Tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

Na podstawie art. 670 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej;
2)
wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
służbie - należy przez to rozumieć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej;
2)
decyzji - należy przez to rozumieć decyzję o udzieleniu zgody na służbę albo decyzję o odmowie jej udzielenia, o której mowa w art. 668 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, zwanej dalej "ustawą".
§  3. 
1. 
Minister Obrony Narodowej przed wydaniem decyzji:
1)
uzyskuje informacje, o których mowa w art. 666 i art. 667 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 1-5 ustawy, zgromadzone w ewidencji wojskowej od właściwego szefa wojskowego centrum rekrutacji;
2)
zasięga opinii, o której mowa w art. 668 ust. 1 ustawy, od ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych.
2. 
Minister Obrony Narodowej udziela zgody w drodze decyzji administracyjnej określającej:
1)
nazwę obcego wojska lub obcej organizacji wojskowej;
2)
okres, na jaki udziela się zgody na służbę;
3)
pouczenie o obowiązku pisemnego zawiadomienia konsula Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie pełnienia służby, o terminie i miejscu rozpoczęcia służby oraz jej zakończenia.
§  4. 
1. 
Konsul Rzeczypospolitej Polskiej po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, przekazuje je niezwłocznie Ministrowi Obrony Narodowej.
2. 
Minister Obrony Narodowej po otrzymaniu zawiadomienia przekazuje niezwłocznie informacje w nim zawarte właściwemu szefowi wojskowego centrum rekrutacji.
§  5. 
Wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. 1

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE ZGODY NA SŁUŻBĘ W OBCYM WOJSKU LUB OBCEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

wzór

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. poz. 438 oraz z 2021 r. poz. 557), które zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.873

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej.
Data aktu: 20/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022