Rozporządzenie wykonawcze 2020/2151 ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/2151
z dnia 17 grudnia 2020 r.
ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko 1 , w szczególności jej art. 7 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) w dyrektywie (UE) 2019/904 ustanowiono ogólne wymogi dotyczące oznakowania niektórych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które często są usuwane w niewłaściwy sposób. Oznakowanie ma informować konsumentów o obecności tworzyw sztucznych w produkcie, o niewskazanych sposobach unieszkodliwiania odpadów w przypadku danego produktu i o negatywnym wpływie na środowisko wynikającym z zaśmiecania lub innych nieodpowiednich sposobów unieszkodliwiania odpadów w przypadku tego produktu.

(2) Dyrektywa (UE) 2019/904 zobowiązuje Komisję do ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji dotyczących oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do tej dyrektywy. Zharmonizowane specyfikacje dotyczące umiejscowienia, rozmiaru i wzoru oznakowania powinny uwzględniać różne grupy produktów objętych oznakowaniem. Należy określić format, kolory, minimalną rozdzielczość i rozmiary czcionki, które mają być stosowane, aby zapewnić pełną widoczność każdego elementu oznakowania.

(3) Aby zrozumieć mechanizm oceny i wymogi dotyczące oznakowania oraz ich wpływ, Komisja oceniła istniejące oznakowania określone w drodze ankiety internetowej przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron oraz przeglądu rynku.

(4) Komisja skonsultowała się z reprezentatywnymi grupami konsumentów i przeprowadziła test w warunkach użytkowania w celu sprawdzenia, czy oznakowania są skuteczne i łatwo zrozumiałe, oraz w celu uniknięcia wprowadzających w błąd informacji.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Opakowanie

Do celów niniejszego rozporządzenia "opakowanie" oznacza opakowania handlowe i opakowania zbiorcze zdefiniowane w art. 3 pkt 1 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 .

Artykuł  2

Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania

1. 
Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów określono w załączniku I.
2. 
Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania dla chusteczek nawilżonych, tj. uprzednio nawilżonych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego, określono w załączniku II.
3. 
Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania wyrobów tytoniowych z filtrami i filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi określono w załączniku III.
4. 
Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania kubków na napoje określono w załączniku IV.
Artykuł  3

Języki

Tekst informacyjny oznakowania powinien być napisany w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w których produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest wprowadzany do obrotu.

Artykuł  4

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 lipca 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  4  

Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów

1.
Na opakowaniach podpasek higienicznych o powierzchni 10 cm2 lub większej należy umieścić następujące oznakowanie drukowane:

grafika

Uwaga:: czarna linia otaczająca oznakowanie nie stanowi jego części. Jej jedynym celem jest uwidocznienie na białym tle cienkiej białej linii otaczającej oznakowanie.

Na zasadzie odstępstwa od pierwszego zdania niniejszego punktu oznakowanie opakowań podpasek higienicznych wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek.

2.
Na opakowaniach tamponów i aplikatorów do tamponów o powierzchni 10 cm2 lub większej należy umieścić następujące oznakowanie drukowane:

grafika

Uwaga:: czarna linia otaczająca oznakowanie nie stanowi jego części. Jej jedynym celem jest uwidocznienie na białym tle cienkiej białej linii otaczającej oznakowanie.

Na zasadzie odstępstwa od pierwszego zdania niniejszego punktu oznakowanie opakowań tamponów i aplikatorów do tamponów wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek.

3.
Oznakowanie określone w pkt 1 i 2 musi być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym punkcie.
a)
Umiejscowienie oznakowania

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, w zależności od tego, która z nich jest bardziej widoczna.

Jeżeli oznakowanie minimalnej wielkości nie mieści się w całości na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, można je umieścić w częściach na dwóch stronach opakowania, tj. na górze i z przodu lub z przodu i z boku, w zależności od tego, która z nich jest bardziej widoczna.

Jeżeli umieszczenie oznakowania w poziomie nie jest możliwe ze względu na kształt lub rozmiar opakowania, można je obrócić o 90° i umieścić pionowo.

Nie należy rozdzielać okienek oznakowania.

Podczas otwierania opakowania zgodnie z instrukcją oznakowanie nie powinno ulec przerwaniu ani stać się nieczytelne.

b)
Rozmiar oznakowania

Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek - czerwonego i niebieskiego - umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst informacyjny "PRODUKT ZAWIERA PLASTIK" umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości. Stosunek wysokości do długości oznakowania powinien wynosić 1:2.

