Rozszerzenie uprawnień przedsiębiorstwa pn. "Państwowe Wydawnictwo Naukowe".

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 6 lutego 1959 r.
w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa pn. "Państwowe Wydawnictwo Naukowe".

Na podstawie § 9 uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 94, poz. 1047, z 1957 r. Nr 6, poz. 36 i z 1958 r. Nr 25, poz. 144) i zarządzenia nr 183 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 1958 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień Państwowego Wydawnictwa Naukowego zarządza się, co następuje:
§  1.
W zakresie planowania i produkcji uprawnia się Państwowe Wydawnictwo Naukowe, zwane dalej "przedsiębiorstwem", do:
1)
ustalania i zatwierdzania szczegółowych planów wydawniczo-finansowych we wszystkich wskaźnikach zarówno ilościowych, jak i wartościowych, opracowanych na podstawie wskaźników rocznych zadań planowanych, ustalonych dla przedsiębiorstwa przez władze nadrzędne na podstawie opinii przedsiębiorstwa; władze nadrzędne ustalają wytyczne polityki wydawniczej, zatwierdzają roczny plan tematyczny i plan w arkuszach wydawniczych; w skład ustalonych przez władze nadrzędne wskaźników do planu rocznego wchodzą:
a)
fundusz płac ogółem (honoraria, osobowy i bezosobowy),
b)
zysk bądź strata,
c)
wysokość wpłaty zysku do budżetu bądź wysokość dotacji na pokrycie straty,
d)
w zakresie inwestycji scentralizowanych - limit inwestycyjny z wyodrębnieniem limitu robót budowlano-montażowych oraz wysokość dotacji budżetowej i kwota przydzielonych środków z amortyzacji scentralizowanej,
e)
limit finansowy na kapitalne remonty,
f)
suma normatywu środków obrotowych ogółem,
g)
zaopatrzenie w materiały podstawowe;
2)
zatwierdzania planów operatywnych kwartalnych opracowanych tematycznie na podstawie stopnia zaawansowania produkcyjnego, a w zakresie wysokości nakładu - na podstawie oceny zapotrzebowania rynku; operatywne plany przedsiębiorstwa powinny zapewnić wykonanie planu rocznego zgodnie z zatwierdzonymi wskaźnikami; zlecanie dodatkowych zadań w ciągu roku przez władze nadrzędne może nastąpić tylko za zgodą przedsiębiorstwa;
3)
przyjmowania od instytutów, zakładów, komitetów i innych instytucji zleceń wydawniczych nie objętych planem, jeżeli ich wykonanie jest możliwe bez uszczerbku dla realizacji planu, a produkcja nie będzie przekazywana rynkowi księgarskiemu, lecz zleceniodawcy;
4)
zatwierdzania oraz dokonywania zmian w technice produkcji, w szczególności dla uzyskania poprawy jakościowej i wyników ekonomicznych;
5)
uruchamiania produkcji ubocznej artykułów rynkowych bez konieczności wydzielenia odrębnych komórek organizacyjnych; ustalania cen oraz organizacji zbytu produkcji ubocznej; całkowity zysk z produkcji ubocznej przeznacza się do dyspozycji załogi przedsiębiorstwa; produkcji ubocznej nie obejmuje się wskaźnikami planu rocznego i nie zalicza się do jego wykonania; zaliczenie wyrobu do produkcji ubocznej wymaga uzgodnienia z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Finansów.
§  2.
W zakresie inwestycji i kapitalnych remontów przysługują przedsiębiorstwu uprawnienia do:
1)
opracowania rocznych planów inwestycyjnych scentralizowanych na podstawie planowanych środków finansowych, dokonywania zmian planu rocznego i opracowywania planów operatywnych w porozumieniu z wykonawcą; opracowany plan, jak również dokonywane w nim zmiany nie mogą naruszyć ustalonego limitu na roboty budowlano-montażowe;
2)
ustalania zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji zdecentralizowanych;
3)
ustalania planów kapitalnych remontów w ramach limitów finansowych z funduszu amortyzacyjnego, określanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego;
4)
przeprowadzania drobnych inwestycji w zakresie mechanizacji, modernizacji, racjonalizacji.
§  3.
W zakresie organizacji przedsiębiorstwa, zatrudnienia, płac i spraw finansowych przysługują przedsiębiorstwu uprawnienia do:
1)
ustalania szczegółowej organizacji przedsiębiorstwa;
2)
ustalania - w ramach układu zbiorowego i obowiązujących przepisów - norm pracy i regulaminów premiowania, a w szczególności:
a)
ustalania zaszeregowań pracowników przedsiębiorstwa, z wyjątkiem dyrektora i jego zastępców, zgodnie z obowiązującym systemem płac i stawkami;
b)
zaszeregowywania pracowników przedsiębiorstwa w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach do grupy (stawki) uposażenia bezpośrednio wyższej, niż przewidują przepisy dla danego stanowiska, oraz przyznawania wybitnym specjalistom wynagrodzeń ryczałtowych w ramach zatwierdzonego funduszu płac w uzgodnieniu z radą zakładową; ryczałt nie może być udzielony dyrektorowi przedsiębiorstwa i jego zastępcom bez zgody Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego; wysokość górnej granicy ryczałtu ustala się na 5.000 zł;
3)
wypłacania w uzasadnionych przypadkach pracownikom przedsiębiorstwa zaliczki na poczet wynagrodzenia do wysokości 10-dniowego zarobku miesięcznego;
4)
tworzenia w ramach planu kosztów ogólnowydawniczych funduszu dyspozycyjnego i rozporządzania nim zgodnie z ustalonymi zasadami;
5)
odpisywania na podstawie protokołów komisji inwentaryzacyjnych nie zawinionych ubytków nadzwyczajnych wynikających z przyczyn losowych;
6)
rozkładania należności na raty (§ 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 1956 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz organów właściwych do wydawania decyzji o umarzaniu oraz o udzielaniu ulg w spłacaniu należności przysługujących jednostkom budżetowym oraz państwowym instytucjom, przedsiębiorstwom i bankom - Dz. U. Nr 17, poz. 93);
7)
spisywania na straty:
a)
nie zawinionych niedoborów materiałowych, produkcji w toku oraz wyrobów gotowych,
b)
należności nieściągalnych.
§  4.
W pozostałych dziedzinach przedsiębiorstwu przysługują uprawnienia do:
1)
zatwierdzania cen na podstawie obowiązujących przepisów;
2)
sprzedaży wyrobów gotowych bez udziału organizacji zbytu za zgodą Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego;
3)
wypłacania osobom prywatnym z tytułu dostaw i usług jednorazowo kwot w gotówce do wysokości 3 tys. zł.
§  5.
Przedsiębiorstwo może odmówić przysyłania sprawozdań statystycznych, jeżeli nie są one zatwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny.
§  6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 6 lutego 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021