Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz 2022 r. poz. 88) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane będące strzelnicami krytymi Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, zwane dalej "strzelnicami", oraz ich usytuowanie.
§  2. 
Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1)
strzelnica kryta - obiekt budowlany lub jego część, przeznaczone wraz ze swoją infrastrukturą techniczną do realizacji szkolenia strzeleckiego polegającego na wykonywaniu strzelań z broni palnej, składające się z hali strzelań zamkniętej stropem, ścianami i podłogą, które są zabezpieczone przed przebiciem wystrzelonymi pociskami i przed powstawaniem rykoszetów, oraz z zaplecza technicznego przeznaczonego do obsługi techniczno-organizacyjnej procesu szkolenia;
2)
stanowisko obsługi strzelań - pomieszczenie umożliwiające komunikację z halą strzelań oraz zapewniające obsługę infrastruktury strzelnicy;
3)
geometria bezpieczeństwa strzelnicy - przestrzeń wykonywania strzelań w hali strzelań, ograniczoną płaszczyznami wyznaczonymi doświadczalnie przez kąty bezpieczeństwa padania pocisków, w tym ich graniczne kąty bezpieczeństwa padania, wynikające z trajektorii tych pocisków wystrzelonych z miejsc i w kierunkach najbardziej niekorzystnych dla zachowania bezpieczeństwa strzelających i urządzeń technicznych w hali strzelań;
4)
kąt bezpieczeństwa padania pocisku - kąt padania pocisku zawarty między kierunkiem wektora ruchu pocisku a płaszczyzną jego padania na powierzchni trafionego nim materiału w miejscu trafienia, który po trafieniu pocisku nie powoduje zmiany jego kierunku skutkującej wyjściem pocisku z tego materiału po stronie trafienia;
5)
graniczny kąt bezpieczeństwa padania pocisku - najmniejszy kąt padania pocisku zawarty między kierunkiem wektora ruchu pocisku a płaszczyzną jego padania na powierzchni trafionego nim materiału w miejscu trafienia, którego dalsze zmniejszanie spowoduje zjawisko odbicia pocisku od powierzchni trafionego nim materiału, a dalszy ruch pocisku nastąpi poza trafionym materiałem po stronie trafienia;
6)
zjawisko rykoszetowania - odbicie się pocisku od powierzchni trafionego nim materiału, w wyniku którego odbity pocisk może stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo spowodować szkodę w infrastrukturze strzelnicy;
7)
rykoszet - pocisk, którego ruch odbywa się na skutek zjawiska rykoszetowania;
8)
płaszczyzna bazowa - poziomą płaszczyznę odniesienia na obszarze hali strzelań, będącą podstawową płaszczyzną służącą do wyznaczenia położenia wszystkich elementów hali strzelań;
9)
płaszczyzna rzeczywista - powierzchnię podłogi hali strzelań, którą wykonano zgodnie z projektem budowlanym strzelnicy; jeżeli powierzchnia podłogi jest pozioma i płaska, wówczas płaszczyzna rzeczywista rozumiana jest jako płaszczyzna bazowa;
10)
hala strzelań - część obiektu budowlanego strzelnicy, wydzieloną trwałymi przegrodami budowlanymi w kształcie i rozmiarach zapewniających realizację procesu szkolenia strzeleckiego, w której zgodnie z zasadami tego szkolenia wykonano i umiejscowiono elementy istotne i niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia procesu szkolenia strzeleckiego;
11)
odporność na przebicie - zatrzymanie pocisku przez materiał, którego minimalna grubość zapewnia zachowanie ciągłości powierzchni tego materiału po stronie przeciwnej do powierzchni trafionej prostopadle pociskiem wystrzelonym z broni palnej określonej przeznaczeniem strzelnicy z odległości wynikającej z tego przeznaczenia oraz z wyników badań odporności balistycznej materiału stanowiącego osłonę balistyczną lub zabudowę ochronną;
12)
współczynnik bezpieczeństwa - wskaźnik wyrażony liczbą określający, ile razy grubość materiału użytego w konstrukcji budowlanej strzelnicy lub w jej zabezpieczeniu przed przebiciem oraz w takim zabezpieczeniu infrastruktury specjalistycznej strzelnicy powinna być większa od grubości tego materiału gwarantującej zachowanie odporności na przebicie oraz zakładaną żywotność eksploatacyjną konstrukcji;
13)
zakładana żywotność eksploatacyjna konstrukcji - określoną gwarancją producenta wytrzymałość materiałów i wyrobów wykorzystanych w konstrukcji na obciążenia wywoływane ostrzałem z przewidzianej do szkolenia na strzelnicy broni palnej przy zachowaniu określonych przez producenta zasad eksploatacji, w tym maksymalnego dopuszczalnego czasu eksploatacji, w którym wykorzystane materiały i wyroby zachowają wytrzymałość deklarowaną przez producenta;
14)
broń palna - broń palną bojową, o której mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955 oraz z 2022 r. poz. 275);
15)
amunicja - amunicję do broni palnej, o której mowa w pkt 14;
