Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 maja 2013 r.
w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin 2

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) zarządza się, co następuje;
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej "szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin";
2)
kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin;
3)
programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
a)
stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych. środków,
b)
badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu;
4)
maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin;
5)
zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
6)
zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa oraz termin przekazywania tych informacji;
7)
wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
§  2. 
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin:
1)
zapewnia pomieszczenia umożliwiające prowadzenie zajęć, w tym wykorzystywanie w ich trakcie pomocy audiowizualnych;
2)
wykorzystuje w trakcie szkoleń pomoce audiowizualne, w tym prezentacje multimedialne lub filmy szkoleniowe;
3)
przekazuje uczestnikom szkolenia materiały szkoleniowe.
§  3. 
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie integrowanej produkcji roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:
1)
zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
2)
udostępnia uczestnikom szkolenia w trakcie jego trwania:
a)
modelowy zestaw środków ochrony indywidualnej stosowanej przy wykonywaniu zabiegów środkami ochrony roślin,
b)
sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, w tym co najmniej:
opryskiwacz ciągnikowy polowy lub sadowniczy wraz z ciągnikiem lub zespołem napędowym składającym się z silnika i wałka przekaźnika mocy, zapewniającym uzyskanie przez pompę tego opryskiwacza co najmniej minimalnego ciśnienia roboczego dla rozpylaczy zainstalowanych na tym opryskiwaczu, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach szynowych lub stosowany w kolejnictwie, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie,
sprzęt agrolotniczy, w przypadku podmiotu prowadzącego szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym,
c)
części do modernizacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
d)
przyrządy do regulacji sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w tym stoper, taśmę mierniczą, kalkulator i cylindry miarowe,
e)
wiatromierze.
§  4. 
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2:
1)
zapewnia miejsce do prowadzenia zajęć praktycznych z wykorzystaniem wyposażenia technicznego oraz sprzętu diagnostycznego niezbędnego do prowadzenia takich badań;
2)
w przypadku szkoleń obejmujących:
a)
badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, co najmniej opryskiwacz polowy i sadowniczy oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:
stanowisko kontrolne do sprawdzania manometru, opryskiwacza, w skład którego wchodzą manometr wzorcowy i prasa manometryczna lub inne urządzenie do wytwarzania ciśnienia,
przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy w opryskiwaczach polowych, w postaci co najmniej ręcznego lub elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy,
pięć cylindrów miarowych o pojemności wynoszącej co najmniej 2000 ml, działce elementarnej wynoszącej nie więcej niż 20 ml i dopuszczalnym błędzie granicznym pomiaru wynoszącym ±20 ml,
urządzenie umożliwiające jednoczesny pomiar natężenia wypływu cieczy co najmniej z 12 rozpylaczy zainstalowanych na sekcji opryskowej opryskiwaczy używanych do zabiegów środkami ochrony roślin w uprawach sadowniczych,
b)
badanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego udostępnia uczestnikom szkolenia, w trakcie jego trwania, taki sprzęt oraz wyposażenie techniczne i sprzęt diagnostyczny niezbędny do prowadzenia badań sprawności technicznej tego sprzętu, w tym:
przymiar wstęgowy, stoper i kalkulator,
sprzęt diagnostyczny do sprawdzania dystrybucji cieczy, w postaci urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy,
co najmniej dwa manometry do pomiaru ciśnienia roboczego.
§  5. 
1. 
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin powinny mieć ukończone stadia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.
2. 
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin powinny mieć, z uwzględnieniem ust. 3 i 4;
1)
ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik rolnik, technik ogrodnik, technik leśnik lub technik mechanizacji rolnictwa i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub
2)
ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo lub technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub stadia podyplomowe w tym zakresie.
3. 
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie powinny:
1)
posiadać kwalifikacje określone w ust. 2 lub
2)
mieć:
a)
ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik transportu, kolejowego i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub
b)
ukończone studia wyższe na kierunku transport ze specjalnością kolejnictwo lub eksploatacja pojazdów szynowych lub stadia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z budową, eksploatacją lub oceną techniczną pojazdów szynowych, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub stadia podyplomowe w tym zakresie.
4. 
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym lub szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego powinny:
1)
posiadać kwalifikacje określone w ust. 2 lub
2)
mieć:
a)
ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną, prowadzącą kształcenie w zawodzie technik awionik lub technik mechanik lotniczy i uzyskać tytuł zawodowy w danym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie lub
b)
ukończone studia wyższe na kierunku lotnictwo i kosmonautyka lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z budową, eksploatacją lub oceną techniczną statków powietrznych, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.
5. 
Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do osób prowadzących szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  6. 
1. 
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin powinny:
1)
mieć ukończone studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie oraz
