Specjalistyczne usługi wojskowe.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie specjalistycznych usług wojskowych

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów oświadczenie specjalistycznych usług wojskowych.
§  2. 
1. 
Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą", wnioskują oświadczenie specjalistycznych usług wojskowych.
2. 
Wnioski składa się do Dowódcy Generalnego RodzajówSił Zbrojnych.
3. 
Dowódca Generalny RodzajówSił Zbrojnych rozpatruje wnioski, uwzględniając w szczególności: specjalistyczne przygotowanie jednostek wojskowych, konieczność realizacji w pierwszej kolejności podstawowych zadań jednostki wojskowej, skutki finansowe oraz wystąpienie uzasadnionego interesu publicznego lub interesu Sił Zbrojnych.
4. 
Dowódca Generalny RodzajówSił Zbrojnych, wyrażając zgodę na świadczenie specjalistycznych usług wojskowych, wskazuje jednostkom organizacyjnym sektora finansów publicznych lub innym podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy, jednostkę wojskową właściwą do świadczenia specjalistycznych usług wojskowych, zaopatrującą ją jednostkę budżetową oraz propozycję zwrotu kosztów, o których mowa w art. 46 ust. 4 i 5 ustawy.
5. 
Jeżeli wniosek dotyczy specjalistycznych usług wojskowych, które miałyby być wykonywane przez jednostkę wojskową, która nie jest podległa Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych lub przez niego nadzorowana, to Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych realizuje zadania, o których mowa w ust. 3 i 4, w uzgodnieniu z osobą, której ta jednostka podlega lub przez którą jest nadzorowana.
§  3. 
W przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych wskazuje jednostkę wojskową właściwą do świadczenia specjalistycznych usług wojskowych, zaopatrującą ją jednostkę budżetową oraz propozycję zwrotu kosztów, o których mowa w art. 46 ust. 4 i 5 ustawy. Przepis § 2 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  4. 
1. 
Na podstawie zgody, o której mowa w § 2 ust. 4, oraz potrzeb zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, opracowuje się projekt umowy.
2. 
Umowę zawierają: podmiot, o którym mowa w art. 46 ust. 2 i 3 ustawy, oraz dowódca jednostki wojskowej i kierownik jednostki budżetowej zaopatrującej jednostkę wojskową.
3. 
Potrzeby, o których mowa w ust. 1, zgłasza się do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz zawierania umów oświadczenie specjalistycznych usług wojskowych (Dz. U. poz. 1428), które zgodnie z art. 821 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.886

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalistyczne usługi wojskowe.
Data aktu: 20/04/2022
Data ogłoszenia: 25/04/2022
Data wejścia w życie: 10/05/2022