Szczegółowe zasady i tryb dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjny przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 maja 1959 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjny przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.

Na podstawie § 18 uchwały nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o przedsiębiorstwach przemysłu terenowego, rozumie się przez to przedsiębiorstwa wymienione w § 1 uchwały nr 36 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie zasad wyrównywania różnic cen podziału zysku oraz finansowania środków obrotowych państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 15, poz. 61).
§  2.
1.
Wysokość planowanych odpisów na fundusz rezerwowy przedsiębiorstw ustalają corocznie prezydia właściwych rad narodowych.
2.
Wysokość planowanych odpisów na fundusz rezerwowy nie powinna przekraczać 2% planowanego na dany rok osobowego funduszu płac przedsiębiorstwa.
3.
Z chwilą nagromadzenia przez przedsiębiorstwo środków funduszu rezerwowego do wysokości 10% planowanego osobowego funduszu płac danego roku odpisy na ten fundusz ustają.
§  3.
1.
Odpisy na fundusz rezerwowy dokonywane są w ratach miesięcznych w wysokości 1/3 wpłaty kwartalnej, ustalonej planem finansowym, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, za który przypada wpłata.
2.
Kwartalne i roczne odpisy na fundusz rezerwowy dokonywane są na podstawie sprawozdań finansowych w wysokości określonej procentowym stosunkiem planowanych odpisów na fundusz rezerwowy do zysku planowanego.
§  4.
Środki funduszu rezerwowego gromadzone są na specjalnym rachunku bankowym "Fundusz rezerwowy" w oddziale Narodowego Banku Polskiego finansującym działalność eksploatacyjną przedsiębiorstwa.
§  5.
1.
Przekazanie środków z rachunku funduszu rezerwowego na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwa następuje na podstawie dyspozycji przedsiębiorstwa.
2.
Jednocześnie z dyspozycją przekazania środków z funduszu rezerwowego na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwo obowiązane jest zawiadomić właściwe wojewódzkie zjednoczenie o stanie środków na rachunku funduszu rezerwowego po uwzględnieniu przypadającej do pokrycia straty.
3.
Prezydium właściwej rady narodowej przy współudziale wojewódzkiego zjednoczenia przemysłu terenowego wspólnie z dyrektorem przedsiębiorstwa i głównym księgowym zbada przyczyny powstania strat i określi środki zaradcze w celu zapobieżenia dalszemu ich powstawaniu.
§  6.
1.
Fundusz rozwoju tworzy się z:
1)
części zysku pozostającej po dokonaniu wpłat do budżetu oraz odpisów na fundusz zakładowy i rezerwowy,
2)
nadwyżek środków obrotowych.
2.
Odpisy na fundusz rozwoju dokonywane są przez przedsiębiorstwa na podstawie bilansów kwartalnych i rocznych i ewidencjonowane są na koncie "Fundusz rozwoju".
3.
Środki funduszu rozwoju pozostają na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorstwa.
§  7.
Roczne odpisy na fundusze rezerwowy i rozwoju dokonywane są od zysku prawidłowego.
§  8.
Przekazanie środków funduszu rozwoju na fundusz inwestycyjny następuje na podstawie dyspozycji przedsiębiorstwa.
§  9.
Szczegółowe zasady dokonywania odpisów na fundusz inwestycyjny ustalają odrębne przepisy.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r., z tym że § 7 niniejszego zarządzenia ma zastosowanie również przy podziale zysku za 1958 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.48.216

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady i tryb dokonywania odpisów na fundusze rezerwowy, rozwoju i inwestycyjny przez państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego.
Data aktu: 07/05/1959
Data ogłoszenia: 29/05/1959
Data wejścia w życie: 29/05/1959, 01/01/1959