnoszenia kwalifikacji kadr technicznych gazowni miejskich przez organizowanie praktyk przemysłowych i kursów specjalistycznych,
4)
ujednolicania zasad w zakresie bilansowania i wydawania zapewnień dostaw gazu mocnego do miejskich rozdzielni i przemysłu poprzez rozdzielnie miejskie,
5)
ujednolicania statystyki w zakresie podstawowych wskaźników stosowanych w gazownictwie,
6)
wspólnego występowania w sprawie rozwoju i rodzajów produkcji urządzeń gazowniczych,
7)
wspólnego występowania w sprawie dostaw odpowiednich typów i asortymentów węgla wsadowego,
8)
uwzględniania w planach prac Centralnego Laboratorium Gazownictwa zasadniczych tematów zgłoszonych przez resort gospodarki komunalnej.
§  4.
Udzielanie pomocy kadrowej miejskim gazowniom przez resort przemysłu ciężkiego następować będzie w uzgodnieniu między Ministerstwami Przemysłu Ciężkiego i Gospodarki Komunalnej.
§  5.
W miarę potrzeby właściwe przedsiębiorstwa projektowe resortu przemysłu ciężkiego będą wykonywać na zlecenie inwestora dokumentację projektowo-kosztorysową dla miejskich gazowni, w szczególności dla robót inwestycyjnych dotyczących wprowadzenia nowych metod produkcji gazu w tych gazowniach.
§  6.
1.
Okręgowe zakłady gazownictwa zobowiązane są do uzgadniania z organami administracji do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów miejskich rad narodowych miast, w których zakłady te dostarczają gaz bezpośrednio odbiorcom:
1)
projektów rocznych i wieloletnich założeń inwestycyjnych związanych z zaopatrzeniem ludności w gaz oraz związanych z oświetleniem ulic i placów publicznych,
2)
projektów rocznych planów zbytu gazu z rozbiciem na kwartały oraz projektów wieloletnich planów zbytu dla gospodarstw domowych oraz oświetlenia ulic i placów publicznych.
2.
Przedstawione przez okręgowe zakłady gazownictwa projekty i wnioski, o których mowa w ust. 1, organy administracji przeanalizują i zaopiniują w terminach ustalonych dla resortu przemysłu ciężkiego dla prac nad narodowym planem gospodarczym.
3.
W razie nie uzgodnienia projektów, o których mowa w ust. 1, porozumienie w tych sprawach nastąpi między Ministerstwem Gospodarki Komunalnej a Zjednoczeniem Przemysłu Gazowniczego.
§  7.
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej dostarczy Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego lub Zjednoczeniu Przemysłu Gazowniczego dane potrzebne do opracowania projektów planów perspektywicznych i wieloletnich, dotyczące:
1)
zdolności produkcyjnej poszczególnych miejskich gazowni, ich urządzeń produkcyjnych i pomocniczych oraz wskaźników uzysku,
2)
perspektyw rozwojowych miejscowości, w których istnieją gazownie lub które są przewidziane do zgazyfikowania, z określeniem zapotrzebowania na gaz przez te miejscowości.
§  8.
Przedstawiciele obu resortów mają prawo wzajemnego uczestniczenia w ważniejszych konferencjach i naradach zwoływanych dla przedyskutowania zasadniczych zagadnień o tematyce związanej z gazownictwem, będących przedmiotem zainteresowania obu resortów.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministrów Hutnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 24 października 1955 r. w sprawie uzgadniania z prezydiami rad narodowych planów zaopatrzenia w gaz gospodarstw domowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1415).
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.84.447

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Współpraca resortów przemysłu ciężkiego i gospodarki komunalnej w zakresie spraw dotyczących gazownictwa.
Data aktu: 29/08/1959
Data ogłoszenia: 12/10/1959
Data wejścia w życie: 12/10/1959