2)
mieć ukończone szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z programem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, prowadzonym przez:
a)
instytuty badawcze prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe z zakresu hodowli, uprawy lub ochrony roślin lub
b)
Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub
c)
szkołę wyższą kształcącą w zakresie rolnictwa lub ogrodnictwa.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 2 lit. a i lit. c nie stosuje się do pracowników jednostek naukowych, w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, zajmujących się integrowaną produkcją roślin w ramach prowadzonych przez nich badań naukowych lub prac rozwojowych.
3. 
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  7. 
Osoby prowadzące szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy powinny:
1)
posiadać kwalifikacje wymagane od doradców rolniczych w rozumieniu przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu, Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz być wpisane na listę takich doradców, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, lub
2)
mieć:
a)
ukończoną szkołę ponadpodstawową lub ponadgimnazjalną prowadzącą kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy i uzyskać tytuł zawodowy w tym zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w tym zawodzie lub
b)
ukończone studia wyższe o specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w wymiarze łącznym co najmniej 120 godzin, lub studia podyplomowe w tym zakresie.
§  8. 
1. 
Program szkolenia podstawowego i uzupełniającego w zakresie:
1)
integrowanej produkcji roślin jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2)
doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3)
stosowania środków ochrony roślin:
a)
sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
b)
sprzętem agrolotniczym - jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
c)
metodą fumigacji - jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
d)
sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie - jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2. 
Program szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin:
1)
obejmującego badanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia;
2)
obejmującego badanie sprzętu agrolotniczego jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  9. 
Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin są prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób.
§  10. 
1. 
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin dokumentuje swoje działania, prowadząc wykaz obejmujący:
1)
daty i zakres przeprowadzanych szkoleń;
2)
imiona i nazwiska, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo, w przypadku osób nieposiadającycłi obywatelstwa polskiego, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osób prowadzących szkolenia;
3)
imiona i nazwiska, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osób, które ukończyły szkolenia, oraz numery wydanych zaświadczeń o ich ukończeniu.
2. 
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin przechowuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, przez okres 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.
§  11. 
1. 
Zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa obejmuje informacje dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin, określone w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3.
2. 
Informacje określone w § 10 ust. 1 pkt 1 i 3 dotyczące osób, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w okresie:
1)
od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 31 sierpnia tego roku;
2)
od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia danego roku, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 28 lutego kolejnego roku.
§  12. 
Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
§  12a. 
1. 
W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz. 64 i 655) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem oraz w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów szkolenia w zakresie środków ochrony roślin mogą być prowadzone w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych umożliwiających przesyłanie dźwięku i obrazu w czasie rzeczywistym.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zajęć praktycznych, o których mowa w § 3 pkt 1 i § 4 pkt 1.
§  12b. 
Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w formie wideokonferencji, o której mowa w § 12a ust. 1, niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa w § 2-4, zapewnia osobie prowadzącej szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w takiej formie urządzenia informatyczne i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie szkolenia, w tym:
1)
wykorzystywanie w trakcie tego szkolenia pomocy audiowizualnych, o których mowa w § 2 pkt 2;
2)
zadawanie pytań przez uczestników tego szkolenia;
3)
monitorowanie obecności uczestników tego szkolenia;
4)
wyłączenie możliwości nagrywania tego szkolenia przez wszystkich albo poszczególnych jego uczestników, jeżeli oprogramowanie zastosowane do prowadzenia tego szkolenia umożliwia nagrywanie.
§  12c. 
Osoba prowadząca szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w formie wideokonferencji, o której mowa w § 12a ust. 1, udostępnia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa przez czas trwania tego szkolenia bezpośredni dostęp online do prowadzonego szkolenia.
§  12d. 
Uczestnik szkolenia w zakresie środków ochrony roślin w formie wideokonferencji, o której mowa w § 12a ust. 1, dysponuje urządzeniami informatycznymi i oprogramowaniem umożliwiającymi uczestnictwo w tym szkoleniu, w tym:
1)
wykorzystywanie w trakcie szkolenia pomocy audiowizualnych, o których mowa w § 2 pkt 2;
2)
zadawanie pytań.
§  13. 
Szkolenie wymagane od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji ukończone na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 1721) jest równoważne ze szkoleniem wymaganym od osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończonym na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  14. 
Do szkoleń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin.
§  15. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 3 . 4

