Kredyty na studia medyczne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 marca 2022 r.
w sprawie kredytów na studia medyczne

Na podstawie art. 103f ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583 i 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
terminy i sposób składania wniosków o kredyt na studia medyczne;
2)
terminy przekazywania i zakres informacji, o których mowa w art. 103e ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą";
3)
termin zawarcia umowy kredytu na studia medyczne;
4)
niezbędne elementy umowy kredytu na studia medyczne;
5)
tryb wypłaty i spłaty kredytu na studia medyczne;
6)
sposób umarzania kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
7)
wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
8)
sposób dokonywania rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom.
§  2. 
Wniosek o kredyt na studia medyczne może złożyć student, o którym mowa w art. 103a ust. 1 ustawy, zwany dalej "wnioskodawcą", w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.
§  3. 
1. 
Wniosek o kredyt na studia medyczne składa się w banku, o którym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy, zwanym dalej "bankiem", w postaci:
1)
elektronicznej - za pomocą systemu teleinformatycznego banku albo
2)
papierowej - na formularzu ustalonym przez bank.
2. 
Wniosek o kredyt na studia medyczne składany w postaci elektronicznej uwierzytelnia się z użyciem danych uwierzytelniających stosowanych przez bank do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego w drodze elektronicznej.
3. 
W przypadku składania wniosku o kredyt na studia medyczne w postaci elektronicznej do wniosku o kredyt na studia medyczne dołącza się cyfrowe odwzorowanie dokumentu, o którym mowa w art. 103a ust. 6 ustawy, a na żądanie banku przedstawia się oryginał tego dokumentu.
§  4. 
Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "BGK", przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informację o liczbie zawartych w danym semestrze umów kredytu na studia medyczne oraz dane, o których mowa w art. 103a ust. 3 pkt 1 lit. d oraz ust. 7 pkt 2 lit. a-e ustawy, w terminie:
1)
do dnia 15 stycznia - według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
2)
do dnia 15 lipca - według stanu na dzień 30 czerwca danego roku.
§  5. 
1. 
Umowę kredytu na studia medyczne zawiera się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o kredyt na studia medyczne, nie później niż w terminie umożliwiającym wypłatę pierwszej transzy kredytu na studia medyczne zgodnie z terminem określonym w art. 103b ust. 1 ustawy.
2. 
Umowa kredytu na studia medyczne zawiera w szczególności następujące elementy:
1)
okres, na jaki bank udzielił kredytu wnioskodawcy, zwanemu dalej "kredytobiorcą";
2)
terminy wypłat semestralnych transz kredytu na studia medyczne;
3)
sposób weryfikacji przez bank posiadania statusu studenta w okresie obowiązywania umowy - nie rzadziej niż dwa razy w roku;
4)
wymagane dokumenty oraz tryb zawarcia aneksu do umowy - w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kredytu albo wydłużenia okresu wypłaty semestralnych transz kredytu na studia medyczne;
5)
formę informowania banku przez kredytobiorcę o okolicznościach, o których mowa w art. 103b ust. 2 pkt 1-4 lub ust. 3 ustawy;
6)
formę informowania kredytobiorcy przez bank o nadchodzącym terminie rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne;
7)
sposób ustalenia przez bank harmonogramu spłaty kredytu na studia medyczne;
8)
sposób zmniejszenia lub zwiększania wysokości raty spłacanego kredytu na studia medyczne;
9)
wysokość odsetek od kredytu na studia medyczne spłacanych przez kredytobiorcę;
10)
okres wypowiedzenia umowy przez bank;
11)
nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej uczelni oraz numer jej rachunku bankowego, o którym mowa w art. 103b ust. 1 ustawy.
§  6. 
1. 
Wypłata pierwszej transzy kredytu na studia medyczne jest dokonywana nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne, jednak nie później niż w terminie określonym w art. 103b ust. 1 ustawy.
2. 
Wypłata kolejnych transz kredytu na studia medyczne jest uzależniona od tego, czy kredytobiorca przedstawi dokument potwierdzający kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze, i jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego dokumentu przez bank, jednak nie później niż w terminie określonym w art. 103b ust. 1 ustawy.
§  7. 
Spłata kredytu na studia medyczne jest dokonywana zgodnie z harmonogramem spłaty tego kredytu na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytu na studia medyczne.
§  8. 
1. 
Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję, o której mowa w art. 103d ust. 4 pkt 2 ustawy, po ustaleniu okoliczności stanowiących podstawę wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne.
2. 
Wzór wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne przez ministra właściwego do spraw zdrowia jest określony w załączniku do rozporządzenia.
3. 
Do wniosku o umorzenie kredytu na studia medyczne dołącza się dokumenty, o których mowa we wzorze tego wniosku.
§  9. 
1. 
BGK przekazuje bankowi ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych, o którym mowa w art. 103a ust. 2 ustawy:
1)
całą kwotę odsetek należnych od kredytu na studia medyczne:
a)
w okresie studiów, urlopów od zajęć, zawieszenia w prawach studenta lub innych przerw w studiach udzielonych zgodnie z regulaminem studiów,
b)
w okresie od dnia zakończenia studiów do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne,
c)
od umorzonego kredytu na studia medyczne naliczonych od dnia umorzenia do dnia przekazania środków dotychczas niespłaconych,
d)
w okresie od dnia utraty statusu studenta do terminu rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne,
e)
w okresie zawieszenia spłaty kredytu na studia medyczne;
2)
część odsetek należnych od kredytu na studia medyczne stanowiącą różnicę między odsetkami wynikającymi z umowy kredytu na studia medyczne a odsetkami spłaconymi przez kredytobiorcę;
3)
środki odpowiadające kwocie umorzonego kredytu na studia medyczne.
2. 
BGK przekazuje środki, o których mowa w ust. 1, do 25. dnia każdego miesiąca.
§  10. 
1. 
Bank przekazuje BGK do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni informację o kwocie wymagalnych odsetek o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, podlegających spłacie ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych n rzecz uprawnionych kredytobiorców.
2. 
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest przekazywana w postaci elektronicznej.
§  11. 
Wniosek o kredyt na studia medyczne obejmujący rok akademicki 2021/2022 wnioskodawca może złożyć do dni 30 września 2022 r.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O UMORZENIE KREDYTU NA STUDIA MEDYCZNE PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA

wzór

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.665

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Kredyty na studia medyczne.
Data aktu: 17/03/2022
Data ogłoszenia: 24/03/2022
Data wejścia w życie: 01/04/2022