Sprzedaż odbiorcom prywatnym maszyn, urządzeń i środków transportowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe.

UCHWAŁA NR 67
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1959 r.
w sprawie sprzedaży odbiorcom prywatnym maszyn, urządzeń i środków transportowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe.

§  1.
1. 1
Ministrowie nadzorujący przedsiębiorstwa produkujące maszyny i urządzenia, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały, określają w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Drobnej Wytwórczości lub Ministrem Handlu Wewnętrznego - stosownie do ich właściwości - ilości maszyn i urządzeń nie rozdzielanych, jakie mogą być sprzedawane corocznie przez jednostki zbytu lub wyznaczone przedsiębiorstwa produkcyjne osobom nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej, a mianowicie: rzemieślnikom indywidualnym, chałupnikom zatrudnionym przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz osobom prowadzącym prywatne przedsiębiorstwa przemysłu gastronomicznego i handlu artykułami spożywczo-rolnymi. Ilości maszyn i urządzeń rozdzielanych, jakie mogą być sprzedawane osobom nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej, określone są w rocznych planach rozdziału.
2.
Minister, o którym mowa w ust. 1, może w uzasadnionym przypadku na wniosek Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości zezwolić na sprzedaż osobie nie będącej jednostką gospodarki uspołecznionej maszyny nie wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.
3.
Ilekroć w paragrafach następnych jest mowa o maszynach, rozumie się przez to również urządzenia i środki transportowe.
§  2.
1.
Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości określi szczegółowe zasady sprzedaży maszyn objętych wykazem stanowiącym załącznik do uchwały osobom nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2.
Sprzedaż osobom nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej maszyn objętych załączonym wykazem powinna się odbywać po zaspokojeniu potrzeb jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  3.
Sprzedaż maszyn produkowanych zarówno przez przedsiębiorstwa przemysłu kluczowego, jak i przez przedsiębiorstwa przemysłu terenowego jednostkom gospodarki nie uspołecznionej może być dokonywana jedynie po cenach detalicznych ustalonych według zasad określonych przez Państwową Komisję Cen na wniosek ministra nadzorującego producentów. Różnice budżetowe wynikające z cen detalicznych podlegają odprowadzeniu do budżetu.
§  4.
1.
Sprzedaż maszyn osobom nie będącym jednostkami gospodarki uspołecznionej dokonywana będzie za gotówkę. Jeżeli umowa przewiduje dostawę maszyny na zamówienie z terminem dostawy późniejszym niż 14 dni, nabywca obowiązany jest wpłacić przy podpisaniu umowy zadatek w wysokości 50% ceny maszyny, a przy odbiorze resztę należności, chyba że właściwy minister nadzorujący producentów określi inne warunki sprzedaży.
2.
Właściwy minister nadzorujący producentów maszyn może w porozumieniu z Ministrem Finansów ustalić warunki sprzedaży niektórych maszyn na raty.
§  5.
Sprzedaż maszyn przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego oraz sprzedaż samochodów ciężarowych i osobowych, a także maszyn dla rolnictwa regulują osobne przepisy.
§  6.
Zobowiązuje się Komisję Planowania przy Radzie Ministrów do bieżącego kontrolowania wykazu stanowiącego załącznik do uchwały. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami do wprowadzania w miarę potrzeby zmian w tym wykazie.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ MASZYN, URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, JAKIE MOGĄ BYĆ SPRZEDAWANE OSOBOM NIE BĘDĄCYM JEDNOSTKAMI GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ

