Określenie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Na podstawie art. 5 ust. 3 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 151) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania, jakim powinny odpowiadać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
2)
wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
§  2. 
Szpital uzdrowiskowy powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
1)
powinien stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub wydzieloną część innego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, położony w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2)
pokoje łóżkowe powinny być wyposażone w system sygnalizacji przywoławczej;
3)
oddział szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym powinien składać się z zespołów pomieszczeń pielęgnacyjnych i ogólnych; pomieszczenia ogólne mogą być wspólne dla całego szpitala;
4)
w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych powinny wchodzić co najmniej:
a)
pokoje łóżkowe wyposażone co najmniej w umywalkę z zimną i ciepłą wodą oraz pojemniki na odpadki; wymaganie dotyczące umywalki uważa się za spełnione w przypadku, gdy przy pokoju zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne,
b)
gabinet lekarski,
c)
punkt pielęgniarski,
d)
gabinet zabiegowy,
e)
pomieszczenia higieniczno-sanitarne pacjentów przy pokojach łóżkowych lub zbiorowe, wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie na piętrze powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
5)
w skład zespołu pomieszczeń ogólnych powinny wchodzić co najmniej:
a)
pokoje pracowników medycznych i administracyjnych - co najmniej jedno pomieszczenie,
b)
pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu,
c)
pomieszczenie służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych, a także do przygotowywania roztworów roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzętu stosowanego do utrzymywania czystości, również do zbierania brudnej bielizny i odpadów, wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, zwane dalej "pomieszczeniem porządkowym",
d)
jadalnia i pomieszczenia przeznaczone do przygotowania lub dystrybucji posiłków i napojów;
6)
podłogi w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych;
7)
ściany wokół umywalek i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem;
8)
w szpitalach prowadzących leczenie w zakresie kardiologii powinno znajdować się stanowisko wzmożonego nadzoru kardiologicznego w wyodrębnionym pomieszczeniu z możliwością prowadzenia stałego nadzoru, w szczególności zapewniające pracownikom możliwość obserwacji pacjenta, wyposażone w:
a)
co najmniej jedno antystatyczne łóżko do intensywnej terapii dostępne z trzech stron, w tym z dwóch dłuższych,
b)
zestaw do reanimacji, w skład którego wchodzą co najmniej:
defibrylator,
elektryczne urządzenie do ssania,
zestaw do intubacji i wentylacji (worek samorozprężalny),
c)
instalacje gazów medycznych,
d)
kardiomonitor przy każdym łóżku.
§  3. 
Sanatorium uzdrowiskowe powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 1 i 4-7; w sanatorium uzdrowiskowym nie ma obowiązku podziału pomieszczeń na ogólne i pielęgnacyjne.
§  4. 
Szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien odpowiadać wymaganiom określonym w § 2, a ponadto następującym wymaganiom:
1)
w skład szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinny wchodzić następujące pomieszczenia:
a)
separatka,
b)
co najmniej:
jedna świetlica dla dzieci,
jedna sala szkolna,
jeden pokój do samodzielnej pracy dla dzieci,
jedna sala kinezyterapii,
jeden pokój dla nauczycieli;
2)
w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci powinno zapewnić się sale wydzielone ze względu na przedział wiekowy i płeć dzieci;
3)
wyposażenie szpitala uzdrowiskowego dla dzieci, w szczególności gniazda wtykowe elektryczne, okna, krany z gorącą wodą, poręcze, powinno być odpowiednio zabezpieczone;
4)
w oddziale dziecięcym powinno zapewnić się pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk dla rodziców lub opiekunów dziecka;
5)
układ funkcjonalny szpitala uzdrowiskowego dla dzieci powinien zapewniać możliwość izolowania poszczególnych oddziałów;
6)
szpital uzdrowiskowy dla dzieci powinien posiadać wydzielony i ogrodzony teren do zajęć ruchowych.
§  5. 
Sanatorium uzdrowiskowe dla dzieci powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 3 oraz w § 4 pkt 1-4 i 6.
§  6. 
