Wstępny staż pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 12 stycznia 1959 r.
o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji.

Na podstawie § 13 uchwały nr 195 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 47, poz. 272) i § 17 uchwały nr 196 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących (Monitor Polski Nr 47, poz. 273) w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej, Ministrem Szkolnictwa Wyższego oraz Zarządami Głównymi Związków Zawodowych Pracowników Kolejowych PRL oraz Transportowców i Drogowców zarządza się, co następuje:
§  1.
Zarządzenie niniejsze dotyczy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących, podejmujących pracę zawodową po raz pierwszy po ukończeniu szkoły, po wejściu w życie zarządzenia:
1)
w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych podległych:
a)
Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Kolejowych,
b)
Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Robót Drogowych i Mostowych,
2)
w jednostkach organizacyjnych podległych wojewódzkim zarządom dróg publicznych,
3)
w jednostkach (brygadach roboczych) zatrudnionych bezpośrednio przy robotach drogowych i mostowych na drogach lokalnych, podległych wydziałom komunikacji prezydiów powiatowych rad narodowych.
§  2. 1
W stosunku do absolwentów, o których mowa w § 1, odbywających wstępny staż pracy, mają zastosowanie: zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 11 maja 1965 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 25, poz. 124) i zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół przysposobienia zawodowego, rzemiosł budowlanych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 482) z uwzględnieniem dalszych przepisów niniejszego zarządzenia.
§  3. 2
W przypadku przedłużenia okresu wstępnego stażu pracy (§ 12 ust. 4 zarządzenia z dnia 11 maja 1965 r. - Monitor Polski Nr 25, poz. 124 i § 10 ust. 6 zarządzenia z dnia 29 sierpnia 1958 r. - Monitor Polski Nr 85, poz. 482) zaliczenie wstępnego stażu pracy następuje po uprzednim poddaniu absolwenta egzaminowi z zakresu materiału przewidzianego do uzupełnienia w okresie wstępnego stażu pracy. W razie ponownego ujemnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna zalicza wstępny staż pracy, wydaje odpowiednie zaświadczenie i wskazuje rodzaj pracy, którą może wykonywać absolwent, zgodnie z wykazanymi wiadomościami.
§  4.
1. 3
W wyjątkowych przypadkach jednostka nadrzędna nad zakładem pracy - na wniosek zakładu pracy - może wyrazić zgodę na skrócenie czasu wstępnego stażu pracy absolwenta średniej szkoły zawodowej o kierunku technicznym, wykazującego się bardzo dobrymi wynikami podczas odbywania wstępnego stażu pracy. Skrócenie to może nastąpić dopiero po odbyciu jednego roku wstępnego stażu pracy, przy czym czas skrócenia nie może przekroczyć 6 miesięcy.
2.
Absolwent, któremu skrócono czas wstępnego stażu pracy (ust. 1), odbywa dalszą część wstępnego stażu pracy w działach (na stanowiskach) przewidzianych w programie wstępnego stażu pracy w odpowiednio krótszym czasie.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1966 r. (M.P.66.5.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1965 r.
2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1966 r. (M.P.66.5.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1965 r.
3 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 8 stycznia 1966 r. (M.P.66.5.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 czerwca 1965 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.16.69

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wstępny staż pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji.
Data aktu: 12/01/1959
Data ogłoszenia: 19/02/1959
Data wejścia w życie: 19/02/1959