Jeżeli obszar zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, na którym umieszczone jest oznakowanie, jest mniejszy niż 65 cm2, minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,4 cm * 2,8 cm (3,92 cm2). We wszystkich pozostałych przypadkach oznakowanie powinno zajmować co najmniej 6 % powierzchni, na której jest umieszczone. Maksymalny wymagany rozmiar oznakowania powinien wynosić 3 cm * 6 cm (18 cm2).

c)
Wzór oznakowania

Wzór oznakowania należy odtwarzać bez dodawania żadnych efektów, zmieniania kolorów, retuszowania lub poszerzania tła. W przypadku druku w rzeczywistych rozmiarach oznakowanie należy odtwarzać z minimalną rozdzielczością 300 punktów na cal. Oznakowanie powinno być otoczone cienką białą linią.

Tekst informacyjny "PRODUKT ZAWIERA PLASTIK" należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt

Jeżeli tekst informacyjny jest przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich, przetłumaczony tekst informacyjny należy umieścić bezpośrednio pod oznakowaniem lub w prostokątnym czarnym okienku pod tekstem w pierwszym języku, w obu przypadkach powinien być wyraźnie widoczny. W wyjątkowych przypadkach z powodu ograniczeń przestrzennych na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania tekst informacyjny przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich można umieścić w innym miejscu na opakowaniu możliwie najbliżej oznakowania i w miejscu, w którym jest on wyraźnie widoczny. Przetłumaczony tekst informacyjny należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt W przypadku gdy tekst informacyjny w dodatkowych językach jest umieszczony w prostokątnym czarnym okienku, dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnej wymaganej wielkości oznakowania.

Należy stosować kolory o następujących kodach:

biały: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
czarny: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
czerwony: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
niebieski: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0

ZAŁĄCZNIK  II  5  

Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania chusteczek nawilżanych

1.
Na opakowaniach chusteczek nawilżanych (tj. uprzednio nawilżonych chusteczek przeznaczonych do higieny osobistej i uprzednio nawilżonych chusteczek do użytku domowego) o powierzchni 10 cm2 lub większej należy umieścić następujące oznakowanie drukowane:

grafika

Uwaga: czarna linia otaczająca oznakowanie nie stanowi jego części. Jej jedynym celem jest uwidocznienie na białym tle cienkiej białej linii otaczającej oznakowanie.

Na zasadzie odstępstwa od pierwszego zdania niniejszego punktu oznakowanie opakowań nawilżonych chusteczek wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek.

2.
Oznakowanie musi być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym punkcie.
a)
Umiejscowienie oznakowania

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, w zależności od tego, która z nich jest bardziej widoczna.

Jeżeli oznakowanie minimalnej wielkości nie mieści się w całości na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, można je umieścić w częściach na dwóch stronach opakowania, tj. na górze i z przodu lub z przodu i z boku, w zależności od tego, która z nich jest bardziej widoczna.

Jeżeli umieszczenie oznakowania w poziomie nie jest możliwe ze względu na kształt lub rozmiar opakowania, można je obrócić o 90° i umieścić pionowo.

Nie należy rozdzielać okienek oznakowania.

Podczas otwierania opakowania zgodnie z instrukcją oznakowanie nie powinno ulec przerwaniu ani stać się nieczytelne.

b)
Rozmiar oznakowania

Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek - czerwonego i niebieskiego - umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst informacyjny "PRODUKT ZAWIERA PLASTIK" umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości. Stosunek wysokości do długości oznakowania powinien wynosić 1:2.

Jeżeli obszar zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, na którym umieszczone jest oznakowanie, jest mniejszy niż 65 cm2, minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2). We wszystkich pozostałych przypadkach oznakowanie powinno zajmować co najmniej 6 % powierzchni, na której jest umieszczone. Maksymalny wymagany rozmiar oznakowania powinien wynosić 3 cm x 6 cm (18 cm2).

c)
Wzór oznakowania

Wzór oznakowania należy odtwarzać bez dodawania żadnych efektów, zmieniania kolorów, retuszowania lub poszerzania tła. W przypadku druku w rzeczywistych rozmiarach oznakowanie należy odtwarzać z minimalną rozdzielczością 300 punktów na cal. Oznakowanie powinno być otoczone cienką białą linią.

