Płatność uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywanie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
terminy płatności uposażenia, dodatków do uposażenia i innych należności pieniężnych oraz tryb ich wypłacania;
2)
tryb pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, z wyłączeniem służby okresowej, organy wojskowe właściwe w tych sprawach oraz maksymalną wysokość kosztów pogrzebu żołnierza pokrywanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
§  2. 
1. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który to uposażenie przysługuje.
2. 
W przypadku powołania do zasadniczej służby wojskowej w trakcie miesiąca kalendarzowego uposażenie zasadnicze za ten miesiąc wypłaca się w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia służby.
3. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi pełniącemu służbę okresową oraz żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką w terminach przewidzianych dla wypłaty uposażenia zasadniczego dla żołnierza zawodowego.
4. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje.
5. 
W przypadku zwolnienia ze służby żołnierza odbywającego przeszkolenie wojskowe oraz żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą w trakcie miesiąca kalendarzowego, uposażenie zasadnicze za ten miesiąc wypłaca się w terminie 5 dni roboczych od dnia zwolnienia.
6. 
Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową rotacyjnie za miesiąc kalendarzowy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia odpowiednio ćwiczeń wojskowych lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, z tym że w przypadku ćwiczeń wojskowych oraz pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie trwających ponad 30 dni uposażenie zasadnicze wypłaca się w terminie do 10 dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który przysługuje.
§  2a. 
1. 
Dodatek za gotowość bojową wypłaca się w kolejnym miesiącu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w terminie wypłaty uposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 6.
2. 
Dodatek za gotowość bojową za ostatni miesiąc kalendarzowy trwania kontraktu na pełnienie terytorialnej służby wojskowej wypłaca się w ostatnim dniu roboczym pełnienia tej służby.
§  3. 
Wyrównanie uposażenia zasadniczego należne żołnierzowi będącemu absolwentem szkoły wojskowej w związku z mianowaniem go na stopień wojskowy podporucznika lub kaprala wypłaca się niezwłocznie po powstaniu prawa do tego wyrównania.
§  4. 
1. 
Dodatki o charakterze stałym ustalone w stawkach miesięcznych wypłaca się w terminach, w których jest wypłacane uposażenie zasadnicze.
2. 
Pozostałe dodatki wypłaca się nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz spełnił warunki przyznania dodatku.
§  5. 
1. 
Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych, zwanej dalej "ustawą", wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)
zostały spełnione warunki otrzymania tych należności;
2)
właściwy organ wojskowy podjął decyzję o wypłacie (przyznaniu) żołnierzowi tych należności - w przypadku gdy przyznanie prawa do należności lub określenie ich wysokości jest uzależnione od wydania takiej decyzji.
2. 
Inne należności pieniężne, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, przysługujące żołnierzowi zwalnianemu z czynnej służby wojskowej wypłaca się nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zwolnienia.
§  6. 
1. 
Uposażenie oraz inne należności pieniężne wypłaca się zgodnie z wyborem żołnierza bezpośrednio żołnierzowi w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej albo w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy (konto osobiste) lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wskazany na piśmie przez tego żołnierza.
2. 
Na pisemny wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1, może wyrazić zgodę na wypłatę tych należności w formie przekazu pieniężnego przesyłanego na adres wskazany przez żołnierza.
3. 
Żołnierzowi, który nie wskazał rachunku bankowego (konta osobistego) lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, należności wymienione w ust. 1 wypłaca się w formie przekazu pieniężnego przesyłanego na adres wskazany na piśmie przez żołnierza.
§  7. 
1. 
Odprawę, o której mowa w art. 32 i art. 34a ust. 3 ustawy, wypłaca się w formie bezgotówkowej lub w formie przekazu pieniężnego na rachunek bankowy (konto osobiste) lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo w formie przekazu pieniężnego przesyłanego na adres wskazany na piśmie przez żołnierza.
2. 
Na wniosek żołnierza dowódca jednostki wojskowej wypłacającej odprawę, o której mowa w ust. 1, może podjąć decyzję o wypłacie tej należności bezpośrednio żołnierzowi w kasie (punkcie kasowym) jednostki wojskowej.
§  8. 
1. 
Koszty pogrzebu żołnierza pokrywa się, na wniosek rodziny zmarłego, przez zorganizowanie pogrzebu albo zwrot kosztów pogrzebu.
2. 
Na koszty pogrzebu żołnierza składają się w szczególności wydatki dotyczące:
1)
zakupu miejsca pochowania na cmentarzu, trumny lub urny i kremacji zwłok oraz wybudowania nagrobka - w miejscowości wskazanej przez rodzinę lub, jeżeli zmarły nie pozostawił rodziny, w miejscowości, w której zmarły pełnił służbę lub zamieszkiwał;
2)
zorganizowania pogrzebu i przeprowadzenia pochówku zmarłego - stosownie do warunków i ceremoniału pogrzebowego przyjętego w miejscu organizowania pochówku;
3)
zakupu wieńców lub kwiatów;
4)
ogłoszenia nekrologu w prasie.
3. 
Dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, organizuje pogrzeb i pokrywa jego koszty do wysokości 5-krotnej kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującej w dniu śmierci żołnierza.
4. 
Niezależnie od wysokości kosztów pogrzebu, o których mowa w ust. 3, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, pokrywa koszty związane z przewozem zwłok do miejscowości, w której zmarły żołnierz ma być pochowany.
5. 
Jeżeli koszty pogrzebu żołnierza są niższe od kwoty określonej w ust. 3, a rodzina zmarłego żołnierza podjęła się budowy nagrobka, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ostatnio służbę wojskową, wypłaca rodzinie zmarłego różnicę pomiędzy wymienionymi kwotami.
6. 
Na wniosek osoby, która pokryła koszty pogrzebu żołnierza, dowódca jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 3, zwraca koszty pogrzebu żołnierza do wysokości określonej w ust. 3.
7. 
Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do żołnierza zwolnionego ze służby wojskowej, jeżeli jego śmierć była następstwem wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową.
§  9. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz.U.2004.108.1145) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu wypłacania uposażenia i innych należności pieniężnych żołnierzom niezawodowym (Dz.U.2004.128.1342), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.773).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.810 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Płatność uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywanie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych.
Data aktu: 17/02/2015
Data ogłoszenia: 12/04/2022
Data wejścia w życie: 20/03/2015