Zasady podziału zysku za rok gospodarczy 1958/59 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwa.

UCHWAŁA NR 154
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1959 r.
w sprawie zasad podziału zysku za rok gospodarczy 1958/59 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwa.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Uchwała dotyczy wchodzących w skład resortu rolnictwa państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz państwowych gospodarstw rolnych działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, osiągających zysk z działalności w zakresie produkcji roślinnej, hodowlanej, ogrodniczej, rybackiej i przetwórczości rolniczej - zwanych w dalszym ciągu uchwały "przedsiębiorstwami".
2.
Za zysk przedsiębiorstwa podlegający podziałowi w trybie niniejszej uchwały uważa się zysk rzeczywisty, wynikający z bilansu zamknięcia na dzień 30 czerwca 1959 r., ustalony po zbadaniu prawidłowości obliczenia wyniku bilansowego, dokonanym w trybie uchwały nr 332 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1957 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski Nr 73, poz. 438).
3.
Od zysku wykazanego w bilansie potrąca się zysk nieprawidłowy, osiągnięty przez przedsiębiorstwo w sposób naruszający interes społeczny lub obowiązujące przepisy, a w szczególności przez:
1)
niewykonanie niezbędnych zabiegów agro- i zootechnicznych, przewidzianych w planie gospodarczym,
2)
niewykonywanie remontów, powodujące utrzymanie w złym stanie budynków, maszyn i urządzeń lub ich niszczenie,
3)
niedokonywanie prawidłowych odpisów amortyzacyjnych,
4)
niedokonywanie planowych wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy,
5)
nieprawidłową wycenę składników majątkowych.
§  2.
1.
Podziałowi podlega zysk wykazany w bilansie po potrąceniu zysku nieprawidłowego, określonego w § 1 ust. 3.
2.
Zysk określony w ust. 1 dzieli się na:
1)
odpisy na fundusz zakładowy,
2)
odpisy na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa,
3)
wpłaty do budżetu centralnego.
3.
Odpisów na fundusz zakładowy dokonuje się w trybie i według zasad ustalonych w odrębnych przepisach.
4.
Jeżeli suma odpisów na fundusz zakładowy jest wyższa od sumy zysku bilansowego, różnicę pokrywa się dotacją z budżetu centralnego.
5.
Na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa przeznacza się pozostałą po potrąceniu odpisów na fundusz zakładowy część zysku przedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż 20% zysku określonego w ust. 1.
6.
Resztę zysku określonego w ust. 1, po potrąceniu odpisów na fundusz zakładowy i odpisów na fundusz rozwoju przedsiębiorstwa, przeznacza się na wpłatę do budżetu centralnego.
7.
Zysk nieprawidłowy określony w § 1 ust. 3 podlega wpłacie do budżetu centralnego.
§  3.
1.
Fundusz rozwoju przedsiębiorstwa przeznacza się na:
1)
finansowanie inwestycji zdecentralizowanych,
2)
uzupełnienie własnych środków obrotowych,
3)
rezerwę na pokrywanie ewentualnych strat gospodarczych w następnych okresach obrachunkowych.
2.
Wysokość środków przeznaczanych z funduszu rozwoju przedsiębiorstwa na poszczególne cele wymienione w ust. 1 ustala kierownictwo przedsiębiorstwa wspólnie z samorządem robotniczym. Podział ten podlega zatwierdzeniu przez jednostkę nadrzędną.
3.
Środki przeznaczone z funduszu rozwoju przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji zdecentralizowanych podlegają przekazaniu na odrębny rachunek bankowy. Zasady i tryb wykorzystywania tych środków regulują odrębne przepisy.
4.
Środki przeznaczone na uzupełnienie własnych środków obrotowych i rezerwę na pokrycie ewentualnych strat w następnych okresach obrachunkowych - powiększają fundusz statutowy przedsiębiorstwa.
§  4.
Upoważnia się Ministra Finansów do pokrycia skutków finansowych niniejszej uchwały z rezerwy budżetowej, w wysokości wynikającej z rocznych rozliczeń wynikowych przedsiębiorstw za rok gospodarczy 1958/59.
§  5.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa określi tryb rozliczeń przedsiębiorstw z budżetem centralnym z tytułu wpłat zysku przewidzianych w § 2.
§  6.
Upoważnia się Ministra Finansów do rozciągnięcia przepisów niniejszej uchwały w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami na państwowe gospodarstwa rolne wchodzące w skład innych resortów.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.62.314

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Zasady podziału zysku za rok gospodarczy 1958/59 w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej oraz w państwowych gospodarstwach rolnych, działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, wchodzących w skład resortu rolnictwa.
Data aktu: 13/04/1959
Data ogłoszenia: 16/07/1959
Data wejścia w życie: 01/07/1959, 16/07/1959