Tekst informacyjny "PRODUKT ZAWIERA PLASTIK" należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt

Jeżeli tekst informacyjny jest przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich, przetłumaczony tekst informacyjny należy umieścić bezpośrednio pod oznakowaniem lub w prostokątnym czarnym okienku pod tekstem w pierwszym języku, w obu przypadkach powinien być wyraźnie widoczny. W wyjątkowych przypadkach z powodu ograniczeń przestrzennych na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania tekst informacyjny przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich można umieścić w innym miejscu na opakowaniu możliwie najbliżej oznakowania i w miejscu, w którym jest on wyraźnie widoczny. Przetłumaczony tekst informacyjny należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt W przypadku gdy tekst informacyjny w dodatkowych językach jest umieszczony w prostokątnym czarnym okienku, dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnej wymaganej wielkości oznakowania.

Należy stosować kolory o następujących kodach:

biały: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
czarny: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
czerwony: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
niebieski: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0

ZAŁĄCZNIK  III  6  

Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania wyrobów tytoniowych z filtr sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi

1.
Na opakowaniach jednostkowych określonych w art. 2 pkt 30 dyrektywy 2014/40/UE ("opakowanie jednostkowe") i opakowaniach zbiorczych określonych w art. 2 pkt 29 dyrektywy 2014/40/UE ("opakowanie zbiorcze") dla wyrobów tytoniowych z filtrami o powierzchni 10 cm 2 lub większej oraz na opakowaniach filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi o powierzchni 10 cm 2 lub większej należy umieścić następujące oznakowanie drukowane:

grafika

Uwaga:: czarna linia otaczająca oznakowanie nie stanowi jego części. Jej jedynym celem jest uwi tle cienkiej białej linii otaczającej oznakowanie.

Na zasadzie odstępstwa od pierwszego zdania niniejszego punktu oznakowanie opakowania jednostkowego i opakowania zbiorczego wyrobów tytoniowych z filtrami i opakowań filtrów sprzedawanych do używania z wyrobami tytoniowymi wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek.

2.
Oznakowanie musi być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym punkcie.
a)
Umiejscowienie oznakowania
(i)
Wyroby tytoniowe z filtrami

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej tylnej powierzchni opakowani opakowaniu zbiorczym.

Jeżeli oznakowanie o minimalnym rozmiarze nie mieści się poziomo na zewnętrznej tylnej powierzchni opakowania jednostkowego, można je obrócić o 90° i umieścić pionowo na tylnej powierzchni lub na dowolnej zewnętrznej powierzchni bocznej opakowania jednostkowego. We wszystkich przypadkach oznakowanie musi być wyraźnie widoczne.

Nie należy rozdzielać okienek oznakowania.

Oznakowanie nie może w żaden sposób utrudniać widoczności ostrzeżeń zdrowotnych dyrektywy 2014/40/UE.

Oznakowanie nie może być całkowicie lub częściowo pokryte innymi etykietami lub stemplami.

Podczas otwierania opakowania jednostkowego oraz opakowania zbiorczego zgodnie z instrukcją oznakowanie nie powinno ulec przerwaniu ani stać się nieczytelne.

b)
Rozmiar oznakowania

Oznakowanie powinno składać się z dwóch tej samej wielkości okienek - czerwonego i niebieskiego - umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst informacyjny "FILTR ZAWIERA PLASTIK" umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości. Stosunek wysokości do długości oznakowania powinien wynosić 1:2.

(i)
Wyroby tytoniowe z filtrami

Jeżeli obszar zewnętrznej tylnej powierzchni opakowania jednostkowego jest mniejszy niż 65 cm2, minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,4 cm * 2,8 cm (3,92 cm2). We wszystkich pozostałych przypadkach oznakowanie powinno zajmować co najmniej 6 % powierzchni, na której jest umieszczone. Maksymalny wymagany rozmiar oznakowania powinien wynosić 3 cm * 6 cm (18 cm2).

(ii)
Filtry sprzedawane do używania z wyrobami tytoniowymi

Jeżeli obszar zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania, na którym umieszczone jest oznakowanie, jest mniejszy niż 65 cm2, minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,4 cm * 2,8 cm (3,92 cm2). We wszystkich pozostałych przypadkach oznakowanie powinno zajmować co najmniej 6 % powierzchni, na której jest umieszczone. Maksymalny wymagany rozmiar oznakowania powinien wynosić 3 cm * 6 cm (18 cm2).

c)
Wzór oznakowania

Wzór oznakowania należy odtwarzać bez dodawania żadnych efektów, zmieniania kolorów, retuszowania lub poszerzania tła. W przypadku druku w rzeczywistych rozmiarach oznakowanie należy odtwarzać z minimalną rozdzielczością 300 punktów na cal. Oznakowanie powinno być otoczone cienką białą linią.

