Działanie wojskowego systemu telekomunikacyjnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
w sprawie działania wojskowego systemu telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa sposób działania wojskowego systemu telekomunikacyjnego.
2. 
Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1)
limit - kwotę wydatków o określonej wielkości za usługi telekomunikacyjne udostępniane w ramach wojskowego systemu telekomunikacyjnego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, finansowaną z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;
2)
punkt styku sieci - fizyczne i logiczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych z siecią telekomunikacyjną wojskowego systemu telekomunikacyjnego lub sieci telekomunikacyjnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 oraz z 2022 r. poz. 501), z siecią telekomunikacyjną wojskowego systemu telekomunikacyjnego;
3)
regulator krajowy - organ regulacyjny w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych;
4)
urządzenie końcowe wojskowego systemu telekomunikacyjnego - urządzenie końcowe, zapewniające współpracę z wojskowym systemem telekomunikacyjnym, dołączane bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci tego systemu;
5)
ustawa - ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
6)
wydatki telekomunikacyjne - wydatki związane z wykonywaniem działalności telekomunikacyjnej ponoszone przez organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego lub dysponenta środków budżetowych realizującego jego zlecenia.
§  2. 
Wykonywanie działalności telekomunikacyjnej w wojskowym systemie telekomunikacyjnym realizowane jest dla potrzeb osiągania celów i zadań resortu obrony narodowej, jest niekomercyjne i regulowane przez organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego.
§  3. 
Działanie wojskowego systemu telekomunikacyjnego polega na:
1)
umożliwieniu jego wykorzystania przez podmioty określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
2)
umożliwieniu jego wykorzystania przez podmioty określone w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny - w przypadku posiadania możliwości technicznych przez ten system;
3)
umożliwieniu jego wykorzystania przez jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej działające na zasadach samofinansowania - w przypadku posiadania możliwości technicznych przez ten system;
4)
zapewnieniu współpracy z sieciami telekomunikacyjnymi przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym możliwości wykorzystania elementów wojskowego systemu telekomunikacyjnego niezbędnych do realizacji punktów styku sieci;
5)
zapewnieniu współpracy z sieciami telekomunikacyjnymi podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy, w tym możliwości wykorzystania elementów wojskowego systemu telekomunikacyjnego niezbędnych do realizacji punktów styku sieci.
§  4. 
Działanie wojskowego systemu telekomunikacyjnego zapewnia wykonywanie działalności telekomunikacyjnej w sposób ciągły, w tym również w sytuacjach szczególnych zagrożeń, o których mowa w art. 176a ust. 1 ustawy, przez wykorzystywanie sieci telekomunikacyjnych:
1)
własnych;
2)
innych działów administracji rządowej lub Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i instytucji Unii Europejskiej - na podstawie porozumień;
3)
przedsiębiorców telekomunikacyjnych - na podstawie:
a)
umów,
b)
zasad określonych w planach działań, o których mowa w art. 176a ust. 2 ustawy,
c)
decyzji regulatora krajowego, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy.
§  5. 
1. 
Współpraca wojskowego systemu telekomunikacyjnego z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz jednostkami organizacyjnymi administracji państwowej prowadzącymi działalność telekomunikacyjną na potrzeby własne z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej realizowana jest zgodnie z wytycznymi określanymi przez organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych oraz potrzeb resortu obrony narodowej.
2. 
Użytkowanie urządzeń końcowych wojskowego systemu telekomunikacyjnego, przyznawanie uprawnień do realizacji połączeń w sieciach telekomunikacyjnych, w tym w sieciach przedsiębiorców telekomunikacyjnych, oraz rozliczanie wydatków telekomunikacyjnych realizowane jest zgodnie z wytycznymi określanymi przez organizatora wojskowego systemu telekomunikacyjnego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych, potrzeb resortu obrony narodowej i limitów.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.870

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Działanie wojskowego systemu telekomunikacyjnego.
Data aktu: 20/04/2022
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 23/04/2022