16)
stałe stanowisko strzeleckie - usytuowane i jednoznacznie oznakowane w sposób widoczny miejsce na płaszczyźnie rzeczywistej hali strzelań wyposażone odpowiednio do potrzeb szkoleniowych, z którego wykonywane są strzelania zgodnie z programem strzelań;
17)
zmienne stanowisko strzeleckie - dowolne miejsce na płaszczyźnie rzeczywistej hali strzelań lokalizowane z uwzględnieniem geometrii bezpieczeństwa strzelnicy, z wyłączeniem strefy niebezpiecznej oraz stałych stanowisk strzeleckich, jeżeli takie zostały wyznaczone w hali strzelań, na którym strzelający przyjmuje zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego postawę strzelecką i oddaje strzały zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem przemieszczania się w hali strzelań również przewidzianego w tym programie;
18)
cel - stały, przemieszczany lub ruchomy przedmiot o kształtach, rozmiarach i konstrukcji ustalonych zgodnie z programem szkolenia strzeleckiego, stanowiący obiekt celowania i ostrzału rozumianego jako oddawanie do niego strzałów zgodnie z tym programem, wyposażony w formułę graficzną powierzchni umożliwiającą jednoznaczną ocenę trafień według kryteriów określonych programem szkolenia strzeleckiego; jako cel rozumie się także specjalistyczne zobrazowania widoczne dla strzelających oraz dla prowadzących strzelanie w postaci obrazów rzutowanych na powierzchnie ekranowe;
19)
linia początkowa - linię na płaszczyźnie bazowej będącą skrajem początkowym hali strzelań przeciwległym do kulochwytu głównego;
20)
linia wyjściowa - linię na płaszczyźnie rzeczywistej hali strzelań równoległą do linii początkowej i oddaloną od niej co najmniej o 1 m w kierunku kulochwytu głównego;
21)
linia otwarcia ognia - linię na płaszczyźnie rzeczywistej hali strzelań równoległą do linii początkowej, oddaloną od niej co najmniej o 3 m w kierunku kulochwytu głównego, z której strzelający mogą rozpocząć strzelanie;
22)
strefa celów - wydzielony i oznaczony fragment hali strzelań, w którym sytuowane są cele stałe, przemieszczane lub ruchome, zgodnie z warunkami bezpieczeństwa oraz zależnie od rodzaju wykonywanych strzelań;
23)
górna płaszczyzna hali strzelań - płaszczyznę poziomą poprowadzoną przez punkt najniżej umieszczonego elementu infrastruktury specjalistycznej przeznaczonej do szkolenia strzeleckiego, który jest podwieszony do stropu hali strzelań, z zastrzeżeniem że przy wyznaczaniu tej płaszczyzny nie uwzględnia się celów i elementów urządzeń podwieszonych do mechanizmów napędowych celów ruchomych;
24)
strefa niebezpieczna - część hali strzelań, na obszarze której wykonywanie strzelania jest zabronione, ograniczoną zabezpieczeniami bocznymi, granicą strefy niebezpiecznej oraz podstawą kulochwytu głównego;
25)
granica strefy niebezpiecznej - linię dzielącą halę strzelań na strefę niebezpieczną, na obszarze której strzelanie jest zabronione, i na pozostały obszar hali strzelań, na którym dopuszcza się oddawanie strzałów zgodnie z rodzajem strzelań przewidzianych programem szkolenia strzeleckiego z uwzględnieniem rodzajów broni palnej i amunicji użytych w tych strzelaniach, oznaczoną na płaszczyźnie rzeczywistej hali strzelań;
26)
oś hali strzelań - poziomą linię odwzorowującą podłużną oś symetrii hali strzelań, prostopadłą do linii początkowej strzelnicy, rozpoczynającą się na tej linii i mającą długość odpowiadającą rodzajowi strzelań przewidzianych programem szkolenia strzeleckiego i wynikającą z konstrukcji strzelnicy właściwej rodzajowi strzelań, w tym rodzajom broni palnej i amunicji do niej użytych w tych strzelaniach;
27)
sygnalizacja ostrzegawcza - zespół urządzeń i elementów wyposażenia strzelnicy wyświetlających osobom postronnym informację o zakazie lub możliwości wejścia do hali strzelań;
28)
szkolenie strzeleckie - szkolenie strzeleckie funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, którego proces, zasady bezpieczeństwa, a także realizowane w jego toku zadania i obowiązki osób prowadzących zajęcia z osobami szkolonymi są uregulowane odrębnymi przepisami dotyczącymi szkolenia oraz doskonalenia strzeleckiego funkcjonariuszy tych służb, wydanymi odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a lub pkt 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655), Komendanta Głównego Straży Granicznej na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655), Komendanta Służby Ochrony Państwa na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 2022 r. poz. 655);
29)
jednostka naukowa - podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682 i 807), prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu balistyki zewnętrznej i końcowej.

