Statut Instytutu Badawczego Budownictwa.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW: ODBUDOWY, PRZEMYSŁU I KOMUNIKACJI
z dnia 12 września 1945 r.
w sprawie statutu Instytutu Badawczego Budownictwa.

Na podstawie art. 5 dekretu z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 123) zarządza się co następuje:
§  1.
Ustala się Statut Instytutu Badawczego Budownictwa w brzmieniu podanym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Komunikacji: J. Rabanowski

ZAŁĄCZNIK 

STATUT INSTYTUTU BADAWCZEGO BUDOWNICTWA

I.

Przepisy ogólne.

§  1.
Instytut Badawczy Budownictwa, nazywany w dalszym przepisach niniejszego Statutu "Instytutem", jest państwową instytucją naukowo-badawczą powołaną do prowadzenia badań w zakresie budownictwa i dróg kołowych, w celu podniesienia stanu techniki budowlanej i drogowej, oraz wykorzystania wszelkich zdobyczy naukowych i doświadczalnych w tym zakresie.

Instytut posiada osobowość prawną.

Siedzibą Instytutu jest siedziba naczelnych Władz Rzeczypospolitej Polskiej.

§  2.
Zwierzchni nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Minister Odbudowy.

W zakresie prac badawczo-naukowych Instytut jest jednostką autonomiczną.

§  3.
Instytut posiada własny budżet zatwierdzony przez Ministra Odbudowy.

Środki finansowe na pokrycie wydatków Instytut czerpie:

1. z kwot przewidzianych na ten cel w budżetach Ministerstw: Odbudowy, Przemysłu i Komunikacji;

2. z dotacji otrzymywanych od organizacji przemysłu (zrzeszeń, zjednoczeń itp.);

3. z opłat za próby, dokonywane w pracowniach Instytutu, jak również za inne orzeczenia Instytutu.

II.

Władze.

§  4.
Władzami Instytutu są: Dyrektor i Rada Główna.
§  5.
Dyrektor jest kierownikiem administracyjnym Instytutu, opracowuje projekty budżetu oraz sprawozdania z działalności Instytutu, jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Instytutu, podpisuje orzeczenia i korespondencję, oraz kieruje stroną wykonawczą prac Instytutu.

Dyrektora mianuje Minister Odbudowy na wniosek Rady Głównej. Pracowników poszczególnych działów i biur Instytutu powołuje Minister Odbudowy na wniosek Dyrektora. Powoływanie niektórych pracowników Minister Odbudowy może przekazać Dyrektorowi.

Zastępcą Dyrektora jest jeden z kierowników działów naukowo-technicznych, wyznaczony przez Dyrektora.

§  6.
Rada Główna jest wewnętrznym organem nadzorczym Instytutu.

W skład Rady Głównej wchodzą:

1. przedstawiciel Ministerstwa Odbudowy;

2. przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu,

3. przedstawiciel Ministerstwa Komunikacji;

4. przedstawiciel Biura Odbudowy Stolicy;

5. przedstawiciele wyższych uczelni technicznych w Kraju;

6. przedstawiciele przemysłu budowlanego, powołani przez Ministra Odbudowy;

7. przedstawiciele przemysłu drogowego, powołani przez Ministra Odbudowy w porozumieniu z Ministrem Komunikacji;

8. przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej Budowlanej Instytutu;

9. przewodniczący Rady Naukowo-Technicznej Drogowej Instytutu.

Rada wybiera przewodniczącego z pośród swoich członków.

Przewodniczący i członkowie Rady Głównej mają otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady w wysokości ustalonej przez Ministra Odbudowy.

§  7.
Rada Główna uchwala projekty budżetu i projekty taksy opłat za próby i orzeczenia Instytutu, ustala wewnętrzną organizację oraz programy działalności Instytutu, wysłuchuje sprawozdań Dyrektora, zgłasza Ministrowi Odbudowy wnioski co do obsady stanowiska Dyrektora i tych stanowisk pracowniczych, których obsadę sobie zastrzeże, wyraża opinię we wszystkich sprawach, które Minister Odbudowy przekaże Radzie Głównej do zaopiniowania.

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, conajmniej jednak raz na pół roku.

III.

Organizacja prac naukowo-badawczych.

§  8.
Jednostkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie prac naukowo-badawczych są Rady Naukowo-Techniczne: Budowlana i Drogowa oraz działy naukowo-techniczne.

Rady Naukowo-Techniczne powołane są do rozważania spraw przekazanych przez przewodniczącego oraz do ustalania szczegółowego programu prac Instytutu.

W działach naukowo-badawczych prowadzone są prace laboratoryjno-doświadczalne, badania racjonalizacji i organizacji robót na budowach, prace naukowo-dydaktyczne oraz prace wydawnicze.

