Organizacja i zakres działania Inspektoratu Głównego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 3 września 1945 r.
wydane w porozumieniu z Dyrektorem Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej o organizacji i zakresie działania Inspektoratu Głównego Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

§  1.
Resortowym organem kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych jest Główny Inspektorat, którym kieruje Główny Inspektor.
§  2.
Główny Inspektorat podlega bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
§  3.
Do zakresu działania Głównego Inspektoratu należy badanie celowości, racjonalności, organizacji, administracji i gospodarki oraz funkcjonowania wojewódzkich i powiatowych urzędów, oraz wszystkich przedsiębiorstw i instytucyj, wchodzących w zakres działalności Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych. To samo odnosi się do wszystkich instytucyj otrzymujących zasiłki Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych i kredyty Państwowego Banku Rolnego.

Główny Inspektorat sprawuje zwierzchni nadzór nad czynnościami podległych mu jednostek kontroli terytorialnej i korzysta w tym względzie z pomocy właściwych Wojewódzkich Rad Narodowych.

§  4.
Przy urzędach podległych Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych na szczeblu II instancji dla spełnienia kontroli w urzędach powiatowych, przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych w powiatach powołuje się wojewódzkie inspektoraty kontroli. Wojewódzkim inspektoratem kontroli kierować będzie inspektor wojewódzki przy Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim, podlegający bezpośrednio Głównemu Inspektoratowi Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.
§  5.
W spełnianiu swych zadań, przewidzianych w § 3, Główny Inspektorat i wojewódzkie inspektoraty kontroli winny w odniesieniu do urzędów, przedsiębiorstw i instytucyj podlegających tej kontroli - przestrzegać, czy działalność ich zgodna jest z zasadami:
a)
legalności, czyli zgodności z ustawami i przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw,
b)
planowości, czyli zgodności z planami i budżetami, oraz planowymi dyspozycjami wykonawczymi,
c)
celowości, czyli zgodności z potrzebą i zasadą zastosowania, minimalnej ilości środków dla pełnego osiągnięcia zamierzonego celu,
d)
prawdziwości, czyli zgodności dokumentów finansowych z rzeczywistością, jak również zestawień dokumentów, ksiąg, sprawozdań itd. (z ich poszczególnymi składnikami).
§  6.
Przewidzianą kontrolę Główny Inspektorat podejmować będzie na zarządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, lub też na żądanie Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej.

Kontrolę terenową wojewódzkie inspektoraty kontroli przeprowadzać będą w ramach z góry ustalonych przez nie planów, lub też na żądanie Głównego Inspektora. Ponad to wojewódzkie inspektoraty kontroli mają prawo dokonywać kontroli doraźnych według własnego uznania. Wojewódzkie inspektoraty kontroli obowiązane są współdziałać z Delegatami Biura Kontroli, oraz Wojewódzką Radą Narodową.

§  7.
Inspektorzy spełniający kontrolę obowiązani są zachowywać pełną obiektywność, ustalając tylko fakty i przyjmować od organów kontrolowanych wszelkie wyjaśnienia, dotyczące spraw będących przedmiotem kontroli.
§  8.
W razie niejasności lub wątpliwości, inspektorzy dokonywujący kontroli obowiązani są przeprowadzić badania zmierzające do usunięcia niejasności lub wątpliwości. Główny Inspektorat i inspektoraty wojewódzkie mają prawo w razie potrzeby powoływać do swoich potrzeb rzeczoznawców, wzywać świadków i przesłuchiwać ich protokolarnie.
§  9.
Do wykonania kontroli wyżej omówionej upoważnieni są tylko inspektorzy Inspektoratu Głównego, oraz kontrolerzy kontroli terenowej na podstawie specjalnego pisemnego upoważnienia (delegacji) Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, względnie Prezesi Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego.
§  10.
Z dokonanej kontroli winien być sporządzony w 2-ch egzemplarzach szczegółowy protokół, ustalający tylko stan faktyczny wyników kontroli. Protokół winien być podpisany przez wykonywującego kontrolę i przedstawiciela urzędu, przedsiębiorstwa lub instytucji kontrolowanej, Odpis protokółu z dokonanej kontroli winien być pozostawiony na miejscu kontroli.
§  11.
Inspektor dokonywujący kontroli winien przedłożyć z kontroli protokół i pisemne sprawozdanie, w którym będzie oświetlona działalność kontrolowanego urzędu, przedsiębiorstwa lub instytucji z podaniem wyraźnej oceny ich działalności i wszelkich wniosków, które się wyłaniają w związku z przeprowadzoną kontrolą.
§  12.
W wypadku ujawnienia niezgodności w działalności kontrolowanego urzędu lub przedsiębiorstwa i instytucji z właściwymi przepisami prawnymi, lub ujawnienia braku w gotówce, materiałach lub inwentarzu, nieprawidłowej rachunkowości lub kasowości, roztrwonienia majątku, działania nacechowanego brakiem troskliwości o dobro publiczne, lub działania przynoszącego ujmę dla interesu publicznego, inspektor wykonywujący kontrolę winien natychmiast zawiadomić o tym właściwą władzę, żądając usunięcia wad, braków, lub nadużyć i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności cywilnej, karnej, lub dyscyplinarnej oraz powiadomić o tym swoją władzę.

W razie potrzeby prowadzący kontrolę może opieczętować kasę, księgi, dokumenty, oraz wydać zarządzenia wiążące, niezbędne dla zabezpieczenia Skarbu Państwa przed ewentualnymi stratami,

§  13.
Główny Inspektorat przesyłać będzie co miesiąc do Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej plan przewidywanej kontroli na okres każdego miesiąca. Wojewódzkie inspektoraty kontroli będą przesyłać również takie plany właściwym Wojewódzkim Radom Narodowym do wiadomości,
§  14.
Główny Inspektorat przesyłać będzie odpisy swych sprawozdań złożonych Ministerstwu Rolnictwa i R. R. do Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej z podaniem wszystkich zarządzeń, zmierzających do usunięcia braków lub niedomagań w działalności kontrolowanych urzędów, przedsiębiorstw lub instytucji, wchodzących w zakres działalności Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych.

Wojewódzkie inspektoraty kontroli składać będą odpisy sprawozdań Wojewódzkim Radom Narodowym.

§  15.
Podległe Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych urzędy, przedsiębiorstwa i instytucje państwowe podlegać będą kontroli szczegółowej w zasadzie raz do roku niezależnie od kontroli doraźnej, zarządzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych, lub na żądanie Biura Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, względnie Prezesa Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego lub właściwej Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§  16.
Wojewódzkie Inspektoraty kontroli składać będą Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych plany pracy i sprawozdania z dokonanej kontroli okresami miesięcznymi, przesyłając odpisy przewidzianych wyżej protokółów i sprawozdań, oraz wydanych zarządzeń po dokonanej kontroli.
§  17.
Inspektorzy Inspektoratu Głównego oraz wojewódzkich inspektoratów kontroli w pracach swoich kierować się winni ogólnie obowiązującymi instrukcjami wydanymi przez Biuro Kontroli przy Prezydium Krajowej Rady Narodowej, oraz instrukcjami Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, uzgodnionymi z Biurem Kontroli Państwa.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021