Rozdział  2

Układ funkcjonalny strzelnicy

§  3. 
W skład strzelnicy krytej wchodzą wraz z właściwą im infrastrukturą specjalistyczną:
1)
hala strzelań;
2)
zaplecze techniczne.
§  4. 
1. 
Halę strzelań wyposaża się w:
1)
zabezpieczenia:
a)
dolne - elementy trwałego wyposażenia służące do zatrzymywania pocisków, usytuowane równolegle do płaszczyzny bazowej, osłonięte materiałem zatrzymującym pociski i rykoszety,
b)
górne - elementy trwałego wyposażenia hali strzelań, usytuowane na powierzchni sufitowej jej stropu, służące do zatrzymywania pocisków i przeciwdziałające zjawisku rykoszetowania oraz zapobiegające zniszczeniu lub uszkodzeniu wyposażenia hali strzelań,
c)
boczne - elementy trwałego wyposażenia hali strzelań, usytuowane prostopadle do jej podłogi lub stanowiące osłonę powierzchni jej ścian bocznych, służące do zatrzymywania pocisków oraz rykoszetów,
d)
wejście kontrolowane - drzwi wejściowe wyposażone w zamek umożliwiający także zdalne zamykanie i otwieranie drzwi oraz awaryjne ich otwieranie, a także wyposażone w czujnik sygnalizujący ich zamknięcie i otwarcie;
2)
kulochwyty:
a)
główny - zespół urządzeń i wewnętrznych instalacji technicznych stanowiący osłonę skrajnej ściany hali strzelań na końcu jej osi i prostopadle do niej, usytuowaną równolegle do linii początkowej strzelnicy za strefą celów umiejscowioną wzdłuż tej ściany, służącą do zatrzymywania pocisków wystrzelonych w kierunku celów, zapewniającą odporność na przebicie i przeciwdziałającą zjawisku rykoszetowania oraz spełniającą wymóg zakładanej żywotności eksploatacyjnej konstrukcji,
b)
boczny - osłony skrajnych ścian bocznych hali strzelań bez urządzeń i wewnętrznych instalacji technicznych.
2. 
W hali strzelań wyznacza się:
1)
strefę celów;
2)
stałe stanowiska strzeleckie.
§  5. 
1. 
W skład zaplecza technicznego strzelnicy wchodzą połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi, wyposażone i skonfigurowane ze sobą funkcjonalnie:
1)
punkt pierwszej pomocy;
2)
punkt amunicyjny - stanowisko stałe lub doraźne, przeznaczone do czasowego przechowywania amunicji od rozpoczęcia strzelań do ich zakończenia w każdym dniu szkolenia strzeleckiego;
3)
ustępy ogólnodostępne, osobno dla kobiet i mężczyzn, których liczba powinna być zgodna z wymaganiami przewidzianymi w przepisach dotyczących budynków, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej "ustawą".
2. 
W skład zaplecza technicznego strzelnicy mogą wchodzić połączone ze sobą ciągami komunikacyjnymi, wyposażone i skonfigurowane ze sobą funkcjonalnie:
1)
stanowisko obsługi strzelań;
2)
punkt czyszczenia broni - odpowiednio wyposażone pomieszczenie przystosowane do częściowego rozkładania, czyszczenia i konserwacji broni oraz do bezpiecznego sprawdzania stanu jej rozładowania;
3)
sala bezstrzałowych ćwiczeń strzeleckich, w tym symulacyjnych trenażerów elektronicznych lub elektromechanicznych;
4)
stanowisko obsługi systemu nagłośnienia;
5)
poczekalnia - pomieszczenie lub miejsce przeznaczone do oczekiwania na wezwanie do wykonania strzelania oraz przeznaczone do odpoczynku po wykonanym strzelaniu, wyposażone w sprzęt umożliwiający komunikowanie się osób w nim przebywających ze stanowiskiem obsługi strzelań;
6)
szatnia;
7)
pomieszczenie przystosowane do spożywania posiłków i napojów;
8)
magazyny i pomieszczenia gospodarcze;
9)
pomieszczenia techniczne, w tym rozdzielnia energetyczna;
10)
inne pomieszczenia lub stanowiska wynikające z potrzeb rozwojowych procesu szkolenia strzeleckiego lub z innych doraźnych potrzeb.

