Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu dotacji związanej z funkcjonowaniem od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu dotacji związanej z funkcjonowaniem od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

Na podstawie art. 15zzu10h ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu dotacji, o której mowa w art. 15zzu10h ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej "dotacją", zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej na zasadach określonych w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
§  2. 
Dotacja jest udzielana operatorowi wyznaczonemu świadczącemu usługę, o której mowa w art. 15zzu10a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwaną dalej "usługą", w okresie powierzenia, trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., na pokrycie kosztów całkowitych usługi, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla operatora wyznaczonego.
§  3. 
Dotacja jest udzielana, jeżeli zachodzą łącznie następujące przesłanki:
1)
całkowita kwota środków przyznanych operatorowi wyznaczonemu w 2021 r. nie przekracza równowartości 15 mln euro według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przekazania środków na rachunek operatora wyznaczonego;
2)
operator wyznaczony zapewnił rozdzielność rachunkową polegającą na wyodrębnieniu w księgach rachunkowych wszystkich kosztów i przychodów bezpośrednio związanych z doręczaniem przesyłek w ramach usługi w okresie powierzenia;
3)
operator wyznaczony przedstawił ministrowi właściwemu do spraw łączności:
a)
wniosek o płatność wraz z rozliczeniem kosztów usługi za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., zawierającym zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi w tym okresie, w podziale na poszczególne miesiące, oraz całkowity koszt jednostkowy doręczanej przesyłki,
b)
sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rozliczenia, o którym mowa w lit. a.
§  4. 
1. 
Kwotę dotacji udzielanej operatorowi wyznaczonemu ustala się z uwzględnieniem wartości udokumentowanych i zaewidencjonowanych przez operatora wyznaczonego, zgodnie ze wzorem:

P = W x Sd

gdzie:

P - oznacza całkowitą kwotę dotacji,

W - oznacza wolumen przesyłek doręczonych w ramach usługi,

Sd - oznacza stawkę dotacji.

2. 
Stawkę dotacji wylicza się zgodnie ze wzorem:

Sd = kj x (1 + WACC) x (1 + VAT)

gdzie:

kj - oznacza całkowity koszt jednostkowy przesyłki doręczanej w ramach usługi, wyliczony zgodnie z art. 15zzu10h ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

WACC - oznacza wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82%, określony w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydanej na podstawie art. 100 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) 2 .

§  5. 
Dotacja zostaje udzielona w kwocie określonej we wniosku o płatność oraz w rozliczeniu kosztów usługi, pomniejszonej o kwotę środków niezweryfikowanych w sprawozdaniu z badania, o którym mowa w § 3 pkt 3 lit. b, lub zweryfikowanych negatywnie.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).
2 Obowiązujący w okresie powierzenia wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. został określony w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 maja 2014 r., znak: DRP-WAS-7112-1/14(13).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.698

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu dotacji związanej z funkcjonowaniem od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionej z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej.
Data aktu: 21/03/2022
Data ogłoszenia: 29/03/2022
Data wejścia w życie: 30/03/2022