Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 8 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683 i 684) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 6 dodaje się § 6a i § 6b w brzmieniu:

"§ 6a. W roku szkolnym 2021/2022 w oddziale przygotowawczym, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, może również uczęszczać na zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, dostosowane pod względem zakresu treści nauczania oraz metod i form ich realizacji do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 6b. 1. W roku szkolnym 2021/2022 uczeń będący obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, uczęszczający do oddziału przygotowawczego, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, nie podlega klasyfikacji rocznej w przypadku, gdy rada pedagogiczna uzna, że:

1) uczeń nie zna języka polskiego lub znajomość przez ucznia języka polskiego jest niewystarczająca do korzystania z nauki lub

2) zakres realizowanych w oddziale przygotowawczym zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej ucznia.

2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o uczęszczaniu do oddziału przygotowawczego. Zaświadczenie zawiera:

1) nazwę i adres szkoły;

2) imię (imiona) i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń uczęszczał, rok szkolny oraz okres uczęszczania ucznia do szkoły;

3) zrealizowaną liczbę godzin nauki języka polskiego, o której mowa w § 16 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283 oraz z 2022 r. poz. 573), zwanego dalej "rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2017 r.", wraz z krótkim opisem osiągniętego poziomu biegłości językowej;

4) zajęcia edukacyjne, które uczeń zrealizował, wraz ze wskazaniem tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych;

5) zwięzłą ocenę opisową dotyczącą zrealizowanych przez ucznia zajęć edukacyjnych zawierającą opis posiadanych przez ucznia wiadomości i umiejętności;

6) predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania ucznia;

7) inne informacje o uczniu, które nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne uzna za istotne dla dalszego procesu kształcenia ucznia;

8) miejscowość i datę wydania zaświadczenia;

9) pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

3. W arkuszu ocen ucznia, o którym mowa w ust. 1, w miejscu przeznaczonym na wpisanie daty uchwały rady pedagogicznej o promowaniu (z wyróżnieniem), niepromowaniu, ukończeniu szkoły (z wyróżnieniem) i nieukończeniu szkoły umieszcza się adnotację "Na podstawie uchwały rady pedagogicznej z dnia ..................... uczeń nie podlegał klasyfikacji rocznej zgodnie z § 6b ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 645 i 795)", wpisując datę uchwały rady pedagogicznej.";

2)
w § 7:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Oddział, w którym liczbę dzieci zwiększono zgodnie z ust. 1, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci do ukończenia wychowania przedszkolnego przez dzieci będące obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ust. 1 i 1a stosuje się także do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.";

3)
w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 1 i 2, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.";

4)
w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Oddział i klasa, w których liczbę dzieci lub uczniów niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 1-3, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.";

5)
w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Grupy wychowawcze, w których liczbę wychowanków niepełnosprawnych zwiększono zgodnie z ust. 1, mogą funkcjonować ze zwiększoną liczbą wychowanków niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, w ciągu całego etapu edukacyjnego.";

6)
po § 11 dodaje się § 11a i § 11b w brzmieniu:

"§ 11a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego, o których mowa w § 17 ust. 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r., dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, są prowadzone indywidualnie lub w grupach liczących nie więcej niż 15 uczniów, w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 6 godzin lekcyjnych tygodniowo.

2. W roku szkolnym 2021/2022 w przypadku uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, przepisu § 19 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2017 r. nie stosuje się.

§ 11b. 1. W roku szkolnym 2021/2022 w klasach IV-VIII szkoły podstawowej, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym i technikum, do których uczęszczają uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów;

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 30 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 34 uczniów;

4) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści programu nauczania zawodu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 34 uczniów;

5) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 30 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym określona zgodnie z § 9 ust. 1 i 2.

2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 30 lub 34 uczniów na zajęciach, o których mowa w ust. 1, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.";

7)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. Rodzic lub inna osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy, o którym mowa w § 1, które zostało przyjęte w roku szkolnym 2021/2022 do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, składa, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r., deklarację o kontynuowaniu w roku szkolnym 2022/2023 wychowania przedszkolnego w tym publicznym przedszkolu lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.";

8)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 w uzasadnionych przypadkach w publicznej placówce oświatowo--wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w celu realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku publicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, dla uczniów szkół artystycznych - specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora placówki za odpowiednie do realizacji określonych przez dyrektora placówki zadań w tym zakresie.

2. Do zatrudnienia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej oraz publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.";

9)
w § 16:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowana organizacyjnie przedszkolu, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej "lokalem przedszkolnym", może znajdować się również w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II, określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, z tym że dopuszcza się spełnienie tych wymagań także w sposób określony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490).