Przychodnia uzdrowiskowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w § 2 pkt 6 i 7, a ponadto następującym wymaganiom:
1)
stanowić samodzielny budynek, zespół budynków lub być urządzona w budynku o innym przeznaczeniu pod warunkiem całkowitej izolacji przychodni od użytkowników w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i indywidualnego, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej w tym budynku, wspólnych dla wszystkich użytkowników, niebędących komunikacją wewnętrzną zakładu lecznictwa uzdrowiskowego;
2)
w skład przychodni uzdrowiskowej powinny wchodzić co najmniej następujące pomieszczenia:
a)
gabinet lekarski,
b)
gabinet zabiegowy.
§  7. 
Zakład przyrodoleczniczy powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
1)
posiadać oddziały zabiegowe odpowiednie do prowadzonego w nim kierunku leczniczego;
2)
w skład zakładu przyrodoleczniczego powinny wchodzić co najmniej następujące pomieszczenia:
a)
gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe zaopatrzone w leki pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
b)
sala kinezyterapii stanowiąca odrębne pomieszczenie z następującym wyposażeniem:
drabinki rehabilitacyjne,
piłki lekarskie, sensoryczne oraz gimnastyczne z uchwytami,
taśmy do ćwiczeń,
trenery dłoni,
rzemień rehabilitacyjny,
skakanki,
materace gimnastyczne,
c)
sale do terapii indywidualnej z następującym wyposażeniem:
stół rehabilitacyjny,
uniwersalny gabinet usprawniania leczniczego lub inny system spełniający jego funkcje,
rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
stół lub tablica do ćwiczeń manualnych ręki,
cykloergometr lub bieżnia ruchoma,
d)
gabinet masażu leczniczego, stanowiący odrębne pomieszczenie;
3)
w zależności od kierunku leczniczego oraz dostępnych naturalnych surowców leczniczych w zakładzie przyrodoleczniczym powinny znajdować się co najmniej urządzenia wykorzystywane w:
a)
balneoterapii:
baseny i wanny do kąpieli leczniczych,
inhalatoria do inhalacji z leczniczych wód mineralnych,
b)
peloidoterapii,
c)
hydroterapii:
wanny,
natryski,
baseny rehabilitacyjne,
d)
termoterapii:
zestaw do kriostymulacji parami azotu lub CO2,
komora kriogeniczna niskotemperaturowa z zakresem uzyskiwanych temperatur od -120°C do -180°C z możliwością obserwacji pacjenta w trakcie zabiegu,
e)
fototerapii:
lampa do naświetlań promieniowaniem podczerwonym lub ultrafioletowym,
zestaw do biostymulacji laserowej użytkowany z zachowaniem wymagań i zaleceń zgodnych z właściwą Polską Normą,
f)
fizykoterapii:
zestaw do elektroterapii z osprzętem,
zestaw do magnetoterapii,
zestaw do ultradźwięków, z wyłączeniem w przypadku zakładu przyrodoleczniczego dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;
4)
posiadać co najmniej jedną salę wypoczynkową umożliwiającą wypoczynek po zabiegach, odpowiednio do rodzajów i liczby stanowisk zabiegowych, wykorzystywanych przez pacjentów oraz przy uwzględnieniu następujących wskazań:
a)
przy kąpielach mineralnych liczba leżanek powinna być co najmniej równa liczbie stanowisk zabiegowych,
b)
przy kąpielach i zawijalniach peloidowych liczba leżanek powinna być co najmniej 1,5 raza większa od liczby stanowisk zabiegowych,
c)
w zakładach przyrodoleczniczych, w których wykonywane są zabiegi dla kobiet i mężczyzn, sale wypoczynkowe powinny być oddzielne dla każdej płci,
d)
w salach wypoczynkowych minimalna powierzchnia jednostkowa powinna wynosić 3,5 m2 na leżankę,
e)
w zakładzie, w którym wykonywane są zabiegi niewymagające wypoczynku w pozycji leżącej, powinny znajdować się sale umożliwiające wypoczynek w pozycji siedzącej;
5)
w przypadku gdy w zakładzie przyrodoleczniczym wykonywane są zabiegi wymagające sterylnych urządzeń lub ich części, należy zapewnić ich sterylność;
6)