Rozdział  3

Warunki techniczno-budowlane strzelnicy

§  6. 
1. 
Konstrukcję budowlaną strzelnicy, jej infrastrukturę specjalistyczną wraz z konfiguracją oraz ich zabezpieczeniami wykonuje się odpowiednio do potrzeb szkoleniowych i charakterystyk balistyczno-energetycznych używanej broni palnej i amunicji oraz z zapewnieniem właściwej odporności na przebicie, określeniem odpowiednich współczynników bezpieczeństwa i ograniczeniem występowania zjawiska rykoszetowania oraz z zachowaniem geometrii bezpieczeństwa strzelnicy.
2. 
Strzelnica spełnia wymagania przewidziane w przepisach dotyczących budynków wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490).
3. 
Strzelnice mogą być usytuowane na działkach budowlanych zgodnie z przepisami dotyczącymi budynków wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.
4. 
Strzelnice zlokalizowane w budynkach o innym przeznaczeniu i charakterze użytkowania niż przeznaczenie i użytkowanie obiektu strzelnicowego stanowią odrębną strefę pożarową.
§  7. 
1. 
Ściany i stropy strzelnicy wykonuje się w sposób zapewniający odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "2". Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową.
2. 
Przegrody budowlane i zabezpieczenia umieszczone w hali strzelań buduje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom przebywającym w hali strzelań. W tym celu:
1)
wyposaża się je w okładzinę, która:
a)
ogranicza zjawisko rykoszetowania,
b)
jest co najmniej trudno zapalna,
c)
nie wydziela substancji toksycznych;
2)
konstruuje się je w taki sposób, aby były odporne na przebicie;
3)
umieszcza się je w taki sposób, aby uniemożliwić trafienie pociskiem ze strzału bezpośredniego oddanego z któregokolwiek stanowiska strzeleckiego w nieosłonięte powierzchnie ścian i stropu.
§  8. 
1. 
Wysokość pomieszczenia hali strzelań wynosi nie mniej niż 3,3 m w stanie wykończonym.
2. 
Na strzelnicach, które powstały w ramach przebudowy istniejących obiektów budowlanych, dopuszcza się, aby wysokość pomieszczenia, o którym mowa w ust. 1, wynosiła nie mniej niż 2,5 m w stanie wykończonym.
§  9. 
1. 
W zależności od wysokości, o której mowa w § 8 ust. 1 lub 2, oraz związanej z nią kubatury hali strzelań, jak również przewidywanej intensywności dobowej szkolenia strzeleckiego stosuje się w niej systemy wentylacji nawiewno--wywiewnej lub klimatyzacji z filtracją powietrza o wydajności wymiany lub filtracji powietrza potwierdzanej corocznie przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie przeprowadzania pomiarów jakości powietrza.
2. 
Wentylacja nawiewno-wywiewna lub klimatyzacja z filtracją powietrza zapewniają wymianę powietrza zanieczyszczonego gazami powystrzałowymi lub spalinami z pojazdów samochodowych użytych podczas szkolenia w hali strzelań na powietrze wolne od tych zanieczyszczeń w stopniu wykluczającym zagrożenie dla zdrowia osób przebywających na strzelnicy oraz wykluczającym zagrożenie dla środowiska zewnętrznego.
3. 
Uruchomienie nawiewu jest możliwe wyłącznie po uruchomieniu wywiewu.
4. 
W pomieszczeniach strzelnicy dopuszcza się zainstalowanie klimatyzacji.
§  10. 
1. 
W hali strzelań oznacza się w sposób trwały wszystkie linie niezbędne do bezpiecznego użytkowania danego obiektu. Jeżeli w hali strzelań stosuje się cele będące specjalistycznymi zobrazowaniami widocznymi dla strzelających oraz dla prowadzących strzelanie w postaci obrazów rzutowanych na powierzchnie ekranowe, dopuszcza się możliwość odstąpienia od trwałego oznaczania linii wyjściowej, linii początkowej oraz linii otwarcia ognia oraz oznaczenia strefy celów.
2. 
Granicę strefy niebezpiecznej oznacza się dodatkowo w sposób trwały pasem w kolorze czerwonym o szerokości co najmniej 0,1 m.
§  11. 
1. 
W hali strzelań wytycza się i organizuje stałe stanowiska strzeleckie lub stosuje się zmienne stanowiska strzeleckie - w zależności od potrzeb realizowanego programu szkolenia strzeleckiego.
2. 
Wymiary stałych stanowisk strzeleckich usytuowanych w jednej linii oraz ich zabudowy konstrukcyjne zapewniają swobodne przyjmowanie przez strzelających postaw strzeleckich przewidzianych w programie szkolenia i wykonywanie strzelań zgodnie z tym programem bez wzajemnych utrudnień.
3. 
Stałe stanowiska strzeleckie oddziela się od siebie przejrzystymi, przestawnymi lub stałymi przegrodami (przesłonami) o wysokości co najmniej 2 m, liczonej od poziomu podłoża w obrębie linii otwarcia ognia, chroniącymi osoby strzelające przed łuskami wyrzucanymi z broni osób strzelających na sąsiednich stanowiskach. Przegrody umożliwiają kierującemu strzelaniem obserwację osób wykonujących strzelanie we wszystkich postawach strzeleckich.
4. 
Stałe stanowiska strzeleckie numeruje się kolejno od lewego do prawego. Numer stanowiska oznacza się w sposób dobrze widoczny dla wszystkich uczestników strzelań.
5. 
Minimalna odległość osi skrajnych stałych stanowisk strzeleckich od najbliższych elementów zabezpieczeń bocznych wynosi co najmniej 0,8 m.
6. 
Na strzelnicach, które zostały dopuszczone do eksploatacji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dopuszcza się możliwość odstąpienia od wymogu wskazanego w ust. 5 pod warunkiem zachowania technologicznego ciągu komunikacyjnego w hali strzelań.
7. 
Wymagań przewidzianych w ust. 2-6 dla stałych stanowisk strzeleckich nie stosuje się do zmiennych stanowisk strzeleckich.
§  12. 
W hali strzelań możliwe jest zorganizowanie bezpiecznego dla ludzi i wyposażenia strzelnicy wjazdu, ruchu i wyjazdu pojazdów mechanicznych, jeżeli możliwość użycia tych pojazdów w trakcie szkolenia strzeleckiego jest przewidziana w opisie geometrii bezpieczeństwa strzelnicy oraz wynika z programu szkolenia strzeleckiego.
§  13. 
Ściany boczne hali strzelań mogą mieć nieotwieralne okna wykonane z materiałów przejrzystych o klasie kuloodporności dostosowanej do maksymalnej energii pocisku amunicji dopuszczonej do strzelania na strzelnicy.
§  14. 
Dopuszcza się możliwość zorganizowania w ramach jednej strzelnicy więcej niż jednej hali strzelań w układzie jednokondygnacyjnym lub wielokondygnacyjnym.
§  15. 
Zabezpieczenia podłogi hali strzelań nieposiadającej posadzki posadowionej na gruncie wykonuje się z materiału odpornego na przebicie o współczynniku bezpieczeństwa co najmniej "1", osłoniętego materiałem co najmniej trudno zapalnym i ograniczającym zjawisko rykoszetowania.
§  16. 
Zabezpieczenia dolne zapewniają:
1)
odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "1,2" oraz ograniczenie zjawiska rykoszetowania; można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową;
2)
odpowiednią osłonę wystających z płaszczyzny bazowej elementów w celu ograniczania zjawiska rykoszetowania w kierunku strzelających.
§  17. 
1. 
Zabezpieczenia górne równoległe, ukośne i prostopadłe do płaszczyzny stropu hali strzelań wykonuje się z materiału odpornego na przebicie, osłoniętego materiałem co najmniej trudno zapalnym, ograniczającym zjawisko rykoszetowania.
2. 
Zabezpieczenia górne równoległe zapewniają:
1)
odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "1,5"; można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową;
2)
odpowiednie osłony wystających ze stropu hali strzelań elementów w celu niedopuszczenia do zjawiska rykoszetowania w kierunku strzelających.
3. 
Zabezpieczenia górne prostopadłe i ukośne zapewniają:
1)
odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "2"; można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową;
2)
odpowiednie osłony elementów wystających ze stropu hali strzelań w celu niedopuszczenia do zjawiska rykoszetowania w kierunku strzelających.
4. 
Okładziny zabezpieczeń górnych spełniają warunki, o których mowa w:
1)
ust. 2 pkt 1 - dla zabezpieczenia górnego równoległego lub
2)
ust. 3 pkt 1 - dla zabezpieczenia górnego prostopadłego i ukośnego

