Zgłaszanie roszczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych powstałych podczas zatrudnienia obywateli polskich w Niemczech i na obszarach okupowanych przez niemców.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 czerwca 1945 r.
w sprawie zgłaszania roszczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych powstałych podczas zatrudnienia obywateli polskich w Niemczech i na obszarach okupowanych przez niemców.

Celem uzyskania danych potrzebnych do wyegzekwowania od Rzeszy Niemieckiej pretensyj obywateli polskich wynikłych z pracy wykonywanej podczas wojny wzywam obywateli polskich zatrudnionych w okresie od 1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. na obszarach okupowanych przez niemców (poza tzw. Generalną Gubernią) i w Rzeszy do zgłoszenia w terminie do dnia 31 sierpnia 1945 r. w Ubezpieczalni Społecznej właściwej dla obecnego miejsca pobytu roszczeń o wypłatę renty inwalidzkiej, wdowiej lub sierocej, wynikających z tytułu:
nieszczęśliwych wypadków łącznie z wypadkami spowodowanymi przez działania wojenne, oraz

śmierci osób obowiązanych do utrzymania (małżonków, ojców, dzieci) i

niezdolności do zarobkowania.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie lub na piśmie i powinno zawierać następujące dane:

1.
Imię i nazwisko poszkodowanego, jego wiek i adres.
2.
Nazwę i adres zakładu pracy, w którym (lub podczas zatrudnienia, w którym) nastąpił nieszczęśliwy wypadek (śmierć, powstała niezdolność do zarobkowania).
3.
Datę nieszczęśliwego wypadku (śmierci, powstania niezdolności do zarobkowania).
4.
Rodzaj nieszczęśliwego wypadku (np. ucięcie ręki, zranienie itp.) oraz stopień niezdolności do pracy wskutek wypadku (w braku tego stopień niezdolności do pracy określi lekarz Ubezpieczalni).
5.
W stosunku do rodziny zabitych - stopień pokrewieństwa, wiek, imię i nazwisko, stan rodzinny i adres członków rodziny.
6.
Wysokość ostatnio pobieranego zarobku.

Osoby, które nie mogą zgłosić swoich roszczeń w terminie do dnia 1 sierpnia br. Ubezpieczalniom, mogą dodatkowo zgłosić swoje pretensje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Łódź, Śródmiejska 16, w terminie do dnia 31 października 1945 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021