ściany i posadzki pomieszczeń, w których odbywają się zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję; posadzki dodatkowo powinny być wyłożone materiałem zabezpieczającym przed poślizgiem;
7)
do pomieszczeń, w których odbywają się zabiegi balneoterapii, peloidoterapii i hydroterapii, powinna być doprowadzona do stanowisk zabiegowych woda ciepła i zimna;
8)
przy wannach kąpielowych powinny być zamocowane uchwyty ułatwiające pacjentowi wejście do wanny i wyjście z wanny oraz instalacja przywoławcza;
9)
pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi, powinny być wyposażone w zegary, pozwalające na określenie czasu trwania zabiegu;
10)
w zakładzie przyrodoleczniczym powinny znajdować się co najmniej dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne, licząc łącznie na 60 osób równocześnie przebywających w zakładzie; w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;
11)
pomieszczenia zakładu przyrodoleczniczego powinny posiadać wentylację grawitacyjną;
12)
posiadać wentylację nawiewno-wywiewną w:
a)
kuchniach borowinowych,
b)
pomieszczeniach peloidoterapii,
c)
pomieszczeniach zabiegów hydroterapeutycznych,
d)
pomieszczeniach zabiegów inhalacyjnych,
e)
salach kinezyterapii;
13)
pomieszczenia, w których w celach leczniczych wykorzystywany jest dwutlenek węgla (CO2), siarkowodór (H2S) lub radon (Rn) w postaci gazowej lub w przypadku, gdy występuje jego wydzielanie się z wód leczniczych, powinny być wyposażone w dolne przelewy gazowe oraz w wentylację mechaniczną wyposażoną w wyciąg dolny;
14)
w zakresie urządzeń do przygotowywania i udzielania zabiegów peloidowych:
a)
pomieszczenie zabiegowe do zawijań lub kąpieli peloidowych powinno być wyposażone, oprócz urządzenia zabiegowego, w wannę do kąpieli oczyszczającej z baterią natryskową lub kabinę natryskową,
b)
zużyta borowina powinna być odprowadzona poza obręb zakładu,
c)
proces technologiczny użytkowania peloidów powinien wykluczyć możliwość używania do zabiegów peloidów zużytych (odpadowych),
d)
przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem;
15)
w przypadku użytkowania w zakładzie przyrodoleczniczym wód leczniczych, w których rozpuszczone są substancje gazowe, układ instalacji powinien zabezpieczać przed nadmiernymi stratami składników gazowych; wysokości strat w instalacji nie powinny przekraczać wartości powodujących zmianę właściwości fizykochemicznych określonych w wydanym dla wody świadectwie potwierdzającym jej właściwości lecznicze;
16)
doprowadzenie do wanien wód leczniczych zgazowanych powinno następować od dołu, wykluczając rozpryskiwanie wody;
17)
instalacje wody ciepłej i zimnej dla hydroterapii powinny zapewniać zasilanie w wodę o ciśnieniu co najmniej 4 atmosfer;
18)
w zakresie saturatorów:
a)
saturatory powinny zapewniać minimalne nasycenie CO2 wody o naturalnej temperaturze w ilości 2200 mg/l,
b)
butle z CO2, zarówno pełne, jak i puste, powinny być umieszczone w uchwytach;
19)
sprężarki stosowane do zabiegów inhalacyjnych powinny mieć czerpnię powietrza wyprowadzoną na zewnątrz zakładu i umożliwiającą pobór powietrza z zewnątrz; na przewodzie tłocznym powinien być zainstalowany filtr powietrza wymieniany zgodnie z zaleceniami producenta;
20)
urządzenia mechaniczne napędzane silnikiem elektrycznym powinny posiadać izolację zapobiegającą przenoszeniu się drgań i hałasu;
21)
urządzenia i instalacje, w szczególności doprowadzające wody mineralne, wodę ciepłą i zimną lub gaz, powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich rozróżnienie;
22)
preparaty używane do kąpieli i sole kąpielowe powinny być przechowywane w trwałych pojemnikach chroniących przed ich zanieczyszczeniem;
23)
przepisy porządkowe dla korzystających z urządzeń zakładu przyrodoleczniczego powinny być wywieszone w widocznym miejscu;
24)
w widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o rodzaju zabiegów wykonywanych w zakładzie i godzinach ich wykonywania.