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Integrowana produkcja roślin w Polsce i na świecie 4
Ochrona roślin w konwencjonalnych, integrowanych i ekologicznych systemach produkcji roślinnej
Ewolucja koncepcji i strategii integrowanej produkcji roślin
Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślin
Prewencja jako ważny element integrowanej produkcji roślin
Doradztwo w zakresie integrowanej produkcji roślin
2 Przepisy prawne 3
Przepisy w zakresie ochrony roślin
Przepisy w zakresie nasiennictwa
Przepisy w zakresie nawozów i nawożenia
Przepisy w zakresie higieny w produkcji roślinnej
3 Tryb uzyskiwania certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin 1
4 Metody ochrony roślin wykorzystywane w technologiach integrowanej produkcji roślin 10
Metoda hodowlana
Metoda biologiczna
Metoda biotechniczna
Metody agrotechniczne
Metody fizyczne i mechaniczne
Metoda chemiczna
Strategia zapobiegania uodparnianiu się agrofagów
System wspomagania decyzji w ochronie roślin
5 Planowanie i zakładanie upraw 20
Stanowisko uprawy
Rodzaje podłoży do produkcji pod osłonami i ich przygotowanie
Materiał rozmnożeniowy, jego przygotowanie i ocena jakości
Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Płodozmian
Rola międzyplonów i mulczowania gleby
Mechaniczne zabiegi agrotechniczne
Terminy i metody siewu i sadzenia
6 Racjonalne nawożenie 14
Metody określania niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych w glebie i w roślinach
Gospodarka składnikami pokarmowymi
Nawożenie organiczne, mineralne i dokarmianie dolistne
Wapnowanie gleb
7 Ograniczanie zachwaszczenia 20
Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami
Rozpoznawanie chwastów i charakterystyka zbiorowisk
Agrotechniczne metody ograniczania zachwaszczenia
Dobór herbicydów w integrowanej produkcji roślin
Technika nanoszenia herbicydów
8 Zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne 15
Uprawa gleby
Nawadnianie upraw
Zabiegi pielęgnacyjne w poszczególnych uprawach
9 Ochrona przed chorobami 30
Wpływ czynników klimatycznych na występowanie chorób
Przegląd sprawców chorób roślin, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Ocena stopnia porażenia roślin przez choroby i progi ekonomicznego zagrożenia
Sygnalizacja i prognozowanie występowania chorób
Dobór fungicydów i bakteriocydów w integrowanej produkcji roślin
10 Ochrona przed szkodnikami 30
Przegląd szkodników roślin
Sygnalizacja i prognozowanie występowania szkodników
Metody ograniczania występowania szkodników a progi ekonomicznego zagrożenia
Dobór zoocydów w integrowanej produkcji roślin
11 Zbiór, zasady przechowywania i przygotowanie produktów do obrotu 6
Zbiór i ocena jakości plonów
Przechowywanie i czynniki wpływające na jakość i trwałość, w tym wpływ mykotoksyn
Przygotowanie do transportu, obrotu i sprzedaży
Omówienie zasad funkcjonowania europejskich i światowych systemów jakości żywności
12 Dobra Praktyka Rolnicza 6
Zasady przechowywania nawozów
Zasady przechowywania środków ochrony roślin
Utrzymywanie czystości i higieny w gospodarstwie
Ochrona siedlisk przyrodniczych, wód, gleb i powietrza
Przeciwdziałanie erozji gleby
13 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska 3
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne i mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
14 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 20
Technika opryskiwania upraw polowych i sadowniczych
Rozpylacze i zasady ich stosowania
Kalibracja opryskiwaczy
Kryteria oceny w badaniach okresowych opryskiwaczy
Przygotowanie cieczy użytkowej, mycie opryskiwacza
Zagospodarowanie odpadów
15 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 2
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania środków ochrony roślin do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe - spojówki
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
16 Ekonomiczne podstawy uprawy roślin według technologii integrowanej produkcji roślin 3
17 Prowadzenie dokumentacji związanej z integrowaną produkcją roślin 6
18 Kontrola integrowanej produkcji roślin 7
19 Bibliografia uzupełniająca i przygotowanie prac zaliczeniowych w formie indywidualnych projektów pod kierunkiem wykładowcy 10
Ogółem 210
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