- przy czym w pasie zabezpieczenia górnego równoległego do płaszczyzny stropu hali strzelań o długości pokrywającej się z długością stanowiska strzeleckiego wykonuje się je w sposób ograniczający zjawisko rykoszetowania.

§  18. 
1. 
Zabezpieczenia boczne wykonuje się z materiału odpornego na przebicie i osłania się je materiałem ograniczającym zjawisko rykoszetowania.
2. 
Zabezpieczenia boczne:
1)
zapewniają odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "1,5"; można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową;
2)
zabezpieczają wystające krawędzie od strony strzelających w sposób zapobiegający zjawisku rykoszetowania;
3)
są szczelne, z wyłączeniem otworów wentylacyjnych na strzelnicy, jeżeli jest ona zlokalizowana w budynku posiadającym osłony uniemożliwiające wydostanie się pocisków poza jego obręb.
3. 
Okładziny zabezpieczeń bocznych na długości pokrywającej się z długością stanowiska strzeleckiego wykonuje się w sposób zapobiegający zjawisku rykoszetowania.
§  19. 
1. 
Kulochwyt główny składa się z:
1)
tłumika rykoszetów, którego konstrukcja i użyte w niej materiały ograniczają powstawanie rykoszetów;
2)
łapacza pocisków, którego kształt i zastosowane w jego konstrukcji materiały zapewniają przechwytywanie pocisków, które w niego trafiły, celem późniejszego przekazania ich do utylizacji lub recyklingu;
3)
kulochwytu właściwego, którego kształt i zastosowane w jego konstrukcji materiały zapewniają przechwytywanie pocisków, które w niego trafiły, celem ich zatrzymania.
2. 
Kulochwyt właściwy zapewnia odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "2,5" oraz, niezależnie od zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa w obrębie całej hali strzelań, posiada takie cechy użytkowe, aby w procesie eksploatacji strzelnicy umożliwiać sprawne i ekonomiczne wykonywanie drobnych napraw, remontów i konserwacji dotyczących całości jego konstrukcji. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową.
3. 
Kulochwyt główny wykonuje się w sposób umożliwiający przeprowadzenie okresowej konserwacji i wymiany zużytych elementów.
4. 
Dopuszcza się inną niż określona w ust. 1-3 konstrukcję kulochwytu głównego, w przypadku gdy jednostka naukowa wyda pozytywną opinię potwierdzającą, że proponowane rozwiązanie posiada odpowiednie właściwości użytkowe i zapewni wymagany poziom bezpieczeństwa, nie niższy niż zapewniają rozwiązania, o których mowa w ust. 1-3.
§  20. 
Kulochwyt boczny:
1)
zapewnia odporność na przebicie pociskiem ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "2"; można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową;
2)
wyposaża się w okładziny ograniczające zjawisko rykoszetowania oraz wydostanie się rykoszetu przed płaszczyznę czołową kulochwytu.
§  21. 
1. 
W hali strzelań, w której strzelanie odbywa się wyłącznie w jednym kierunku, równolegle do osi hali strzelań, kulochwyt główny montuje się na skrajnej przedniej ścianie hali strzelań prostopadle do tej osi w układzie przeciwległym do linii początkowej. Na skrajnych ścianach bocznych hali strzelań na odcinku pomiędzy skrajem kulochwytu głównego a linią początkową montuje się kulochwyty boczne bezpośrednio przylegające do kulochwytu głównego oraz zabezpieczenia boczne bezpośrednio przylegające do linii początkowej. Długość kulochwytu bocznego i zabezpieczeń bocznych oraz miejsca na ścianach bocznych hali strzelań, w których kulochwyt boczny przechodzi w zabezpieczenia boczne, ustala się na podstawie opinii, w której uwzględnione są planowane na strzelnicy rodzaje strzelań, wydanej przez jednostkę naukową.
2. 
W przypadku hali strzelań, w której dopuszczalne jest oddawanie strzałów do celów z więcej niż jednego kierunku, nie stosuje się kulochwytów bocznych oraz zabezpieczeń bocznych, natomiast na wszystkich skrajnych ścianach hali strzelań, z wyłączeniem linii początkowej, stosuje się kulochwyt główny.
§  22. 
Na strzelnicy dopuszcza się możliwość stosowania dodatkowych przejść technicznych do hali strzelań, przeznaczonych do obsługi celów i kulochwytu głównego od strony zabezpieczeń bocznych, pod warunkiem zapewnienia automatycznej blokady drzwi w tych przejściach w czasie strzelań oraz sygnalizacji sterowania otwarciem i zamknięciem drzwi.
§  23. 
1. 
Stanowisko obsługi strzelań przewidziane jest do realizacji:
1)
sterowania ruchem celów i sygnalizacją na terenie strzelnicy;
2)
sterowania wentylacją i oświetleniem;
3)
komunikowania się z innymi osobami na strzelnicy za pomocą urządzenia głośnomówiącego lub innych urządzeń, które zapewnią słyszalność w wybranej części strzelnicy;
4)
innych czynności związanych z obsługą strzelań, które wynikają z prowadzonego programu szkolenia strzeleckiego.
2. 
Stanowisko obsługi strzelań organizuje się w pomieszczeniach, w których od strony narażonej na przypadkowy strzał ściana wykonana jest z materiałów odpornych na przebicie pociskami amunicji dopuszczonej do strzelania na strzelnicy, ze współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej "2" i zabezpieczonej przed zjawiskiem rykoszetowania. Można zastosować współczynnik bezpieczeństwa o innej wartości, jeżeli będzie to wynikało z oceny przewidywanej konstrukcji oraz przewidzianych do użycia w niej materiałów dokonanej przez jednostkę naukową.
3. 
Ścianę stanowiska obsługi strzelań od strony narażonej na przypadkowy strzał wyposaża się w nieotwieralne okna wykonane z materiałów przejrzystych o klasie kuloodporności dostosowanej do maksymalnej energii pocisku amunicji dopuszczonej do strzelania na strzelnicy.
4. 
W przypadku braku wentylacji grawitacyjnej pomieszczenie, w którym zostało zorganizowane stanowisko obsługi strzelań, wyposaża się w systemy wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji z filtracją powietrza spełniające wymagania określone w § 9 ust. 1-3.