§  8. 
Szpital uzdrowiskowy w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinien odpowiadać następującym wymaganiom:
1)
powinien znajdować się w wyodrębnionym urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym;
2)
oddział szpitalny w szpitalu uzdrowiskowym w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinien składać się z zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych i ogólnych; pomieszczenia ogólne mogą być wspólne dla całego szpitala;
3)
w skład zespołu pomieszczeń pielęgnacyjnych powinny wchodzić co najmniej:
a)
wydzielone miejsca łóżkowe,
b)
gabinet lekarski,
c)
punkt pielęgniarski,
d)
gabinet zabiegowy;
4)
w skład zespołu pomieszczeń ogólnych powinny wchodzić co najmniej:
a)
pomieszczenie pracowników medycznych i administracyjnych,
b)
pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki oraz natrysk, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
c)
pomieszczenie porządkowe,
d)
jadalnia;
5)
mikroklimat komór powinien odznaczać się właściwościami korzystnymi dla zdrowia, w tym obecnością aerozoli mineralnych, korzystną jonizacją powietrza oraz stabilnymi i optymalnymi dla zdrowia warunkami termicznymi i poziomem wilgotności.
§  9. 
Sanatorium uzdrowiskowe w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinno odpowiadać wymaganiom określonym w § 8 pkt 1 i 5, a ponadto w jego skład powinny wchodzić co najmniej następujące pomieszczenia:
1)
wydzielone miejsca łóżkowe w leczniczych komorach podziemnych lub w obiektach naziemnych, zlokalizowanych bezpośrednio w pobliżu wyrobiska górniczego;
2)
wydzielone miejsce w komorze leczniczej dla urządzeń i sprzętu służącego do zabiegów fizjoterapii lub w zakładzie przyrodoleczniczym zlokalizowanym w obiektach naziemnych znajdujących się w pobliżu wyrobiska górniczego;
3)
gabinet zabiegowy;
4)
pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone co najmniej w miskę ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, przy czym przynajmniej jedno pomieszczenie powinno być dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;
5)
pomieszczenie pracowników medycznych i administracyjnych;
6)
pomieszczenie porządkowe;
7)
jadalnia.
§  10. 
Pijalnia uzdrowiskowa powinna spełniać następujące wymagania:
1)
być zlokalizowana w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2)
być dostosowana do eksploatacji całorocznej;
3)
być wyposażona w:
a)
instalacje do wydawania wody leczniczej pacjentom, spełniające wymagania sanitarne i techniczne,
b)
instalacje do podgrzewania wody do temperatury zalecanej przez lekarza,
c)
urządzenia do kontrolowania temperatury wody,
d)
salę spacerową o wielkości dostosowanej do liczby kuracjuszy,
e)
pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się przy pijalni uzdrowiskowej lub w odpowiedniej odległości; w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym nie jest wymagany natrysk;
4)
woda w pijalni powinna być wydawana pacjentom w naczyniach jednorazowych lub wielorazowych mytych po każdym użyciu; w pijalni mogą być udostępniane butelkowane wody lecznicze;
5)
jakość wód leczniczych w trakcie pobierania z ujęcia, przesyłania za pomocą instalacji do pijalni oraz dystrybucji nie powinna ulec zmianom pod względem sanitarnohigienicznym oraz wartości terapeutycznej;
6)
dojście do pijalni uzdrowiskowej powinno być utwardzone i umożliwiać poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
7)
w widocznych miejscach przy wejściu do pijalni uzdrowiskowej powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z pijalni uzdrowiskowej;
8)
pijalnia powinna być wyposażona w tablice określające w formie graficznej i opisowej właściwości fizykochemiczne udostępnianych wód leczniczych oraz wskazania do ich stosowania w formie kuracji pitnej.
§  11. 