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w lokalu przedszkolnym, który znajduje się w budynku lub jego części, które nie spełniają wymagań określonych w ust. 1, jeżeli:

1) lokal przedszkolny jest użytkowany przez nie więcej niż 28 dzieci;

2) lokal przedszkolny znajduje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespół przylegających do siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń przeznaczonych do celów, o których mowa w ust. 1;

3) lokal przedszkolny znajduje się w strefie pożarowej, w której elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyżej drugiej kondygnacji nadziemnej;

4) lokal przedszkolny posiada co najmniej dwa wyjścia służące do celów ewakuacji, które prowadzą na zewnątrz budynku, przy czym jednym z nich są drzwi wyjściowe z lokalu, a drugim - inne drzwi lub okno, umożliwiające ewakuację dzieci w sposób bezpieczny bezpośrednio na zewnątrz budynku; wysokość od dolnej krawędzi okna do poziomu, na który ewakuuje się dzieci, nie powinna przekraczać 0,9 m;

5) przejście ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z wyłączeniem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o których mowa w pkt 4, prowadzi łącznie przez nie więcej niż dwa pomieszczenia lokalu przedszkolnego, włączając w to pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada długość nieprzekraczającą:

a) 20 m lub

b) 40 m - w przypadku przejścia ewakuacyjnego prowadzącego do drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z lokalu przedszkolnego bezpośrednio w miejsce bezpieczne na zewnątrz budynku;

6) lokal przedszkolny jest wyposażony w gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21 A, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, niezależnie od gaśnic zastosowanych w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal przedszkolny;

7) elementy wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego w lokalu przedszkolnym i na drogach ewakuacyjnych z lokalu przedszkolnego spełniają następujące warunki:

a) stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz oraz okładziny ścienne i wykładziny podłogowe są co najmniej trudno zapalne i nie są intensywnie dymiące,

b) okładziny sufitów oraz sufity podwieszone są wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia;

8) strefa pożarowa, w której znajduje się lokal przedszkolny, jest strefą pożarową określaną jako ZL, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zlokalizowaną w obiekcie innym niż tymczasowy obiekt budowlany;

9) w strefie pożarowej, w której znajduje się lokal przedszkolny, nie występują inne pomieszczenia, w których są prowadzone przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego oraz inne lokale przedszkolne;

10) w lokalu przedszkolnym i na drogach ewakuacyjnych z lokalu przedszkolnego są spełnione wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal przedszkolny i te drogi się znajdują, w szczególności nie występują w tym lokalu przedszkolnym ani na tych drogach warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi;

11) drogi ewakuacyjne z lokalu przedszkolnego posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 15, a wyjścia z pomieszczeń na te drogi są zamykane drzwiami; wymaganie dotyczące klasy odporności ogniowej nie dotyczy przypadków, w których z lokalu przedszkolnego zapewniono dwie drogi ewakuacyjne, które się nie pokrywają ani nie krzyżują.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Inna lokalizacja prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowana organizacyjnie szkole, o której mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej "lokalem szkolnym", może znajdować się również w innym niż szkoła użytkowanym budynku użyteczności publicznej lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściwe dla kategorii zagrożenia ludzi tej strefy pożarowej, w której lokal szkolny się znajduje, a w szczególności nie występują w tym lokalu szkolnym ani na drogach ewakuacyjnych z tego lokalu szkolnego warunki techniczne będące podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi.",

c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Lokal przedszkolny i lokal szkolny wymienione w ust. 1, 2 i 2a, w których mają być prowadzone zajęcia, spełniają następujące warunki:",

w pkt 3 i 12 wyraz "lokalu" zastępuje się wyrazami "lokalu przedszkolnego lub lokalu szkolnego",
w pkt 6 w lit. a, w pkt 7, 8, 14 i 15 wyraz "lokalu" zastępuje się wyrazami "lokalu przedszkolnym lub lokalu szkolnym",
pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) jest zapewniona możliwość leżakowania, jeżeli czas pobytu dziecka w lokalu przedszkolnym przekracza 5 godzin dziennie;

10) w lokalu przedszkolnym pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację dziecka, które z nich korzysta, oraz odpowiednio przechowywane;";

10)
po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. 1. W roku szkolnym 2021/2022 oddział przygotowawczy, o którym mowa w art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może być także organizowany w szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego.

2. W oddziale przygotowawczym, o którym mowa w ust. 1, szkolenie sportowe jest realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2138).".

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 6 w zakresie § 11a, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.795

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Data aktu: 08/04/2022
Data ogłoszenia: 11/04/2022
Data wejścia w życie: 26/04/2022, 12/04/2022