Tekst informacyjny "FILTR ZAWIERA PLASTIK" należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt

Jeżeli tekst informacyjny jest przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich, przetłumaczony tekst informacyjny należy umieścić bezpośrednio pod oznakowaniem lub w prostokątnym czarnym okienku pod tekstem w pierwszym języku, w obu przypadkach powinien być wyraźnie widoczny. W wyjątkowych przypadkach z powodu ograniczeń przestrzennych na zewnętrznej przedniej lub górnej powierzchni opakowania tekst informacyjny przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich można umieścić w innym miejscu na opakowaniu możliwie najbliżej oznakowania i w miejscu, w którym jest on wyraźnie widoczny. Przetłumaczony tekst informacyjny należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt, a maksymalnie 14 pkt W przypadku gdy tekst informacyjny w dodatkowych językach jest umieszczony w prostokątnym czarnym okienku, dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnej wymaganej wielkości oznakowania.

Należy stosować kolory o następujących kodach:

biały: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
czarny: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
czerwony: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
niebieski: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0

ZAŁĄCZNIK  IV  7  

Zharmonizowane specyfikacje dotyczące oznakowania kubków na napoje

1.
Kubki na napoje wykonane częściowo z tworzywa sztucznego powinny nosić następujące oznakowanie drukowane:

grafika

Uwaga: czarna linia otaczająca oznakowanie nie stanowi jego części. Jej jedynym celem jest uwidocznienie na białym tle cienkiej białej linii otaczającej oznakowanie.

Na zasadzie odstępstwa od pierwszego zdania niniejszego punktu oznakowanie kubków na napoje wyprodukowanych częściowo z tworzywa sztucznego wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek.

2.
Kubki na napoje wykonane w całości z tworzywa sztucznego powinny nosić następujące oznakowanie drukowane lub następujące oznakowanie grawerowane/wytłoczone:

Drukowane

grafika

Uwaga: czarna linia otaczająca oznakowanie nie stanowi jego części. Jej jedynym celem jest zapewnienie kontrastu na białym tle.

Na zasadzie odstępstwa od pierwszego zdania niniejszego punktu oznakowanie kubków na napoje wyprodukowanych całkowicie z tworzywa sztucznego wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek.

Grawerowane/wytłoczone

grafika

Uwaga: czarna linia otaczająca oznakowanie i szare tło nie stanowią jego części. Jej jedynym celem jest zapewnienie kontrastu na białym tle.

3.
Oznakowanie określone dla kubków na napoje wyprodukowanych częściowo z tworzywa sztucznego musi być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym punkcie.
a)
Umiejscowienie oznakowania
(i)
Tradycyjne kubki:

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej powierzchni kubka z dala od brzegu, aby uniknąć kontaktu z ustami konsumenta podczas picia. Oznakowania nie należy umieszczać pod podstawą kubka.

(ii)
Kubki szampanówki:

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej powierzchni kubka lub na górnej części podstawy, która utrzymuje trzon. Oznakowanie należy umieścić z dala od brzegu, aby uniknąć kontaktu oznakowania z ustami konsumenta podczas picia. Oznakowania nie należy umieszczać pod podstawą kubka.

Jeżeli umieszczenie oznakowania w poziomie nie jest możliwe ze względu na kształt lub rozmiar kubka, można je obrócić o 90° i umieścić pionowo.

Nie należy rozdzielać okienek oznakowania.

b)
Rozmiar oznakowania

Oznakowanie powinno się składać z dwóch tej samej wielkości okienek - czerwonego i niebieskiego - umieszczonych obok siebie oraz prostokątnego czarnego okienka zawierającego tekst informacyjny "PRODUKT ZAWIERA PLASTIK" umieszczonego poniżej dwóch okienek tej samej wielkości. Stosunek wysokości do długości oznakowania powinien wynosić 1:2.

W przypadku kubków o pojemności mniejszej niż 500 ml minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,4 cm x 2,8 cm (3,92 cm2).

W przypadku kubków o pojemności 500 ml lub większej minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,6 cm x 3,2 cm (5,12 cm2).

c)
Wzór oznakowania

Wzór oznakowania należy odtwarzać bez dodawania żadnych efektów, zmieniania kolorów, retuszowania lub poszerzania tła. W przypadku druku w rzeczywistych rozmiarach oznakowanie należy odtwarzać z minimalną rozdzielczością 300 punktów na cal. Oznakowanie powinno być otoczone cienką białą linią.