A)
Program szkolenia podstawowego
Rośliny sadownicze
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin 0,5
2 Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej 1
Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Obsadzanie obrzeży plantacji jako element ograniczający przenikanie zanieczyszczeń
Przygotowanie gleby pod złożenie upraw sadowniczych
Systemy sadzenia roślin sadowniczych
Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych
3 Pielęgnacja gleby 1,5
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów do sadu integrowanego
Rola ściółkowania
4 Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych 1
Analiza chemiczna gleby
Analiza chemiczna liści
Wizualna ocena roślin
Racjonalne nawożenie
Nawożenie upraw sadowniczych a ochrona środowiska
Pobieranie próbek gleby
Pobieranie próbek liści
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5 Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami 2
Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach sadowniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6 Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami 3
Sposoby prowadzenia lustracji upraw sadowniczych w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników
Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
Zwalczanie gryzoni w uprawach sadowniczych
Ochrona upraw sadowniczych przed ptakami
Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji roślin
7 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska 1,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 1
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe - spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym i zabiegach aparaturą plecakową
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza sadowniczego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

10 Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin 0,5
11 Kontrola integrowanej produkcji roślin 1
Ogółem 16
Rośliny warzywne
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin 0,5
2 Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy 1,5
Rola użytków ekologicznych w uprawie integrowanej
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)
Przygotowanie gleby pod założenie uprawy warzywnej
Terminy i sposoby siewu i sadzenia roślin warzywnych
3 Nawożenie integrowanych upraw warzyw 1
Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska
Analiza chemiczna gleby podstawą racjonalnego nawożenia (technika i terminy pobierania prób)
Zastosowanie nawożenia organicznego jako podstawowego źródła składników pokarmowych (nawozy naturalne – dopuszczalne dawki i terminy stosowania, nawozy zielone)
Uzupełniające nawożenie mineralne – bilans składników pokarmowych
Ocena wizualna wzrostu i rozwoju roślin, analiza chemiczna próbek liściowych (głównie w uprawach pod osłonami), technika pobierania prób
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
4 Ochrona upraw warzyw przed chwastami 2
Agroekologiczne podstawy ochrony przed chwastami
Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chwastami
Niechemiczne metody ochrony przed chwastami
Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami
Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie roślin (zastosowanie adiutantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)
5 Ochrona upraw warzyw przed chorobami 2,5
Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach warzywnych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed chorobami
Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Zwalczanie chemiczne chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6 Ochrona warzyw przed szkodnikami 2
Sposoby prowadzenia lustracji upraw warzyw w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników warzyw
Rola Dobrej Praktyki Rolniczej w ochronie przed szkodnikami
Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji roślin
Chemiczne zwalczanie szkodników
7 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska 1
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 1
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne
oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla sprzętu naziemnego,

c) przygotowanie sprzętu naziemnego do badania

10 Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin 0,5
11 Kontrola integrowanej produkcji roślin 1
Ogółem 16
Rośliny rolnicze
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji roślin 0,5
2 Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin 2
Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów
Znaczenie międzyplonów
Wybór stanowiska uprawy
Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń
prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Terminy i sposoby siewów roślin rolniczych
Zasady uprawy w integrowanej produkcji roślin
Rola użytków ekologicznych
3 Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów 1
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych
Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów
4 Nawożenie integrowanych upraw rolniczych 1
Plan nawożenia dla gospodarstwa i poszczególnych pól płodozmianu
Rola nawozów naturalnych w podtrzymaniu żyzności gleby
Zasady określania potrzeb nawozowych roślin i dawek nawozów
Doradztwo nawozowe w integrowanej produkcji roślin
Wykorzystanie testów glebowych i roślinnych
Dolistne dokarmianie roślin
Zasady bezpiecznego stosowania nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych
Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5 Ochrona upraw rolniczych przed chorobami 2
Sposoby prowadzenia lustracji uprawy w celu wykrycia chorób
Charakterystyka ważniejszych chorób w uprawach rolniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6 Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami 2,5
Sposoby prowadzenia lustracji upraw rolniczych w celu wykrycia szkodników
Charakterystyka ważniejszych szkodników upraw rolniczych
Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
7 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska 1,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania
środków ochrony roślin
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Porównanie metod ochrony roślin stosowanych w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i w integrowanej produkcji roślin
Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w produktach roślinnych i w środowisku
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 1
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 3, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza polowego do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja tego opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja tego opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

10 Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin 0,5
11 Kontrola integrowanej produkcji roślin 1
Ogółem 16
B)
Program szkolenia uzupełniającego
Rośliny sadownicze
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 0,5
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach sadowniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin
2 Planowanie i zakładanie uprawy sadowniczej – aktualizacja wiedzy 0,5
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na patogeny
Sposoby cięcia i formowania roślin sadowniczych
3 Pielęgnacja gleby – aktualizacja wiedzy 0,5
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów do sadu integrowanego
4 Nawożenie integrowanych upraw sadowniczych – aktualizacja wiedzy 0,5
Racjonalne nawożenie
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5 Ochrona upraw sadowniczych przed chorobami – aktualizacja wiedzy 1
Ważniejsze choroby w uprawach sadowniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6 Ochrona upraw sadowniczych przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy 1
Niechemiczne metody ochrony upraw sadowniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych i ich introdukcja w sadowniczych uprawach integrowanych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
Zoocydy zalecane do integrowanej produkcji roślin
7 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska – aktualizacja wiedzy 1
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia
człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy 0,5
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy 1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego sadowniczego
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem 7
Rośliny warzywne
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 0,5
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach warzywnych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin
2 Lokalizacja plantacji i wybór stanowiska uprawy – aktualizacja wiedzy 0,5
Właściwy dobór odmian w aspekcie odporności na
patogeny
Płodozmian i zmianowanie (rola roślin strukturotwórczych, międzyplonów i resztek roślinnych w zachowaniu materii organicznej i składników pokarmowych w glebie)
3 Nawożenie integrowanych upraw warzyw – aktualizacja wiedzy 0,5
Gospodarka składnikami pokarmowymi a ochrona środowiska
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
4 Ochrona upraw warzyw przed chwastami – aktualizacja wiedzy 1
Niechemiczne metody ochrony przed chwastami
Dobór herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami
Metody ograniczania zużycia herbicydów w integrowanej uprawie (zastosowanie adiutantów, dawki dzielone, zabiegi pasmowe i precyzyjne)
5 Ochrona upraw warzyw przed chorobami –

