Stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 30 grudnia 2021 r.
w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych

Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się następujące stanowiska pracowników Służb Parków Krajobrazowych:
1)
dyrektor zespołu parków krajobrazowych;
2)
zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych;
3)
dyrektor parku krajobrazowego;
4)
zastępca dyrektora parku krajobrazowego;
5)
główny księgowy zespołu parków krajobrazowych;
6)
główny księgowy parku krajobrazowego;
7)
kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego;
8)
kierownik oddziału;
9)
kierownik zespołu do spraw ochrony przyrody;
10)
kierownik zespołu do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
11)
kierownik zespołu do spraw ochrony środowiska;
12)
kierownik zespołu do spraw edukacji;
13)
kierownik zespołu do spraw turystyki i rekreacji;
14)
główny specjalista do spraw ochrony przyrody;
15)
główny specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
16)
główny specjalista do spraw ochrony środowiska;
17)
główny specjalista do spraw edukacji;
18)
główny specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
19)
starszy specjalista do spraw ochrony przyrody;
20)
starszy specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
21)
starszy specjalista do spraw ochrony środowiska;
22)
starszy specjalista do spraw edukacji;
23)
starszy specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
24)
specjalista do spraw ochrony przyrody;
25)
specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
26)
specjalista do spraw ochrony środowiska;
27)
specjalista do spraw edukacji;
28)
specjalista do spraw turystyki i rekreacji;
29)
referent do spraw ochrony przyrody;
30)
referent do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych;
31)
referent do spraw ochrony środowiska;
32)
referent do spraw edukacji;
33)
referent do spraw turystyki i rekreacji;
34)
starszy strażnik;
35)
strażnik.
§  2. 
Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
Pracownik Służby Parku Krajobrazowego, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, pozostaje nadal zatrudniony na tym stanowisku.
§  4. 
Pracownik Służby Parku Krajobrazowego zatrudniony w dniu wejścia w życie rozporządzenia na stanowisku kustosza pozostaje nadal zatrudniony, z tym że na stanowisku kierownika oddziału.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie stanowisk oraz wymagań kwalifikacyjnych, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych (Dz. U. poz. 395).
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH W SŁUŻBACH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

Lp. Stanowisko Wymagania kwalifikacyjne - staż pracy Wymagania kwalifikacyjne - wykształcenie
1 dyrektor zespołu parków krajobrazowych 7 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

2 zastępca dyrektora zespołu parków krajobrazowych 6 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

3 dyrektor parku krajobrazowego 5 lat pracy w ochronie przyrody, w tym 4 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

4 zastępca dyrektora parku krajobrazowego 4 lata pracy w ochronie przyrody, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

5 - główny księgowy zespołu parków krajobrazowych

- główny księgowy parku krajobrazowego

według odrębnych przepisów według odrębnych przepisów
6 kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego 4 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

7 kierownik oddziału 4 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia

8 kierownik zespołu do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

3 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe - w odniesieniu do stanowisk do spraw ochrony przyrody - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej:

nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki leśne, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia, nauki biologiczne,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw ochrony środowiska - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, zootechnika i rybactwo, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz wszystkie dyscypliny naukowe z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw edukacji - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: nauki biologiczne, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo, nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki o kulturze i religii, architektura i urbanistyka, archeologia, historia,

- w odniesieniu do stanowisk do spraw turystyki i rekreacji - wykształcenie wyższe - studia ukończone na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej albo dyscypliny naukowej wiodącej: nauki o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

9 główny specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych

i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

3 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
10 starszy specjalista do spraw:

- ochrony przyrody,

- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska,

- edukacji,

- turystyki i rekreacji

2 lata pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
11 specjalista do spraw:

- ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu,

wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

1 rok pracy w ochronie środowiska, w jednostkach badawczych, w instytutach badawczych lub w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe
12 referent do spraw: - ochrony przyrody, - ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,

- ochrony środowiska, - edukacji,

- turystyki i rekreacji

-
13 starszy strażnik 2 lata pracy średnie, średnie branżowe
14 strażnik - średnie, średnie branżowe
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.98

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach w Służbach Parków Krajobrazowych.
Data aktu: 30/12/2021
Data ogłoszenia: 17/01/2022
Data wejścia w życie: 01/02/2022