Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 lipca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Na podstawie art. 70 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261 i 885) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 493 i 1926 oraz z 2024 r. poz. 378) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w pkt 1 w lit. e dodaje się przecinek oraz dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) gruntów wyłączonych z produkcji";

2)
w § 2 w ust. 1 i 2 po wyrazach "lit. a-d" dodaje się wyrazy "oraz f";
3)
w § 3 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", z wyłączeniem powierzchni obszarów nieprodukcyjnych będących gruntami ugorowanymi z roślinami miododajnymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej "ustawą" ";
4)
w § 5:
a)
w ust. 1 w pkt 2 w lit. b wyrazy "alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule)" zastępuje się wyrazami "daniel (Dama dama) i jeleń szlachetny (Cervus elaphus)",
b)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. W przypadku gdy został nadany numer siedzibie stada zwierząt gatunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, a z danych zgromadzonych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika, że liczba posiadanych przez rolnika lub jego małżonka zwierząt gatunków daniel (Dama dama) i jeleń szlachetny (Cervus elaphus) w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jest mniejsza niż liczba określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części II w pkt 1 w lit. a tiret pierwsze, kierownik biura powiatowego Agencji w przypadku niezłożenia przez rolnika oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w terminie określonym w tym przepisie, wzywa na piśmie rolnika do złożenia brakującego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.",

c)
w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule)" zastępuje się wyrazami "daniel (Dama dama) i jeleń szlachetny (Cervus elaphus)";
5)
w § 7 w ust. 1 w pkt 1:
a)
po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, albo",

b)
w lit. c po wyrazach "art. 42 ust. 1 pkt 7 ustawy" dodaje się wyrazy "z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zwanej dalej "ustawą" ";
6)
po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. W przypadku gdy rolnik we wniosku o przyznanie płatności wskazał powierzchnię gruntów ornych będących w jego posiadaniu, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, przekraczającą maksymalną wielkość procentową powierzchni gruntów ornych, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy, do ustalenia kwoty płatności do gruntów wyłączonych z produkcji przyjmuje się maksymalną wielkość procentową powierzchni gruntów ornych, o której mowa w art. 35a ust. 2 ustawy.";

7)
w § 16:
a)
w pkt 1:
w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) gruntów wyłączonych z produkcji;",

b)
w pkt 3:
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gruntów wyłączonych z produkcji, a w zakresie międzyplonów ozimych określonym w § 6 ust. 1 pkt 1, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;",

c)
w pkt 4:
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;",

d)
w pkt 6:
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;",

e)
w pkt 7:
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;",

f)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 7, i płatności do:

a) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 5 lub 8, lub

b) gruntów wyłączonych z produkcji;",

g)
w pkt 9:
w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gruntów wyłączonych z produkcji;",

h)
w pkt 11:
w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) gruntów wyłączonych z produkcji;",

i)
w pkt 12:
w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) gruntów wyłączonych z produkcji;",

j)
dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) gruntów wyłączonych z produkcji i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, a w zakresie międzyplonów ozimych określonym w § 6 ust. 1 pkt 1, jeżeli praktyka ta została zrealizowana przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, lub

c) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, jeżeli praktyki te zostały zrealizowane przed dniem 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, lub

d) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 i 8, lub

e) integrowanej produkcji roślin, lub

f) biologicznej ochrony upraw.";

8)
w § 17:
a)
w ust. 1:
w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz "lub",
dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) gruntów wyłączonych z produkcji.",

b)
w ust. 2 wyrazy "pkt 1-4" zastępuje się wyrazami "pkt 1-5";
9)
w § 18 w ust. 2 w pkt 11 w lit. b w tiret drugim kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) gruntów wyłączonych z produkcji, jeżeli rolnik na tej powierzchni realizuje zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PROW w ramach wariantu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia RŚK PROW.";

10)
w § 29 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "lit. a-d" dodaje się wyrazy "oraz f";
11)
w § 31 po wyrazach "Przepisów § 28" skreśla się wyrazy "pkt 2";
12)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części II w pkt 2 w kolumnie trzeciej po wyrazach "w § 3" dodaje się wyrazy "i § 15a";
13)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"Wymogi dla poszczególnych płatności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d oraz f rozporządzenia",

b)
w części II w pkt 4 po wyrazach "nawozu wapniowego" dodaje się wyrazy "lub posiadanie dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej zawierających te informacje",
c)
dodaje się część V w brzmieniu:

"V. Wymogi dla płatności do gruntów wyłączonych z produkcji:

1) nie prowadzi się wypasu i koszenia,

2) nie stosuje się środków ochrony roślin

- w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca.";

14)
w załączniku nr 6 do rozporządzenia w tabeli:
a)
w części II:
po lp. 4 dodaje się lp. 4a w brzmieniu:
4a. Liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP w gospodarstwie wynosi mniej niż 0,3 DJP na hektar trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - o więcej niż 10 % i nie dłużej niż przez 10 % wymaganego okresu przestrzegania wymogów 25 % - - 2 50 %
po lp. 7 dodaje się lp. 7a w brzmieniu:
7a. Liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP w gospodarstwie wynosi więcej niż 2 DJP na hektar trwałych użytków zielonych będących w posiadaniu rolnika - o więcej niż 10 % i nie dłużej niż przez 10 % wymaganego okresu przestrzegania wymogów 25 % - - 2 50 %
b)
dodaje się część V w brzmieniu:
V. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji
44. Prowadzenie produkcji rolnej, w tym wypasu lub koszenia w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 10 % - - 2 20 %
45. Zastosowanie środka ochrony roślin przed dniem 31 lipca 20 % - 1 - 20 %
§  2. 
1. 
Do przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), obejmujących płatności do obszarów z roślinami miododajnymi, rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, integrowanej produkcji roślin, biologicznej ochrony upraw oraz retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych w sprawach objętych postępowaniami:
1)
wszczętymi przed dniem 15 marca 2024 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2)
wszczętymi przed dniem 15 marca 2024 r. i zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2024 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. 
Do przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska, o których mowa w art. 16 ust. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013, obejmujących płatności do obszarów z roślinami miododajnymi, rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, integrowanej produkcji roślin, biologicznej ochrony upraw, retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych oraz gruntów wyłączonych z produkcji w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2024 r. i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2706).

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.1011

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Data aktu: 05/07/2024
Data ogłoszenia: 09/07/2024
Data wejścia w życie: 10/07/2024