aktualizacja wiedzy

1
Ważniejsze choroby roślin warzywnych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Niechemiczne metody ochrony uprawy przed chorobami
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Zwalczanie chemiczne chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6 Ochrona upraw warzyw przed szkodnikami – aktualizacja wiedzy 1
Niechemiczne metody ochrony upraw warzyw przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie warzyw
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Dobór zoocydów zalecanych w integrowanej produkcji roślin
7 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska –aktualizacja wiedzy 0,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) – aktualizacja wiedzy 0,5
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe – spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy 1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z

wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego

Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem 7
Rośliny rolnicze
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych dotyczących integrowanej produkcji roślin, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 0,5
Sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Kontrola integrowanej produkcji roślin
2 Planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Rola zmianowania w kształtowaniu żyzności gleb i stanu sanitarnego zasiewów
Znaczenie międzyplonów
Właściwy dobór odmian, w tym wykorzystywanie naturalnej odporności odmian na patogeny oraz wykorzystywanie wyników badań i doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego
Doświadczalnictwa Odmianowego
Rola użytków ekologicznych
3 Pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów -aktualizacja wiedzy 1
Niechemiczne metody zwalczania chwastów
Dobór herbicydów w uprawie integrowanej roślin rolniczych
Możliwość stosowania zmniejszonych dawek herbicydów
4 Nawożenie integrowanych upraw rolniczych - aktualizacja wiedzy 0,5
Nawożenie upraw rolniczych a ochrona środowiska
Stosowanie nawozów mineralnych i organicznych a ochrona środowiska
5 Ochrona upraw rolniczych przed chorobami - aktualizacja wiedzy 1
Ważniejsze choroby roślin rolniczych, z uwzględnieniem organizmów wytwarzających mykotoksyny
Zastosowanie progów szkodliwości dla chorób
Dobór fungicydów zalecanych do integrowanej produkcji roślin
6 Ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami - aktualizacja wiedzy 1
Niechemiczne metody ochrony upraw rolniczych przed szkodnikami
Rola organizmów pożytecznych w integrowanej uprawie roślin rolniczych
Zastosowanie progów szkodliwości dla szkodników
Chemiczne zwalczanie szkodników
7 Środki ochrony roślin a ochrona środowiska - aktualizacja wiedzy 0,5
Zabronione zabiegi w uprawach prowadzonych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji roślin
Ochrona organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej i ich rola w integrowanej produkcji roślin
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne: pszczoły, owady pożyteczne, mikroorganizmy, ryby, zwierzęta
Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia człowieka
Właściwe postępowanie z opryskiwaczem przed i po zabiegu
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych źródeł i ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
8 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) - aktualizacja wiedzy 0,5
Toksyczność środków ochrony roślin i potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzi
Sposoby wnikania do organizmu: skóra, drogi oddechowe, przewód pokarmowy, błony śluzowe - spojówki
Bezpieczeństwo pracy (środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz odzież i obuwie robocze, prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport, higiena w czasie i po pracy)
Ocena zagrożenia i zasady BHP na poszczególnych stanowiskach pracy przy sporządzaniu cieczy roboczej, opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym, zabiegach aparaturą plecakową, zabiegach w uprawach pod osłonami i zaprawianiu nasion
Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin: objawy zatruć, pierwsza pomoc w przypadku zatruć
9 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy 1,5, w tym 1 godzina zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

Ogółem 7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZĄCEGO ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

A)
Program szkolenia podstawowego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 3
Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony rośliń
2 Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin 2
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inny,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3 Integrowana ochrona roślin 6
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
Podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:

a) ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:

- właściwy płodozmian i agrotechnikę,

- stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

- właściwe nawożenie i nawadnianie,

- przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,

- ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,

b) planowanie zabiegów ochrony rośli w oparciu o:

- monitorowanie organizmów szkodliwych,

- progi szkodliwości organizmów szkodliwych,

- programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, -doradztwo,

c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin

Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 4, w tym 2,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) kalibracja opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego
Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 4
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin 5
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym Draż numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożeń,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych
Ogółem 24
B)
Program szkolenia uzupełniającego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1,5
Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, w tym: nakaz wycofania środka ochrony roślin z obrotu, zakaz stosowania środka ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin i kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowym i
Wprowadzanie do obrotu podrobionych środków ochrony roślin, w tym:

a) niebezpieczeństwa wynikające z wprowadzania do obrotu podrobionych środków ochrony roślin,

d) metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin

Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2 Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy 3
Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego, w tym:

a) ograniczanie występowania organizmów szkodliwych poprzez:

