Uposażenie pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży.

UCHWAŁA NR 233
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 czerwca 1959 r.
w sprawie uposażenia pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży.

W celu poprawienia sytuacji materialnej pracowników zatrudnionych w placówkach wczasów letnich dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez władze szkolne, zakłady pracy i inne instytucje, Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
Uposażenie pracowników placówek wczasów letnich dla dzieci i młodzieży za pracę w okresie jednego turnusu ustala się według tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Ustalone w tabeli stawki ryczałtowego uposażenia obejmują również wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1959 r.

ZAŁĄCZNIK  1

Lp. Stanowisko Rodzaj placówki - okres trwania turnusu
kolonie i obozy stałe 26 dni obozy wędrowne 14 dni półkolonie 25 dni
wczasy w mieście 25 dni ośrodki wycieczkowe dla dzieci wsi 30 dni kolonie dla dzieci polskich z zagranicy 45 dni
1 2 3 4 5
6 7 8
1 Kierownik:
a) w placówkach do 200 dzieci 1.200
b) w placówkach od 201 do 300 dzieci 1.300 900 1.000
1.000 1.380 2.200
c) w placówkach ponad 300 dzieci 1.400
2 Zastępca kierownika 1.100 800 -
- 1.270 2.100
3 Wychowawca - nauczyciel kwalifikowany o stażu pracy do 3 lat 900 - 780
780 1.050 -
4 Wychowawca - nauczyciel kwalifikowany o stażu pracy ponad 3 lata 1.000 - 860
860 1.150 2.000
5 Wychowawca - nienauczyciel lub nauczyciel nie kwalifikowany 800 - 740
740 930 -
6 Lekarz 1.200 - -
- 1.200 2.200
7 Pielęgniarka dyplomowana 950 - -
- 950 2.000
8 Higienistka 800 - -
- - -
9 Intendent 900 - 800
800 1.000 1.600
10 Magazynier 740 - -
- 740 -
11 Kucharka 700-900 - 740
740 800-1.000 1.400-1.700
12 Pomoc kuchenna 600 - 600
600 600 1.000
13 Sprzątaczka 600 - 600
- 600 1.000
14 Dozorca 600 - 600
- 600 1.000
15 Praczka 600 - -
- 600 1.000
16 Kierownik powiatowej grupy wycieczkowej - - -
- 180 -
17 Zastępca kierownika powiatowej grupy wycieczkowej - - -
- 120 -
1 Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr 16 z dnia 3 stycznia 1962 r. (M.P.62.9.29) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1962 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021