Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w:
1)
zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej "ustawą";
2)
zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy.
§  2. 
Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej:
1)
dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1-4 i 6-8 ustawy;
2)
rodzaj podmiotu:
a)
osoba fizyczna,
b)
osoba prawna,
c)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
d)
przedsiębiorstwo w spadku;
3)
status podmiotu:
a)
podatnik podatku akcyzowego,
b)
podmiot zużywający,
c)
zużywający podmiot gospodarczy,
d)
podmiot prowadzący miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
e)
pośredniczący podmiot węglowy,
f)
pośredniczący podmiot gazowy,
g)
podmiot reprezentujący,
h)
wysyłający podmiot zagraniczny;
4)
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
5)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania;
6)
cel złożenia zgłoszenia:
a)
dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego,
b)
zmiana danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym,
c)
zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, o której mowa w art. 14 ust. 4a-4f ustawy,
d)
zmiana danych w przypadku przedsiębiorstwa w spadku;
7)
wskazanie, czy podmiot będzie składał deklaracje podatkowe lub deklaracje uproszczone;
8)
wskazanie, za jaki okres (miesiąc/kwartał/rok) podmiot planuje złożyć pierwszą deklarację podatkową lub deklarację uproszczoną;
9)
określenie rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:
a)
czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym według innej stawki niż zerowa stawka podatku akcyzowego,
b)
czynności podlegające opodatkowaniu zerową stawką podatku akcyzowego,
c)
czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,
d)
czynności podlegające zwolnieniu od podatku akcyzowego w zakresie wyrobów innych niż zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie,
e)
czynności niszczenia wyrobów akcyzowych,
f)
czynności zużywania wyrobów akcyzowych do celów uprawniających do zwolnienia od podatku akcyzowego,
g)
czynności zużywania wyrobów akcyzowych do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego;
10)
określenie rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów węglowych w przypadku pośredniczących podmiotów węglowych:
a)
sprzedaż,
b)
dostawa wewnątrzwspólnotowa,
c)
nabycie wewnątrzwspólnotowe,
d)
import lub eksport,
e)
używanie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,
f)
używanie wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym;
11)
określenie rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wyrobów gazowych w przypadku pośredniczących podmiotów gazowych:
a)
sprzedaż,
b)
dostawa wewnątrzwspólnotowa,
c)
nabycie wewnątrzwspólnotowe,
d)
import lub eksport,
e)
używanie wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego,
f)
używanie wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i do celów objętych zerową stawką podatku akcyzowego,
g)
nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 170) przez podmiot będący spółką prowadzącą giełdę towarową w rozumieniu tej ustawy,
h)
nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub nabywanie tych wyrobów na rachunek dającego zlecenie na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505, 1595 i 2140) przez podmiot będący towarowym domem maklerskim lub domem maklerskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych,
i)
nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji opisanej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych przez podmiot będący giełdową izbą rozrachunkową, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
j)
nabywanie wyrobów gazowych z tytułu pełnienia funkcji, o której mowa w art. 68a ust. 14 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, lub w celu rozliczenia i rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym - przez podmiot będący spółką prowadzącą jednocześnie izbę rozliczeniową i izbę rozrachunkową w rozumieniu tej ustawy;
12)
określenie rodzaju wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:
a)
alkohol etylowy,
b)
wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,
c)
piwo,
d)
paliwa opałowe,
e)
paliwa silnikowe,
f)
wyroby gazowe,
g)
wyroby tytoniowe,
h)
susz tytoniowy,
i)
energia elektryczna,
j)
oleje smarowe,
k)
preparaty smarowe,
l)
wyroby węglowe,
m)
samochody osobowe,
n)
wyroby energetyczne z zerową stawką podatku akcyzowego,
o)
płyn do papierosów elektronicznych,
p)
wyroby nowatorskie;
13)
określenie rodzaju wyrobów objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego, będących przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej:
a)
alkohol etylowy,
b)
wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie,
c)
piwo,
d)
paliwa opałowe,
e)
paliwa silnikowe,
f)
wyroby gazowe,
g)
wyroby tytoniowe,
h)
energia elektryczna,
i)
oleje smarowe,
j)
preparaty smarowe,
k)
wyroby węglowe,
l)
samochody osobowe,
m)
płyn do papierosów elektronicznych,
n)
wyroby nowatorskie;
14)
adresy miejsc wykonywania działalności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych;
15)
adresy miejsc niszczenia wyrobów akcyzowych oraz określenie rodzaju i kodu CN niszczonych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie w przypadku podmiotu prowadzącego miejsce niszczenia tych wyrobów;
16)
datę rozpoczęcia działalności w zakresie podatku akcyzowego;
17)
datę śmierci przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorstwa w spadku;
18)
określenie rodzaju i kodu CN zużywanych wyrobów akcyzowych oraz określenie przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem pkt 15;
19)
numer posiadanej koncesji, o ile jest wymagana przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm. 2 );
20)
numer w rejestrze podmiotów przywożących, o ile jest wymagany przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
§  3. 
Zgłoszenie rejestracyjne podmiotu zużywającego nieprowadzącego działalności gospodarczej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zawiera następujące dane dotyczące tego podmiotu i zużywanych przez niego wyrobów akcyzowych:
1)
dane, o których mowa w art. 16 ust. 2a pkt 1-3 i 5 ustawy;
2)
rodzaj podmiotu:
a)
osoba fizyczna,
b)
osoba prawna,
c)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3)
status podmiotu - podmiot zużywający;
4)
numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
5)
określenie rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 32 ust. 1:
a)
pkt 1 ustawy,
b)
pkt 2 ustawy,
c)
pkt 3 ustawy

- w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej;

6)
określenie rodzaju zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w:
c)
art. 32 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy,
d)
§ 6 pkt 1 lit. b lub pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1178 i 2501)

- w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

7)
określenie miejsc (adresów) zużywania wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie;
8)
określenie przewidywanej ilości zużywanych w roku kalendarzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie.
§  4. 
Zgłoszenia, o których mowa w art. 19 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy, zawierają następujące dane:
1)
imię i nazwisko lub nazwę podmiotu;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby albo numer PESEL, a jeżeli PESEL nie został nadany - nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej;
3)
datę zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a ustawy, a w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 albo ust. 3 pkt 2 ustawy - datę zaprzestania prowadzenia działalności;
4)
określenie rodzaju działalności lub rodzaju czynności w zakresie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych, w odniesieniu do których podmiot zaprzestaje wykonywania tej działalności lub tych czynności;
5)
przyczynę zaprzestania wykonywania działalności lub czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 albo 1a ustawy, a w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 albo ust. 3 pkt 2 ustawy - przyczynę zaprzestania prowadzenia działalności:
a)
likwidacja,
b)
upadłość,
c)
śmierć,
d)
inna.
§  5. 
Zgłoszenia, o których mowa w § 2-4, zawierają pouczenie o odpowiedzialności podmiotu przewidzianej w przepisach Kodeksu karnego skarbowego za podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r., z wyjątkiem § 2 pkt 3 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2023 r. 3
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 200, 202 i 631.
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 197), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2022 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.713

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego
Data aktu: 29/03/2022
Data ogłoszenia: 31/03/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022, 13/02/2023