Zm.: zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 30 grudnia 1958 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 22 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 10, poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego (Monitor Polski Nr 23, poz. 138) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zakup od indywidualnych rybaków ryb morskich i słodkowodnych, z wyjątkiem łososiowatych (łososie, trocie), węgorzy i sandaczy",

2)
w § 2:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ograniczenia do zakupu na targowiskach, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do pasz objętościowych i runa leśnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.",

b)
w ust. 3 ostatnie zdanie skreśla się i dodaje się nowe zdanie w brzmieniu:

"Wymienione osoby legitymują się oryginałem zezwolenia lub jego odpisem poświadczonym przez organ, który wydał zezwolenie.",

3)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Zakup przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego od ludności towarów z przesyłek zagranicznych i towarów nabytych przez zbywających w instytucjach zajmujących się eksportem wewnętrznym, z wyjątkiem tkanin w metrażu i wyrobów ze złota, może być dokonywany tylko w ramach specjalności branżowej, na którą przedsiębiorstwo posiada zezwolenie, i pod warunkiem że na dowodach zakupu tych towarów odnotowana będzie data i nr dokumentu celnego lub dowodu nabycia towaru w instytucji zajmującej się eksportem wewnętrznym.",

4)
w § 10 ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy "(koncesjach)" i "(koncesji)",
5)
w § 11 dodaje się na końcu wyrazy "oraz dla rzemieślników w zakresie artykułów przemysłowych".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 11 sierpnia 1958 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.6.26

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.
Data aktu: 30/12/1958
Data ogłoszenia: 21/01/1959
Data wejścia w życie: 21/01/1959, 11/08/1958