Wysokość dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasady wypłacania dodatków.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie wysokości dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasad wypłacania tych dodatków.

Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie wynagradzania niektórych pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego oraz w zakładach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 50, poz. 304) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
W zależności od uciążliwości i szkodliwości warunków pracy dla zdrowia ustala się stawki dodatków specjalnych: A, B, C i D.
2.
Kwoty stawek dodatków specjalnych określa załącznik do zarządzenia.
3.
Kwoty stawek dodatków specjalnych określone w załączniku do zarządzenia przysługują pracownikom zatrudnionym w wymiarze godzin uzasadniającym pobieranie pełnej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
4.
W razie zatrudnienia w wymiarze większym lub mniejszym niż określony w ust. 3 za każdą godzinę pracy wypłaca się stawkę dodatku specjalnego obliczoną przy zastosowaniu odpowiedniego dzielnika ustalonego do obliczania przysługującej za jedną godzinę pracy kwoty wynagrodzenia zasadniczego.
§  2.
Dodatek specjalny według stawki A przysługuje:
1)
pracownikom zatrudnionym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, kolumnach sanitarnych, zakładach sanitarnych oraz w instytutach stanowiących aparat naukowo-badawczy służby sanitarno-epidemiologicznej:
a)
w pralni, jeżeli mają styczność z brudną bielizną,
b)
w kąpielisku, jeżeli są zatrudnieni przy obsłudze osób korzystających z kąpieli,
c)
w charakterze sprzątaczek oraz hodowców zwierząt doświadczalnych;
2)
sprzątaczkom zatrudnionym w szpitalach (sanatoriach) psychiatrycznych, na oddziałach (pododdziałach, przy łóżkach wydzielonych na odrębnych salach) przeznaczonych dla chorych na gruźlicę;
3)
sprzątaczkom zatrudnionym na oddziałach psychiatrii sądowej.
§  3.
1.
Dodatek specjalny według stawki B przysługuje pracownikom zatrudnionym:
1)
w szpitalach, klinikach i oddziałach (pododdziałach, przy łóżkach wydzielonych na odrębnych salach) zakaźnych;
2)
w zakładach lub komórkach organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla chorych na gruźlicę, jaglicę, choroby psychiczne lub epilepsję);
3)
w zakładach lub komórkach organizacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla rehabilitowanych po przebytej chorobie Heinego-Medina bądź z zespołem Little'a, jeżeli swoje podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których przebywają tacy chorzy;
4)
w zakładach, w których praca jest połączona z narażeniem na działanie promieni radu lub innych ciał promieniotwórczych;
5)
w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia;
6)
w Instytucie Gruźlicy;
7)
w ambulatoriach (ambulansach, kolumnach) ruchomych, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy uczestniczenie w zespołach wyjazdowych;
8)
w zakładach (pracowniach) anatomopatologicznych, prosektoriach oraz zakładach medycyny sądowej, w pracowniach bakteriologicznych, chemiczno-analitycznych, serologicznych, chemicznych, schorzeń jelitowych, parazytologicznych lub cytologicznych - jeżeli swoje podstawowe obowiązki wykonują w pomieszczeniach, w których są prowadzone badania, lub w zmywalni szkła laboratoryjnego;
9)
w zakładach specjalnych pomocy społecznej dla umysłowo niedorozwiniętych, psychicznie chorych chroników lub dzieci głęboko niedorozwiniętych umysłowo;
10)
w pracowniach (zakładach) rentgenologicznych - jeżeli w czasie wykonywania swych podstawowych obowiązków są narażeni na działanie promieni Roentgena.
2.
Zakładem, w którym praca jest połączona z narażeniem na działanie promieni radu lub innych ciał promieniotwórczych (ust. 1 pkt 4), jest:
1)
komórka organizacyjna, w której stosuje się promienie radu lub innych ciał promieniotwórczych dla celów diagnostyki lub terapii albo przeprowadza się badania nad radem i innymi ciałami promieniotwórczymi lub dokonuje się pomiarów ich promieni;
2)
zakład, w którym przeważająca część komórek organizacyjnych odpowiada warunkom określonym w pkt 1.
§  4.
Dodatek specjalny według stawki C przysługuje pracownikom zatrudnionym:
1)
w zakładach lub w komórkach organizacyjnych skórno-wenerologicznych;
2)
w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, kolumnach sanitarnych oraz zakładach sanitarnych, a nie wymienionym w § 2 pkt 1.
§  5.
Dodatek specjalny według stawki D przysługuje sprzątaczkom zatrudnionym w pracowniach fizjoterapeutycznych.
§  6.
Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek specjalny, w razie zaś zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków uprawnionemu przysługuje prawo wyboru.
§  7.
Dodatki specjalne wypłaca się miesięcznie z dołu.
§  8.
1.
Dodatek specjalny nie przysługuje pracownikowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków służbowych.
2.
Pracownikowi, który przez okres przekraczający trzy miesiące nie pełni obowiązków służbowych uzasadniających prawo do dodatku, może być dodatek wypłacany nadal tylko za zgodą organu sprawującego bezpośredni nadzór nad zakładem pracy.
§  9.
Pracownik zatrudniony w zakładzie, w którym dodatek specjalny przysługuje tylko w niektórych komórkach organizacyjnych, ma prawo do dodatku jedynie wówczas, gdy podstawowym jego miejscem zatrudnienia jest komórka, w której ten dodatek przysługuje.
§  10.
1.
W razie przejścia do pracy w komórce organizacyjnej, w której nie przysługuje dodatek specjalny, pracownik traci prawo do tego dodatku z dniem przeniesienia.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy przesunięcia w myśl obowiązujących przepisów kobiety do lżejszej lub nieszkodliwej dla zdrowia pracy w związku z ciążą. W takim przypadku kobiecie przysługuje dodatek specjalny do czasu ukończenia przerwy w pracy przysługującej w związku z porodem.
§  11.
1.
Pracownik zatrudniony w zakładzie (komórce organizacyjnej), przeznaczonym na okres nasilenia chorób zakaźnych na danym terenie wyłącznie dla chorych zakaźnie, ma prawo do dodatku specjalnego określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 tylko za czas przepracowany w okresie przebywania chorych zakaźnie w tym zakładzie (komórce organizacyjnej) - z odliczeniem jednak okresu oddelegowania na szkolenie lub do innego zakładu, urlopów i nieobecności w pracy z innych powodów, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w ust. 2.
2.
W razie zachorowania w związku z zatrudnieniem na chorobę zakaźną, której przypadki są leczone w zakładzie (komórce organizacyjnej) określonym w ust. 1, pracownika zachowuje prawo do dodatku przez okres choroby.
§  12.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

TABELA STAWEK DODATKÓW SPECJALNYCH DLA NIEKTÓRYCH PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I OBSŁUGI

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.76.406

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wysokość dodatków specjalnych dla pracowników gospodarczych i obsługi, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia oraz zasady wypłacania dodatków.
Data aktu: 25/08/1959
Data ogłoszenia: 11/09/1959
Data wejścia w życie: 11/09/1959, 01/07/1959