Tężnia powinna spełniać następujące wymagania:
1)
być zlokalizowana w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2)
do wytwarzania aerozolu leczniczego w tężni powinna być wykorzystywana woda uznana za leczniczą;
3)
konstrukcja i rozwiązania techniczne powinny zapewniać uzyskanie aerozolu o właściwościach leczniczych, potwierdzonych wynikami badań i oceną przeprowadzonymi w trybie art. 36 ust. 1-4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 5 tej ustawy;
4)
instalacje doprowadzające solankę na pomost górny, pompa i armatura powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie chemiczne i żrące solanki oraz nie powinny reagować chemicznie z używaną wodą leczniczą;
5)
tężnia powinna działać na podstawie instrukcji funkcjonalnej, określającej sposób wytwarzania aerozolu, zakres i częstotliwość monitorowania warunków sanitarnohigienicznych i funkcjonalnych, w tym jakości używanej wody i stan techniczny urządzeń;
6)
wzdłuż tężni powinny być wybudowane trakty spacerowe z ławkami, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;
7)
w pobliżu tężni powinny znajdować się ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; wymaganie dotyczące pomieszczenia higieniczno-sanitarnego uważa się za spełnione w przypadku, gdy w pobliżu tężni zlokalizowane jest pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową;
8)
w widocznych miejscach przy tężni powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z tężni.
§  12. 
Park i ścieżki ruchowe powinny spełniać następujące wymagania:
1)
być zlokalizowane w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej;
2)
powierzchnia parku, jego usytuowanie i rodzaj roślinności powinny zapewniać kształtowanie korzystnych warunków środowiska uzdrowiskowego;
3)
na terenie parku powinny znajdować się: ławki, pojemniki na odpady, a także odpowiednie oświetlenie;
4)
na terenie parku można wyznaczyć ścieżki rowerowe; ścieżki rowerowe powinny być utwardzone i umożliwiać poruszanie się osób pieszych oraz niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
5)
ścieżki ruchowe powinny być wyposażone w specjalne informacje określające sposób, w jaki się z nich korzysta;
6)
ścieżki ruchowe przeznaczone dla osób ze schorzeniami kardiologicznymi powinny być wytyczane po uzgodnieniu z lekarzami specjalistami w dziedzinach kardiologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej;
7)
na terenie parku powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w tym co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; wymaganie dotyczące pomieszczenia higieniczno-sanitarnego uważa się za spełnione w przypadku, gdy na terenie parku zlokalizowane jest pomieszczenie wyposażone co najmniej w miskę ustępową;
8)
w widocznych miejscach przy wejściu do parku powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z parku.
§  13. 
Urządzony odcinek wybrzeża morskiego powinien spełniać następujące wymagania:
1)
być wydzielony i przygotowany do terapii ruchowej i bezpiecznego korzystania z walorów morza;
2)
woda powinna spełniać wymagania dotyczące czystości mikrobiologicznej;
3)
piasek powinien być wolny od zanieczyszczeń, które mogłyby zagrażać zdrowiu osób korzystających z urządzonego odcinka wybrzeża morskiego;
4)
powinien być zlokalizowany co najmniej jeden punkt dozoru zaopatrzony w sprzęt ratowniczy;
5)
na terenie urządzonego odcinka wybrzeża morskiego powinny znajdować się:
a)
przebieralnie,
b)
pomieszczenia higieniczno-sanitarne, z wyłączeniem konieczności zaopatrzenia w natrysk,
c)
punkt pierwszej pomocy medycznej,
d)
pojemniki na odpady;
6)
obszar wodny przeznaczony do kąpieli powinien spełniać następujące wymagania:
a)
obszar o głębokości ponad 1 m powinien być wyraźnie oznaczony,
b)
dno powinno być wolne od zanieczyszczeń;
7)
kąpielisko powinno być zlokalizowane tak, aby miało dogodnie ukształtowany brzeg i dno oraz dobre nasłonecznienie;
8)
dojścia do urządzonego odcinka wybrzeża morskiego, jak i jego obszar powinny być zorganizowane w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu i umocnieniom w pasie technicznym brzegu morskiego oraz umożliwiający korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich;
9)
sposób zagospodarowania terenu na obszarze pasa technicznego wymaga uzgodnienia z dyrektorem właściwego urzędu morskiego;
10)
w widocznych miejscach przy wejściu na obszar powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z urządzonego odcinka wybrzeża morskiego.
§  14. 
