Medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres:
1)
medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza;
2)
świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza.
§  2. 
Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

1.
Ocena stanu pacjenta.
2.
Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
3.
Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
4.
Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
5.
Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
1)
rurki ustno-gardłowej;
2)
rurki nosowo-gardłowej;
3)
przyrządów nadgłośniowych;
4)
konikopunkcji.
6.
Odsysanie dróg oddechowych.
7.
Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
8.
Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
9.
Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
10.
Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
11.
Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
12.
Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.
13.
Wykonanie i ocena zapisu EKG.
14.
Monitorowanie czynności układu oddechowego.
15.
Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
16.
Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
17.
Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
18.
Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.
19.
Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
20.
Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
21.
Opatrywanie ran.
22.
Tamowanie krwawień zewnętrznych.
23.
Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
24.
Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
25.
Przyjęcie porodu.
26.
Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
27.
Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
28.
Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
29.
Podawanie leków wymienionych w tabeli.
30.
Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.
31.
Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanych tym wirusem.
Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać
1 Acidum acetylsalicylicum tabletki
2 Adenosinum roztwór do wstrzykiwań
3 Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
4 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań
5 Isosorbidi mononitras tabletki
6 Budesonidum zawiesina do nebulizacji
7 Captoprilum tabletki
8 Clemastinum roztwór do wstrzykiwań
9 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań
10 Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki
11 Dexamethasoni phosphas roztwór do wstrzykiwań
12 Diazepamum tabletki, roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza
13 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
14 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań
15 Fentanylum roztwór do wstrzykiwań
16 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań
17 Furosemidum roztwór do wstrzykiwań
18 Glyceroli trinitras tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego
19 Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
20 Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego
21 Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań
22 Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań
23 Hydrocortisonum roztwór do wstrzykiwań
24 Hydroxyzinum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
25 Ibuprofenum tabletki
26 Ketoprofenum tabletki, roztwór do wstrzykiwań
27 Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, żel
28 Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań
29 Mannitolum - 15% roztwór do wlewu dożylnego
30 Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań
31 Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań
32 Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań
33 Midazolamum roztwór do wstrzykiwań
34 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań
35 Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
36 Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego
37 Natrii hydrogenocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań
38 Papaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań
39 Paracetamolum czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań
40 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego
41 Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) roztwór do wlewu dożylnego
42 Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji
43 Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego
44 Thiethylperazinum czopki, roztwór do wstrzykiwań
45 Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG) tabletki
46 Tlen medyczny gaz
47 Urapidilum roztwór do wstrzykiwań

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA

1.
Medyczne czynności ratunkowe wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wykonanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających.
3.
Cewnikowanie pęcherza moczowego.
4.
Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych.
5.
Asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych niewymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
6.
Podawanie leków.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO

1.
Ocena stanu pacjenta.
2.
Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń.
3.
Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.
4.
Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.
5.
Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególności:
1)
rurki ustno-gardłowej;
2)
rurki nosowo-gardłowej;
3)
przyrządów nadgłośniowych;
4)
konikopunkcji.
6.
Odsysanie dróg oddechowych.
7.
Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.
8.
Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.
9.
Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.
10.
Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.
11.
Monitorowanie czynności układu oddechowego.
12.
Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.
13.
Wykonanie i ocena zapisu EKG.
14.
Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.
15.
Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.
16.
Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową.
17.
Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.
18.
Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych.
19.
Opatrywanie ran.
20.
Tamowanie krwawień zewnętrznych.
21.
Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.
22.
Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.
23.
Przyjęcie porodu.
24.
Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.
25.
Cewnikowanie pęcherza moczowego.
26.
Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.
27.
Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.
28.
Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.
29.
Podawanie leków wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA

1.
Świadczenia zdrowotne wymienione w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia.
2.
Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587 oraz z 2017 r. poz. 1364), które traci moc z dniem 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.863 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
Data aktu: 16/12/2019
Data ogłoszenia: 22/04/2022
Data wejścia w życie: 01/01/2020