Tekst informacyjny "PRODUKT ZAWIERA PLASTIK" należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt dla kubków o pojemności poniżej 500 ml i 6 pkt dla kubków o pojemności 500 ml lub większej.

Jeżeli tekst informacyjny jest przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich, przetłumaczony tekst informacyjny należy umieścić bezpośrednio pod oznakowaniem lub w prostokątnym czarnym okienku pod tekstem w pierwszym języku, w obu przypadkach powinien być wyraźnie widoczny. W wyjątkowych przypadkach z powodu ograniczeń przestrzennych na zewnętrznej powierzchni kubka tekst informacyjny przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich można umieścić w innym miejscu kubka możliwie najbliżej oznakowania i w miejscu, w którym jest on wyraźnie widoczny. Przetłumaczony tekst informacyjny należy wydrukować wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt dla kubków o pojemności poniżej 500 ml i 6 pkt dla kubków o pojemności 500 ml i większej. W przypadku gdy tekst informacyjny w dodatkowych językach jest umieszczony w prostokątnym czarnym okienku, dopuszczalne są odstępstwa od maksymalnej wymaganej wielkości oznakowania.

Należy stosować kolory o następujących kodach:

biały: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
czarny: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
czerwony: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
niebieski: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
4.
Oznakowanie określone dla kubków na napoje wyprodukowanych w całości z tworzywa sztucznego musi być zgodne z wymogami określonymi w niniejszym punkcie.
a)
Umiejscowienie oznakowania
(i)
Tradycyjne kubki

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej powierzchni kubka tam, gdzie jest bardziej widoczne. Oznakowania nie należy umieszczać pod podstawą kubka. W przypadku druku oznakowanie należy umieścić z dala od brzegu, aby uniknąć kontaktu oznakowania z ustami konsumenta podczas picia. W przypadku kubków o wypukłych brzegach oznakowanie nie może być wytłaczane/grawerowane na brzegach.

(ii)
Kubki szampanówki

Oznakowanie należy umieścić poziomo na zewnętrznej powierzchni kubka lub na górnej części podstawy, która utrzymuje trzon, w zależności od tego, która z nich jest bardziej widoczna. Oznakowania nie należy umieszczać pod podstawą kubka. W przypadku druku oznakowanie należy umieścić z dala od brzegu, aby uniknąć kontaktu oznakowania z ustami konsumenta podczas picia. W przypadku kubków o wypukłych brzegach oznakowanie nie może być wytłaczane/grawerowane na brzegach.

Jeżeli umieszczenie oznakowania w poziomie nie jest możliwe ze względu na kształt lub rozmiar kubka, można je obrócić o 90° i umieścić pionowo.

b)
Rozmiar oznakowania

Oznakowanie powinno mieć kształt prostokątny, a stosunek między wysokością a długością powinien wynosić 1:2.

W przypadku kubków o pojemności mniejszej niż 500 ml minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,4 cm * 2,8 cm (3,92 cm2).

W przypadku kubków o pojemności 500 ml lub większej minimalny rozmiar oznakowania powinien wynosić 1,6 cm * 3,2 cm (5,12 cm2).

c)
Wzór oznakowania
(i)
Drukowane:

Wzór oznakowania należy odtwarzać z zastosowaniem czarnego tuszu, bez dodawania żadnych efektów, retuszowania lub poszerzania tła. W przypadku druku w rzeczywistych rozmiarach oznakowanie należy odtwarzać z minimalną rozdzielczością 300 punktów na cal. Oznakowanie powinno być wystarczająco kontrastowe wobec tła, aby było wyraźnie czytelne. W tym celu kontur oznakowania należy wydrukować w jednym z poniższych kolorów.

biały: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
czarny: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
czerwony: C = 0 / M = 90 / Y = 60 / K = 0
niebieski: C = 60 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
(ii)
Grawerowane/wytłoczone:

Wzór oznakowania należy odtwarzać bez dodawania żadnych efektów, retuszowania lub poszerzania tła. Biały obrys ukazany na oznakowaniu w pkt 1.2 niniejszego załącznika przedstawia linie, które mają być wygrawerowane lub wytłoczone na kubku.