§  24. 
1. 
Strzelnicę wyposaża się w system sygnalizacji ostrzegawczej:
1)
który wyświetla komunikat o treści "UWAGA STRZELANIE" w kolorze czerwonym, informujący o trwającym strzelaniu;
2)
który wyświetla w hali strzelań następujące komunikaty:
a)
"ZAKAZ STRZELANIA" - w kolorze czerwonym,
b)
"WOLNO STRZELAĆ" - w kolorze zielonym.
2. 
Komunikat "ZAKAZ STRZELANIA" wyświetla się automatycznie w razie odblokowania drzwi wejściowych do hali strzelań lub po podaniu tego komunikatu przez osobę prowadzącą strzelanie.
3. 
Komunikat "WOLNO STRZELAĆ" podaje wyłącznie osoba prowadząca strzelanie.
§  25. 
1. 
Halę strzelań wyposaża się w system umożliwiający usłyszenie na stanowiskach strzeleckich komend wydawanych przez kierującego strzelaniem. System ten zapewnia możliwość słyszenia komend także w sytuacji stosowania przez wykonujących strzelanie ochronników słuchu.
2. 
Na strzelnicy można zainstalować system nagłośnienia w celu przekazywania komunikatów niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy oraz komunikatów niezbędnych do prawidłowej realizacji programu szkolenia strzeleckiego.
§  26. 
1. 
Strzelnice wyposaża się w instalację oświetleniową o natężeniu zgodnym z Polskimi Normami określonymi w przepisach dotyczących budynków wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie dotyczącym światła i oświetlenia oraz w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. 
Strefę celów można dodatkowo wyposażyć w oświetlenie miejscowe celów z możliwością płynnej regulacji od mroku do pełnej jasności.
3. 
W hali strzelań zapewnia się oświetlenie światłem sztucznym w taki sposób, aby rozmieszczenie poszczególnych punktów świetlnych i ich moc zapewniały:
1)
nieoślepianie osób wykonujących strzelanie i kierujących strzelaniem;
2)
usytuowanie celów i stanowisk strzeleckich poza polem cienia;
3)
ogólne natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 300 luksów;
4)
jednakowe oświetlenie celów stałych o natężeniu nie mniejszym niż 1000 luksów.
4. 
Wymagań wskazanych w ust. 3 nie stosuje się w hali strzelań, w których celami są specjalistyczne zobrazowania widoczne dla strzelających oraz dla prowadzących strzelanie w postaci obrazów rzutowanych na powierzchnie ekranowe.
5. 
Dopuszcza się zastosowanie na strzelnicy innego rodzaju oświetlenia niż określone w ust. 2 i 3 przy wykonywaniu specjalistycznych szkoleń strzeleckich.
6. 
Oświetlenie służące do podświetlania celów, do których wykonywane są strzelania tylko ze stałych stanowisk strzeleckich, można umieszczać poniżej poziomu płaszczyzny bazowej hali strzelań.
7. 
Na strzelnicy, w której wykonywane są strzelania tylko ze zmiennych stanowisk strzeleckich, oświetlenie służące do podświetlania celów umieszcza się za zabezpieczeniem górnym lub inną osłoną odporną na przebicie oraz ograniczającą zjawisko rykoszetowania, tak aby oświetlenie to nie było narażone na trafienia strzałami bezpośrednimi lub rykoszetami.
8. 
Strzelnicę wyposaża się w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które zapewnia działanie przez co najmniej 1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego. Natężenie tego oświetlenia na poziomie podłogi hali strzelań, z wyłączeniem obwodowego pasa jej powierzchni przyściennej o szerokości 0,5 m oraz z wyłączeniem dookólnych pasów powierzchni podłogi o takiej samej szerokości wokół odrębnych elementów zabudowy będących wyposażeniem hali strzelań, wynosi co najmniej 5 luksów.
§  27. 
1. 
Strzelnicę wyposaża się w instalację grzewczą o szczytowej mocy grzewczej zgodnej z wymogami zawartymi w Polskich Normach określonych w przepisach dotyczących budynków wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, dotyczącymi obliczania zapotrzebowania pomieszczeń na ciepło, obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
2. 
Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji grzewczej zaopatruje się w regulatory dopływu ciepła. W obiekcie zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym źródłem ciepła regulatory dopływu ciepła do grzejników zapewniają możliwość automatycznego działania w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Regulatory umożliwiają obsłudze strzelnicy uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 18°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej.
3. 
Instalacje grzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej wyposaża się w urządzenie regulujące dopływ ciepła, działające automatycznie, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych.
4. 
Wszystkie instalacje grzewcze zaopatruje się w urządzenia pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w czasie przerwy w użytkowaniu strzelnicy, zapobiegające jednak spadkowi temperatury poniżej 5°C w pomieszczeniach strzelnicy.
5. 
Poszczególne części instalacji grzewczej wyposaża się w elementy umożliwiające zamknięcie dopływu do nich ciepła i opróżnianie ich z czynnika grzewczego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji.
§  28. 
W zakresie wymagań dotyczących instalacji elektrycznej stosuje się przepisy dotyczące budynków, wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.
§  29. 
1. 
Lokalizacja oraz konstrukcja strzelnicy spełniają warunki ochrony otoczenia przed hałasem i drganiami. Poziom emitowanego hałasu przenikającego do otoczenia nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269).
2. 
Powierzchnie wewnętrzne przegród budowlanych oraz zabudowane na stałe elementy osłon w hali strzelań wykłada się materiałem co najmniej trudno zapalnym i dźwiękochłonnym, w sposób zapewniający tłumienie hałasu spowodowanego strzelaniem.
3. 
Obszary zagrożone hałasem na strzelnicy oznacza się znakiem określonym w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto oznacza się je znakiem nakazu stosowania ochrony słuchu.

