Zm.: zarządzenie z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 lutego 1959 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę (Monitor Polski Nr 10, poz. 61) wprowadza się zmiany następujące:
1)
w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) od osób, które przywiozły z zagranicy bądź którym przekazano z zagranicy pod tytułem darmym w przesyłkach listowych lub paczkach zagraniczne środki płatnicze na opłacenie:

a) przejazdu za granicę i z powrotem lub

b) kosztów materiałów pędnych, obsługi technicznej i ubezpieczenia w przypadku użycia prywatnych środków lokomocji,

jeżeli fakt przywiezienia lub przekazania zagranicznych środków płatniczych będzie udowodniony dokumentem odprawy celnej,";

2)
w § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) od uczącej się młodzieży wyjeżdżającej za granicę na wakacje letnie, z wyjątkiem uczęszczających na kursy wieczorowe lub pobierających naukę na studiach zaocznych";

3)
w § 1 ust. 3:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o opłaceniu kosztów przejazdu w zagranicznych środkach płatniczych przywiezionych lub otrzymanych z zagranicy (ust. 1 pkt 1 i 6 lit. a) oraz ust. 4) wydają biura podróży i przedsiębiorstwa przewozowe uprawnione do sprzedaży dokumentów przewozu osób na trasach zagranicznych, a w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 6 lit. b) oraz w ust. 4 - Narodowy Bank Polski,";

b)
pkt 5 otrzymuje brzmieniu:

"5) o wyjeździe na zasadach wymiany bezdewizowej (ust. 1 pkt 2) wydaje Komitet dla Spraw Turystyki, a dla młodzieży szkolnej - Ministerstwo Oświaty w porozumieniu z Komitetem dla Spraw Turystyki,";

c)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) o wyjeździe na wakacje letnie (ust. 2 pkt 3) wydaje dla młodzieży szkolnej kuratorium okręgu szkolnego, a dla innych osób - zakład naukowy, w którym wyjeżdżający pobiera naukę.";

4)
w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Opłatę skarbową za paszport i klauzulę paszportową w obniżonej wysokości (ust. 1) opłacają również członkowie rodziny (rodzice, dzieci, współmałżonek) osób wymienionych w ust. 1 pkt 6, jeśli koszty podróży pokryją te osoby zagranicznymi środkami płatniczymi przywiezionymi lub przekazanymi z zagranicy (ust. 1 pkt 6).";

5)
w § 4 na końcu po wyrazach "za klauzulę paszportową uprawniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy - 250 zł" dodaje się wyrazy:

"za klauzulę paszportową uprawniającą do dwukrotnego przekroczenia granicy ....... 400 zł,

za klauzulę paszportową uprawniającą do wielokrotnego przekroczenia granicy ....... 500 zł".

§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.16.68

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Zm.: zarządzenie z dnia 8 lutego 1958 r. w sprawie częściowego zwolnienia niektórych grup osób od opłaty skarbowej za paszporty zagraniczne i za inne zezwolenia na wyjazd za granicę.
Data aktu: 06/02/1959
Data ogłoszenia: 19/02/1959
Data wejścia w życie: 19/02/1959