§  9.
W skład Rady Naukowo-Technicznej Budowlanej wchodzą:
1.
Profesor Katedry Budownictwa Ogólnego Wydziału Inżynierii Politechniki Stołecznej, jako przewodniczący;
2.
Rzeczoznawca Ministerstwa Odbudowy;
3.
Rzeczoznawca Ministerstwa Przemysłu;
4.
Rzeczoznawca Biura Odbudowy Stolicy;
5.
Przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Stołecznej;
6.
Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Politechniki Stołecznej,
7.
Dyrektor Instytutu;
8.
Rzeczoznawcy powołani przez Radę Główną.

W skład Rady Naukowo-Technicznej Drogowej wchodzą:

1.
Profesor Katedry Budowy Dróg Wydziału Inżynierii Politechniki Stołecznej, jako przewodniczący;
2.
Rzeczoznawca Ministerstwa Odbudowy;
3.
Rzeczoznawca Ministerstwa Przemysłu;
4.
Rzeczoznawca Ministerstwa Komunikacji;
5.
Rzeczoznawca Biura Odbudowy Stolicy;
6.
Przedstawiciel Wydziału Inżynierii Politechniki Stołecznej;
7.
Dyrektor Instytutu;
8.
Rzeczoznawcy, powołani przez Radę Główną.

Rady odbywają posiedzenia w miarę potrzeby, jednak przynajmniej raz na miesiąc.

W sprawach, które interesują obie Rady, odbywają one posadzenia wspólne.

Przewodniczący Rad otrzymują ryczałtowe wynagrodzenia miesięczne w wysokości ustalonej przez Ministra Odbudowy.

Inni członkowie Rad mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rad w wysokości ustalonej przez Ministra Odbudowy.

Członkowie-rzeczoznawcy Rad mogą być zatrudnieni poza ogólnymi posiedzeniami przy poszczególnych zagadnieniach, zależnie od potrzeby, za specjalnym wynagrodzeniem.

§  10.
Dział laboratoryjno-doświadczalny ocenia i kwalifikuje materiały budowlane i drogowe oraz elementy z tych materiałów pod względem ich własności technicznych, przydatności i celowości w praktyce. Dział prowadzi studia nad wytwarzaniem i zastosowaniem nowych materiałów oraz nad zagadnieniami w budowlach, mającymi swe źródło w zjawiskach fizycznych i chemicznych otoczenia.

Dział jest w posiadaniu maszyn, przyrządów i urządzeń potrzebnych do prób i badań.

Dział ma kierownika referentów poszczególnych grup zagadnień, laborantów i pracowników pomocniczych.

§  11.
Dział racjonalizacji i organizacji robót, w porozumieniu z odnośnymi organizacjami rzemieślniczymi i przedsiębiorstwami budowlanymi, ustala systemy pracy o najlepszej wydajności i jakości robót, prowadzi badania maszyn i sprzętu budowlanego pod względem racjonalności konstrukcji, użytkowania i wydajności, oraz zajmuje się zagadnieniami ekonomiki i prowadzenia robót.

Dział ma kierownika budowlanego, kierownika drogowego i referatów do poszczególnych grup zagadnień oraz pracowników pomocniczych.

§  12.
Dział naukowo-dydaktyczny organizuje kursy i odczyty dokształcające, prowadzi w porozumieniu z politechniką ćwiczenia ze studentami, udziela porad technicznych, tworzy stałą wystawę materiałów i elementów budowlanych i drogowych, oraz prowadzi systematyczne kartoteki zagadnień budowlanych i drogowych, materiałów i konstrukcji.

Dział posiada kierownika budowlanego, kierownika drogowego, referentów do poszczególnych grup zagadnień i pracowników pomocniczych.

§  13.
Dział wydawniczy prowadzi bibliotekę i czytelnię czasopism technicznych, wydaje biuletyn Instytutu oraz bardziej wartościowe prace, zakwalifikowane do druku przez Rady Naukowo-Techniczne.

Dział posiada kierownika budowlanego, kierownika drogowego, referentów do poszczególnych grup zagadnień i pracowników pomocniczych.

IV.

Próby zlecone.

§  14.
Na zlecenie Instytucji państwowych i samorządowych oraz firm i osób prywatnych Instytut wykonywa próby i wydaje orzeczenia, za opłatą według cennika, zatwierdzonego przez Ministra Odbudowy na wniosek Rady Głównej. Jeżeli dana próba nie jest przewidziana w cenniku - o wysokości opłaty decyduje Dyrektor.

V.

Inna działalność Instytutu.

§  15.
Instytut współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, wykonując badania potrzebne do ustalenia norm budowlanych i drogowych, oraz bierze udział w pracach poszczególnych komisji normalizacyjnych.

Poza tym Instytut współpracuje z innymi organizacjami badawczymi z zakresu budownictwa i dróg kołowych organizuje zjazdy naukowo-badawcze, bierze przez swych przedstawicieli udział w tego rodzaju zjazdach krajowych i zagranicznych, oraz popiera działalność badawczą osób pracujących naukowo w dziedzinie budownictwa i dróg kołowych.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021