Rozdział  4

Warunki dopuszczenia strzelnicy do eksploatacji

§  30. 
1. 
Pozwolenie na eksploatację strzelnicy, zwane dalej "atestem", wydaje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, Straży Granicznej albo Służby Ochrony Państwa, na terenie której strzelnica jest usytuowana, zwany dalej "kierownikiem jednostki".
2. 
Warunkami wydania atestu są:
1)
wydanie przez jednostkę naukową na podstawie odrębnych przepisów orzeczenia o bezpieczeństwie użytkowania strzelnicy po oddaniu nowej strzelnicy lub po przeprowadzeniu prac polegających na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, poprzedzone przeprowadzeniem strzelań sprawdzających oraz wydaniem pozytywnej opinii w zakresie bezpieczeństwa użytkowania strzelnicy oraz w zakresie balistyki zewnętrznej i końcowej;
2)
pozytywny wynik przeprowadzonych przez komisję powołaną przez kierownika jednostki czynności sprawdzających w zakresie bezpieczeństwa strzelań na strzelnicy;
3)
przeprowadzenie przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie przeprowadzania pomiarów jakości powietrza badań jakości powietrza podczas przeprowadzania strzelań sprawdzających zakończone wydaniem opinii pozytywnej.
3. 
Wynik pozytywny przeprowadzonych czynności sprawdzających wskazanych w ust. 2 pkt 2 musi wynikać z ustaleń i być potwierdzony przez protokoły cząstkowe, o których mowa w § 32 ust. 2 oraz § 33 ust. 3.
§  31. 
1. 
Komisja, o której mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, składa się co najmniej z czterech członków, a do jej składu kierownik jednostki powołuje spośród funkcjonariuszy lub pracowników odpowiednio Policji, Straży Granicznej lub Służby Ochrony Państwa co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalnościach architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do prowadzenia strzelania, co najmniej jedną osobę będącą specjalistą do spraw uzbrojenia oraz co najmniej jedną osobę będącą specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. 
Powołując komisję, kierownik jednostki ustala, w drodze decyzji, jej skład osobowy oraz harmonogram przeprowadzenia czynności sprawdzających.
§  32. 
1. 
Czynności sprawdzające, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, polegają na:
1)
przeprowadzeniu kontroli stanu i działania instalacji i urządzeń strzelnicy dotyczącej zagwarantowania bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również wyposażenia strzelnicy w sprzęt przeciwpożarowy, tablice ostrzegawcze i informacyjne;
2)
przeprowadzeniu strzelania sprawdzającego przez członka komisji posiadającego uprawnienia do prowadzenia strzelania, w obecności członków komisji w charakterze obserwatorów.
2. 
Z kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się protokół cząstkowy.
§  33. 
1. 
Strzelanie sprawdzające, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 2, ma na celu ocenę prawidłowości wykonania i wyposażenia strzelnicy pod względem eksploatacyjnym oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strzelnicy.
2. 
Strzelanie sprawdzające przeprowadza się po kontroli, o której mowa w § 32 ust. 1 pkt 1, i zatwierdzeniu protokołu tej kontroli przez kierownika jednostki.
3. 
Ze strzelania sprawdzającego sporządza się protokół cząstkowy.
§  34. 
1. 
Czynności sprawdzające, o których mowa w § 30 ust. 2 pkt 2, przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata, licząc od dnia oddania strzelnicy do eksploatacji.
2. 
W przypadku dokonania zmian w niekonstrukcyjnych elementach wyposażenia strzelnicy, mających wpływ na bezpieczeństwo jej eksploatacji, kierownik jednostki może nakazać, w drodze decyzji, przeprowadzenie określonych czynności sprawdzających w okresie krótszym od wskazanego w ust. 1.