1.
Obrabiarki do obróbki wiórowej:
1)
tokarki pociągowe o średnicy toczenia nad łożem do 500 mm i długości do 2000 mm,
2)
wiertarki słupowe i kadłubowe stołowe,
3)
frezarki o ciężarze do 1500 kg,
4)
strugarki poprzeczne o skoku do 500 mm,
5)
szlifierki do wałków o średnicy do 250 mm i długości do 1000 mm,
6)
ostrzarki do narzędzi,
7)
piły ramkowe, taśmowe i tarczowe,
8)
obrabiarki zegarmistrzowskie.
2.
Obrabiarki do obróbki plastycznej metali:
1)
prasy mimośrodowe o nacisku do 25 tonn,
2)
prasy cierne (wrzecionowe) o nacisku do 25 tonn,
3)
prasy śrubowe balansowe i ręczne.
3.
Obrabiarki do remontu samochodów:
1)
tokarki do owalizacji tłoków,
2)
wytaczarki do cylindrów,
3)
wytaczarki do korbowodów,
4)
szlifierki do zaworów,
5)
szlifierki do wałów korbowych,
6)
prasy do prostowania.
4.
Maszyny blacharskie do blach o grubości do 5 mm.
5.
Obrabiarki do obróbki drewna (z wyjątkiem traków i taśmówek do kłód):
1)
piły taśmowe i tarczowe,
2)
wyrówniarki,
3)
strugarki grubościowe,
4)
obrzynarki,
5)
brzegownice,
6)
frezarki dolno-górnowrzecionowe oraz łańcuszkowe,
7)
wiertarki,
8)
sękarki,
9)
spajarki,
10)
szlifierki,
11)
tokarki,
12)
obrabiarki przenośne do drewna,
13)
inne obrabiarki do drewna.
6.
Sprzęt spawalniczy:
1)
przetwornice gazowe,
2)
urządzenia do spawania i cięcia,
3)
spawarki elektryczne i zgrzewarki.
7.
Maszyny i urządzenia do cięcia szkieł płaskich i okrągłych oraz dla przemysłu optycznego.
8.
Maszyny i urządzenia do przerobu minerałów:
1)
kruszarki, łamacze i gniotowniki,
2)
granulatory i sortowniki,
3)
płuczki,
4)
młyny kulowe, młyny Berima,
5)
walce do gliny,
6)
mieszadła,
7)
podawacze,
8)
prasy,
9)
ceglarki,
10)
dachówczarki,
11)
kaflarki,
12)
pustaczarki,
13)
traki do kamienia,
14)
frezarki i szlifierki do kamienia.
9.
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych:
1)
betoniarki,
2)
przenośniki taśmowe,
3)
stoły wibracyjne,
4)
wyciągarki, windy budowlane.
10.
Maszyny i urządzenia torfowe.
11.
Maszyny i urządzenia dla niektórych przemysłów spożywczych:
1)
dla cukiernictwa,
2)
dla piekarnictwa,
3)
do wyrobu lodów,
4)
do produkcji wyrobów garmażeryjnych,
5)
dla rzeźnictwa,
6)
do wyrobu wędlin,
7)
dla przetwórstwa owoców i warzyw,
8)
dla przetwórstwa rybnego,
9)
dla wytwórni wód gazowych,
10)
dla przemysłu fermentacyjnego,
11)
dla przemysłu młyńskiego.
12)
Maszyny i urządzenia pralnicze.
13)
Kotły stojące i płomienicowe.
14)
Turbiny wodne.
15)
Sprężarki powietrzne i gazowe (chłodnicze) o wydajności do 5 m3/godz.
16)
Silniki spalinowe.
17)
Transformatory o mocy do 100 kVA.
18)
Silniki elektryczne o mocy do 20 kW.
19)
Zespoły prądotwórcze o mocy do 20 kVA.
20)
Zespoły elektryczne przetwórcze do ładowania akumulatorów.
21)
Zespoły elektryczne galwanotechniczne do 500 A.
22)
Aparaty elektryczne.
23)
Piece elektryczne o mocy do 20 kW.
24)
Wulkanizatory opon.
25)
Aparatura kontrolno-pomiarowa i laboratoryjno-naukowa.
26)
Nagrzewnice parowe i wodne.
27)
Zbiorniki ciśnieniowe i próżniowe.
28)
Maszyny krawieckie uniwersalne.
29)
Wagi.
30)
Pompy.
31)
Łodzie rybackie.
32)
Ciągniki.
33)
Przyczepy.
34)
Kuźnie polowe przenośne.
35) 2
Drobne maszyny szewskie.
36) 3
Maszyny i urządzenia dla przemysłu gastronomicznego i handlu artykułami spożywczo-rolnymi.
1 § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 369 z dnia 2 grudnia 1964 r. (M.P.64.84.395) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 grudnia 1964 r.
2 Załącznik pkt 35 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 369 z dnia 2 grudnia 1964 r. (M.P.64.84.395) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 grudnia 1964 r.
3 Załącznik pkt 36 dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr 369 z dnia 2 grudnia 1964 r. (M.P.64.84.395) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 10 grudnia 1964 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.22.97

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Sprzedaż odbiorcom prywatnym maszyn, urządzeń i środków transportowych produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Data aktu: 18/02/1959
Data ogłoszenia: 14/03/1959
Data wejścia w życie: 14/03/1959