Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551 i 583) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761, z 2019 r. poz. 1693 i 2069 oraz z 2020 r. poz. 458) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 30 listopada.";

2)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Pielęgniarce lub położnej, która złożyła egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, dyrektor Centrum wydaje dyplom uzyskania tytułu specjalisty, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.";

3)
załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
4)
uchyla się załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  2. 
Dotychczasowe wzory dyplomu uzyskania tytułu pielęgniarki specjalisty i dyplomu uzyskania tytułu położnej specjalisty mogą być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 12 lipca 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR DYPLOMU UZYSKANIA TYTUŁU SPECJALISTY

wzór

OPIS

1. Dyplom uzyskania tytułu specjalisty zawiera:

1) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku podłoża:

a) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,

b) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie),

c) znak wodny dwutonowy,

d) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym oraz aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym typu "gwiezdny pył";

2) elementy zabezpieczające przed fałszerstwem w przypadku druku:

a) druk offsetowy,

b) dwukolorowe linie giloszowe wykonane w technice druku irysowego z efektem tła reliefowego,

c) mikrodruki,

d) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym,

e) nadruk wykonany farbą irydyscentną;

3) pozostałe zabezpieczenia - numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Blankiet wzoru dyplomu jest wykonany na podłożu papierowym w formacie a4, o gramaturze 120 g/m2.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.648

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
Data aktu: 14/03/2022
Data ogłoszenia: 21/03/2022
Data wejścia w życie: 05/04/2022