Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033 2 ), obejmujący obszar 194,27 ha, położony w województwie śląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISKŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1
X Y
1 2 3
1 303453,34 552266,97
2 303422,71 552233,29
3 303379,58 552218,75
4 303372,26 552227,81
5 303312,12 552186,73
6 303276,33 552089,13
7 303277,31 552085,55
8 303273,97 552075,52
9 303236,61 551963,50
10 303234,96 551958,53
11 303180,98 551796,17
12 303174,86 551776,41
13 303140,68 551666,05
14 303122,82 551608,39
15 303101,64 551539,99
16 302906,71 551701,50
17 302878,60 551724,79
18 302836,76 551759,45
19 302813,84 551778,44
20 302812,31 551779,72
21 302722,17 551855,11
22 302716,22 551860,09
23 302708,73 551866,35
24 302678,70 551891,47
25 302652,22 551913,62
26 302626,10 551935,47
27 302616,76 551943,21
28 302569,51 551982,48
29 302561,60 551989,06
30 302452,81 552079,50
31 302430,35 552098,17
32 302428,43 552099,77
33 302298,32 552207,91
34 302122,77 552353,83
35 302064,94 552401,90
36 302060,26 552409,02
37 301975,00 552557,74
38 301585,93 552250,11
39 301191,21 552186,55
40 301221,50 552023,69
41 301250,82 551870,40
42 301263,01 551800,14
43 301277,15 551715,04
44 301295,29 551615,37
45 301331,87 551633,33
46 301397,50 551662,38
47 301448,29 551721,54
48 301510,47 551789,40
49 301569,95 551742,17
50 301608,64 551710,79
51 301666,07 551664,21
52 301670,83 551642,12
53 301639,97 551597,54
54 301646,45 551580,07
55 301636,58 551570,45
56 301619,44 551436,30
57 301591,39 551402,70
58 301630,79 551416,67
59 301647,08 551422,45
60 301719,16 551432,78
61 301772,30 551455,91
62 301808,96 551481,00
63 301812,45 551495,23
64 301860,88 551502,84
65 301866,42 551503,55
66 301910,98 551468,10
67 301988,46 551406,05
68 302010,73 551388,22
69 302089,30 551325,30
70 302203,53 551233,82
71 302296,49 551159,38
72 302335,01 551128,53
73 302420,07 551060,41
74 302422,12 551058,77
75 302488,97 551005,23
76 302677,36 550854,36
77 302691,93 550842,69
78 302856,21 550712,49
79 302897,59 550679,69
80 303064,83 550547,15
81 303158,17 550659,75
82 303228,81 550744,97
83 303229,19 550748,70
84 303229,57 550752,43
85 303231,63 550772,71
86 303231,85 550774,83
87 303232,06 550776,94
88 303231,86 550790,26
89 303233,61 550805,71
90 303235,59 550825,78
91 303237,28 550844,14
92 303244,19 550919,04
93 303244,40 550921,30
94 303244,61 550923,56
95 303255,40 551040,64
96 303234,43 551061,31
97 303174,92 551158,24
98 303190,00 551199,73
99 303242,64 551227,17
100 303273,83 551231,46
101 303279,13 551306,23
102 303285,68 551381,36
103 303286,59 551387,01
104 303292,73 551460,53
105 303298,32 551527,35
106 303304,68 551603,50
107 303305,23 551609,68
108 303309,40 551656,73
109 303320,60 551783,02
110 303343,92 551870,28
111 303345,31 551875,49
112 303411,07 552118,95
113 303423,12 552161,66
114 303429,27 552161,32
115 303457,88 552159,75
116 303439,24 552218,51
117 303480,58 552244,53
118 303482,76 552252,68
119 303471,14 552269,01
120 303459,98 552289,80
121 303453,34 552266,97
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

Lp. Kod1) Nazwa
1 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 warzucha polska Cochlearia polonica
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.976

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 10/05/2022
Data wejścia w życie: 25/05/2022