- właściwy płodozmian i agrotechnikę,

- stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materiału siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

- właściwe nawożenie i nawadnianie,

- przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,

- ochronę i introdukcję organizmów pożytecznych, w szczególności pszczoły miodnej,

b) planowanie zabiegów ochrony roślin w oparciu o:

- monitorowanie organizmów szkodliwych,

- progi szkodliwości organizmów szkodliwych,

- programy wspomagania decyzji w ochronie roślin, -doradztwo,

c) przeciwdziałanie powstawaniu odporności organizmów szkodliwych na środki ochrony roślin

3 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy 1
Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
4 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy 0,5
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 1
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenie dla zdrowia człowieka podczas obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych
Wypadków
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM, Z WYŁĄCZENIEM SPRZĘTU MONTOWANEGO NA POJAZDACH SZYNOWYCH ORAZ INNEGO SPRZĘTU STOSOWANEGO W KOLEJNICTWIE

A)
Program szkolenia podstawowego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin 1
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne.

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

d) łączne stosowanie agrochemikaliów

3 Integrowana ochrona roślin 2,5
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 4,5, w tym 3,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem

opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego

Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń tego sprzętu pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

d) kalibracja opryskiwacza,

c) dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwacza,

d) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwaczy,

c) przygotowanie opryskiwaczy do badania

5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 3
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,
b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody
Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin 2
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:
a) sporządzaniu cieczy roboczej,
b) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,
c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,
d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,
e) zaprawianiu nasion
Zasady profilaktyki, w tym:
a) badania lekarskie,
b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
c) informacje o najbliższym podmiocie

leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,
b) drogi pożarowe
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 14
B)
Program szkolenia uzupełniającego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Inne istotne zmiany przepisów prawnych dotyczących stosowania środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

d) łączne stosowanie agrochemikaliów

3 Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy 2
Wiadomości o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzających mykotoksyny
Przegląd nowości dotyczących metod ochrony roślin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Dobra praktyka ochrony roślin
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy 2,5, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego
Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:

a) sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych urządzeń opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,

b) dobór parametrów pracy, kalibracja i regulacja opryskiwaczy,

c) dobór rozpylaczy

Technika opryskiwania - użytkowanie opryskiwacza
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami
ochrony roślin
Potwierdzanie sprawności technicznej opryskiwacza:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla opryskiwacza,

c) przygotowanie opryskiwacza do badania

5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy 0,5
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - aktualizacja wiedzy
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk
Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i do zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:

a) sporządzaniu cieczy roboczej,

d) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem ciągnikowym,

c) zabiegach wykonywanych opryskiwaczem plecakowym,

d) zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,

d) zaprawianiu nasion

Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM AGROLOTNICZYM

A)
Program szkolenia podstawowego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Dostępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem

agrolotniczym

1
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin:

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

d) łączne stosowanie agrochemikaliów

3 Integrowana ochrona roślin uprawnych i lasów 2
Podstawowe wiadomości o biologii organizmów szkodliwych, ze szczególnym uwzględnieniem organizmów szkodliwych występujących w lasach
Zastosowanie zabiegów agrolotniczych w zwalczaniu organizmów szkodliwych
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
4 Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin 5
Budowa, zastosowanie oraz sprawność techniczna sprzętu agrolotniczego - prezentacja sprzętu
Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu agrolotniczego
5 Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym 2
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu
Informowanie o planowanych zabiegach z użyciem sprzętu agrolotniczego
6 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych 1
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem

wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
7 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 1
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia,

b) drogi pożarowe

Dostępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
8 Organizacja i koszty prac agrolotniczych 1
Ogółem 14
B)
Program szkolenia uzupełniającego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i podział środków ochrony roślin oraz możliwości ich stosowania sprzętem agrolotniczym - aktualizacja wiedzy 0,5
Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne,

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3 Integrowana ochrona roślin uprawnych i lasów - aktualizacja wiedzy 1
Zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
4 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko, w tym na organizmy pożyteczne w uprawach, lasach i strefach ekotonowych - aktualizacja wiedzy 1
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

5 Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
6 Sprzęt agrolotniczy w zabiegach ochrony roślin, w tym: podział, budowa, zastosowanie, sprawność techniczna 1
7 Naprowadzanie samolotów i śmigłowców na pola zabiegowe oraz zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym 1
8 Badanie sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin 1
Ogółem 7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN METODĄ FUMIGACJI

A)
Program szkolenia podstawowego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin 2
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

