Powołanie wojewódzkich Komisji Odbudowy.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ODBUDOWY I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 19 lipca 1945 r.
w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Odbudowy.

Na podstawie art. 2 ust (1) p. 1 dekretu z dn. 24 maja 1945 r. o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 123 z 1945 r.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Celem ..........wania akcji odbudowy miast i wsi i nadania jej prawidłowego biegu, powołuje się przy Wydziałach Odbudowy Urzędów Wojewódzkich - Wojewódzkie Komisje Odbudowy, jako organy opiniodawcze.
§  2.
W skład Wojewódzkiej Komisji Odbudowy wchodzą:
a)
Wojewoda lub jego zastępca jako przewodniczący,
b)
Naczelnik Wojewódzkiego Wydziału Odbudowy, jako zastępca przewodniczącego i na zaproszenie przewodniczącego:
c)
Przedstawiciel Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej,
d)
Dyrektor Regionalnego Urzędu Planowania Przestrzennego,
e)
Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego,
f)
Przedstawiciel Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
g)
Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego,
h)
Przedstawiciel Państwowego Banku Rolnego,
i)
Przedstawiciel Wojewódzkiego Wydziału Pomiarów,
j)
Przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej,
k)
Starostowie względnie ich zastępcy, architekci powiatowi i miejscy, przedstawiciele spółdzielczości, rzeczoznawcy z zakresu zagadnień gospodarczych, budowlanych, demograficznych itp. - w zależności od rozpatrywanych zagadnień.
§  3.
Zadaniem Wojewódzkiej Komisji Odbudowy jest opiniowanie w sprawach:
a)
programu odbudowy, sporządzonego przez Wojewódzki Wydział Odbudowy, po uprzednim uzgodnieniu z Regionalnym Urzędem Planowania Przestrzennego i Powiatowymi Komisjami Odbudowy,
b)
podziału kredytów na powiaty i miasta wydzielone,
c)
projektów szczegółowych instrukcji, opracowanych przez Wydział Odbudowy; co do sposobu zużytkowania kredytów w powiatach i miastach wydzielonych, jak np. co do rodzaju kredytów przyznanych na poszczególne roboty budowlane, wysokości kredytów itp.,
d)
sprawozdań przesyłanych przez Wydział Odbudowy Ministerstwu Odbudowy po każdym rozdziale okresowym przydzielonych na województwo kredytów na odbudowę,
§  4.
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Odbudowy zwołuje Wojewoda w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na miesiąc.

Opinie wypowiada Komisja w formie uchwał.

Uchwały Komisji zapadają zwyczajną większością głosów obecnych członków, w protokóle jednak zaznaczyć należy zdanie mniejszości.

§  5.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021