Rozdział  5

Dopuszczalne odstępstwa od wymagań przewidzianych w rozporządzeniu

§  35. 
1. 
Zgodnie z art. 9 ustawy dopuszcza się możliwość zastosowania odstępstw w konstrukcji strzelnicy od niektórych wymagań przewidzianych niniejszym rozporządzeniem, w tym możliwość zastosowania elementów wyposażenia nieujętych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli wynika to z wymogów programu szkolenia strzeleckiego.
2. 
Udzielenie upoważnienia do zastosowania odstępstw, w tym możliwości zastosowania elementów wyposażenia nieujętych w niniejszym rozporządzeniu, uzależnione jest od spełnienia następujących warunków dodatkowych w rozumieniu art. 9 ust. 4 ustawy:
1)
w konstrukcji strzelnicy zostaną uwzględnione wymagania geometrii bezpieczeństwa strzelnicy;
2)
zostanie wydana pozytywna opinia jednostki naukowej dotycząca konstrukcji strzelnicy;
3)
zastosowanie w projekcie strzelnicy elementów wyposażenia nieujętych w niniejszym rozporządzeniu uwzględni zakładaną żywotność eksploatacyjną konstrukcji tych elementów;
4)
strzelnice, w których konstrukcji zastosowano odstępstwa lub elementy wyposażenia, o których mowa w ust. 1, spełniają warunki dopuszczenia do eksploatacji określone w § 30-34.

Rozdział  6

Przepisy przejściowe i końcowe

§  36. 
1. 
Rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub zmianę sposobu użytkowania poprzedza się oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń strzelnicy dokonaną przez jednostkę naukową z uwzględnieniem poziomu bezpieczeństwa prowadzenia strzelań.
2. 
Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera także opinię w zakresie możliwości użytkowania strzelnicy zgodnie z § 39.
§  37. 
1. 
Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej oraz Komendant Służby Ochrony Państwa, każdy w zakresie swojej właściwości, dokonają przeglądu strzelnic pod względem konieczności dostosowania ich do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także przedstawią wyniki tego przeglądu ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.
2. 
W wynikach przeglądu wyszczególnia się strzelnice, które:
1)
spełniają wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu;
2)
nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu wraz z informacją, czy zostaną one wyłączone z użytkowania lub zostaną objęte pracami polegającymi na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego; w razie objęcia danej strzelnicy takimi pracami należy przedstawić planowany harmonogram ich realizacji oraz ich szacowany koszt;
3)
nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu ze względu na wyłączenie, o którym mowa w § 35.
§  38. 
1. 
Strzelnice mogą być użytkowane na dotychczasowych zasadach do zakończenia przeglądu, o którym mowa w § 37 ust. 1.
2. 
Strzelnice, o których mowa w § 37 ust. 2 pkt 2, przeznaczone do objęcia pracami polegającymi na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu do końca 2035 r.
3. 
Strzelnice, o których mowa w § 37 ust. 2 pkt 3, podlegają użytkowaniu na dotychczasowych zasadach, jednakże w terminie 1 roku od zakończenia przeglądu, o którym mowa w § 37 ust. 1, muszą spełnić warunki dopuszczenia do eksploatacji określone w § 30-34.
§  39. 
Od dnia 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do strzelnic, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, a zostały przeznaczone do objęcia pracami polegającymi na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie lub zmianie sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami z zakresu prawa budowlanego, dopuszcza się możliwość ich użytkowania do czasu rozpoczęcia tych prac, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia 1 stycznia 2026 r., pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jednostki naukowej w zakresie możliwości użytkowania tych strzelnic.
§  40. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.848

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać strzelnice kryte Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz ich usytuowanie
Data aktu: 31/03/2022
Data ogłoszenia: 20/04/2022
Data wejścia w życie: 05/05/2022