Leczniczy basen uzdrowiskowy powinien spełniać następujące wymagania:
1)
być wypełniony wodą leczniczą, która zachowuje swoje właściwości w czasie eksploatacji basenu;
2)
woda lecznicza w basenie powinna spełniać wymagania sanitarne i jakościowe pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym;
3)
basen, w którym stosuje się wody lecznicze zawierające dwutlenek węgla (CO2), radon (Rn) lub siarkowodór (H2S), powinien posiadać specjalne wyciągi dla ewakuacji tych gazów znad lustra wody;
4)
eksploatacja basenu powinna odbywać się w jednym z następujących systemów:
a)
otwartym - przy stałym dopływie wody leczniczej z ujęcia i odpływie wody z basenu,
b)
częściowo zamkniętym - przy określonym dopływie wody leczniczej z ujęcia, do wody uzdatnianej metodami fizycznymi i chemicznymi poza basenem i ponownie wprowadzanej do basenu;
5)
sposób eksploatacji basenu oraz sposób monitorowania jakości wody i powietrza hali basenowej powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego basenu;
6)
być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń;
7)
pomieszczenia przybasenowe powinny być podzielone na dwie strefy: przeznaczoną dla pacjentów w obuwiu oraz przeznaczoną dla pacjentów bez obuwia; poszczególne pomieszczenia, oddzielne dla kobiet i mężczyzn i zapewniające możliwość korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny być usytuowane w następującej kolejności:
a)
przebieralnie wyposażone w szafki na ubrania w liczbie odpowiedniej dla osób korzystających z basenu,
b)
pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
c)
natryski,
d)
brodzik;
8)
instalacje i urządzenia basenowe powinny być wykonane z materiałów niereagujących chemicznie z używaną wodą leczniczą;
9)
przy basenie, w którym stosuje się dezynfekcję wody środkami chemicznymi, powinny być pomieszczenia dla stacji uzdatniania oraz magazyny środków chemicznych; pomieszczenia te powinny być wyposażone w wentylacje i urządzenia pomiarowo-kontrolne do oznaczania środków chemicznych pozostających w wodzie wypełniającej basen;
10)
wloty i wyloty wody oraz jej spust powinny być usytuowane w sposób zapewniający równy przepływ wody we wszystkich przekrojach niecki basenowej, ponadto powinien być co najmniej jeden spust denny umożliwiający całkowite opróżnienie basenu;
11)
prędkość przepływu wody na wlotach powinna wynosić od 1,0 m/s do 0,5 m/s, na wylotach od 0,3 m/s do 0,5 m/s; wyloty powinny być wyposażone w zawory odcinające;
12)
na jedną osobę korzystającą z basenu powinna przypadać powierzchnia umożliwiająca właściwe wykonywanie zabiegów;
13)
niecka basenowa powinna być napełniona wodą na głębokość od 0,6 m do 1,60 m, w zależności od wieku i wzrostu osób kwalifikowanych do korzystania z basenu;
14)
wejście do basenu powinno zapewniać możliwość wejścia osobom o ograniczonej sprawności oraz niepełnosprawnym;
15)
w skład instalacji basenu powinny wchodzić następujące urządzenia:
a)
instalacja zasilająca wodą leczniczą,
b)
instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń - kanalikiem przelewowym wokół basenu,
c)
instalacja spustowa odprowadzającą wodę do kanalizacji,
d)
instalacja zwykłej wody ciepłej i zimnej;
16)
posadzka oraz dno i ściany niecki basenu powinny być wyłożone materiałem wodoszczelnym o powierzchni zabezpieczającej przed poślizgiem i pozwalającym na ich łatwe mycie i dezynfekcję; posadzka powinna być wyposażona we wpusty ściekowe ze spadkiem posadzki w kierunku wpustów w celu zabezpieczenia przed spływem wody przelewającej się z basenu;
17)
korzystanie z basenu powinno odbywać się pod nadzorem fizjoterapeuty i ratownika lub fizjoterapeuty posiadającego uprawnienia ratownika;
18)
w widocznych miejscach przy wejściu na basen powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z basenu.
§  15. 