Tekst informacyjny "WYKONANE Z PLASTIKU" należy wykonać wielkimi literami i czcionką Hel vetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt dla kubków o pojemności poniżej 500 ml i 6 pkt dla kubków o pojemności 500 ml lub większej.

Jeżeli tekst informacyjny jest przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich, przetłumaczony tekst informacyjny należy umieścić bezpośrednio pod oznakowaniem lub w prostokątnym czarnym okienku pod tekstem w pierwszym języku, w obu przypadkach powinien być wyraźnie widoczny. W wyjątkowych przypadkach z powodu ograniczeń przestrzennych na zewnętrznej powierzchni kubka tekst informacyjny przetłumaczony na inny język urzędowy lub kilka języków urzędowych państw członkowskich można umieścić w innym miejscu kubka możliwie najbliżej oznakowania i w miejscu, w którym jest on wyraźnie widoczny. Przetłumaczony tekst informacyjny należy wykonać wielkimi literami i czcionką Helvetica Bold. Rozmiar czcionki powinien wynosić co najmniej 5 pkt dla kubków o pojemności poniżej 500 ml i 6 pkt dla kubków o pojemności 500 ml i większej.

W przypadku druku należy stosować kolory o następujących kodach:

biały: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 0
czarny: C = 0 / M = 0 / Y = 0 / K = 100
1 Dz.U. L 155 z 12.6.2019, s. 1.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
3 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10).
4 Załącznik I zmieniony przez pkt 1-4 sprostowania z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.77.40).
5 Załącznik II zmieniony przez pkt 5-7 sprostowania z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.77.40).
6 Załącznik III zmieniony przez pkt 8 i 9 sprostowania z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.77.40).
7 Załącznik IV zmieniony przez pkt 10-16 sprostowania z dnia 5 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.77.40).

Zmiany w prawie

Nowelizacja doprecyzowuje przepisy o dostarczaniu przez ZUS pism w postaci elektronicznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która m.in. doprecyzowuje przepisy dotyczące dostarczania przez ZUS pism w postaci elektronicznej. Ma ona na celu uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, aby proces wydawania elektronicznych decyzji, postanowień i innych pism z ZUS był szybszy i bardziej skuteczny.

Krzysztof Sobczak 24.11.2022
W przyszłym roku kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe wzrosną dwa razy

Ponad 33 miliony złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie natomiast 349 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2023 roku wyniesie ono 3490 złotych. Od lipca z kolei kary wzrosną jeszcze bardziej.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
Niektóre dochody związane z kredytami mieszkaniowymi dłużej bez podatku

Rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem mieszkaniowym obowiązuje tylko do końca 2022 roku. Korzystne zasady mają jednak być utrzymane dłużej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w czwartek projekt rozporządzenia, które utrzyma zwolnienia z podatku przez kolejne dwa lata.

Krzysztof Koślicki 18.11.2022
O udziale we wspólnocie gruntowej decyduje faktyczne korzystanie

Wspólnoty gruntowe są gruntami wspólnymi dla danej wsi, w których poszczególni rolnicy mieli udziały zależne od powierzchni posiadanych gospodarstw - są reliktem stosunków własnościowych powstałych w XIX w. na terenach byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego w wyniku likwidacji pańszczyzny. Ich status reguluje ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Monika Sewastianowicz 17.11.2022
Psy ratownicze będą mogły trenować w lasach

Psy ratownicze będą mogły legalnie ćwiczyć w lasach, będą też mogły biegać po lasach, podobnie jak i psy myśliwskie. Takie prawo nadaje im podpisana właśnie przez prezydenta nowelizacja ustawy o lasach i kodeksie wykroczeń, przewidująca umożliwienie udziału psów w treningach poprzez wyłączenie z ogólnej zasady dotyczącej zakazu puszczania psa luzem w lesie.

Krzysztof Sobczak 10.11.2022
Prawa nabyte można stracić również w trakcie roku podatkowego

Polski Ład ograniczył możliwość amortyzacji nieruchomości tylko do końca tego roku. Problem mają podatnicy, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Utracą oni prawa nabyte w trakcie trwania ich roku podatkowego. Eksperci radzą drogę sądową i mają nadzieję, że orzecznictwo sądów administracyjnych uwzględni argumenty podatników.

Wiesława Moczydłowska 31.10.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2020.428.57

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie wykonawcze 2020/2151 ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Data aktu: 17/12/2020
Data ogłoszenia: 18/12/2020
Data wejścia w życie: 03/07/2021, 07/01/2021