3 Integrowana ochrona roślin 4
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym szczegółowa charakterystyka metody chemicznej
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

a) stosowane środki ochrony roślin,

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

d) warunki zastosowania środków ochrony roślin,

e) przygotowywanie pomieszczenia,

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

g) odwietrzanie pomieszczenia,

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

Zwalczanie szkodników artykułów rolno-spożywczych
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych
Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie
Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu
Rodzaje sprzętu
Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu
Usuwanie podstawowych usterek
Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu
5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 2
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy Pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

b) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin 3
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 16
B)
Program szkolenia uzupełniającego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt Draż dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Inne istotne zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 1
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

Środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania szkodników artykułów rolno-spożywczych
3 Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy 1,5
Zasady wykonywania zabiegu dezynsekcji gazowej i technika wykonywania tego zabiegu, w tym:

a) stosowane środki ochrony roślin,

b) właściwości chemiczne i fizyczne środków ochrony roślin,

c) mechanizm działania środków ochrony roślin,

d) warunki zastosowania środków ochrony roślin,

e) przygotowywanie pomieszczenia,

f) dawkowanie i sposób rozmieszczenia środków ochrony roślin,

g) odwietrzanie pomieszczenia,

h) kontrola pozostałości gazu w pomieszczeniu

Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy 2, w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych
Przygotowywanie sprzętu do wykonywania zabiegu
Rodzaje sprzętu
Sprawność techniczna i wpływ na jakość zabiegu
Usuwanie podstawowych usterek
Zabezpieczenie sprzętu po wykonanym zabiegu
5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy 1
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu

środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy

0,5
Przegląd przepisów prawnych
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony - ośliń oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN SPRZĘTEM NAZIEMNYM MONTOWANYM NA POJAZDACH SZYNOWYCH LUB INNYM SPRZĘTEM STOSOWANYM W KOLEJNICTWIE

A)
Program szkolenia podstawowego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Dokumentowanie zabiegów ochrony roślin oraz przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin
Postępowanie w przypadku reklamacji środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin 2
Skład środków ochrony roślin
Formy użytkowe środków ochrony roślin
Okres karencji i okres prewencji
Charakterystyka środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych
Podział środków ochrony roślin

a) ze względu na funkcję:

- roztoczobójcze (akarycydy),

- bakteriobójcze (bakteriocydy),

- grzybobójcze (fungicydy),

- chwastobójcze (herbicydy),

- owadobójcze (insektycydy),

- mięczakobójcze (moluskocydy),

- nicieniobójcze (nematocydy),

- regulatory wzrostu roślin,

- odstraszające szkodniki (repelenty),

- gryzoniobójcze (rodentycydy),

- przyciągające szkodniki (atraktanty),

- kretobójcze (talpicydy),

- wirusobójcze (wirocydy),

- inne,

b) ze względu na sposób oddziaływania na organizmy szkodliwe:

- kontaktowe,

- żołądkowe,

- inhalacyjne,

- fungitoksyczne,

- fungistatyczne,

- desykujące,

- inhibitujące wzrost i rozwój,

- inne,

c) ze względu na sposób zachowania się na roślinie:

- powierzchniowe,

- wgłębne,

- systemiczne,

- inne

Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin, w tym odpowiednio do specyfiki linii kolejowych,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

e) łączne stosowanie agrochemikaliów

3 Integrowana ochrona roślin 2
Podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:

a) organizmach chorobotwórczych,

b) chwastach,

c) szkodnikach

Przegląd metod ochrony roślin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
Podstawowe zasady integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego
Podstawowe wiadomości z zakresu dobrej praktyki ochrony roślin
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin 4, w tym 3 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie
Rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Rozpylacze i ich wpływ na jakość wykonania zabiegu ochrony roślin
Sprzęt naziemny montowany na pojazdach szynowych lub inny sprzęt stosowany w kolejnictwie - budowa, technika stosowania, badania i regulacja
Nowe tendencje w konstrukcji sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Wykrywanie i naprawa uszkodzeń sprzętu naziemnego montowane na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Regulacja i modernizacja sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
Mycie opryskiwaczy i zagospodarowywanie ciekłych pozostałości po myciu
Potwierdzanie sprawności technicznej sprzętu naziemnego:

a) organizacja systemu badań w regionie,

b) wymagania techniczne dla sprzętu naziemnego,

c) przygotowanie sprzętu naziemnego do badania

5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko 2
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną - sposoby ograniczania ryzyka
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian
Środki ochrony środowiska wodnego i wody pitnej, w tym:

a) zasady doboru środków ochrony roślin pod kątem wpływu ma środowisko wodne i wodę pitną,

d) efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody

Stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody, na terenie uzdrowisk oraz zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin 3
Przegląd przepisów prawnych
Zagrożenia dla zdrowia człowieka podczas stosowania środków ochrony sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych oraz innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie
Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i przez błonę śluzową
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki, w tym:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Objawy zatrucia środkami ochrony roślin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi środkami lub w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Dostępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 14
B)
Program szkolenia uzupełniającego
Lp. Temat Liczba godzin*
1 2 3
1 Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian tych przepisów 1
Wymagania w zakresie nabywania i stosowania środków ochrony roślin
Zagrożenia wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska
Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin
Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Inne istotne zmiany przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin
2 Charakterystyka i zasady stosowania środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Zmiany w asortymencie środków ochrony roślin
Czynniki warunkujące skuteczne działanie środków ochrony roślin:

a) dobór środka ochrony roślin,

b) termin przeprowadzenia zabiegu,

c) dawka środka ochrony roślin,

d) warunki atmosferyczne

3 Integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy 2
Zasady wykonywania zabiegu sprzętem przeznaczonym do stosowania środków ochrony rośliń montowanym na pojazdach szynowych lub innym stosowanym w kolejnictwie.
Wymagania dotyczące ewidencji zabiegów wykonywanych przy użyciu środków ochrony roślin
4 Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy 2,5 w tym 1,5 godziny zajęć praktycznych z wykorzystaniem sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych lub stosowanego w kolejnictwie
Rozpylacze i ich wpływ na jakość wykonania zabiegu ochrony roślin
Sprzęt naziemny montowany na pojazdach szynowych lub inny sprzęt stosowany w kolejnictwie - badania i regulacja
Nowe tendencje w konstrukcji sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Wykrywanie i naprawa uszkodzeń sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Regulacja i modernizacja sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz skażeniom punktowym środkami ochrony roślin.
5 Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy 0,5
Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne, w szczególności pszczołę miodną
Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin
Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu
6 Bezpieczeństwo i higiena pracy przystosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy 0,5
Przegląd przepisów prawnych
Klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożenia dla zdrowia człowieka
Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia
Prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin
Zasady profilaktyki:

a) badania lekarskie,

b) wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,

c) informacje o najbliższym podmiocie leczniczym oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych

Pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków
Przepisy przeciwpożarowe i sposób postępowania w czasie pożaru, w tym:

a) przyczyny i rodzaje zagrożenia pożarowego,

b) drogi pożarowe

Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
Ogółem 7

* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU NAZIEMNEGO

Lp. Temat Liczba godzin*
wykłady ćwiczenia
1 Charakterystyka środków ochrony roślin 1
2 Podział i rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 1
3 Rozpylacze i ich wpływ na jakość zabiegu 1 1
4 Technika ochrony upraw polowych i sadowniczych 1
5 Wymagania podzespołów opryskiwaczy 1
6 Badanie rozkładu cieczy - stół typu Lurmark 1 2
7 Badanie rozkładu cieczy - stół elektroniczny 1 2
8 Badanie wydatku rozpylaczy opryskiwaczy 1 1
9 Badanie wydajności pompy 1 1
10 Regulacja opryskiwaczy 1 3
11 Ocena stanu technicznego opryskiwaczy 1 3
12 Nowe tendencje w konstrukcji opryskiwaczy 1
13 Opryskiwacze specjalistyczne, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 1
14 Regulacja opryskiwaczy specjalistycznych, z uwzględnieniem sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie 1 1
15 Modernizacja opryskiwaczy 1 2
16 Naprawa opryskiwaczy i ich kalibracja 1 1
17 Zasady badań sprzętu ochrony roślin 1 3
18 Zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących badania opryskiwaczy 1
19 Wybrane przepisy prawne 2
Ogółem 20 20
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ SPRZĘTU AGROLOTNICZEGO

Lp. Tematy Liczba godzin*
wykłady ćwiczenia
1 Charakterystyka środków ochrony roślin 2
2 Zasady badań sprzętu ochrony roślin 1
3 Podział i rodzaje sprzętu ochrony roślin 1
4 Technologia zabiegów agrolotniczych 1
5 Budowa i zasada działania aparatury do stosowania środków ochrony roślin metodą agrolotniczą 1
6 Ocena stanu technicznego aparatury agrolotniczej 1 3
7 Nowe tendencje w konstrukcji aparatury agrolotniczej 1
8 Regulacja aparatury agrolotniczej 1 3
9 Modernizacja aparatury agrolotniczej 1 2
10 Naprawa aparatury agrolotniczej 1 2
11 Opryskiwacze specjalistyczne 1
12 Zasady funkcjonowania podmiotów prowadzących badania 1
13 Wybrane przepisy prawne 1
Ogółem 14 10
* W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut

ZAŁĄCZNIK Nr  10 

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

wzór

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).
2 Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).
3 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 maja 2013 r.
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szkoleń w zakresie ochrony roślin (Dz. U. poz. 1721), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 108 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.824 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
Data aktu: 08/05/2013
Data ogłoszenia: 14/04/2022
Data wejścia w życie: 25/05/2013