Rehabilitacyjny basen uzdrowiskowy powinien spełniać wymagania określone w § 14 pkt 4 i 5, 7, 9-11, 13, 14 i 16-18, a ponadto powinien spełniać następujące wymagania:
1)
być napełniany wodą spełniającą wymagania sanitarne i jakościowe pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)
na jedną osobę korzystającą z basenu powinna przypadać powierzchnia wody umożliwiająca właściwe prowadzenie rehabilitacji;
3)
być wyposażony w sprzęt do ćwiczeń, w szczególności na brzegach niecki powinny zostać zamieszczone uchwyty do ćwiczeń; poręcze do ćwiczeń rehabilitacyjnych powinny zajmować minimum 50% obwodu basenu; mogą one stanowić oddzielny element konstrukcyjny, jak też stanowić stałe części niecki basenowej;
4)
niecka basenowa powinna być wyposażona w schody i pochylnie, które powinny być usytuowane tam, gdzie głębokość jest najmniejsza; minimalna szerokość schodów powinna wynosić 1 m, pochylnia lub schody powinny być wyposażone co najmniej w jedną poręcz;
5)
w skład instalacji powinny wchodzić następujące urządzenia:
a)
instalacja zasilająca wodą,
b)
instalacja przelewowa wraz ze zbieraczem zanieczyszczeń - kanalikiem przelewowym wokół basenu,
c)
instalacja spustowa odprowadzająca wodę do kanalizacji,
d)
instalacja zwykłej wody ciepłej i zimnej.
§  16. 
Urządzone podziemne wyrobisko górnicze powinno spełniać następujące wymagania:
1)
stropy i ociosy wyrobiska powinny być zabezpieczone odpowiednią obudową zapewniającą bezpieczeństwo;
2)
stropy i ociosy wyrobiska oraz stan techniczny i stateczności obudowy powinny podlegać stałej kontroli w celu zachowania bezpieczeństwa;
3)
przy urządzaniu wyrobiska powinien być opracowany i zapewniony stały i niezmienny dopływ powietrza przewietrzającego rejon komór;
4)
dla uzyskania optymalnych warunków skuteczności leczenia powinno się określić parametry dla urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego, jakie powinien posiadać mikroklimat w komorach leczniczych; dotyczy to przede wszystkim prędkości przepływu, temperatury, wilgotności oraz składu chemicznego i stopnia jonizacji powietrza;
5)
posiadać rezerwowe chodniki awaryjne pozwalające na ewakuację z pomieszczeń zagospodarowanych do celów leczniczych na powierzchnię;
6)
na drogach komunikacyjnych powinny być założone rezerwowe stanowiska pomiarowe;
7)
prace zabezpieczające prowadzone w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym powinny być wykonane na podstawie:
a)
pomiarów zamontowanych rozwarstwieniomierzy,
b)
pomiarów konwergencji pionowej i poziomej,
c)
okresowych pomiarów niwelacyjnych,
d)
badań próbek pobranych z miejsc wykonywanych iniekcji skał;
8)
w komorach w widocznym miejscu powinny być umieszczone tablice informacyjne o drogach ewakuacyjnych oraz instrukcje dotyczące sposobu zachowania się w sytuacjach zagrożeń;
9)
komory powinny być urządzone i wyposażone w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu, w tym wyposażone w system łączności;
10)
komunikacja w komorach leczniczych powinna być dostosowana do poruszania się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
11)
w komorach powinno być zapewnione stałe zasilanie w energię elektryczną; oświetlenie pomieszczeń musi odbywać się w sposób ciągły;
12)
w odpowiedniej odległości od urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego powinny znajdować się pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
13)
w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym stosuje się również wymagania eksploatacyjne, funkcjonalne i techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504, 2185 i 2687);
14)
w widocznych miejscach przy wejściu powinien być umieszczony regulamin porządkowy określający sposób korzystania z urządzonego podziemnego wyrobiska górniczego.
§  17. 
Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny podlegać okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta. Dokonanie tych czynności powinno być udokumentowane.
§  18. 
Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego należy dostosować do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  19. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 1142 oraz z 2010 r. poz. 1761).
§  20. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 2 .
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2023.161 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
Data aktu: 02/04/2012
Data ogłoszenia: 20/01/2023
Data wejścia w życie: 27/05/2012